Document competenties - e-Notification

advertisement
DIGIPOLIS
Nummer
Titel
G000134
Senior Business analist
Expert Drupal8 voor domein WEB
Challenge
Bijlagen
G000134 Expert Drupal8
G000134_profiel_Drupal8
pagina 1/25
Deel A: de uitdaging
Waarover gaat het?
Wat is ons probleem?
Wat willen we graag opgelost zien?
Waar kan jij ons misschien bij helpen?
Voorwerp van deze uitdaging
In het kader van de overgang van Drupal 7 naar Drupal 8 zoeken we een Drupal 8 expert die mee
kan werken aan verschillende projecten met hoge prioriteit en visibiliteit. Coaching van andere
ontwikkelaars om hen te ondersteunen is ook van groot belang
De duurtijd van de opdracht bedraagt: min. 70 MD, max. 400 MD
Aanvang opdracht: midden mei 2017
Gevraagde competenties

Je kent Drupal 8 van binnen en van buiten.
• Je hebt minstens 2 grote projecten uitgevoerd m.b.v. Drupal 8.
• Je kent de uitdagingen om meertalige sites te maken en kan ook installatieprofielen maken
voor meertalige sites.
• Je kan moeiteloos omgaan met CMI, features voor Drupal 8 en kent de uitdagingen hierrond.
• Je weet hoe de caches werken en kan problemen hierrond efficiënt oplossen.
• Je kan testen schrijven voor modules en sites m.b.v. PHPUnit en Simpletest/Browsertest.
• Kennis rond test frameworks zoals Behat en Mink en de integratie met Drupal 8 is een pluspunt.
• Composer heeft voor jou geen geheimen en je weet hoe Drupal 8 sites hiermee beheerd
kunnen worden.
• Je kent de gebruikte Symfony componenten in Drupal 8, ervaring met Symfony projecten is
een pluspunt.
• Je hebt ervaring met het ontwerpen van grote webplatformen.
• Je kan responsive websites maken op basis van het mobile first principe.
• Je kent Twig en de integratie met Drupal 8. Je kan een custom thema ontwikkelen dat
efficiënt werkt en duidelijk gestructureerd is.
• Code kwaliteit en oog voor performantie en herbruikbaarheid maken deel uit van je dagelijks
werk.
• Je hebt ervaring met andere object-georiënteerde programmeertalen.
• Je hebt een voorkeur voor Agile werken: flexibele werkhouding en een drive om steeds bij te
leren.
• Je bent een echte teamspeler en beschikt over goede communicatie skills .
G000134 Expert Drupal8
pagina 2/25
Gevraagd arbeidsregime
Voltijds
Digipolis behoudt zich het recht om tijdens de looptijd van de opdracht en in kader van
vakantieperiodes het (voltijds) arbeidsregime aan te passen naar de vertraagde projectplanning en
de verminderde aanwezigheid van projectteamleden en klanten gedurende deze periodes
De opdrachtgever
Wie zijn we?
Voor wie werken we?
De opdracht gebeurt in naam en voor rekening van Digipolis, opdrachthoudende vereniging met
zetel te Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, met Ondernemingsnummer 0860.487.295
en BTW nr. BE 860.487.295
Digipolis is een opdrachthoudende vereniging opgericht overeenkomstig het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking en heeft van haar leden, waaronder de steden en OCMW’s van
Antwerpen en Gent, de bevoegdheid gekregen om in de telematica-behoeften te voorzien. (voor
meer info zie http://www.digipolis.be)
Digipolis zal, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de
individuele dienstverleningsopdrachten die het voorwerp van deze Opdracht uitmaken, tevens
kunnen optreden als Opdrachtencentrale voor:
1. in elk geval de leden van Digipolis, zijnde de Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, de
Stad Gent en OCMW Gent, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Kinderopvang
Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, AG Stadsontwikkelings-bedrijf Gent;
2. instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de Stad Antwerpen, de Stad
Gent, het OCMW Antwerpen en/of het OCMW Gent;
3. instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Steden of OCMW’s
van Antwerpen en Gent belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang;
4. andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de Stad Antwerpen, de Stad Gent
OCMW Antwerpen en OCMW Gent;
5. instellingen, rechtspersonen die een samenwerkingsovereenkomst met Digipolis hebben
afgesloten.
Leiding van de Opdracht
Onze contactpersoon die de leiding van de opdracht heeft is Ann Bernaert,
domeinverantwoordelijke WEB, tel: +32 9 266 09 00, e-mail:
[email protected]
G000134 Expert Drupal8
pagina 3/25
De opdrachtnemer wijst een contactpersoon aan (“de projectleider opdrachtnemer”) die hem zal
vertegenwoordigen. De formele contacten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verlopen
uitsluitend via de vermelde contactpersonen van beide partijen.
Beide partijen kunnen een andere contactpersoon aanduiden tijdens de uitvoering van de
Opdracht.
Plaats van uitvoering
Waar de Opdracht uitgevoerd wordt zal in overleg met de opdrachtgever afgesproken worden. De
plaats van de uitvoering resulteert niet in additionele kosten voor Digipolis of de afnemer.
