Aan: de Gemeenteraad

advertisement
Aan: de Gemeenteraad
Datum
10 november 2009
Uw kenmerk
--
Uw brief van
--
Onderwerp
Regioraad 18 november 2009
Ons kenmerk
0900081928
Telefoon
(053) 481 81 12
Behandeld door
E.A. Smit
Geachte leden van de Raad,
Met het oog op de optimalisatie van de informatievoorziening naar uw Raad mbt de stukken van de Regio
Twente hebben wij eerder de toezegging gedaan uw Raad actief te informeren over de agenda van de
Regioraad. Indien van toepassing zal daarbij vanuit ons college ook een advies worden voorgelegd over
beleidsonderwerpen op de agenda die om een standpuntbepaling vragen. Het advies is hieronder opgenomen.
Indien uw Raad over een of meer onderwerpen separaat een standpunt heeft ingenomen en deze
onderwerpen dan wordt hiernaar verwezen. Dat geldt voor het extra agendapunt 12 (N18).
4a. Agenda van Twente jaarschijf 2010
Dit voorjaar zijn de gemeenten in gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen voor de Agenda van
Twente voor de jaarschijf 2010. Voor Enschede zijn op 17 juni de projecten Kennispark en de
gebiedsontwikkeling luchthaven ingediend. Voor de jaarschijf 2010 is ca €8,7 miljoen beschikbaar. De Externe
commissie heeft aan het Dagelijks Bestuur een advies uitgebracht. Dit advies is tijdens de regioraad 14 oktober
jl toegelicht. Uit de discussie met de regioraad kwam ondermeer naar voren of de besluitvorming zou moeten
worden uitgesteld in afwachting van een aanscherping van criteria of een splitsing aanbrengen tussen
inhoudelijke toekenning en het financiele commitment in een beschikking vastleggen (op een later moment).
Van de aanscherping van criteria wordt afgezien om o.a. juridische redenen (regels kun je niet tijdens de
wedstrijd veranderen). Wel zal op de langere temijn gekeken moeten worden om focus en sterkte houden op de
Agend van Twente. De uitkomsten van de visiatie van Alders – hij heeft gekeken naar de kracht van de Agenda
en de samenwerking tussen provincie en Regio – dienen hierbij te worden betrokken. Het resultaat van Alders
wordt binnenkort gepresenteerd.
Tijdens de regioraad heeft de voorzitter gesproken met de leden over de financiele bandbreedte die de leden
verantwoord vinden om verplichtingen aan te gaan gelet op de inkomsten die vanuit Twence komen. De
voorfinanciering zoals die is toegepast op voorgaande jaarschijven (€21,3 mln) brengt risico’s met zich mee
waarvoor mocht een dividendverwachting in een bepaald jaar toch tegenvallen voor rekening komt van alle
gemeenten. De verwachting is dat jaarlijks €8 mln aan dividend beschikbaar komt voor Twence. Zoals gezegd
dit is een verwachting tot het moment dat de regio daadwerkelijk kan beschikken over het dividend.
Tegen deze achtergrond is het voorstel aan de Regioraad bepaalde projecten te honoreren voor de jaarschijf
2010 maar deze nog niet van financiering te voorzien. Het financieringstekort leidt er volgens het aanvullend
voorstel van 29 oktober jl toe dat thans voor de gehonoreerde projecten geen financiële middelen ter
beschikking kunnen worden gesteld. Het is goed te melden dat de reden mn is gelegen in het feit dat het
dagelijks bestuur eerst een strategie wil ontwikkelen hoe met genoemd risico om te gaan en welk risico
aanvaardbaar is (welke bandbreedte) alvorens tot beschikken van projecten over te gaan. Feitelijk is er nl (nog)
geen sprake van een financieringstekort als de voorziene bijdragen zoals in het oorspronkelijke voorstel van 2
oktober zouden zijn toegekend. In dat voorstel was er immers nog sprake van een resterend budget uit de
Agenda van Twente van ongeveer 6 mln. Dat er in de toekomst sprake zal zijn van een tekort is wel te
Concernstaf
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE
Bezoekadres:
Langestraat 24
7511 HC ENSCHEDE
Algemeen telefoonnummer: 053 481 81 81
Doorkiesnummer: (053) 481 81 12
Faxnummer: (053) 481 81 45
Ons kenmerk: 0900081928
Datum: 10 november 2009
Pagina: 2
verwachten gezien een aantal grote p.m. posten waaronder de luchthaven. Dit majeure project is overigens
abusievelijk niet in de beschouwing van het aanvullende voorstel voor de jaarschijf 2010 opgenomen.
