Racisme Bestrijden (Een Praktische Gids)

advertisement
RACISME BESTRIJDEN
(EEN PRAKTISCHE GIDS)
Uitgave van de Liga voor Mensenrechten
HOOFDSTUK 1: DE ANTIRACISMEWET
DE ANTIRACISMEWET
1981
 Oudste wettelijk instrument ter bestrijding van
discriminatie in België
 Uitvoering aan het Rassendiscriminatieverdrag
van de Verenigde Naties
 Bestraft discriminatie op basis van raciale en
aanverwante gronden

DE ANTIRACISMEWET
A. Toepassingsgebied
Wat is racisme?
-
Welke discriminatiegronden worden door de wet
gesanctioneerd?
-
Gedragingen die de wet sanctioneert
DE ANTIRACISMEWET
A. TOEPASSINGSGEBIED
Welke discriminatiegronden worden
door de wet gesanctioneerd?
-
Een zogenaamd ras
-
Huidskleur
Gedragingen die de wet
sanctioneert?
1.
2.
-
Afkomst
3.
-
Nationale of etnische
afstamming
Bepaalde openbare
schriftelijke en/of
mondelinge
discriminerende
meningsuitingen
Feitelijke
discriminerende
gedragingen
Het behoren tot of het
verlenen van
medewerking aan
bepaalde groepen over
verenigingen
DE ANTIRACISMEWET
B. Bewijsvoering
- Strafwet ( De Antidiscriminatiewet)
=> Zelf inbreuken moeten bewijzen
C. Sanctionering
- Gevangenisstraf en/of geldboetes
DE ANTIRACISMEWET
D. Wie kan naar de rechter?
- Enkel rechtstreeks benadeelden
=> Wordt soms niet gedaan wegens
de financiële drempel
E. Opmerkingen
- Vaak kan zowel Antidiscriminatiewet als
de Antiracismewet worden toegepast
HOOFDSTUK 2: DE
ANTIDISCRIMINATIEWET
-
-
-
-
Grondwet waarborgt de gelijkheid van alle
Belgen
Alle rechten en vrijheden moeten zonder
discriminatie kunnen worden verzekerd
Minder evident om deze normen toe te passen in
de verhouding tussen burgers onderling
Ambitie: Precies mogelijke wet om te bepalen
welke handelingen discriminerend zijn
DE ANTIDISCRIMINATIEWET
A. Toepassingsgebied
-
-
Wat is discriminatie?
Bijzondere verschijningsvormen van
discriminatie
Uitzonderingen
Gedragingen die de wet sanctioneert
DE ANTIDISCRIMINATIEWET
A. TOEPASSINGSGEBIED
Bijzondere verschijningsvormen van
discriminatie
-
Ontbreken van
redelijke
aanpassingen voor
personen:
Met een handicap
- Die worden gepest
- Die de opdracht geven
tot discrimineren
Uitzonderingen
-
-
-
-
Wezenlijke en
bepalende
beroepsvereisten
Andere fundamentele
grondrechten
Positieve actie
DE ANTIDISCRIMINATIEWET
A. TOEPASSINGSGEBIED
Gedragingen die de wet sanctioneert
-
Het leveren of ter beschikking stellen van goederen en
diensten aan het publiek
De arbeidssfeer
De benoeming of de bevordering van een ambtenaar of
aanwijzing van een ambtenaar voor een dienst
De vermelding in een officieel stuk of in een procesverbaal
De toegang tot, de deelname aan, elke andere
uitoefening van een economische, sociale, culturele en
politieke activiteit toegankelijk voor het publiek
DE ANTIDISCRIMINATIEWET
B. Bewijsvoering
- De nodige bewijzen aanvoeren
=> soms moeilijk te bewijzen
Dus: specifieke bepalingen opgenomen in de
Antidiscriminatiewet, deze verdeelt de bewijslast.
=> Degene die discrimineerde moet bewijzen
dat hij niet discrimineerde
DE ANTIDISCRIMINATIEWET
C. SANCTIONERING
Burgerrechtelijke
sancties

-
-
-
De Antiracismewet (die
een pure strafwet is)
Schadevergoeding
Het bevel tot stopzetten
van de discriminatie
Aanplakking van het
bevel tot stopzetting
Betalen van een
dwangsom
Strafsancties
 Burgerrechterlijke
bepalingen = centraal
MAAR de
Antidiscriminatiewet
voorziet ook
strafrechtelijke
sancties:
- Geldboete
- Gevangenisstraf
DE ANTIDISCRIMINATIEWET
D. Wie kan naar de rechter?
- Gelijkaardige bepalingen als voor de
handhaving van de Antiracismewet
E. Opmerkingen
- Hier kan terug zowel de Antidiscriminatiewet
als de Antiracismewet worden toegepast
EINDE
Download