G000134 Expert Drupal8
pagina 4/25
Deel B: de selectieprocedure
Hoe word je gekozen?
Ben je de geschikte kandidaat voor de Opdracht?
Wanneer ben je geselecteerd voor de verdere beoordeling
van de offerte?
Hoe beoordelen we jouw offerte?
Verloop van de procedure
1.
2.
3.
4.
Publicatie van de opdracht op het Public Procurement platform (e-Notification)
Indienen van een eerste offerte
a. Beoordeling van de selectiecriteria
b. Inschrijvers, waarvan de offerte niet voldoet aan de selectiecriteria en/of een te lage
score haalt, worden niet meegenomen naar de volgende ronde en worden verwittigd
dat de opdracht hier voor hen stopt.
De gunning
a. Onderhandelingsfase met de geselecteerde inschrijvers op basis van de eerste offerte
b. Desgevallend, indienen van een definitieve offerte (Best and Final Offer)
c. Vergelijking en beoordeling van de offertes
d. Gemotiveerde gunningsbeslissing
Start opdracht
Desgevallend kan de opdrachtgever beslissen om na de beoordeling geen verdere
onderhandelingen te organiseren en direct over te gaan tot de gunning van de opdracht. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het verloop van de procedure te wijzigen naar
voortschrijdend inzicht. De inschrijvers kunnen hieruit geen rechten putten.
De selectie
Toegangsrecht
Het bewijs dat de inschrijver zich niet in geval van uitsluiting bevindt en dus niet mag
deelnemen, wordt geleverd door het voorleggen van:
G000134 Expert Drupal8
pagina 5/25
★
★
★
een verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen
te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 van het KB Plaatsing. Hiertoe dient de inschrijver
het formulier zoals opgenomen bij dit bestek te gebruiken.
een geldig RSZ-attest (Digipolis zal het RSZ-attest van de binnenlandse inschrijvers zelf
opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van
Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier). De buitenlandse
inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid
waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de
bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land
waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken
land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed.
een document waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te
verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit
delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een
ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen)
Selectiecriteria
Technische bekwaamheid
Om de technische bekwaamheid van de opdrachtnemer na te gaan wordt voor de kwalitatieve
selectie van de inschrijvers gevraagd:
★ in het kader van de selectie van kandidaten is het mogelijk dat een kandidaat-inschrijver zich
beroept op de bekwaamheid/draagkracht van onderaannemers. De inschrijver moet dan
aantonen dat hij voor deze opdracht over een verbintenis met de andere bedrijven
/onderaannemers beschikt.
★ de technische en beroepsbekwaamheid aan te tonen om de diensten te verstrekken. Deze
worden beoordeeld aan de hand van hun knowhow, efficiëntie, ervaring en
betrouwbaarheid.
Financieel-economische elementen
★ Het bewijs van een verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van
begin- en einddatum
De inschrijver(s) die zich niet in één van de gevallen bevinden van uitsluiting van deelneming
aan de opdracht en wiens beoordeling van de economisch, financiële en technische bekwaamheid
een minimale score van 60% behaalt, rekening houdend met onderstaande selectiecriteria,
komen voor verdere evaluatie in aanmerking.
Selectiecriteria
Technische bekwaamheid
G000134 Expert Drupal8
Gewicht
100%
pagina 6/25
De gunning
Uitsluitingscriteria
Het niet voldoen aan deze criteria zal leiden tot de uitsluiting van de inschrijver :
★ Voor elk van de hieronder vermelde gunningscriteria dient een minimumscore van 50%
behaald te worden.
Gunningscriteria
De inschrijver(s) die zich niet in één van de gevallen van uitsluiting van deelneming aan de
Opdracht bevinden en die aan de selectiecriteria inzake de financiële, economische en technische
draagkracht, komen voor verdere beoordeling aan de gunningscriteria in aanmerking. De
Opdracht zal toegewezen worden aan de inschrijver met de meest voordelige offerte, rekening
houdend met onderstaande gunningscriteria:
Gunningscriteria
weging
Competenties
40%
Ervaring
30%
Prijs
30%
Competenties en ervaring
De score voor competenties en ervaring wordt berekend aan de hand van de gevolgde
opleiding(en) en de opgedane beroepservaring van de kandidaat. Een 1ste screening gebeurt op
basis van cv met eventueel een bijkomend gesprek via call/Skype/Facetime. Positieve kandidaten
kunnen mogelijk nog op gesprek komen.
De inschrijver stelt maximaal 2 kandidaten met bijhorend CV voor.
De beoordelingswijze is als volgt; per gunningscriterium wordt per element een score toegekend
overeenkomstig de beoordeling door de aanbestedende overheid van dit element, de behaalde
score wordt herleid overeenkomstig het gewicht van deze rubriek
•
•
•
•
•
•
Uitstekend = 10
Goed = 8
Voldoende = 6
Matig = 4
Zwak = 2
Geen ervaring = 0
Er wordt uitgegaan van een “voldoende” indien het antwoord aan het gevraagde voldoet. Zijn er
extra competenties, zal afhankelijk van de bruikbaarheid de appreciatie “goed” of “uitstekend”
worden toegekend. Omgekeerd, indien er minder wordt aangeboden dan wordt gevraagd, zal een
mindere appreciatie worden gegeven. Een hogere of lagere appreciatie dan “voldoende” zal
steeds gemotiveerd worden in het gunningsverslag.