Het inhoudelijk commitment voor de projecten kan worden onderschreven. Het nu inhoudelijk onderschrijven
van de projecten Kennispark, Groene Poort, Oldenzaal Centraal, Arbeidsmarkt en internationaal onderwijs maar
het nog niet beschikken is in principe geen probleem. De vraag is wel aan de orde of uitstel tot februari juridisch
houdbaar is. Voor projecten waarbij sprake is van co-fianciering o.a. kennispark, arbeidsmarktbeleid is het wel
van belang of opschorten mogelijk is vanwege verplichtingen die zijn aangegaan. Zo ja dan dient vanuit de
Regio hiervoor een oplossing te worden gezocht. Overigens kan dit natuurlijk ook gelden voor co-financiering in
zijn algemeenheid bijv. irt de provincie.
5. Internationale agenda Twente (IAT)
Al geruime tijd wordt geprobeerd om de internationale agenda – initiatief van de Netwerkstad- te verbreden naar
alle 14 gemeenten en de financiering te regelen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet past binnen de
criteria van de Agenda van Twente. Er ligt nu een voorstel voor om de internationale agenda inhoudelijk te
bespreken en de financiering ervan door alle Twentse gemeenten te overwegen. Definitieve besluitvorming
hierover zou dan in februari a.s. moeten plaatsvinden, aldus het voorstel. Voor het kantoor Brussel zal dit een
probleem kunnen vormen (zie hierna).
De doelstelling van de agenda is uitgewerkt in een aantal prioriteiten: profilering en positionering en het
faciliteren van de Agenda van Twente (subsidies).
De noodzaak focus te houden op de oorspronkelijke doelstelling van de IAT om de positie van Twente als
toonaangevende kennisregio te versterken spreekt niet alle gemeenten in dezelfde mate aan. De verwachting is
daarom dat niet alle veertien gemeenten in voldoende mate brede steun zullen verlenen aan de agenda en de
financiering die daarmee is gemoeid. Maar ook voor die gemeenten die meerwaarde zien in een internationale
Agenda – waaronder Enschede – is het gezien het financiële gesternte een opgave om (extra) geld vrij te
spelen voor de bekostiging van de IAT. Een vertrek uit Brussel is aan de orde indien de financiering niet per 1
januari 2010 is geregeld. De vraag is dan ook aan de orde of de agenda integraal zou moeten worden
uitgevoerd dan wel er een bepaald minimumpakket kan worden vastgesteld waar met voorkeur alle gemeenten
zich achter scharen en bereid zijn aan bij te dragen. Ook kan aan partners als Saxion en de Universiteit om een
bijdrage worden gevraagd. Zij hebben immers aangegeven gebruik te willen maken van het kantoor in Brussel.
Op basis van de voorliggende begroting wordt voorgesteld een bijdrage van totaal €425.000 met een verdeling
van €200.000 voor de Netwerkstad, landelijke gemeenten €125.000 en overige partijen €100.000. De middelen
die worden ingezet op basis van een minimumpakket kunnen meer dan nu het geval is sterk worden gericht op
de kernopgave van de IAT:het versterken van de toonaangevende kennispositie van Twente. De agenda wordt
hiermee dan niet in de volle breedte overeind gehouden. Dit werkt aan de andere kant kostenbesparend.
Voorgesteld wordt het behoud van het kantoor in Brussel door te laten gaan. De kosten van de trainee en een
deel van de huisvestingskosten zouden voor rekening kunnen komen van bijv. de kennisinstellingen. De kosten
voor de gemeenten komt dan op €182.000. De coördinatie zou onder verantwoordelijkheid kunnen vallen van
de directeur van de Regio Twente die daarbij voor de slagvaardigheid gemeentelijke capaciteit benut en inzet.
Hierdoor kan een besparkign worden bereikt. Op deze wijze houden gemeenten ook voeling met de IAT de
Regio. De Regio is immers van en voor gemeenten. De communicatie zou binnen de bestaande formatie
moeten worden opgevangen en indien nodig met gebruik van gemeentelijke inzet bijv. de hof van Twente die in
het kader van het lidmaatschap Comité van de Regio’s ook inzet plegen op dit onderdeel.
Het Huis voor Europa is met voorliggende agenda een onderdeel geworden van de IAT zonder dat hierover nog
expliciete besluitvorming heeft plaatsgevonden. De meerwaarde en betekenis zou meer moeten worden
onderbouwd en afwachting daarvan niet in de financiering moeten worden meegenomen.
Met de MONT en Eurocities kan worden ingestemd.
