Laarbeek is een jonge gemeente met ongeveer 22.000 inwoners

advertisement
Laarbeek is een jonge gemeente met ongeveer 22.000 inwoners. Landelijk gelegen in een
kwalitatief hoogwaardige leefomgeving met aandacht voor zowel recreatie en toerisme als
voor bedrijfsmatige activiteiten. Eindhoven en Helmond liggen op korte afstand. Laarbeek
wordt betiteld als “Waterpoort van de Peel” en is in 2016 uitgeroepen tot “Groenste Gemeente
van Nederland”.
De gemeente Laarbeek is een organisatie, die midden in de samenleving staat en zich
medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van leven en werken van burgers, bedrijven en
instellingen in de kernen. Een professionele en resultaatgerichte organisatie waarop de
inwoners graag een beroep doen. Die partnerschap aangaat met organisaties, bedrijven en
inwoners, waarmee het bestuur samen kan bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam
Laarbeek.
Een werkgever waarop medewerkers trots zijn en met plezier werken. De gemeente speelt
adequaat in op ontwikkelingen in de samenleving, verbeteren zichzelf voortdurend.
Kernkwaliteiten van de gemeente zijn: klantgerichtheid, veranderingsvermogen, samenwerken
en resultaatgerichtheid. De gemeente wil bereiken dat haar inwoners en bedrijven, ook wel
klanten genoemd, tevreden zijn over haar dienstverlening.
De wereld om ons heen is volop in beweging. Daarom verwacht de gemeente dat haar
collega’s op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en actief met alle veranderingen
meebewegen.
De gemeente werkt vanuit de vraag van de inwoners en bedrijven van haar gemeente, haar
klanten. Men kijkt over de grenzen van het werkterrein heen, in de hoop dat de klanten maar
één keer hun verhaal hoeven doen.
De lijnen binnen de organisatie zijn kort en de gemeente vindt het belangrijk dat haar collega’s
onderling nauw samenwerken. Ook aan het samenwerken met inwoners, bedrijven en andere
overheden hechten zij veel waarde. In de samenwerking met Gemert-Bakel en de
Peelgemeenten zijn ze zeer actief.
Vanaf 1 maart 2017 wordt er binnen de organisatie een nieuwe structuur ingevoerd en gaat
men van drie naar vier Afdelingen.
BMC | jobs&talents
zoekt voor de gemeente Laarbeek een
Afdelingsmanager Dienstverlening en Informatie
(M/V)
(generiek functieprofiel Manager A)
36 uur per week)
De Afdeling Dienstverlening/Informatie;
In de afdeling Dienstverlening zijn verschillende taakvelden ondergebracht:
Gegevensbeheer ( informatie en systemen; onder andere basisregistraties en het gemeentelijke
zaak-/documentenstysteem), gegevensbeheer burgerzaken/KCC/receptie,
leerlingenvervoer/kermissen/subsidies en het lokale management van de WMO.
In totaal werken er ca 23 medewerkers in de afdeling.
De afdeling stelt, onder leiding van de afdelingsmanager, een integrale dienstverleningsvisie
op voor de organisatie, die resulteert in een versterkte in- en externe dienstverlening. De
afdeling faciliteert en ondersteunt andere afdelingen onder andere met informatie maar ook
door een deel van de klantvragen voor haar rekening te nemen en eenvoudige processen over
te nemen.
De afdelingsmanager smeedt een nieuw team met de medewerkers van gegevensbeheer. Dit
team pakt het gegevensbeheer voor de organisatie integraal op. De gemeentelijke
basisregistraties worden in hun samenhang voor de organisatie verder ontsloten. Met het team
wordt een ontwikkelkoers voor de komende jaren uitgezet in afstemming met het team I&A van
de samenwerkingspartner Gemert-Bakel (intergemeentelijk team).
In Laarbeek wordt al jarenlang zaakgericht en digitaal gewerkt; ze staan echter voor de
implementatie van een nieuw systeem van zaakgericht werken (van Decos naar Dimpact/Esuite) Dit vraagt een implementatieproces waarbij de hele organisatie betrokken wordt en
waarbij opnieuw naar efficiëntie in werkprocessen wordt gekeken.
De ontwikkelingsrichting van de afdeling dienstverlening kenmerkt zich door: klantgerichtheid,
ketenverantwoordelijkheid, verdere inzet op digitalisering van de documentenstroom in de
organisatie en het vormgeven van adequaat integraal gegevensbeheer.
Managementteam.
De leidinggevenden van de afdelingen vormen, samen met de gemeentesecretaris het
Managementteam van de gemeente Laarbeek. Als MT-lid is de Afdelingsmanager mede
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid voor de gehele
organisatie.
We zoeken:
Een ervaren manager met een WO werk- en denkniveau en ervaring heeft opgebouwd in de
genoemde taakvelden en ontwikkelrichtingen van de afdeling. Bijvoorbeeld op het gebied van
informatiemanagement. We vinden ervaring met en visie op gegevensbeheer voor deze
functie belangrijk. Naast in staat is om vanuit een visieontwikkelingen binnen de afdeling te
leiden, is het van belang dat de manager goed is staat is een team smeden.
Het afdelingshoofd kijkt verder dan het eigen afdelingsdomein, levert vanuit een helicopterview
een strategische bijdrage aan de organisatieontwikkelingen en de gemeente brede
beleidsontwikkeling.
De gemeente biedt
- een moderne organisatie met korte lijnen en grote betrokkenheid van medewerkers en
bestuur
- een veelzijdige functie met mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden
- een salaris in functieschaal 13 (maximaal € 5.837,- bruto per maand, salarispeil 1-1-2017)
Download