G000134 Expert Drupal8
pagina 7/25
Prijs
De prijs zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende formule:
gewicht gekoppeld aan criterium prijs x (laagste dagprijs / dagprijs van de inschrijver)
De Offerte-pitch
Tijdens deze pitch kunnen de inschrijvers, die zich niet in één van de gevallen van uitsluiting van
deelneming aan de opdracht bevinden en die aan de selectiecriteria inzake de financiële,
economische en technische draagkracht voldoen, hun (eerste en/of aangepaste) offerte toelichten.
Digipolis zal de totaaloplossing, en de mate waarin aan de gunningscriteria wordt voldaan,
beoordelen. De offerte moet voldoen aan de vereisten zoals in delen C en D worden bepaald.
De inschrijvers zullen hiertoe door Digipolis uitgenodigd worden
G000134 Expert Drupal8
pagina 8/25
Deel C: uw offerte
“Uw offerte bestaat uit een basisdocument, aangevuld met
het door de wet bepaalde inschrijvingsbiljet, uw
prijsopgave, de toegevoegde verklaring op erewoord, een
verklaring m.b.t. onderaanneming en het invuldocument
mbt competenties.”
Indiening offerte
Uiterlijk tegen
21 april 2017 om 11:00 u
Tav
Digipolis Gent
Bellevue 1
B-9050 Ledeberg
Via
Public Procurement
e-tendering
https://eten.publicprocurement.be/
Basisdocument
Het basisdocument, zijnde de eerste offerte, kan een document of een presentatie zijn waarin alle
elementen zijn opgenomen om uw offerte te kunnen beoordelen en vergelijken met andere
inschrijvers. Die elementen waarop zal worden beoordeeld werden gepreciseerd in de
selectiecriteria en de gunningscriteria.
Inschrijvingsbiljet
Het inschrijvingsbiljet is een door de wet voorzien document met de bedoeling onder meer de
totale inschrijvingssom voor deze Opdracht kenbaar te maken. Het document wordt ingevuld en
rechtsgeldig ondertekend.
Contactpersoon
Een medewerker (contactpersoon) van de inschrijver zal fungeren als onze afgevaardigde in alle
relaties met Digipolis voor deze opdracht. Deze medewerker zorgt ten allen tijde voor de nodige
G000134 Expert Drupal8
pagina 9/25
continuïteit bij de dienstverlener inzake de communicatie omtrent voortgang en opvolging van
deze opdracht.
Tot en met de toewijzing van de opdracht en gedurende de uitvoering van de opdracht zal enkel
dit e-mailadres door het opdrachtgevend bestuur gebruikt worden om de inschrijver elektronisch
in kennis te stellen van genomen beslissingen. Deze persoon moet deze communicatie in naam
van de inschrijver kunnen ontvangen.
Het is tevens aan te raden dat deze persoon ook is geregistreerd op het e-Notification, eTendering platform.
Prijsopgave
Richtlijnen
De prijsopgave is opgemaakt met een dagprijs excl. BTW en vermeldt het toepasbare BTW%
Verklaring op erewoord
De verklaring op erewoord is een door de wet voorzien document dat moet worden ondertekend.
Met de ondertekening geef je aan dat je voldoet aan de voorwaarden vermeld in de verklaring
voor de opdracht. Deze verklaring dient te worden toegevoegd aan de offerte.
Onderaanneming
Indien je een beroep doet op derde partijen (onderaannemers) voor (delen van) deze opdracht,
dien je dit expliciet te vermelden in de offerte. In dat geval specificeer je de volledige identiteit
van de derde partij(en) en de omvang en inhoud van haar (hun) tussenkomsten d.m.v. een
ondertekende formulier onderaanneming om al dan niet bepaalde delen van de opdracht in
onderaanneming te geven.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de
juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de aanbestedende overheid
aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen,
door voorlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat of inschrijver
dergelijke middelen ter beschikking te stellen.(artikel 74 KB Plaatsing)
Document competenties
De ingesloten bijlage bij dit bestek betreft een verplicht in te vullen document. In dat geval geef
je extra informatie per voorgestelde kandidaat.
G000134 Expert Drupal8
pagina 10/25
Deel D
“Vele kleine lettertjes, allemaal van toepassing, maar niets
om zich als geïnteresseerde inschrijver zorgen over te
maken. We geven graag toelichting als er vragen zijn.”
Algemene Bepalingen
Prijsbepaling
De basiseisen van deze opdracht worden uitgevoerd via een globale dagprijs op basis van 8
werkuren per werkdag voor een consultant en 7,60 werkuren (of 7u36 min) voor een interim. In
beginsel gelden er geen overuren, en zijn de tarieven voor weekendwerk en werk op feestdagen,
gelijkgesteld aan de tarieven tijdens de werkweek.
De opgegeven prijzen zijn inclusief alle kosten.
Voor alle prijzen moet de inhoud ervan op een overzichtelijke en transparante wijze duidelijk
gemaakt worden.
