De factuur kan opgestuurd worden naar [email protected]

advertisement
Algemene voorwaarden Ferm Stedendriehoek
Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die met de
opdrachtnemer is afgesproken over de beschikbaarstelling van een financiële bijdrage bij de
uitvoering door de opdrachtnemer van een activiteit voortkomend uit het Regionaal
Programma VSV 2016-2020 van Ferm Stedendriehoek.
1.
De opdrachtgever voor de activiteit die in de overeenkomst is beschreven is
Ferm Stedendriehoek, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Stuurgroep
VSV/RMC. De programmamanager Ferm Stedendriehoek en de RMC-coördinator
Ferm Stedendriehoek zijn gemandateerd om met de opdrachtnemer de
overeenkomst op te stellen en in de uitvoering ervan een projectleider van Ferm
Stedendriehoek te betrekken.
2.
De uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die voortvloeien
uit:
“ Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18
september 2016, nr. MBO/1003504, houdende voorschriften inzake het terugdringen van
het aantal voortijdig schoolverlaters in de jaren 2017 tot en met 2020 en de regionale
meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Regeling regionale aanpak
voortijdig schoolverlaten 2017)
“Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5
november 2016, nr MBO-1061341, houdende wijzigingen van de Regeling regionale
aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de regeling van de specifieke
uitkering in 2017 aan RMC-contactgemeenten voor het uitvoeren van maatregelen uit
het regionaal programma voortijdig schoolverlaten van de RMC-regio.”
“Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de
onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Stedendriehoek 11
inzake het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in de jaren
2016 tot en met 2020 ten behoeve van subsidie voor het regionale programma”, zoals
vastgesteld op 14 december 2016.
3.
De opdrachtnemer en opdrachtgever onderhouden bij de uitvoering van de
activiteit contact met elkaar, doorgaans via de projectleider en de
contactpersoon die in de overeenkomst worden genoemd. In situaties waarbij de
uitvoering van de overeenkomst in het gedrang lijkt te komen wordt de
projectleider hiervan op korte termijn op de hoogte gebracht door de
opdrachtnemer.
4.
Wijziging van de in de overeenkomst beschreven activiteit is niet eenzijdig
mogelijk.
5.
De opdrachtnemer kan op basis van een deugdelijke projectadministratie de
aanwending van de beschikbaar gestelde financiële middelen bij controle
aantonen.
6.
De opdrachtgever kan in verband met de verantwoording van de besteding van
de regionale VSV- middelen aan het ministerie van OCW nadere informatie
opvragen bij de opdrachtnemer of aanvullend richtlijnen geven bij de uitvoering
van de overeenkomst.
7.
De overeengekomen financiële bijdrage wordt door de opdrachtnemer
uitsluitend aangewend voor de in de overeenkomst beschreven activiteit.
8.
Er kan slechts één verantwoordelijke partij zijn; Ferm is niet verantwoordelijk
voor de financiële afhandeling naar de verschillende samenwerkende
uitvoerende partijen.
9.
Eventuele niet-bestede middelen, niet conform de overeenkomst bestede
middelen of overschotten, worden door de opdrachtnemer op eerste verzoek van
de opdrachtgever teruggestort.
10.
De opdrachtgever kan bij constatering van het ernstig in gebreke blijven van de
opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst overgaan tot het
terugvorderen van de uitbetaalde middelen en het eenzijdig beëindigen van de
overeenkomst.
11.
Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de
opdrachtnemer ter oplossing worden voorgelegd aan de Stuurgroep VSV/RMC
van de regio Stedendriehoek. De uitspraak van de Stuurgroep VSV/RMC is hierbij
bindend.
Aanwijzing bij facturering
•
De tekst op de factuur moet zoveel mogelijk in termen van een ‘object’ zijn. Dit ter
voorkoming van BTW heffing . Bijvoorbeeld: ‘Workshop / pilot…’
•
Vermeld op uw factuur:
betreft: Ferm Stedendriehoek VSV
•
Op de factuur tevens de volgende tekst vermelden:
‘De door ons gedeclareerde kosten worden vergoed uit de subsidie ‘Voortijdig
Schoolverlaten’ van het Ministerie van OCW. Deze activiteiten zijn vrijgesteld van heffing van
BTW’.
•
Bij niet-correcte aanlevering van de factuur kan deze niet in behandeling worden
genomen en wordt de afzender gevraagd de factuur aan te passen.
De factuur kan opgestuurd worden naar [email protected]
•
De tenaamstelling op de factuur naar onderwijs moet zijn:
Aventus
Projectcode: 60.17014

De tenaamstelling op de factuur naar gemeente moet zijn:
Gemeente Apeldoorn
Projectcode:
Download