Introductiebrochure B3 Nefrologie gynaecologie

advertisement
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT
(B3)
Introductiebrochure voor nieuwe
verpleegkundigen en studenten
versie november 2016
1
Versie januari 2010
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)
Welkom
Het team van de afdeling Nefrologie – Gynaecologie – Infectieziekten en Immuniteit heet je van harte
welkom. Wij zullen ons best doen opdat jij je zo snel mogelijk thuis voelt in onze groep.
Deze brochure biedt je een eerste kennismaking met onze afdeling. Op de volgende pagina’s vind je
een overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlotte en aangename
manier kan inwerken op onze dienst.
Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst,
kan je altijd terecht bij een collega. Geef ons gerust een seintje, want jouw opvang en begeleiding
behoren tot ons takenpakket en zijn ook onze verantwoordelijkheid.
We wensen je alvast veel werkgenot en veel succes!
Voornaamste stelregel:
als je twijfelt, vraag dan hulp!
Dit doe je beter te vroeg
dan te laat!
2
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Inhoudstafel
1. Voorstelling van de afdeling
p. 4
1.1. Missie
p. 4
1.2. Locatie
p. 5
1.3. Plaats binnen de organisatie
p. 5
1.4. Sterkten en zwakten van de afdeling
p. 7
1.5. Multidisciplinair team
p. 9
1.6. Specialismen
p. 15
1.7. Afdelingsopdrachten
p. 21
2. Een dag op de afdeling p. 24
3. Procedures & protocollen
p. 30
3.1. Medisch-verpleegkundige technieken
p. 30
3.2. Klinische paden
p. 30
3.3. Administratieve-organisatorische procedures
p. 30
4. Patiëntenvoorlichting
p. 31
Jessa Patiëntgericht!
p. 32
5. Communicatie
p. 33
5.1. Telefonie
p. 33
5.2. ICT
p. 34
5.3. Buizenpost
p. 34
5.4. Mondelinge communicatie
p. 34
6. Personeelsinformatie
p. 35
6.1. Ziekenhuisbreed
p. 35
6.2. Dienstspecifiek
p. 35
7. Specifieke informatie voor studenten
p. 37
7.1. Risicoanalyse en werkpostfiche
p. 37
7.2. Studentgebonden afspraken
p. 37
3
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING B3
1.1. Missie
Patlëntenzorq, gebaseerd op
• Totaalzorg
• Detailzorg
• Individuele benadering m.b.t. verpleegkundige, psychosociale aspecten
• Degelijke informatievoorziening
• Absoluut vriendelijke omgangsvorm
Teamwerk, gebaseerd op
• Open en constructieve houding t.o.v. elkaar (‘lief assertief’)
• Respect voor diversiteit , ‘elkaars eigen stijl’ maar...
• Afdelingsattitude primeert boven eigen werkattitude
• Overleg
• Ondersteunende houding
• Positieve teamspirit
• Gemotiveerde medewerkers en werkgroepen
• Blijvende aandacht voor de werkorganisatie
• Positieve en snelle conflicthantering
Samenwerking met geneesheren, gebaseerd op
• Open en constructieve communicatie
• Gestructureerd regelmatig overleg
• Wederzijds respect en begrip
Samenwerking met andere zorgverleners
• Open en constructieve communicatie
• De patiënt staat centraal.
Samenwerking met zorgmanagement
• Gestructureerd regelmatig overleg
• Toegankelijkheid voor alle medewerkers
4
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
1.2. Locatie
Onze afdeling bevindt zich in de B-vleugel op de 3de verdieping. De eenheid telt 33 bedden. Binnen
de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt verdeeld:
• 13 éénpersoonskamers
• 10 tweepersoonskamers
K311
K309
K312
K308
K313
K307
K314
K306
BERGING
GESPREKSLOKAAL/BRIEFINGLOKAAL
DOKTERSLOKAAL
UTILITY
KEUKEN
VP STATION
KANTOOR
HVPK
POETSLOKAAL
K315 K316
K317 K318 K319 K320 K321 K322 K323
UTILITY
K305
K304
K303
K302 KK303
TOILET
BEZOEK
5
PERITONEALE DIALYSE
K310
PROSTAATVERPLEEGKUNDIGE
Grondplan
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
13. Plaats binnen de organisatie
De afdeling Nefrologie/Gynaecologie – Infectieziekten en Immuniteit maakt deel uit van de zorgcluster Circulatie & vitale organen. Deze zorgcluster bestaat verder uit de volgende diensten:
• Cardiologie
• Cathlab
• Pneumologie
• Thoracale heelkunde : Cardiologische / Pneumologische heelkunde
• Vasculaire heelkunde
• Hart-, long- en vaatrevalidatie
• ICCU Hartbewaking
• Endocrinologie
• Zorgprogramma cardiale pathologie
Management
Medisch manager
Dr. Jos Vandekerkhof
Zorgmanager
Carl Renckens
6
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
1.4. Sterkte-zwakte analyse van de afdeling
Sterktes
• Patientgerichtheid: klantvriendelijkheid als gedragen basis waarde
• Gedrevenheid
• Aandacht voor het ethische aspect in de zorg - voortrekkersrol
• Multidisciplinaire samenwerking (verpleegkundigen, artsen en paramedici)
• Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers met een grote bereidwilligheid op aile niveaus
• Sterk informeel overleg doorheen alle professies
• Grensoverschrijdende samenwerking B3 - hemodialyse (werkgroepen)
• Correcte medische orders
• Sterke teamgeest op de verschillende nevenafdelingen
• Zeer grote bereikbaarheid
• Patientveiligheidsmanagementsysteem in ontwikkeling
• Bestaande formele overlegstructuur op de nevenafdeling hemodialyse
Zwaktes
• Uniformiteit in werkwijze van de artsen
• Werken volgens procedures
• Relatie patient - zorgverlener: afstemming en doelgerichtheid
• Verpleegkundige ondersteuning naar de artsen
• Planning en organisatie onderzoeken
• Gevoel van verschillende entiteiten t.o.v. een grote entiteit: niercentrum
• Begeleiding studenten en nieuwe medewerkers
• Beperkte kennis en/of inzicht in organisatiestructuur, beleid, mogelijkheden
Bedreigingen
• Te makkelijke bereikbaarheid van de artsen
• Wekelijks roteren van artsen op B3
-- Geografische verspreiding
-- Medisch
-- Organistorisch
• HRM
7
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
• Het zorgtraject nierinsufficientie:
-- Administratieve belasting
-- Tijdrovend
-- Tijdsdruk
• Ethische dilemma’s: starten/stoppen hemodialyse in kader van een vroegtijdige zorgplanning:
-- Vertrouwensband onder druk
-- Opleiding in begeleiding, opvang, informatieverstrekking
-- Tijdsinvestering
-- Zorg voor de zorgenden
• Evolutie in het zorgprofiel van de nefrologische patient: chronisch, geriatrisch, vele comorbiditeiten
met als gevolg een stijgende werkbelasting en druk, stijgende zorgzwaarte en een dalende motivatie bij de zorgverstrekker. Bemoeilijkt ontslagmanagement (onbegrip bij familie en omgeving
hieromtrent).