De inschrijver moet alle inlichtingen verstrekken om Digipolis in staat te stellen de aangeboden
prijzen te onderzoeken.
Verbintenistermijn
De inschrijver is door zijn offerte gebonden gedurende een termijn van 90 kalenderdagen,
ingaande op de dag van de uiterste indiening van de offertes. De verbintenistermijn wordt steeds
hernieuwd bij het indienen van een nieuwe offerte tijdens de onderhandelingsprocedure.
Borgtocht
Er wordt geen borgtocht gevraagd.
Prestatiestaten
De dienstverlener zal Digipolis maandelijks, na verrichting van de werkzaamheden, op basis van
de gewerkte uren en de daarop toepasselijke tarieven – zoals vermeld op het inkooporder –
factureren betreffende haar assistentie.
De prestatiebladen worden nauwkeurig ingevuld en aan Digipolis voorgelegd ter goedkeuring.
De prestatiebladen vermelden:
● datum
● beschrijving van de opdracht
● naam en handtekening van de aangestelde die de prestatie heeft uitgevoerd
● naam en handtekening van de projectleider van Digipolis
G000134 Expert Drupal8
pagina 11/25
Tevens dient de aangestelde van de dienstverlener de elektronische projectregistraties van
Digipolis in te vullen en dit ten laatste elke laatste werkdag van de maand. Ook consultants op
verplaatsing moeten ervoor zorgen dat dit wordt ingevuld.
Facturatie
De facturen of creditnota’s dienen – buiten de wettelijke voorschriften – voorzien te zijn van de
volgende aanvullende vermeldingen;
● verwijzing naar de offerteaanvraag door vermelding van G000….. / IOR-nr
● per levering en/of geleverde dienstverlening:
○ datum en plaats
○ gedetailleerde beschrijving
○ hoeveelheid
○ eenheidsprijs
○ totaalprijs
De facturen met prestatiestaat worden per e-mail in pdf formaat verstuurd aan
[email protected]
Betalingstermijnen
Betalingen gebeuren binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum waarop Digipolis in het bezit
is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur.
Prijsherziening
De eventuele schommelingen in de prijzen van de producten, lonen, vervoerstarieven, sociale
lasten en verzekeringspremies, geven geen aanleiding tot het herzien van de inschrijvingsprijzen
uitgezonderd prijsdalingen.
Vertrouwelijkheid
De opdrachtnemer gebruikt deze opdracht niet als referentie of organiseert geen enkele
communicatie naar pers en/of publiek mbt deze opdracht zonder het geschreven akkoord van
Digipolis.
Intellectuele eigendom van de Resultaten
Alle resultaten van de onder deze opdracht gepresteerde diensten zoals bijvoorbeeld – maar niet
noodzakelijk beperkt tot – specifieke documentatie, analysedocument, specifieke website(s) en
specifieke ontwikkelde software komen in volle en exclusieve eigendom van Digipolis. Bij de
ontwikkeling van specifieke software en/of websites voor Digipolis komen zowel de broncode
als de rechten op de ontwikkeling en distributie, op de vormgeving en grafische en tekstuele
elementen in volle en exclusieve eigendom van Digipolis. Digipolis erkent en aanvaardt dat de
gepresteerde diensten mogelijks gebruik maken van open source software (‘OSS’). In
voorkomend geval, is het gebruik van desbetreffende OSS onderworpen aan de relevante OSS
licentievoorwaarden.
In elk van voormelde gevallen blijft de door Digipolis aangeleverde data, informatie,
documentatie, multimediabestanden, teksten, enz. volle en exclusieve eigendom van Digipolis,
G000134 Expert Drupal8
pagina 12/25
zonder dat hier ooit op enige wijze een overdracht ten voordele van de opdrachtnemer of kan
voortvloeien.
Zo de door Digipolis aangeleverde data, informatie, documentatie, multimediabestanden, teksten,
enz. bewerkingen ondergaan zal de volle en exclusieve eigendom van de metadata toebehoren
aan Digipolis, zonder de Opdrachtnemer hier enig recht of aanspraak uit kan putten
Overmacht
Overmacht betekent een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de opdrachtnemer of
Digipolis, die niet kon worden voorzien noch verhinderd, en die de volledige onmogelijkheid van
uitvoering van de opdracht of een deel ervan met zich brengt.
Noch Digipolis noch de opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de
uitvoering van de opdracht in de mate dat deze gebreken of vertragingen het gevolg zijn van
overmacht. Tijdens de periode van overmacht zal Digipolis evenwel geen vergoedingen
verschuldigd zijn in de mate dat deze vergoedingen betrekking hebben op de diensten, leveringen
of werken die niet of niet conform de opdracht werden geleverd of uitgevoerd ten gevolge van
overmacht.
Taal
De taal waarin deze gunningsprocedure wordt gevoerd is het Nederlands. De tekst van het Bestek
in de Nederlandse taal is bindend. Tenzij Digipolis het anders aangeeft, moeten alle stukken die
de inschrijvers bij Digipolis indienen in het Nederlands zijn. Officiële documenten of technische
bijlagen die niet in het Nederlands beschikbaar zijn, mogen in de oorspronkelijke taal ingediend
worden.
