ppt formaat - Peter Swinkels

advertisement
Jezus en zijn vrienden hadden samen een maaltijd.
Jezus nam een brood, dankte God en brak het. Hij gaf
het hen en zei: “Neem en eet, dit is mijn lichaam.”
Jezus nam een beker en
vulde die met wijn en
dankte God.
Hij gaf die aan hen en zei:
“Drink. Het is mijn bloed dat
ik geef zodat jullie zonden
kunnen worden vergeven.”
Daarna ging Jezus
met zijn vrienden
naar een tuin die
Getsemane heette.
Terwijl zij wachtten
ging Jezus bidden.
Hij vroeg God of er
niet een andere weg
was, maar hij wilde
wel Gods wil doen.
Judas had een teken afgesproken met de soldaten
zodat ze wisten wie ze moesten pakken. Het teken was
een kus.
Toen de soldaten bij Jezus
kwamen, groette Judas Jezus
en kuste hem.
Jezus werd naar Pilatus
gebracht, die wist dat Jezus
niets verkeerd gedaan had.
Pilatus wilde Jezus vrijlaten,
maar hij was bang voor de
Joodse leiders.
“Wat moet ik met Jezus
doen?” vroeg Pilatus aan
het volk.
Zij riepen: “Kruisig hem!”
Pilatus zag dat niets hielp.
Hij nam water, waste zijn
handen voor het volk en
zei: “Ik ben niet schuldig
aan de dood van deze
man”.
Toen gaf hij
Jezus aan hen
over.
Jezus kreeg een
rode mantel aan
en een doornenkroon werd op
zijn hoofd gezet.
Zij lachten hem
uit en zeiden:
“Gegroet koning
van de Joden!”
Nadat ze hem gepest hadden kruisigden zij hem.
Zijn kruis werd geplaatst tussen twee misdadigers.
Jezus riep:
“Het is
volbracht!”
Toen stierf hij.
Op zondagmorgen
vroeg gingen twee
vrouwen naar het
graf waar Jezus
lichaam was neergelegd.
Het graf was leeg!
Het lichaam was
weg…
Een engel zei hen:
“Wees niet bang
Jezus is niet hier.
Hij is opgestaan”.
De twee vrouwen wilden het aan hun vrienden gaan
vertellen, maar plotseling was Jezus daar….
De vrouwen vielen aan zijn voeten en aanbaden hem.
Jezus vroeg hen om aan zijn vrienden te vertellen dat
hij was opgestaan uit de dood. De vrouwen renden zo
hard ze konden om hen het goede nieuws te vertellen.
De weg naar
PASEN:
Jezus leeft !!
de hemel
is open !!
Download
Random flashcards
Create flashcards