2.5. Overheidsfinanciën

advertisement
28
2.5. Overheidsfinanciën
Een gezonde overheid is ook financieel gezond. Elk jaar in juli geeft de
SERV een advies aan de Vlaamse
Regering voor de begrotingsopmaak.
De SERV maakt dan een raming van
de ontvangsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid. De SERV geeft advies
over de budgettaire ruimte voor
nieuwe initiatieven en voor schuldafbouw. Stabiliteit op lange termijn
staat hierbij voorop.
Jaarlijks in januari maakt de SERV een evaluatie van de begroting zoals ze door het Vlaams
Parlement is goedgekeurd. De SERV besteedt ook aandacht aan dossiers die een grote impact
kunnen hebben op de begroting zoals communautaire afspraken, staatshervorming, kosten
van vergrijzing, publiek private samenwerking, enz.
Met het Lambermontakkoord en de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen meer ruimte
voor een eigen fiscaal beleid. De SERV geeft advies over nieuwe Vlaamse fiscale maatregelen
en overlegt over de algemene beleidslijnen voor een toekomstig Vlaams fiscaal beleid.
Naast het evaluatieraport over het begrotingsbeleid tussen 2009 en 2014 bracht de
SERV in 2014 7 adviezen uit over het thema overheidsfinanciën:
•
•
•
•
•
1 advies over de begroting 2015 vanuit de decretale opdracht van de SERV;
1 advies op vraag van de minister van Economie en Buitenlands Beleid over het
Europees stabiliteitsmechanisme. Dit advies kwam tot stand in samenwerking met
SARiV;
3 adviezen op vraag van de minister van Financiën en Begroting: over het samenwerkingsakkoord Europees stabiliteitsverdrag, de uitbreiding van de Vlaamse Fiscale
Codex en de Vlaamse Codex Fiscaliteit registratie- en erfbelasting;
1 advies op eigen initiatief over de beleidsnota Financiën en Begroting;
voor 1 advies over de coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie besliste de
SERV geen advies uit te brengen.
29
Advies begroting 2015
De SERV bracht gelijktijdig een advies naar buiten over de begrotingsopmaak 2015 én een
evaluatie van het begrotingsbeleid van de voorbije legislatuur. In het advies pleit de SERV
ervoor om het evenwicht zoals voorzien in het huidige stabiliteitsprogramma te realiseren,
zij het dat vermeden moet worden dat conjuncturele schommelingen de gevraagde inspanningen nog zouden wijzigen. Daarnaast blijkt uit de analyse van de nieuwe financieringswet
dat de middelen die Vlaanderen in 2015 zal ontvangen voor de nieuwe bevoegdheden grotendeels overeenstemmen met middelen die de Vlaamse administratie nodig acht.
Contactpersoon
Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, [email protected]
advies begroting 2015
Rapport evaluatie begrotingsbeleid 2009-2014
De SERV heeft een globale evaluatie gemaakt van het begrotingsbeleid van de vorige regering. Het evaluatierapport distilleert
de grote lijnen uit de cijferbergen die jaarlijks opgenomen zijn in
de begrotingsdocumenten om zo de effectieve beleidskeuzes te
kunnen aftoetsen aan de voornemens die de regering maakte in
het begin van de legislatuur. Zo komt de saneringsinspanning aan
bod maar ook de vraag in welke mate de Vlaamse Regering als een
investeringsregering bestempeld kan worden en of de Vlaamse
Regering een structureel gezonde begroting heeft achtergelaten
voor de nieuwe bewindsploeg.
Contactpersoon
Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, [email protected]
rapport evaluatie begrotingsbeleid 2009-2014
30
Advies samenwerkingsakkoord stabiliteitsverdrag EMU
De SERV wijst er op dat de Vlaamse Regering zich beperkt tot de formele goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord. De Vlaamse Regering had bij de goedkeuring al kunnen aangeven dat
voor de toepassing van de afgesproken begrotingsnormering voldoende rekening moet gehouden worden met de diverse doelstellingen van de Europa 2020-strategie. De SERV vraagt
in ieder geval dat er verder wordt nagedacht over de manier waarop de toepassing van de
Europese norm in Vlaanderen dient te gebeuren.
Contactpersoon
Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, [email protected]
advies SA stabiliteitsverdrag EMU
Advies Europees Stabiliteitsmechanisme
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een internationale financiële instelling die financiële bijstand kan verlenen om de stabiliteit van de eurozone als geheel te waarborgen. Het ontwerp van decreet beoogt de goedkeuring
van dit verdrag. De SERV en SARiV gaan akkoord met het
voorontwerp van decreet tot instemming met het Verdrag
tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme. In
het gezamenlijk advies formuleren ze enkele aandachtspunten voor Vlaanderen voor het ESM-Verdrag, onder meer
over de democratische controle op het ESM, het belang van
de verenigbaarheid van de macro-economische aanpassingsprogramma’s die door het ESM vereist worden met
andere eisen en toezicht van de EU op het economisch en budgettair beleid van de lidstaten,
het belang van het respecteren van de sociale dialoog en de fundamentele arbeidsnormen van
de IAO en over enkele noodzakelijke intern-Belgische afspraken.
Contactpersoon
Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, [email protected]
advies Europees Stabiliteitsmechanisme
Advies uitbreiding Vlaamse Fiscale Codex
De SERV had geen inhoudelijke bemerkingen bij dit advies.
Contactpersoon
Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, [email protected]
advies uitbreiding Vlaamse Fiscale Codex
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards