Er zijn systeemmaatregelen nodig die

advertisement
Toekomst van de ziekenhuiszorg
Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen
Congres zorgvisie
‘bezuinigingen in het ziekenhuis’
Martin Bontje
Lid Raad van Bestuur
Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA Trias
1
Het vizier op regeerakkoord
Wat raakt de ziekenhuiszorg?
Wat vinden wij ervan?
2
Onze visie op betaalbaarheid van de zorg
Er moet wat gebeuren
om ‘het financiële hoofd boven water te houden’
Besparen is slechts beperkt mogelijk
en het is de vraag of dit de problemen oplost
Er zijn systeemmaatregelen nodig die:
• Concurrentie op doelmatigheid van zorg stimuleren
• Impuls geven aan selectieve zorginkoop
• Klant meer verantwoordelijk maakt voor resultaat van zorg
3
Ziekenhuiszorg in regeerakkoord?
Geen vergrootglas nodig…
De uitdagingen liggen voor het oprapen:
1. Stimuleren van ketenzorg
2. Impuls aan marktwerking
3. Concentratie van zorg
4. Verbod op verticale integratie
5. Versterking positie Raad van Bestuur
6. Privaat geld in de zorg
7. Early warning system
4
Terug naar onze visie
Maatregelen ziekenhuiszorg
Ze raken onze ideeën…nagenoeg…
….we plaatsen wel kanttekeningen.
Ik neem de eerste vijf maatregelen met u door.
5
1. Stimuleren van ketenzorg
Voor UVIT betekent dit:
Keten uitbreiden met:
• paramedische zorg, farmacie en hulpmiddelen
• 2e lijnszorg en AWBZ (mn. Thuiszorg)
• diagnostiek en preventie
Waar mogelijk substitutie van 2e naar 1e lijn
Voor het ziekenhuis en de eerste lijn betekent dit:
• Samenwerken en niet vervallen in domeindiscussies
• Polarisatie tussen 1e en 2e lijn kost alleen maar geld
6
2. Impuls aan marktwerking
Wij zijn er blij mee!
• Meer vrijheid op prijs en volume
• Afbouw ex-post verevening
• DOT als vehikel
• Inkoop van geïntegreerd product
Echter let op:
• DOT werkt als diagnose-informatie wordt meegeleverd
• Macronacalculatie niet afschaffen
7
3. Concentratie van zorg
Prima, eigen onderzoek toont dat de patiënt het begrijpt
Stellingen bezuinigingen zorg III
Als ik eenvoudige vragen aan mijn huisarts of
tandarts ook per e-mail kan stellen hoef ik niet
persé een persoonlijke afspraak te hebben.
26%
Ik wil best een stukje verder reizen als ik zeker
weet dat de arts verderop betere kwaliteit levert.
21%
Ik wil best een stukje verder reizen als ik daarmee
sneller een afspraak kan maken bij een
zorgverlener.
53%
17%
Ik zou het niet erg vinden als ik niet langer zelf mijn
huisarts of specialist kan uitzoeken.
12%
0%
zeer mee eens
mee oneens
53%
mee eens
zeer mee oneens
52%
18%
20%
32%
12% 7%
17%
18%
6%
9%
33%
40%
60%
80%
100%
niet mee eens, niet mee oneens
weet niet
n=522
8
Concentratie van zorg
De ziekenhuisdichtheid is wel erg groot
Van de Nederlandse bevolking*
• woont 99% binnen 30 minuten reistijd van het ziekenhuis;
• kan 69% binnen die reistijd kiezen uit drie ziekenhuizen;
• heeft zelfs een kwart de keuze uit tien ziekenhuizen.
Bijna ieder ziekenhuis levert alle type zorg
Gemiddeld volume per type zorg is laag
Dit kan leiden tot suboptimale zorg
Conclusie: concentratie van zorg moet bespreekbaar zijn!
* Uit rapport BCG
9
Concentratie van zorg
Bepalend voor onze keuze:
• medisch inhoudelijke kwaliteit
• kosten/ doelmatigheid
• beschikbaarheid van mensen en middelen
• toegankelijkheid
Wij willen deze ontwikkeling stimuleren door:
• meerjaren contracteerbeleid
• waarin samenwerking wordt beloond
10
Concentratie van zorg
Regeerakkoord spreekt niet over concentratie SEH’s.
Wij zijn er voor!
Rapport Werkgroep Cure zegt:
• Aantal SEH’s van 100 naar 60
• Leidt tot hogere kwaliteit en lagere kosten
• Publieke aanbesteding
Wij zeggen:
Doelstelling: is onomstreden
Aanpak: is gedoemd te mislukken
Voorstel: gezamenlijke tender door zorgverzekeraars
11
Gezamenlijke tender door zorgverzekeraars
Waarom?....Omdat zij:
• Minder last hebben van (lokale) politieke beïnvloeding
• De financiële/ zorginhoudelijke situatie van de regio kennen
• Zicht hebben op eventuele herallocaties a.g.v. verschuiving van
patiëntenstromen, zorg(trajecten) en financiële middelen
12
Gezamenlijke tender
Op basis van welke criteria?...
….en wie stelt ze vast?
Bereikbaarheid,toegankelijkheid,beschikbaarheid:
• Overheid bepaalt (voorbeeld: minutennorm)
Kwaliteitscriteria:
• Belangenorganisaties, inspectie en marktpartijen bepalen.
(voorbeeld: eisen i.c-zwaarte, beschikbaarheid traumachirurgie, triage)
Doelmatigheidscriteria:
• Zorgverzekeraars bepalen. (voorbeeld: integratie huisartsenpost in SEH)
13
4. Verbod op verticale integratie
Wij begrijpen het niet
• Het is geen doel maar middel om:
- met beschikbare middelen maximale
gezondheidswinst te realiseren
- optimale zorg op gang te krijgen
• Constructie dient altijd zodanig te zijn dat:
- partijen niet op elkaars stoel gaan zitten
- keuzevrijheid voor patiënt gegarandeerd blijft
- er geen exclusiviteit is voor eigen verzekerden
14
5. Verbeteren van de Governance
Centrale vraag is:
•
•
•
•
•
•
•
Prijs
Kwaliteit
Toegankelijkheid
Verschuiving van 2e naar 1e lijn
Concentratie van zorg
Specialisatie
Relatie RvB/ medische staf
Wie is aanspreekbaar en verantwoordelijk?
15
Verbeteren van de Governance
De uitdagingen van de toekomst vragen om:
•
•
•
•
Krachtig bestuur
Eén gemandateerde gesprekspartner
Gelijk gerichte interne belangen
Afspraak is afspraak
Onze oproep:
Maak een einde aan separate interne belangen
Ga de uitdagingen eensgezind aan
Realiseer dat wij niet aan de zijlijn staan
16
Download