Geheimhoudingsovereenkomst
De opdrachtnemer en Digipolis verzekeren het vertrouwelijke karakter van alle informatie, die
wordt verkregen binnen de opdracht. De opdrachtnemer en zijn aangestelde(n) verbinden zich er
toe om geen van de gegevens of inlichtingen, waarvan hij kennis zou krijgen door of bij de
uitvoering van de opdracht, en ook de staten en bescheiden die het resultaat zijn van de
verwerking van die informatie, mee te delen aan een derde partij of te gebruiken voor andere
doeleinden dan beschreven in deze opdracht zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Digipolis. Dit zowel tijdens de duur van de overeenkomst, als na de beëindiging van deze
overeenkomst.
De partijen zullen onmiddellijk na het beëindigen van de overeenkomst of op eenvoudig verzoek
van de andere Partij, alle vertrouwelijke informatie terugbezorgen aan de andere Partij. En daarna
alle mogelijke maatregelen nemen om deze data definitief en onomkeerbaar te verwijderen van
de eventueel gebruikte eigen opslagmiddelen.
De opdrachtnemer en Digipolis zullen deze confidentiële informatie slechts verspreiden onder
die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht of die van de geleverde goederen
of diensten gebruik maken voor zover dit nodig is voor het correct gebruik van de geleverde
goederen of diensten.
Ze verzekeren dat deze werknemers de verplichtingen inzake het confidentieel karakter van de
informatie kennen en deze ook respecteren.
Door de ondertekening van de verklaring bij het inschrijvingsbiljet gaat de inschrijver met deze
tekst akkoord en staat hij garant dat deze geheimhoudingsovereenkomst ook door zijn
G000134 Expert Drupal8
pagina 13/25
aangestelde uitvoerders(s) gekend is en nageleefd wordt.
Op verzoek van Digipolis kan de inschrijver ten alle tijden gevraagd worden om in aanvulling
van deze geheimhoudingsovereenkomst ook nog expliciet een verwerkingsovereenkomst en/of
ondertekening van deontologische code te onderschrijven.
Verwerkingsovereenkomst
Ter aanvulling van bovenstaande geheimhoudingsovereenkomst en Conform de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens, verbindt de opdrachtnemer zich er toe een overeenkomst tot verwerking
van persoonsgegevens te ondertekenen bij de start of tijdens de uitvoering van de opdracht,
indien er persoonsgegevens betrokken zijn.
Deontologische code
Digipolis beoogt door middel van een deontologische code al haar medewerkers bewust te
maken van hun specifieke rol als informatiebeheerder; te voorkomen dat ongeoorloofde
(strafbare) of lasterlijke feiten worden gepleegd met de ter beschikking gestelde
telematicamiddelen; te voorkomen dat door het gebruik van telematica schade wordt berokkend,
van welke aard dan ook, aan de organisatie of aan derden; de dienstverlening aan de klant te
garanderen; de vertrouwelijke omgang met gevoelige persoonsgegevens van derden te
waarborgen; de belangen van de organisatie te beschermen; de veiligheid en de goede technische
werking van het netwerk te garanderen; en kostenbewustzijn te stimuleren bij het gebruik van de
telematicamiddelen.
De inhoud van deze code is steeds opvraagbaar bij Digipolis via de contactpersoon.
Door de ondertekening van de verklaring bij het inschrijvingsbiljet gaat de inschrijver met deze
code akkoord en staat hij garant dat deze deontologische code ook door zijn aangestelde
uitvoerder(s) gekend is, nageleefd wordt en zich akkoord verklaart met de
controlemogelijkheden die Digipolis heeft, zoals beschreven in deze code.
Beëindiging
Beëindiging ingevolge wanprestatie
Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van
de overeenkomst na te leven en voor zover de opdrachtnemer binnen een termijn van tien (10)
werkdagen geen correctieve maatregelen genomen heeft en/of indien de dienstverlener minimaal
drie (3) maal in gebreke wordt gesteld door Digipolis met betrekking tot geleverde prestaties
ongeacht correcties en/of indien de opdrachtnemer eenmaal in gebreke wordt gesteld door
Digipolis met betrekking tot een essentiële verbintenis en geen correctie tijdig is doorgevoerd, is
Digipolis gerechtigd de overeenkomst dan wel, naar keuze van Digipolis, enkel de betrokken
dienst(en) als ontbonden van rechtswege te beschouwen ten laste van de in gebreke blijvende
partij en dit door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
Beëindiging ingevolge faillissement of intrekking vergunning
Ingeval de opdrachtnemer in staat van faillissement of welkdanige samenloop van schuldeisers
verkeert of dreigt te verkeren waardoor de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigd of
onderbroken wordt of waardoor zulke beëindiging of onderbreking dreigt te ontstaan, of indien
de opdrachtnemer niet meer beschikt over de voor de dienstverlening benodigde vergunning(en)
of rechten, of deze dreigt te verliezen of te worden ingetrokken, is Digipolis gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden van rechtswege te beschouwen ten laste van de opdrachtnemer en
dit door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer.