• Onvoldoende zorgvoorzieningen
Kansen
• Verdere ontwikkeling van de formele overlegstructuren
• Intern en extern profileren van het niercentrum
• Samenwerking B3 - dialyse
• Optimalisatie geeft groeikansen
-- Opleiding
-- Rotatiebeleid
-- Werving en selectie
-- Vorming
-- Middelenbeheer
-- Informatiesystemen
• Profilering en groeikansen voor verpleegkundigen
• Grootschaligheid
• Innovatief
• Streven naar een uniform geïnformatiseerd systeem binnen nefrologie en binnen de organisatie
• Klinisch apotheker
• Het zorgtraject nierinsufficientie geeft mogelijkheden:
-- Vroegtijdige detectie
-- Gestructureerde zorg vanaf begin
-- Multidisciplinair
-- Financieel
• Meer gestructureerd werken:
-- Stappenplannen
-- Checklisten
-- Procedures
8
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
1.3. Het multidisciplinair team
Gynaecologie
dr. Guy Orye
Medisch diensthoofd
dr. Ann Buyens
dr. Sofie Hulsbosch
dr. Annemie De Boodt
dr. Eric Jankelevitch
9
dr. Christel Dens
dr. Patricia Duvivier
dr. Sophie Marquette
dr. Marc Muyldermans
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
dr. Sara Neyens
dr. Hilde Vandecruys
dr. Guy Orye
dr. Annick Schreurs
dr. Lieve Vansteelant
dr. Joan Veldman
10
dr. Nathalie Van Den Rul
prof. dr. Jasper Verguts
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Nefrologie
dr. Koen Stas
Medisch diensthoofd
dr. Hilde Keuleers
dr. Tom Dejagere
dr. Bart De Moor
dr. Johan Vanwalleghem
dr. Marc Van de Sande
11
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Infectieziekten en immuniteit
prof. dr. Inge Gyssens
Medisch diensthoofd
dr. Jeroen van der Hilst
dr. Peter Messiaen
12
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Verpleegkundig team
Renilde Cox
Hoofdverpleegkundige
Team verpleegkundigen (+/- 23)
Referentieverpleegkundigen
CPR
Diabetes
Ergocoach
Geriatrie
Klinische paden
MVG
Palliatieve zorg
Patiëntveiligheid
Pijn
Procedures
Stoma- en incontinentiezorg
Wondzorg en ziekenhuishygiëne
Katrien & Sabrina
Sabrina & Annemie
Kim & Karen
Sabine & Songul
Brenda
Sabine & Karen
Annemie & Claudia
Wenke & Nadine
Caroline
Brenda
Kim, Kim, Karen & Malika
Ester & Kristien
Studentenmentoren
Kim, Karen, Ester, Kristien, Wenke, Anja, Veerle,
Sabine & Annemieke
13
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Andere medewerkers
Borstverpleegkundigen
Christa Stadsbader
Diëtisten
Christine Vanhoof
Bie Germeaux
Sociaal assistenten
Caroline Van Hees
Joke Vrijsen
Kinesitherapeuten
Sophie Niewold
Hilde Spaas
Psychologe
Natascha Wascinski
Onderhoud (2)
Nathalie Cardinaels
14
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
1.6. Specialismen
Gynaecologie
Meest voorkomende onderzoeken
• Harpoenlokatie
• Sentinel
• CT
• Bladderscan
Meest voorkomende ingrepen
• Operatiedag = dag O
• Steeds bij opname vragen of patiënt bloedverdunners neemt en tot wanneer hij die genomen heeft.
