Presentación de PowerPoint

advertisement
Hoofdstukken 1 en 2 van het
boek Job vertellen hoe Satan
God beschuldigde van
partijdigheid ten aanzien van
Job, en hoe Job reageerde op
de problemen die de duivel in
zijn leven bracht.
 Satans beschuldiging:
 Een heg om hem heen.
 Huid voor huid.
 Jobs integriteit:
 Job en Adam.
 Job en zijn vrouw.
 Job en Jezus.
“Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Is het zonder reden dat Job
God vreest? Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een
beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee
breidt zich steeds verder uit in het land.’” (Job 1:9-10)
Overvloedige materiële zegeningen, een vruchtbare familie, een goede reputatie ...
Job was werkelijk omringd door Gods beschermende de hand.
Trouwens, Job had een rechtvaardig karakter en diende God trouw. Niettemin, zou
Job God dienen als hij niet die zegeningen ontving?
Jobs karakter werd in twijfel getrokken door Satan, maar de aanval was tegen God
gericht. Heeft God Job omgekocht om Hem te dienen? Zou iemand God liefhebben
als hij er niets voor terug kreeg?
Waarom hou ik
van God en dien
ik Hem? Wat is
mijn motivatie?
Word ik door de
liefde bewogen of
door persoonlijke
belangen?
Satan ontmoette God opnieuw en God “Toen antwoordde de satan de HEERE en
zei: ‘Huid voor huid! Alles wat iemand
liet hem zien hoe Job Hem toch trouw
heeft, zal hij geven voor zijn leven. Steek
is gebleven.
Uw hand maar eens uit en tref zijn
De duivel werd voor alle hemelse
beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal
wezens in diskrediet gebracht, maar hij
U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.!’”
probeerde nog steeds argumenten te
(Job 2:4-5)
gebruiken tegen God. "Huid voor
huid"; elke persoon heeft een prijs.
Volgens Satan, kan niemand God om
niet dienen!
Het argument draaide nog steeds rond
Gods karakter. Is Hij een tiran of een
liefhebbende God?
Daarom omvat het
verlossingsplan meer
in dan het redden van
de mensheid. Het is de
rechtvaardiging van
Gods ware karakter.
“Aan het begin van de grote strijd begrepen
de engelen dit niet [de gevolgen van zonde]…
Dit zal echter niet het geval zijn wanneer de
grote strijd zal zijn beëindigd. Dan, wanneer
het verlossingsplan is voltooid, is het karakter
van God aan alle geschapen wezens
geopenbaard. De voorschriften van Zijn wet
worden volmaakt en onveranderlijk gezien.
Dan heeft zonde haar aard geopenbaard, en
Satan zijn karakter. Dan zal de verdelging van
de zonde Gods liefde van alle blaam zuiveren
en Zijn eer bevestigen voor een heelal van
schepselen die zich verheugen om Zijn wil te
doen, en in wier hart Zijn wet staat
geschreven.”
E.G. White: “De Wens der Eeuwen”, hoofdstuk 79 “Het Is Volbracht”, blz. 764 (Engelse editie).
De tekst tussen haakjes is toegevoegd ter verduidelijking (het staat niet in de oorspronkelijke aanhaling.)
“In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.” (Job 1:22)
Satan probeerde Job te bewegen om God te
verwerpen door hem te verleiden. Niettemin,
bleef Job trouw, hoewel hij alles had verloren.
God liet Job vrij te beslissen om Hem te dienen
of om Hem te verwerpen. God wist dat hij op
de juiste manier kon kiezen. Als we niet in staat
zijn om een bepaalde verleiding te weerstaan,
zal God ons op die manier niet laten verleiden
(1 Korintiërs 10:13).
Adam en Eva, zondeloze wezens, te
midden van een waar paradijs,
overtraden en vielen in zonde vanwege
de aanval van Satan. Job, te midden van
volslagen pijn, tragedie en ondergang,
bleef trouw aan de Heer, ondanks de
aanvallen van Satan. In beide gevallen
hebben we een krachtig voorbeeld van de
grote belangen die op het spel staan met
betrekking tot de vrije wil.
"Toen zei zijn vrouw tegen hem: 'Houd je nog steeds vast te
aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf'!“ (Job 2: 9)
Job bleef overeind, ondanks de eerste aanval van Satan (Job 2: 3).
Na de tweede aanval, stelde Satan aan Job de volgende vraag door
middel van zijn vrouw: "Houd je nog steeds vast aan je
vroomheid?“ Jobs vrouw was wanhopig en vervuld van pijn. Ze
kon niet begrijpen waarom haar echtgenoot God nog steeds eerde,
omdat ze dacht dat Hij alles van hem had afgenomen.
"Zouden wij wel het goede van God
ontvangen en zouden we het kwade niet
ontvangen" (Job 2:10). Dat is de kern van
het geloof van Job. Job had geleerd om
God volledig te vertrouwen, en in elke
situatie tevreden te zijn, net zoals Paulus
eeuwen later deed.
Ons geloof moet vandaag op hetzelfde
uitgangspunt gebaseerd zijn; "Ik kan alle
dingen door Christus, Die mij kracht
geeft." (Filippenzen 4:13).
De Bijbel zegt dat Job niet zondigde
na elk van de twee testen. Hij
zondigde niet, hetzij door het doen of
het zeggen van zondige dingen.
Natuurlijk betekent dit niet dat
Job zonder zonde was. Hij
eigenlijk een Redder nodig ,
evenzeer als wij vandaag (Job
19:25). Hij bleef gewoon trouw
aan God.
In die zin zou Job kunnen worden
gezien als een soort symbool, een
vaag voorbeeld van Jezus, die, te
midden van verschrikkelijke
beproevingen en verleidingen,
niet opgaf, niet in zonde viel, en
Die dus ook Satans aanklacht
tegen God weerlegde.
"Christus overwon de verleidingen van Satan als een
mens. Ieder mens kan overwinnen zoals Christus
overwon. Hij vernederde Zichzelf voor ons. Hij werd in
alle dingen verzocht gelijk als wij. Hij heelde het
schandelijk falen en de val van Adam en was veroveraar.
En getuigde aldus aan alle niet gevallen werelden en aan
de gevallen mensheid, dat de mens de geboden van God
kan houden, door de goddelijke macht die hem van de
hemel is verleend. Jezus, de Zoon van God, vernederde
Zichzelf voor ons, doorstond verleiding voor ons,
overwon ten behoeve van ons, om ons te laten zien hoe
wij kunnen overwinnen. Hij heeft daarmee Zijn
belangen met de mensheid verbonden door de nauwste
banden, en heeft hij de positieve zekerheid gegeven, dat
we niet boven ons kunnen zullen worden verzocht,
want met de verzoeking zal hij een uitweg geven."
E.G. White: “Selected Messages”, deel 3, sectie 4 “De Menswording”, hoofdstuk19”,
“Satan Verklaarde dat de Mens Gods Wet niet kan houden.”,
“De Mensheid kan Gods Wet houden door Goddelijke Kracht.”, blz. 136.
Download