Tijdens de bespreking in de Regioraad zou geschetst alternatief vanuit Enschede kunnen worden ingebracht
Indien op bovenstaande onderdelen positief wordt besloten komt de totale financiering op €182.000 in plaats
van de oorspronkelijk €425.000. De middelen hiervoor moeten overigens nog wel worden geregeld bij voorkeur
voor 1 januari 2010 om behoud van kantoor in Brussel te regelen. Wellicht dat voorfinanciering aan de orde kan
zijn op dat punt.
6 ombuigingen
Het dagelijks bestuur doet voorstellen aan de Regioraad om de komende jaren te komen tot ombuigingen, vast
te stellen op basis van een nog vast te stellen ambitieniveau.. Dit na een oproep van de Regioraad eerder dit
jaar. Gezien het financiële zware weer waarin de gemeenten zijn gekomen is het dagelijks bestuur van mening
ook zelf al te bezien in hoeverre ombuigingen kunnen plaatsvinden. Het voorstel is om in 2010 € 435.000
incidenteel te bezuinigingen en vanaf 2011 structureel € 308.750 oplopend tot € 1.235.000 in 2014. Op zich is
het positief dat ook de Regio nu al bezig is met ombuigingen. Overigens sluit het bedrag aan ombuigingen
Ons kenmerk: 0900081928
Datum: 10 november 2009
Pagina: 3
vanaf 2011niet aan bij het bezuinigingsvoorstel van ons College zoals wij dat eerder aan uw Raad hebben
voorgelegd van 2,5% op de bijdrage aan de Regio (op jaarbasis € 170.000) te korten. De gemeente kan in het
kader van de gemeenschappelijke regeling niet eenzijdig op de jaarlijkse bijdrage van de Regio korten. Ook de
andere gemeenten zullen dan mee moeten doen. In dat kader zou 2,5% € 680.000 op jaarbasis betekenen.
De voorgenomen ombuigingen van de Regio sluiten daar echter niet bij aan.
De structurele bezuiniging van € 680.000 wordt in het voorstel van de Regio pas in 2013 volledig gehaald.
Wellicht kunnen de structurele bezuinigingen eerder worden ingeboekt.
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2010-2013 op 9 november jl. heeft u ons opgedragen in te
zetten op een taakstelling van 5%. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 340.000,- Wij stellen u voor thans
deze inzet te betrekken bij het vaststellen van het ambitiepakket van de Regio. Indien alle veertien gemeenten
bereid zijn tot een dergelijke inzet levert dit € 1.360.000 op.
Afstemming met het traject in het kader van de evaluatie WGR + ligt voor de hand. Daar kan immers ook voor
een deel het ambitieniveau van worden afgeleid. Dit traject wordt uiterlijk in maart 2010 afgerond. Het verdient
aanbeveling met het oog op de nieuwe regioraad op dat moment ook al enige duidelijkheid te kunnen geven
welke tussenresultaten geboekt zijn mbt de vast te stellen ambities (takendiscussie). Het biedt de mogelijkheid
voor de nieuwe colleges en bestuurders in de Regio om afspraken waar nodig bij te stellen op weg naar
definitieve besluitvorming in het najaar van 2010.
11. N35
De afgelopen maanden is door de Regio samen met de provincie gekeken naar een marsroute om de N35
(Twente-Zwolle) op te waarderen. Concreet gaat het om het gedeelte Wierden-Nijverdal, waar prioriteit aan
wordt gegeven in de marsroute. De Tweede Kamer heeft in 2008 een motie aangenomen om te starten met een
verkenning voor het deel Wierden-Nijverdal. De regioraad wordt voorgesteld extra € 2 mln beschikbaar te
stellen. Dekking geschiedt uit de Brede Doeluitkering Infrastructuur.
Met dit voorstel kan worden ingestemd.
12. N18
De gemeenteraad heeft op 27 oktober ingestemd met de tracékeuze voor de N18 conform het standpunt van de
minister van verkeer en waterstaat. De regioraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het standpunt van de
minister. Eerder al heeft de Regioraad een bijdrage van €11 mln vrijgemaakt.
Aanvullend kan nog worden gemeld dat met het oog het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet een dringend
beroep op de leden van de Tweede Kamer is gedaan om er bij het kabinet op aan te dringen o.a. de N18 onder
het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen. Bij de schriftelijk inbreng is eerder door de o.a. de PVDA
hier al expliciet aandacht voor gevraagd. De de plenaire behandeling is op 12 november a.s. Voorgesteld
wordt hiervan kennis te nemen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,
de Burgemeester,
(M.J.M. Meijs)
(P.E.J. den Oudsten)
Download