Cao Pensioen Van Houtum

advertisement
1
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden:
Van Houtum B.V.
te Swalmen;
als partij ter ene zijde
en
FNV Bondgenoten
De Unie
te Utrecht;
te Culemborg;
elk als partij ter andere zijde,
is de navolgende cao gesloten over de uitwerking van de pensioenafspraken die in 2005 zijn gemaakt
als gevolg van de VPL-wetgeving, hierna te noemen de voorwaardelijke toezegging extra
garantiepensioen:
Copyright: © 2012 Cao-partijen en AWVN.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een
databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van partijen bij deze cao alsmede de AWVN te Den Haag.
2
ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Werkgever
:
Van Houtum B.V. te Swalmen;
Vakvereniging
:
elke partij aan werknemerszijde;
Werknemer
:
de persoon (m/v) in dienst van de werkgever die
deelneemt aan de pensioenregeling en die valt
onder de definitie van groep b en c uit het
principeakkoord d.d. 12 december 2005.
ARTIKEL 2. Principeakkoord 12 december 2005
In het genoemde principeakkoord is afgesproken de VUT- en prepensioenregeling voor werknemers
geboren vanaf 1 januari 1950 te beëindigen, voor een deel van de werknemers te vervangen door een
verbetering van de pensioenregeling en door een voorwaardelijke extra levenslange pensioenuitkering
vanaf 65 jaar. Het principeakkoord is opgenomen in bijlage I.
Het principeakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen. In artikel 3 worden de afspraken nader
ingevuld voor de voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen voor de groepen b en c, zoals
gedefinieerd in het principeakkoord.
ARTIKEL 3. Uitwerking principeakkoord 12 december 2005
De uitwerking van het principeakkoord behelst de volgende zaken:
1. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen geschiedt op basis van VPL-regelgeving
(Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004).
2. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen wordt in pensioenaanspraken omgezet bij
in dienst zijn van de werknemer per 31 december 2020 of bij het voordien bereiken van de leeftijd
van 62,5 jaar door de werknemer. Bij beëindiging van het dienstverband van de werknemer voor
één van beide momenten vervalt de voorwaardelijke toezegging.
3. Het voorwaardelijke garantiepensioen wordt berekend onder aftrek van:
•
Eventueel opgebouwd prepensioen;
•
Nog op te bouwen extra pensioen in de verbeterde pensioenregeling vanaf 2006;
De eigen bijdrage voor deze regeling is verschuldigd tot einde dienstverband.
De bijdragen worden gebruikt bij het extern brengen van de voorziening bij het bereiken van de
leeftijd van 62,5 jaar. De eigen bijdrage vervalt pas bij uitdiensttreding. Er kan geen sprake zijn
van restitutie.
4. Bij een pensioeningangdatum vóór 65 jaar stopt de opbouw in de pensioenregeling.
5. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen wordt eenmalig berekend op basis van de
grondslagen per 31 december 2005. Het actuele parttime percentage op deze datum wordt
gehanteerd. Deze datum (31 december 2005) is het uitgangspunt tenzij in geval van
arbeidsongeschiktheid (WIA) dat nadelig is voor de werknemer.
3
6. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen wordt jaarlijks aangepast aan de
gemiddelde cao loonontwikkeling van de cao papierindustrie. Daarbij wordt tot 2012 uitgegaan
van daadwerkelijk overeengekomen collectieve loonstijgingen en met ingang van 2012 op basis
van een langjarig gemiddelde, zijnde 1,5%. Voor zover van toepassing wordt de indexatie ook
toegepast na inkoop van het pensioen per eind 2020 indien en voor zover een werknemer nog in
dienst is bij de werkgever, onder aftrek van de indexatie over dit pensioen vanuit de basisregeling.
7. Bij pensioeningang worden deze rechten op dezelfde wijze voorwaardelijk geïndexeerd als de
basisregeling.
8. Het garantiepensioen voorziet in een aanvulling tussen 62,5 en 65 jaar. Indien de pensioen- en
AOW leeftijd naar achteren verschuift heeft dat geen invloed op de hoogte of de duur van het van
de berekende voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen.
De rechten (het extra pensioen) worden ingekocht op de leeftijd van 62,5 (of uiterlijk 31
december 2020). De pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wijzigt als de fiscale regeling wijzigt
(Witteveen kader, voor het eerst in 2014).
ARTIKEL 4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2017 en
wordt behoudens opzegging steeds verlengd met de periode van 5 jaar.
In geval van opzegging geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
Aldus overeengekomen en getekend,
Partij ter ene zijde
Partij ter andere zijde
B. Gehlen (Van Houtum)
J. Couwenberg (FNV Bondgenoten)
T. Willms (De Unie)
4
BIJLAGE I
Principeakkoord 12 december 2005
5
6
7
Download