A. Abdominale hysterectomie > zie klinisch pad
A.1 Preoperatief
• Aangevraagde onderzoeken (kruisproef) in orde brengen
• Scheren: pubis
• Fleet
A.2 Postoperatief
Dag 0
• Bij het installeren op de kamer:
-- Handdoek onder patiënt wegnemen
-- Controle maandverband en netbroekje aandoen
-- Debietblad
• Bedrust
• 3 u post-op drinken
Dag 1
• Infuus en medicatie volgens voorschrift
• Bedbad
• Controle verband
• Mag op
• Lichtverteerbare voeding graad 1
Dag 2
• BS verwijderen
• controleren of patiënt kan wateren
• Bedbad
• DAV
• Pijnpomp verwijderen
• Lichtverteerbare voeding graad 2
15
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Dag 3
• Gedeeltelijke zelfzorg
• Infuus naar clave
• Zelfstandige mobiliteit
Dag 3 of 4
• Ontslag
B. Debulking/Wertheim > zie klinisch pad
B.1 Preoperatief
• Aangevraagde onderzoeken (kruisproef) in orde brengen
• Scheren: volledig
• Moviprep
• TED-kousen aanmeten
B.2 Postoperatief
Dag 1
• Overname van IZ op dag 1 D VC, per. blaassonde, redon, pijnpomp
• Wisselhouding, peluw onder kuiten o.w.v. ongevoeligere benen, doorliggen van hielen
• Buikband aandoen (= steun bij opstaan en bij hoesten)
• Debieten goed noteren: vochtbalans moet in evenwicht zijn
• Lichtverteerbare voeding gr 1, pas opstarten na flatus
• Soms hebben pat een MS, pas verwijderen op advies arts
Dag 2
• Bedbad
• Mag op
• Vochtbalans/debieten opvolgen
• Lichtverteerbare voeding gr 2
Dag 3
• Pijnpomp uit
• Blaassonde verwijderen na advies arts
• Opvolgen mictie
• Redon uit na advies arts
• Gewone voeding
Dag 4
16
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
C. Vaginale hysterectomie
C.1 Preoperatief
• Aangevraagde onderzoeken in orde brengen
• Scheren
• Fleet
C.2 Postoperatief
Dag 0
• Vaginale wiek verwijderen 6u na de ingreep
• Opvolging parameters/ pijn
Dag 1
• Controle vaginaal bloedverlies
• Mag op
• Lichtverteerbare voeding gr 2
Zonder colpo anterior
• Blaassonde verwijderen
• Opvolging spontane mictie
Met colpo anterior
• SPS niet verwijderen
Dag 2
• Controle vaginaal bloedverlies
Zonder colpo anterior
• ontslag?
Met colpo anterior
• Start blaastraining
• Plaats flip flow
Dag 3
• Ontslag?
17
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
D. Mastectomie
D.1 Preoperatief
• Aangevraagde onderzoeken (sentinel) in orde brengen
• Scheren oksel
• Kinesist plannen voor dag 1
D.2 Postoperatief
Dag 0
• Infuus, redon (zuigend)
• Contole parameters/ debieten/ verband
• Drukverband: buikband
• Borstkussen onder de arm
• Eten volgens protocol
Dag 1
• Debiet redon opvolgen
• Drukverband verwijderen
• Borstverpleegkundige
• Redontasje
• Infuus > clave
• Comfortkussen onder arm
Dag 2
• Redon niet-zuigend zetten zo debiet < 40cc/24u
• Borstverpleegkundige
Dag 3
• Redon uit zo debiet < 40cc/24u
• Redon niet zuigend zetten ongeacht debiet
• Ontslag? (ev. met redon)
18
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
E. Borsttumorectomie
E.1 Preoperatief
• Aangevraagde onderzoeken (harpoen, sentinel) in orde brengen
• Scheren van oksel
• Kinesist plannen voor dag 1 (indien okselevidement)
E.2 Postoperatief
Dag 0
• Infuus, redon (niet zuigend)
• Controle parameters/ debieten/ verband
• Drukverband: buikband
• Borstkussen onder de arm
• Eten volgens protocol
Dag 1
• Debiet redon opvolgen
• Drukverband verwijderen
• Borstverpleegkundige
• Redontasje
• Infuus > clave
• Comfortkussen onder arm
Dag 2
• Borstverpleegkundige
• Redon uit indien debiet < 40cc/24u
• Comfortkussen
Dag 3
• Redon uit indien debiet < 40cc/24u
• Ontslag? (ev. met redon)
19
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Nefrologie
Meest voorkomende onderzoeken
• Nierbiopsie
• Pretransplantaire onderzoeken
• Labo: bloed- en urineonderzoeken
Meest voorkomende behandelingen
• Hemodialyse
• Peritoneale dialyse
Aandachtspunten
De gynaecologische patiënt
• Goede opvolging parameters, bloedverlies
• Wondcontrole
Voor meer informatie
• www.jessazh.be/borstcentrum
De nefrologische patiënt
• Vergt een andere benadering dan de heelkundige patiënt, langere opnameduur, aandacht voor sociale situatie
• Gebruik steeds een debietregelaar voor de juiste inloopsnelheid van het infuus (gevaar longoedeem
bij te snelle inloop)
• Aandacht voor het juiste dieet / vochtbeperking
• Goede observatie van parameters (ook gewicht is vaak belangrijk)
• Aandacht voor diabetici / wondjes signaleren en verzorgen
• !!! Medicatie is een belangrijke hoeksteen van de behandeling, wees correct hiermee.
Voor meer informatie
• www.jessazh.be/niercentrum
20
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
1.7. Afdelingsopdrachten
Er wordt gewerkt volgens het model van geïntegreerde teamverpleging, dus met patiëntentoewijzing.
Taken dienstverantwoordelijke
• De ontslagen patiënten ingeven in Poema
• Werkverdeling personeel voor ‘s anderendaags
• Patiëntendossiers volgende dag voorbereiden en klaarleggen
• Opname patiënten: anamnese, C2P (thuismedicatie), onderzoeken
• Planning van onderzoeken
• Ontslagvoorbereiding
• Opnameplanning bekijken en doorgeven aan opnamedienst tel. 8340
• Patiëntentoer gynaecologie
• Op woensdag patiëntenbespreking nefrologie (met arts)
• Medische orders gynaecologie in dossiers noteren
• Keukenblad
• Overdrachtsblad
• Vrijdag:
-- Weekendplanning doorgeven aan directie voor 12u00
-- Opnameoverzicht nieuwe week uitprinten (via Poema)
• Weekend :
-- Patiëntendossiers maandag voorbereiden en klaarleggen
Taken teamverantwoordelijke voormiddag (1° naam in werkverdeling)
• Medicatie bedeling
• Glycemies afnemen en noteren in VPD
• Briefing aan verpleegkundige namiddag
• Bijvullen patiëntendossiers
• Patiëntenzorg
21
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Taken teamverpleegkundige voormiddag (2° naam in werkverdeling)
• Bloednames
• Hulp bij maaltijdbedeling ‘s morgens en ‘s middags.
• Na middageten: patiënten terug in bed installeren
• Labostalen naar labo brengen, ook na de verzorging
• Werkoverleg, briefing van patiëntengegevens naar teamverantwoordelijke
• Patiëntenzorg
• Opruim utility, afwassen van materiaal (samen)
• Ontslag van patiënten (papieren en informatie geven)
• Opruim van bedden, kamers van ontslagen patiënten
• Medicatiebedeling 14u00
Taken teamverantwoordelijke namiddag
• Patiëntentoer - voorbereiding namiddagtoer: bepaalde zorgen reeds uitvoeren
• Medicatie, bedelen, aftekenen, infusen klaarleggen
• Briefingsblad aanpassen voor de nachtdienst
• Pre-operatieve: pre-operatieve medicatie aanduiden in C2P
Taken teamverpleegkundige namiddag
• Patiëntenzorg
• Kamers, bedden in orde maken
• Maaltijdbedeling, ‘s avonds
• Opruim utility: vuilzakken ledigen, nieuwe linnenzakken,...
• Aanvragen van onderzoeken in brievenbus gaan steken van desbetreffende OZ (indien geen keukenverantwoordelijke)
• Linnenkarren + wondzorgkarren bijvullen
• Maaltijdbedeling
• Hulp bij patiëntenzorg
• Patiënten installeren voor de maaltijd
• Hulp bij voeding of bepaalde afspraken maken hieromtrent
• Orde van de kamers bij afdekken (glazen, servies,...)
• Installeren van patiënt na maaltijd (met vpk. 2)
• Orde van de keuken
• Registreren in C-meal
• Extra maaltijden bestellen (ev. dieet) voor nieuwe patiënten
• 14u00: koffietassen ophalen en kleine opruim kamers
• 19u00: medicatie halen in apotheekkast en onderzoeksaanvragen rondbrengen
22
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Taken nachtverpleegkundige
• Patiëntenzorg /2u toeren
• Ev. medicatie bedelen
• Linnenkar + verzorgingskar op gang plaatsen
• Bijvullen van medicatiekarren, infuuskar
• Bloedtubes op naam klaarleggen (naam, afdeling, kamer)
• Medicatie klaar leggen voor 24u
• Eerste operatiepatiënt voorbereiden en dossiers klaarleggen
• Twee dialysepatiënten voorbereiden voor de ochtenddialyse, dossiers en medicatie op naam klaarleggen
• Ev. bloednames (indien geen dialyses ), maar niet voor 06u30
• Opruim keuken
• Glycemiepapieren vervangen
• Uitprinten vervoerformulier
23
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
2. EEN DAG OP DE AFDELING B3
Uur
Taken
07u00
• Briefing
• 1e patiënt naar OP brengen of opname 1ste OP patiënt
• Bloednames (hiervoor is iemand verantwoordelijk)
• Evt. een patiënt wassen voor het ontbijt
07u45
• Opdekken en afdekken van ontbijt
• Werkverdeling + planning
• Verzorging van de patiënt
• Opruim
11u00
• Distributie medicatie + glycemie
11u40
• Middagmaal opdekken + afdekken (+ evt. koffie uitdelen)
• Opruimen keuken
• Briefingsblad aanpassen
• Eten in 2 groepen ( verantwoordelijke vpk eerst, teamvpk als tweede)
13u56
• Briefing
14u00
• Nakijken van medicatie van 17u00 u en 21u00 (late dienst) + infusen klaar leggen
• Distributie koffie (indien studenten)
• Opruim van kamer na ontslag patiënt
• Ev. opname doen
15u30
Namiddagtoer
• Kleine opschik + verzorging
• Parametercontrôle
• Medicatie bedelen van 16u00 + aftekenen
• Glycemies
17u30
• Avondmaal bedelen - afdekken
18u00
• Aanpassen briefingsblad voor de nachtdienst
• Linnenkarren + verzorgingskarren bijvullen
20u00
Avondtoer
• Medicatie bedelen
• Parameters bij afwijkingen en bij postoperatieve patiënten
• Eventuele verzorgingen
21u45
• Briefing met de nachtdienst
24
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Patiëntentoewijzing
• Voorkant: kamers: 301 - 323
• Achterkant: 306 - 314
Patiëntenoverdracht
Gebeurt 3 x per dag mondeling:
• 07u00: van nachtdienst naar vroege dienst
• 13u56: van vroege naar middagdienst
• 21u45: van middagdienst naar nachtdienst
Bezoekuren
Op de afdeling B3 gelden de algemene bezoekuren van het ziekenhuis:
• privé-kamers: van 09u00 tot 20u00
• gemeenschappelijke kamers: van 14u00 tot 20u00
Afspraken en aandachtspunten
Algemene dienstorganisatie
Bij opname
• Patiëntenklever in patiëntenfarde; in patiëntendossier scoren voor ADL
Bij ontslag
• Beddelakens aftrekken: hoofdkussen aan hoofdeinde
• Kamer en badkamer opruimen (urinaal)
• Medicatie terug naar apotheek met 2 etiketten + klever op de zak
Tijdens verblijf
• Medicatie:
-- Bij herbevoorrading: orde van de patiëntenbak (1 zakje per medicament)
-- Indien een arts in de medische orders een medicatiewijziging aanbrengt, controleren in C2P.
-- Indien je twijfelt over een bepaalde toediening van een geneesmiddel, raadpleeg steeds de behandelende arts.
-- Medicatie: Neorecormon/Aranesp/insuline steeds met patiëntenkleefvignet in frigo bewaren en
• NOOIT in het weekend terugbezorgen aan apotheek.
-- Medicatie: frigomedicatie MOET in de frigo blijven tot aan de bedeling.
-- Na 19u00.: avondmedicatie afhalen uit medicatiekastje apotheek.
-- Medicatiekast wordt met een code geopend en moet toe gedaan worden.
25
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
• Postoperatief: alle resultaten goed noteren op debietblad
• Postoperatief: na ontslag uit OK: debietresultaten, parameters noteren in VPD, indien BS: urinaal
voorzien in de badkamer
• Debietresultaten dagelijks correct en duidelijk afsluiten op debietblad en in VPD
• Dialysepatiënten:
-- Afspraak is om max.2 patiënten te wassen ‘s morgens voor dialyse. Een derde patiënt mag later
gebracht worden na de verzorging.
-- Zaterdag ’s middags patiënten halen en brengen van en naar dialyse door VP B3
• Peritoneale dialyse patiënten: gewicht en parameters noteren in rode kaft op de kamer + verpleegdossier
• Patiëntenoverdrachten:
-- Op tijd beginnen: 07u00, 13u56, 21u45
-- Beknopt en efficiënt briefen, aanpassen aan beschikbare tijd
-- Niet iedereen moet altijd aanwezig zijn. Middagbriefing brieft enkel de teamverantwoordelijke
naar de late.
• Overlappingsperiode ‘s middags:
-- Vroege: werkt steeds lopende patiëntenzaken af, bv. ontslagen
-- Late: bereidt de namiddagdienst voor
• Verpleegdossiers:
-- Worden op patiëntenkamer nagekeken en ingevuld (uitgevoerde OZ aftekenen, verpleegkundige
orders + observatieverslag + parameters invullen)
-- Worden dagelijks na verzorging gecontroleerd en zo nodig aangevuld.
Dienstorde
• Keuken: na koffiepauze: koffietassen en keuken opruimen
• Sanitaire ruimtes: opruim na patiëntenzorg; deuren sluiten na zorg!!
• Deuren van de dienstlokalen moeten zoveel mogelijk dicht zijn
• Patiëntenkamers: juiste meubels op kamers
• Geen rolstoelen op de gang
• Afvalprocedure: kennen en navolgen, bv. kartonnen dozen plat plooien, sorteren!!
26
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Wat verstaan we onder ‘orde’ op B3?
1. Verpleegbalie
• Zo weinig mogelijk documenten op de balie leggen
• Post op tijd naar postlokaal (dagelijks)
• Onderzoeksaanvragen zo snel mogelijk naar juiste bestemming
• Lege patiëntendossiers tijdig en vooral correct bijvullen
• Tablet achter bureau is geen dumpingplaats voor ... materiaal wat mensen nog moeten komen halen,
wat hersteld moet worden, of wat naar de uitleendienst moet...
2. Verpleegwerkruimte
• Werkblad ‘venster’ en werkblad ‘lavabo’ zijn ook geen dumpingplaatsen van materiaal waar je niet
goed weet waar leggen: altijd opruimen. Bakje met kangoeroezakjes idem.
• Labomateriaal tijdig versturen of wegbrengen
• Stalen van urine, hemoculturen, stoelgang in rood mandje verzamelen en wegbrengen; niet in frigo
opbergen
• Het te steriliseren materiaal na opruim van isolatiekamer zo snel mogelijk naar sterilisatie (kelder)
brengen (bv. bloeddrukmanchet)
• Rekken achter de deur regelmatig opruimen
• Orde frigo: dagelijks controleren
• Orde en afvegen van medicatiekarren: steeds na je shift, d.w.z. geen luiers, geen stylo’s, geen kleefpleisters, ...
• Materiaal van uitleendienst zo snel mogelijk wegbrengen of gewoon even bellen (8670) want dit
wordt regelmatig zelf opgehaald.
• Orde en afvegen van dossierkarren
• Labo-prikbord dagelijks controleren
• Ruim uw tassen, flesjes en blikjes op
• Stoelen op de juiste plaats na iedere overdracht
• Medicatieplateaus na 14u00 op juiste plaats
• Fixatiesets, isolatieboxen nakijken en opruimen
• Steeds tijdig kaartjes omdraaien van leeg-vol systeem
3. Keuken
• Vensterbank en werkblad zijn weer eens geen dumpingplaatsen dus ...
• Handtassen in de kast
• Eigen spullen opruimen/meenemen
27
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
4. Sanitaire ruimtes
• Alles op de juiste plaats zetten: soort bij soort: emmers, deksels
• Rekken opruimen; wasbakken leeg
• Zuiver werkvlak met enkel de juiste flesjes (geen 15..)
• Gele dozen (karton en plastiek) correct gebruiken en tijdig vernieuwen
• Vuil- en linnenzakken tijdig vervangen
• Handschoenen en handdoekjes tijdig bijvullen
• Urinaals controleren op zuiverheid en omgekeerd in houderplaatsen na wasbeurt
• Toiletstoelen eerst afwassen, dan stapelen met de deksels omgekeerd op de stoel
• Serumstaanders afwassen en terug naar de juiste kamer brengen
5. Patiëntenkamers en badkamers
• Debietblad netjes en fatsoenlijk ingevuld op magneetbord, indien niet meer nodig: in VPD
• Opruim van vensterbanken en eettafeltjes en nachtkastje
• Bed ‘mooi’ opdekken met zuiver hoofdkussen
• ‘Papegaaistok’ goed hangen; handunit in nabijheid van patiënt
• Oordopjes in medicatiepotje op tablet boven frigo en opruimen bij ontslag
• Stoelen op de juiste plaats zetten aan de tafel = recht
• Materiaal, dat niet meer gebruikt wordt, opruimen (vb. peluw, douchestoel, urinaal, bedpan, ..)
• Gordijnen ’fatsoenlijk’ openhangen
• Lege patiëntenkamer =
-- bel tegen frigo
-- bed op laagste stand, onrusthekken naar beneden
-- telefoon op plankje boven frigo
-- nachtkastje rechtzetten
-- verluchting op ‘open’ plaatsen, of venster op kip
-- verwarming toe
-- TV en lichten uit
-- badkamervolledig opruimen, met infuusstaander
• Kamers degelijk verluchten tijdens of na verzorging
• Patiënten met uitgebreide wondzorg: gebruik wondzorgbox (geen apotheekbakjes)
• Controleer alcogel en hibiscrub: bijvullen zo nodig
• Bij avondtoer: verwarming lager zetten
28
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
6. Gang
• Alle karren aan zelfde kant van de gang plaatsen
• Keukenkar in de mate van het mogelijke in het poetslokaal
• Deuren van sanitaire ruimtes, linnenkamer, poetslokaal, kamers zoveel mogelijk sluiten
• Rolstoelen op hun plaats. Voorlopig: achter, richting IZ, centrale hal
• Lege handschoendozen bijvullen
• Sasjes isolatiekamers: absolute orde
7. Linnenkamer
• Alle karren op de juiste plaats
• De hele voorraad ordenen (kussens, reposematras...)
• Zo weinig mogelijk voorraaddozen op de grond, tijdig bijvullen in de rekken
• Verzorgingskarren opruimen, zuivere blauwe zakjes
• Linnenkarren ordelijk bijvullen; met geplooide vouw naar voor en steeds met een rol witte linnenzakken, een rol blauwe afvalzakken en een kleine rol blauwe zakjes.
• Linnen uit plastiek: dadelijk weggooien
• Infuusstaanders naar de kamers
• Spuitpompen ophangen aan de buis en stekkers in stopcontact plaatsen
• Deur sluiten
Nog belangrijke afspraken
Verpleegdossiers
• De juiste formulieren in de juiste farde
• Steeds een gaaf (geen kapot) plastieken mapje in dossier
• Steeds één blad etiketten voorzien in dit verpleegdossier
• Als het VPD te dik wordt, oudere documenten in bruine enveloppe met etiket
• Nieuwe formulieren voorzien van etiket
• Dossiers worden bijgevuld na ochtendverzorging
Dossierkarretje
• Wat: doos oordopjes, weegschaal, bloeddrukmeter, temperatuurmeter, saturatiemeter, draaischijf!
• Orde, bloeddrukmeters oprollen, ...
• Klasseermapjes die stuk zijn, vervangen
Laboformulieren en bruine klasseerenveloppe
• Steeds voorzien van patiëntenkleefvignet
• MET barcode
29
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
3. PROCEDURES & PROTOCOLLEN
3.1. Meest voorkomende medisch-verpleegkundige technieken
• Plaatsen van een IV katheter voor IV perfusie
• Stomaverzorging
• Incontinentietraining
• Voorbereiding en toediening van medicatie via orale, subcutane, IM, IV weg
• Aanbrengen van zalven, teren, pasta’s, poeders, vloeistoffen, crèmes, emulsies
• Maatregelen ter preventie van decubitusletsels
• Meting van de parameters (bloeddruk, temperatuur, pols)
• Bloedafname
• CAPD spoelingen
• APD -toestel opbouwen
• Exit-site verzorging
3.2. Klinische paden
• Vaginale/ abdominale hysterectomie
• Mastectomie
• Borsttumorectomie
• Debulking
• Wertheim
• Sling, TOT, TVT
• Sacrocolpopexie
• CAPD met peritonitis
• Plaatsen van PD-katheter
• Nierbiopsie
3.3. Meest voorkomende administratieve-organisatorische procedures
• Opname- en ontslagprocedure
• Algemene isolatiemaatregelen
• Gebruik kleurgecodeerde polsbandjes
• Decubituspreventie
• Opdienen van de maaltijden
• Time-out procedure
• Procedures rond afwezigheid en verlof
• Diabetesprotocol
• Pijnprotocol
• Registratie patiëntveiligheidsincidenten op JessaZorgnet
• Fixatieprotocol
30
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)
4. PATIENTENVOORLICHTING
Momenteel zijn er een diverse informatiebrochures ter beschikking voor onze patiënten.
Ziekenhuisbreed
• Ombudsdienst
• Een opname in het ziekenhuis
• Acute verwardheid
• Pijnbestrijding na uw operatie
• Een overlijden
• Isolatiemaatregelen
• Valpreventie
Dienstspecifiek
Brochures zijn te vinden op het witte bord aan de balie.
Een goed geïnformeerde patiënt
is een gemotiveerde patiënt!
31
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
10 standaarden
In het Jessa Ziekenhuis volstaat patiëntvriendelijkheid niet. We streven bewust naar patiëntgerichtheid. Dat betekent dat je niet enkel passief vriendelijk bent, maar oplossingsgericht en proactief
handelt. Door het overtreffen van de verwachtingen van je patiënt zorg je ervoor dat hij niet enkel tevreden maar ook loyaal is. Als werkinstrument gebruiken we 10 standaarden die aangeven op welke
manier je het verschil kan maken in je omgang met patiënten.
1. Zie de mens achter de patiënt: geef de patiënt het gevoel dat hij gezien en gehoord wordt.
2. Toon de mens achter de medewerker: zorg voor een menselijke connectie.
3. Geef informatie in de juiste dosis: doseren en herhalen is de boodschap.
4. Bouw samen aan het zorgverhaal: betrek je patiënt actief bij het proces.
5. Maak er een familieverhaal van: verlies de familie niet uit het oog.
6. Respecteer de privacy: gun de patiënt zijn veilige plek.
7. Maak wederzijdse afspraken: stel je grenzen.
8. Trek als team aan één koord: laat de patiënt voelen dat hij in veilige handen is.
9. Vergeet het eilandgevoel: ga in dialoog met andere diensten.
10.Vertrouw op de expertise van anderen: bundel de krachten met experts buiten de eigen muren.
Meer informatie vind je op Jessanet!
32
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
5. COMMUNICATIE
5.1. Telefonie
ArtsenTel.
Gynaecologie
Assistenten gynaecologie: (011 30) 79 57
(011 30) 79 56
Weekend en nacht: (011 30) 79 64 of gsm via dispatch
Nefrologie
Assistent nefrologie: (011 30) 97 39
Verpleegkundig team
Tel.E-mail
Hoofdverpleegkundige 011 33 90 31
[email protected]
Verpleegeenheid 011 33 90 30
[email protected]
Peritoneale dialyse (011 30) 94 36
Paramedisch team
Tel;
Borstverpleegkundigen: (011 30) 96 89
(011 30) 89 69
Verpleging infectieziekten: (011 30) 94 83
Diëtisten: (011 30) 86 12
Sociaal verpleegkundigen: (011 30) 83 80
(011 30) 83 70
Psychologe: (011 30) 89 67
Noodnummers
Brand
M.U.G.
Alarm bij acute agressie
Dringende technische interventie
9999
9600
5555
3333
33
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
5.2. ICT
• De introductie van informaticatoepassingen is sterk merkbaar op de afdeling. We beschikken over 3
vaste pc’s en 3 laptops. Deze geven toegang tot: beddenbeheer (Poema), elektronisch beheer van
medicatie (C2P), elektronisch patiëntendossier (C2M), Ultragenda, Intranet (=Jessanet) en dienstgebonden programma’s (vervoerformulieren, briefingsblad,…).
• De pc’s worden enkel gebruikt voor professionele doeleinden.
• Iedere medewerker werkt met zijn/haar eigen login (code gebruiker en paswoord).
Ziekenhuisbreed
• Beddenbeheer (=Poema)
• Elektronisch patiëntendossier (=C2M)
• Ultragenda
• Intranet Jessanet / JessaZorgnet
• Electronisch medicatie voorschrift (C2P)
• Jess-A-X
• Webmail
Dienstspecifiek
• Briefingblad/keukenblad
5.3. Buizenpost
De bedoeling van de buizenpost is om zoveel mogelijk hiermee te versturen zodat je als verpleegkundige maximaal kan aanwezig zijn voor je patiënten. Via de buizenpost kan je snel en eenvoudig
labostalen en onderzoeksaanvragen versturen en ontvangen. De gebruiksaanwijzing en de lijst met
de te gebruiken nummers bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.
5.4. Mondelinge communicatie
Multidisciplinair overleg
Bij dit overleg op woensdag zijn volgende personen aanwezig: nefroloog, ass. nefrologie, diëtiste,
medewerker sociale dienst, kinesist, verantwoordelijke KN, 2 verantwoordelijke vpk, balieverantwoordelijke + evt. PD-vpk.
Briefing (patiëntenoverdracht)
De dienstvergadering vindt 2 tot 3 keer per jaar plaats. De leidinggevende bepaalt de agenda, met
input vanuit de afdeling.
34
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
6. PERSONEELSINFORMATIE
6.1. Ziekenhuisbreed
Op Jessanet vind je:
• algemene personeelsinformatie (ziektemelding,
verlof, uurrooster verzekering,...)
• informatie over de evaluatieprocedure
• informatie over de vormingsprocedure
• stappenplan per dienst
Een groot deel van deze informatie vind je ook in de infomap die je ontvangt bij je aanwerving.
6.2. Dienstspecifiek
Vroegdiensten
VV1 07u00-15u06
VV3 07u00-14u30
VV7
07u00-13u00
Dagdiensten
DD1 08u00-16u06 (balieverantwoordelijke)
DD14 07u30-15u36 (CAPD)
Late diensten
LL1 13u56-22u00
Nachtdienst
NN2 21u45-07u15
Dienstrooster
Een dienstlijst wordt per maand gemaakt (behalve voor de verlofperiode juni-juli-augustus-september; december en januari). De hoofdverpleegkundige maakt de dienstlijst in de laatste week van de
maand voor de 2de daaropvolgende maand. Er is een speciaal mapje om je dienstwensen door te geven. Doe dit tijdig! Bij het opmaken van het dienstrooster wordt rekening gehouden met de principes
van gezond roosteren.
35
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Overuren
Overuren zijn supplementaire uren naast de normale dienstregeling. Indien je minder dan 15 minuten
overuren hebt, heb je geen compensatie. Vanaf 15-60 minuten heb je recht op compensatie. Vanaf 1
uur heb je recht op compensatie + 50% vergoeding (op zon– en feestdagen andere regeling, namelijk
‘evaluatie meeruren’).
Overuren worden ingeschreven in een speciale kaft (zeer duidelijk aantal, datum en reden vermelden)
die zich in het verpleegstation bevindt.
Overuren kunnen teruggenomen worden na overleg met hoofdverpleegkundige en in samenspraak
met de collega’s die op dat moment aanwezig zijn. Het terugnemen ervan moet ook worden genoteerd in de speciale kaft van overuren. We rekenen hierbij op je eerlijkheid en collegialiteit. Overuren
dienen verantwoord te zijn!
Verlof
Verlof kan aangevraagd worden door een nota te maken op de kladlijst met de gewenste periode. In
de mate van het mogelijke zal hieraan gevolg worden gegeven. Verlof wordt alleen gegeven als het
aangevraagd is, verlof kan niet zomaar gegeven worden.Wanneer je een weekend vrij wil, dien je dit
eveneens te noteren. In de mate van het mogelijke zal hieraan gevolg gegeven worden.
Ruilen
In principe kan er alleen geruild worden met iemand die in hetzelfde regime werkt (dus iemand die
hetzelfde aantal uren werkt). Als er geruild wordt, moeten de juiste uren goed aangegeven worden
op de lijst. Indien je wilt ruilen, doe dit tijdig! Slechts uitzonderlijk kan een wijziging voor de volgende
week worden toegestaan. Hiervoor dien je een apart formulier (‘aanvraagformulier uitzonderlijke wissel’) in te vullen.
Ziekte
Bij ziekte dien je tijdig en zo vlug mogelijk te verwittigen. Neem telefonisch contact op met de personeelsdienst en de hoofdverpleegkundige of balieverantwoordelijke. Je moet steeds je hoofdverpleegkundige verwittigen (bv. je belt om 06u00 met je collega van de nacht dat je afwezig zal zijn. Er wordt
dan van je verwacht dat je vóór 14u00 contact neemt met je hoofdverpleegkundige of balieverantwoordelijke om de afwezigheidsduur door te geven nadat je bij een arts bent geweest).
Vorming
Regelmatig worden er bijscholingen gegeven. Deze kunnen afdelingspecifiek of algemeen zijn, intern
of extern worden georganiseerd. Net zoals op dienstvergaderingen wordt er maximale aanwezigheid
verwacht. Op de dienst hebben we referentieverpleegkundigen (zie p. 13). Ze zullen je graag helpen
bij vragen over bepaalde deelgebieden. Daarnaast kan je steeds terecht bij onze hoofdverpleegkundige. Geef zelf eerlijk aan of je meer of andere begeleiding nodig acht.
36
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
7. SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR STUDENTEN
7.1. Risicoanalyse en werkpostfiche
Deze informatie vind je op onze www.werkenbijjessa.be/aanstormend-talent/stage-in-het-jessaziekenhuis/studenteninformatie/.
7.2. Studentgebonden afspraken
Introductie
De introductie wordt gegeven door de stagebegeleiding of iemand van de stagementoren. Er wordt
aan de studenten gevraagd hun eigen doelstellingen en/of aandachtspunten bij het begin van de
stage kenbaar te maken. De stageposter met kennis/kunde/vaardigheden per module is hierbij een
leidraad. De verwachtingen van de stageplaats naar de student worden op dat moment ook duidelijk
gesteld. Elke student vult zijn/haar gegevens in op het sjabloon van de K-schijf. Deze gegevens worden gebruikt om het screeningsformulier in te vullen en om een overzicht te hebben van de studenten waarbij zowel screenings- als stagebelevingsformulier in orde zijn.
Mentor
Op dag 1 is er ook een toewijzing van een mentor aan elke student. Een overzicht hiervan is terug
te vinden in de kaft van de studenten en op het keukenbord, zodat dit voor iedereen duidelijk is. De
mentor verzamelt de feedback van de collega’s, gaat er actief naar op zoek. Zij is ook de aanspreekpersoon bij problemen. Het is praktisch niet realiseerbaar om als mentor vooral of uitsluitend met de
toegewezen student te werken. Zeker aan het begin van de stageperiode kan dit een meerwaarde
zijn.
Uurregeling
Het opstellen van de uurregeling gebeurt in overleg tussen de stagebegeleiding en de mentoren.
Volgende regels worden gehanteerd:
• Er wordt rekening gehouden met àlle aanwezige studenten (PIV, KHLIM, PXL), zoveel mogelijk spreiding van alle studenten.
• Nachtdienst bij voorkeur op maandag, dinsdag, woensdag omwille van drukte op de afdeling = meer
leerkansen voor de student.
• Maximum 2 studenten tijdens het weekend.
• Enkel vroegdienst tijdens het weekend.
• Liefst 1 student tijdens de late, maximum 2.
• Eerstejaars + 1ste stage = zo weinig mogelijk lates, enkel aan het eind van de stage.
Studenten hebben zelf inspraak in hun regeling, bv. indien ze een bepaald WE belet zijn, zal hiermee
zoveel mogelijk rekening gehouden worden.
37
NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN en IMMUNITEIT (B3)
Eindevaluatie
De datum voor de eindevaluatie wordt reeds bij het begin van de stage vastgelegd, er wordt gezocht
naar een moment dat de mentor aanwezig is. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een vervanger aangeduid zodat reeds bij het begin van de stage duidelijk is wie de eindevaluatie zal geven.
Screeningsformulier voor het ziekenhuis
De mentor vult dit in voor de toegewezen student. Terug te vinden op Jessanet/Personeel/Opvang
en begeleiding van studenten.
Stagebelevingsformulier
De stagebegeleiding vraagt aan de student om dit in te vullen voordat de eindevaluatie gegeven
wordt. Om een correct beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van de dienst is het belangrijk
dat àlle studenten dit invullen.
38
Download