G000134 Expert Drupal8
pagina 14/25
Beëindiging ingevolge zeggenschapswijzigingen
Indien binnen de opdrachtnemer of binnen de groep van ondernemingen waar de opdrachtnemer
deel van uitmaakt belangrijke zeggenschap wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een fusie
of overname, zal de opdrachtnemer Digipolis hiervan prompt schriftelijk in kennis stellen. Indien
Digipolis van mening is dat de nakoming van de overeenkomst door die omstandigheden
wezenlijk wordt beïnvloed, is Digipolis gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de
overeenkomst over te gaan. De beëindiging vindt door middel van een aangetekend schrijven
plaats.
Beëindiging door de dienstverlener
Gelet op de taken van openbare dienst van Digipolis en haar leden kan de opdrachtnemer de
overeenkomst niet eenzijdig opzeggen.
Beëindiging door Digipolis
Digipolis heeft het recht om de overeenkomst op elk ogenblik via aangetekende brief en mits
vooropzeg van één (1) maand, op te zeggen.
De onderhoudscontracten zijn jaarlijks opzegbaar zonder recht op schadevergoeding in hoofde
van de opdrachtnemer, mits kennisgeving van de opzeg drie maanden voor het verstrijken van de
verjaardag van de overeenkomst.
Overige bepalingen
De beëindigingsmogelijkheden van Digipolis zoals hierboven aangeduid, doen geen afbreuk aan
het recht van Digipolis om schadevergoeding en/of prijscorrecties te bekomen (binnen de
grenzen van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals vastgelegd in het Bestek) uit hoofde van de
eerdere uitvoering van de overeenkomst en/of uit hoofde van de beëindiging ervan.
Digipolis heeft het recht om, om gemotiveerde redenen, de vervanging of, indien mogelijk, de
bijsturing te eisten van aangestelden van de opdrachtnemer die incompetent worden geacht of
wiens activiteiten of gedrag als onaanvaardbaar worden geacht door Digipolis. Dergelijke
vervanging zal geen impact hebben op timing, prijs of andere bepalingen uit bestek en offerte.
Specifieke bepalingen
Afwezigheid van een gezagsrelatie
De personen die door de opdrachtnemer worden belast met het uitvoeren van de opdracht staan
onder het uitsluitend gezag van de opdrachtnemer. Onder geen beding staan zij of de zelfstandige
zaakvoerders onder het gezag van Digipolis.
De opdrachtnemer zal bij de aanvang van de opdracht het bewijs leveren dat zijn aangestelden:
● hetzij in een werknemersstatuut zijn tewerkgesteld
● hetzij een zelfstandig statuut bezitten, en met alle voorschriften inzake sociale zekerheid en
bedrijfsvoorheffing in regel zijn.
Bovendien zal de opdrachtnemer op verzoek van Digipolis tijdens de uitvoering van de
overeenkomst moeten bewijzen dat hij in regel blijft inzake sociale zekerheid en
bedrijfsvoorheffing.
De verplichtingen van de opdrachtnemer betreffende de fiscale en sociale wetgeving vallen onder
geen beding ten laste van Digipolis.
G000134 Expert Drupal8
pagina 15/25
De volgende elementen komen in elk geval toe aan de opdrachtnemer als werkgever ten aanzien
van haar respectievelijke personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst, en kunnen
in geen geval deel uitmaken van het instructierecht van de opdrachtgever;
● Aanwervingsbeleid;
● Beleid met betrekking tot loons- en arbeidsvoorwaarden;
● Beleid inzake opleiding, vorming en training, met uitzondering van deze die noodzakelijk zijn
voor het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de opdrachtgever;
● Controle van de arbeidstijd en het bepalen van eventuele overuren, rustpauzes of
inhaalrustpauzes;
● Toelating en rechtvaardiging van afwezigheden (ziekte, klein verlet, vakantie…);
● Beleid inzake disciplinaire sancties en ontslag;
● Evaluatie- en functioneringsgesprekken;
● Functiebepalingen.
Niet discriminatieclausule
De opdrachtnemer:
● duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap
of sociale afkomst;
● verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen;
● verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig
te bestrijden en bestraffen;
● leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na;
● verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn
onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de
uitvoering van deze opdracht van diensten.
Bovenstaande clausule geldt zowel voor de opdrachtnemer – natuurlijke persoon als voor de
dienstverlener – rechtspersoon en hun zaakvoerder(s), bestuurder(s) en andere
personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen
de rechtspersoon.
Indien het opdrachtgevend bestuur kan aantonen dat de opdrachtnemer voormelde bepalingen
niet naleeft bij de uitvoering van onderhavige opdracht, kan zij ten aanzien van de
opdrachtnemer toepassing maken van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van de Algemene
Uitvoeringsregels (middelen van optreden van de aanbestedende overheid).
Ter aanvulling van bovenstaande geheimhoudingsovereenkomst en Conform de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens, verbindt de opdrachtnemer zich er toe een overeenkomst tot verwerking
van persoonsgegevens te ondertekenen bij de start of tijdens de uitvoering van de opdracht,
indien er persoonsgegevens betrokken zijn. Beveiliging en gebruik van elektronische
communicatiegegevens en infrastructuur
De opdrachtnemer en zijn aangestelden, verklaren zich akkoord met de goede zorg en het
onderhoud van de toestellen en infrastructuur die ze van Digipolis ter beschikking krijgen.
Bovendien stemmen zij ook in met de naleving van de geldende beveiligingspolicy’s zowel
omtrent de logische beveiliging (paswoordbeleid, Anti-virus-bescherming, netwerkmonitoring…) als de fysieke beveiliging (brand, inbraak,…).
G000134 Expert Drupal8
pagina 16/25
Digipolis verleent de aangestelden die door de dienstverlener worden belast met het uitvoeren
van de opdracht toegang tot en het recht tot gebruik van netwerk en e-mail infrastructuur. De
aangestelden stemmen in met de controles op het correct gebruik van deze
communicatiemiddelen. Deze controles verlopen uiteraard steeds conform de betreffende
wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van
de controle op elektronische online- communicatiegegevens.
Onze gebouwen zijn voorzien van toegangsbeveiliging, inbraakdetectie en camerabewaking en
ook op basis hiervan gebeuren systematische controles naar het gebruik van onze infrastructuur.
Gegevensintegriteit
De opdrachtnemer en zijn aangestelden zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de
gegevens of elektronische bestanden waarover ze in het kader van deze overeenkomst
beschikken. Naast het veilig bewaren volgens de geldende standaarden, staan ze ook in voor het
opslaan van gegevens en het ter beschikking stellen van veiligheidskopieën in een voor
Digipolis standaard uitleesbaar formaat. Indien dit niet op infrastructuur van Digipolis gebeurt,
moeten de eventuele toegangssleutels/codes tot deze gegevens kosteloos medegedeeld worden
aan een door het managementteam van Digipolis aangestelde contactpersoon. Digipolis moet in
staat zijn zonder verdere kosten systematisch te kunnen verifiëren of het daadwerkelijk om de
correcte gegevens gaat.
Logistiek
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in de lokalen van de opdrachtgever blijft de
opdrachtgever verantwoordelijk voor zijn materieel en installaties, met inbegrip van deze die ter
beschikking werden gesteld van de consulent.
Indien de werkzaamheden plaatsvinden in de gebouwen van de opdrachtgever dan zal deze de
logistieke elementen, die nodig zijn voor het goede verloop van de werkzaamheden (vb:
meubilair, telefoon, ...), ter beschikking stellen van de consulent.
Voor opdrachten van de Digipolis vestiging Gent wordt voor de uitvoering van de opdracht aan
de aangestelde uitvoerder een portable ter beschikking gesteld door het opdrachtgevend bestuur.
Voor opdrachten van de Digipolis vestiging Antwerpen is de consulent in het bezit van een
draagbare computer uitgerust met de volgende basiselementen:
➔ een werkplatform Microsoft Windows pro 8 of hoger of Mac OSX met Microsoft
Office 2010 of hoger
➔ een erkend anti-virusprogramma, conform de heersende standaarden op de markt,
dat opgewaardeerd is tot de laatste versie en zichzelf permanent en automatisch
onderhoudt
➔ de consulent is volledige beheerder van zijn toestel zodat dit zonder problemen in het
netwerk en Digipolis-domein kan opgenomen worden
De consulent is tijdens de uitvoering van zijn opdracht te allen tijde verantwoordelijk voor de
goede werking van zijn werkstation en waakt erover dat dit conform is en blijft met de
standaarden en huisregels van Digipolis.
De consulent voorziet, na het beëindigen van zijn opdracht, dat alle verkregen toepassingen
alsook licenties en data eigen aan deze opdracht, verwijderd worden van zowel zijn werkstation
als persoonlijke gegevensdragers.
G000134 Expert Drupal8
pagina 17/25
Wettelijke en reglementaire
bepalingen
Wijze van gunnen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (BE)
Opdracht van diensten
Toepasselijke Wetgeving
★ Wet overheidsopdrachten en bepaalde Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15 juni 2006 (hierna “Wet Overheidsopdrachten”);
★ Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna
“KB Plaatsing”);
★ Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna
“KB Uitvoering”);
★ Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum
van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen
kunnen inhouden van voormelde wetten besluiten en alle andere documenten waarnaar het
bestek verwijst.
★ Regelgeving met betrekking tot LIMOSA (Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse
werkgevers een limosa-aangifte doen indien zij tijdelijk of gedeeltelijk werknemers in België
tewerkstellen). Alle informatie is beschikbaar via www.limosa.be
★ Alle andere van toepassing zijnde geldende besluiten en reglementen.
Afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels (AUR)
Overeenkomstig artikel 9 § 4 van het KB Uitvoering zal desgevallend omwille van de bijzondere
eisen van de onderhavige Opdracht, worden afgeweken van een aantal Algemene
Uitvoeringsregels zoals bepaald in het KB Uitvoering.
In het kader van de voorliggende Opdracht wordt er afgeweken van de Algemene
Uitvoeringsregels zoals opgenomen in het KB Uitvoering:
Artikel 19 en 20 van het KB Uitvoering (Intellectuele rechten) : Gemeenschappelijke bepalingen
Opdrachten voor werken, leveringen en diensten – Gebruik van de resultaten en Methodes en
know how
Artikel 25 KB Uitvoering (Borgtocht): Het is in de IT consultancy sector eerder ongebruikelijk
om met borgtochten te werken voor onderhandelingsprocedures, bijkomend zijn de schaderisico's
voor Digipolis in dit soort opdrachten quasi onbestaande. Daarom wordt er geen borgtocht
gevraagd voor deze opdracht.
G000134 Expert Drupal8
pagina 18/25
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Door het indienen van een offerte aanvaardt de inschrijver dat het Belgische recht toepasselijk is.
Bij elke betwisting tussen de partijen erkent de Opdrachtnemer de uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bijlagen
Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet
Bijlage 2: Contactpersoon
Bijlage 3: Verklaring op erewoord
bijlage 4: Onderaanneming
G000134 Expert Drupal8
pagina 19/25
Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet
Opdrachtgever
Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
Inschrijver, de vennootschap of natuurlijk persoon
Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, adres zetel
R.S.Z.-inschrijving nr(s)
BTW nr. (s)
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)
Voor- en achternaam
De inschrijver verbindt zich tot de uitvoering van de in dit bestek beschreven Opdracht, overeenkomstig de
van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden, tegen een dagprijs van
In cijfers, excl. BTW
In cijfers, incl. BTW
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op
Rekeningnummer
Financiële instelling
Geopend op naam van
Wij, ondergetekenden, de inschrijver verklaren ons akkoord met de bepalingen uit het voornoemde
bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming
zijn met de vermeldingen op het door Digipolis opgelegde inschrijvingsbiljet en nemen daartoe de
volledige verantwoordelijkheid op ons.
G000134 Expert Drupal8
pagina 20/25
Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke
tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij de
expliciete kennisname van de bepalingen m.b.t. de vertrouwelijkheid, de geheimhoudingsovereenkomst,
de verwerkingsovereenkomst en de deontologische code en verklaren wij dat onze algemene verkoopof contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek.
Wij bevestigen dat Digipolis alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard over de
ondergetekenden of over de hier inschrijvende vennootschap mag inwinnen bij andere instellingen.
Naam:
Voornaam:
Handtekening:
G000134 Expert Drupal8
pagina 21/25
Bijlage 2: Contactpersoon
Contactpersoon
Voornaam:
Naam:
Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
G000134 Expert Drupal8
pagina 22/25
Bijlage 3: Verklaring op erewoord
Verklaring[1]
Wij, ondergetekenden, de inschrijver verklaren ons niet in één van de gevallen
te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 KB Plaatsing :
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn
werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft
bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van
een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en
reglementeringen;
2. aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van
vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp
is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale
reglementeringen;
3. die, bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan,
veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit
aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5. niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale
zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6. niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 63;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij
toepassing van dit hoofdstuk , of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt;
Wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang
ertoe, de inschrijver die bij een rechtelijke beslissing dat in kracht van gewijsde
is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is
voor:
8. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het
Strafwetboek;
9. omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
10. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap,
goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
11. witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de aanbestedende
G000134 Expert Drupal8
pagina 23/25
overheid, de nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen
over te maken.
Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitingsgrond is voor
deelneming aan onderhavige Opdracht. In het bestek zal tevens worden bepaald
dat, indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd
afgelegd, het contract door Digipolis eenzijdig en zonder enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij kan worden
verbroken.
Naam:
Voornaam:
Handtekening:
[1] In te dienen door elke persoon of vennootschap die (mede) deel uitmaakt van de inschrijverof op wiens
middelen de inschrijver zich beroept met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.
G000134 Expert Drupal8
pagina 24/25
Bijlage 4: Onderaanneming
Formulier onderaanneming
Gegevens entiteit op wiens draagkracht de inschrijver zich beroept
Naam rechtspersoon/natuurlijke persoon (1) …………………………………
gekend onder ondernemingsnummer ………………………………………… (indien rechtspersoon)
met adres te ………………………………………………………………………
vertegenwoordigd door………………………………………………………….
op wiens draagkracht beroep wordt gedaan door (gegevens inschrijver)
Naam inschrijver (2) ……………………………………....................
gekend onder ondernemingsnummer ……………………………(indien rechtspersoon)
met adres te …………………………………………………………..
vertegenwoordigd door ………………………………………….….
verbindt er zich toe om, in het geval dat bovenvermelde Opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver,
hij/zij de nodige middelen – waarop deinschrijver zich voor de kwalitatieve selectie op beroept – ter
beschikking stelt tot goede uitvoering van deze Opdracht.
Opgesteld te …………………………………
Entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan (1)
(handtekening) ………………………………………………….
(naam) …………………………………………………………...
(hoedanigheid) ……………………………. …………………..(mandaat ondertekenaar toevoegen)
Kandidaat-Inschrijver (2)
(handtekening) ………………………………………………….
(naam) …………………………………………………………...
(hoedanigheid) ……………………………. …………………..(mandaat ondertekenaar toevoegen)
G000134 Expert Drupal8
pagina 25/25
Download