Rood vlees en diabetes type 2 Recidiefkans na hartinfarct of CVA

advertisement
journa al
Rood vlees en
diabetes type 2
calorie-inname. Toegenomen inname
van rood vlees van meer dan 0,5 porties
wichtstoename.
Het onderzoek noemt significante
per dag was geassocieerd met een 48%
uitkomstmaten, echter een causaal
hoger risico op het krijgen van diabetes
verband tussen het eten van rood vlees
Vlees eten leidt tot egoïsme en agressi-
type 2 (pooled HR 1,48; 95%-BI 1,21-1,41).
en het risico op diabetes mellitus type
viteit. Althans, dit waren de conclusies
Gecorrigeerd voor BMI en gewichtstoe-
2 is niet duidelijk. Daarnaast is het de
uit het onderzoek van Diederik Stapel
name zakte het risico naar 30% (pooled
vraag of deze ook klinisch relevant zijn.
en Roos Vonk een aantal jaar geleden.
HR 1,30; 95%-BI 1,21-1,41). Wanneer
Vooralsnog lijkt wel een relatie tussen
Verzonnen uitkomsten, naar nu blijkt.
mensen minder rood vlees gingen eten,
voedingspatroon, leefstijl en diabetes te
De relatie tussen het eten van rood
leidde dat niet tot een significante da-
bestaan, echter de causaliteit moet nog
vlees en ziektebeelden blijft echter een
ling van het risico op diabetes type 2.
verder worden onderzocht. ▪
onderwerp waarnaar onderzoek wordt
Echter, wanneer vermindering van
verricht.
inname van rood vlees gebruikt wordt
Onderzoekers van Harvard in de
Bart van Wijk
om het toekomstige risico op diabetes
Pan A, et al. Changes in red meat consumption
Verenigde Staten onderzochten veran-
type 2 te voorspellen, blijkt het risico
and subsequent risk of type 2 diabetes mellitus.
deringen in de consumptie van rood
10% lager te zijn (pooled HR 0,90; 95%-BI
Three cohorts of US men and women. JAMA
vlees en het risico op het ontwikkelen
0,83-0,97), gecorrigeerd voor BMI en ge-
Intern Med 2013;173:1328-35.
diovasculair event was in de komende
gels voor primaire preventie om alleen
10 jaar, voor elke factor afzonderlijk.
hoogrisicopatiënten medicamenteus te
Verschillende modellen werden getest
behandelen, zijn in de toekomst moge-
door diverse factoren samen te voegen
lijk ook van toepassing op secundaire
Alle patiënten die ooit een hart- of
binnen een predictiemodel. Uiteindelijk
preventie. Hoe kleiner het absolute
vaatziekte doormaakten hebben onge-
leverde dit het meest optimaal voorspel-
risico, hoe lager het rendement van be-
veer eenzelfde verhoogd risico op een
lende algoritme op: de SMART-riskscore.
handeling en hoe geringer de noodzaak
recidief cardiovasculair event. In elk
De SMART-riskscore is opgebouwd uit
om medicamenteus in te grijpen. En
geval is dit risico hoger dan 20% over
klinisch eenvoudig te verkrijgen varia-
dat is voor patiënten ook prettig om te
een periode van minimaal 10 jaar. Op
belen zoals bloeddruk, cholesterolwaar-
weten. ▪
grond van welke kenmerken valt dit
den, leeftijd en CRP. Achttien procent
risico nauwkeuriger te voorspellen?
had een relatief laag risico op een reci-
van diabetes mellitus type 2. Hiertoe
analyseerden zij de gegevens van 3 grote
cohortonderzoeken. Zij documenteerden 7540 gevallen van diabetes type 2
tijdens de follow-upperiode. De onderFoto: Gregory Gerber/Shutterstock
zoekers stelden vast dat deelnemers
met een toegenomen of verminderde
intake over het algemeen jonger waren,
hogere BMI-scores hadden en vaker
rookten dan mensen met een stabiele
intake. Zoals verwacht was toename
van het eten van rood vlees geassocieerd met gewichtstoename en hogere
Recidiefkans na
hartinfarct of CVA
dief van minder dan 10%, 40% zat tussen
Dorresteijn JAN, et al. On behalf of the SMART
patiënten die een primaire manifes-
de 10% en 20%, 19% tussen de 20% en 30%
Study Group. Development and validation of a
tatie van arteriosclerotisch vaatlijden
en 23% had een risico op een recidief
prediction rule for recurrent vascular events
hadden doorgemaakt, zoals hartinfarct,
binnen 10 jaar van meer dan 30%.
based on a cohort study of patients with arte-
Dorresteijn et al. onderzochten 5788
CVA, aneurysma of perifeer vaatlijden.
4
Bèr Pleumeekers
Dit is in de eerste plaats natuur-
rial disease: the SMART risk score. Heart
Zij gebruikten gegevens van lichamelijk
lijke belangrijke informatie voor de
2013;99:866-72.
onderzoek, labonderzoek en beeldvor-
patiënten zelf, maar het biedt ook de
Op www.henw.org vindt u bij de tekst van dit
mend onderzoek en berekenden wat de
mogelijkheid om hoogrisicopatiënten
journaal de excelsheet om zelf mee te werken.
onafhankelijke, voorspellende waarde
te selecteren voor arbeidsintensieve of
voor het optreden van een recidief car-
dure behandelingen. De geldende re-
huisarts & wetenschap
5 7 ( 1) j a n u a r i 2 0 1 4
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards