Interactiestijl en karakterprofiel

advertisement
Interactiestijl en
karakterprofiel
Naam:
Anoniem XXX
Geboortedatum:
23-07-1965
Geslacht:
Man
Hoogst afgeronde opleiding:
WO
Testafname voltooid op:
25-01-2011
Niveau norm:
HBO
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
1 / 13
Interactiestijl
Uit onderzoek is gebleken dat inter-persoonlijke processen - het sociale gedrag dat zich in
de interactie en communicatie tussen mensen afspeelt - voor een aanzienlijk deel door
slechts twee begrippen kunnen worden beschreven, namelijk sturing en inhoud.
Sturing: in elke interactie is aan de orde welke partij vooral sturing geeft of welke partij het
meest receptief is. Inhoud: dit gezichtspunt heeft betrekking op het soort informatie dat in
een interactie wordt uitgewisseld of overgebracht. Gaat het vooral om zakelijke en feitelijke
informatie of voornamelijk om persoonlijk getinte informatie zoals meningen, wensen,
verlangens, gevoelens, emoties en stemmingen.
Het combineren van deze twee kenmerken geeft in de meest eenvoudige vorm een
typologie van vier typen sociaal gedrag. Deze typologie vormt het uitgangspunt bij het
construeren van een interactiestijl.
De scores geven de verhouding weer zoals deze stijlen zijn verdeeld. Alle vier de stijlen
komen in meer of mindere mate voor in ieder persoon. Wel is er meestal sprake van een
dominante of primaire stijl: men heeft dan de voorkeur zich te gedragen overeenkomstig
de karakteristieken van een van de vier stijlen. Scoort men een 9 of een 8 dan zijn de
onderliggende eigenschappen van deze stijl in zeer sterke mate aanwezig. Bij een score
van 7 of 6 dan wel 5 of 4 is er sprake van een stijl waarbij de onderliggende
eigenschappen respectievelijk ruim of gemiddeld aanwezig zijn. Scoort men een 3 of lager
op een stijl, is er sprake van een stijl waarbij de onderliggende eigenschappen een punt
van aandacht kunnen vormen in het kader van ontwikkeling.
Een grafische weergave van de resultaten op de vier interactiestijlen staat hieronder
weergegeven:
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
2 / 13
Interactiestijl
Interactiestijl
Score
Algemene omschrijving
Expressief
7
Iemand met een expressieve stijl schept leven in de brouwerij, neemt het
voortouw, is vaak creatief en een pionier. Is impulsief, vaak met veel
zaken tegelijk bezig, snel geraakt, spontaan, uit emoties, praat graag. Is
veel aan het woord, deelt graag ideeën met anderen.
Directief
7
Iemand met een directieve stijl neemt actief het heft in handen. Is open,
direct en zakelijk in het contact, gaat de confrontatie aan. Ziet risico's als
een uitdaging. Laat weinig persoonlijke gevoelens blijken.
Reflexief
3
Iemand met een reflexieve stijl maakt in de omgang een weloverwogen
en systematische indruk. Is rustig, bescheiden en serieus, toont weinig
emotie in het contact. Zoekt structuur, zekerheid en werkt gedisciplineerd.
4
Iemand met een coöperatieve stijl is tegemoetkomend en welwillend.
Werkt rustig en is prettig in de omgang en in de samenwerking. Geeft
raad en steun aan anderen. Kan zich in anderen verplaatsen. Besteedt
aandacht aan een goede onderlinge sfeer.
Coöperatief
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
3 / 13
Interactiestijl
Expressief
Directief
Reflexief
Coöperatief
Korte
beschrijving
Stijl die zich
kenmerkt door
gedrag waarbij
men leven in de
brouwerij brengt,
het voortouw
neemt, graag
praat, veel aan het
woord is, met veel
dingen tegelijk
bezig is, pioniert,
spontaan is,
gemakkelijk
emoties toont
Stijl die zich
kenmerkt door
gedrag waarbij men
actief het heft in
handen neemt,
sturend optreedt,
direct en zakelijk is,
gemakkelijk de
confrontatie aangaat,
risico’s als uitdaging
ziet en weinig
emoties toont
Stijl die zich
kenmerkt door
gedrag waarbij men
een weloverwogen
en systematische
indruk maakt, rustig,
bescheiden en
serieus is, weinig
emoties toont,
structuur en
zekerheid nastreeft
en gedisciplineerd
werkt
Stijl die zich kenmerkt
door gedrag waarbij men
tegemoetkomend en
welwillend is, prettig in
de omgang en in de
samen- werking is, zich
gemakkelijk verplaatst in
anderen, sfeergevoelig is,
anderen raad en steun
geeft en rustig werkt
Dimensies
Relatiegericht,
open
Steunt op
meningen
Risicogeneigd,
handelend,
competitief,
stellend
Taakgericht,
gesloten,
gereserveerd
Gebruikt feiten
Risicogeneigd,
handelend,
competitief,
stellend
Taakgericht,
gesloten,
gereserveerd
Gebruikt feiten
Risicomijdend,
objectief,
afwachtend
Relatiegericht, open,
toegankelijk
Steunt op meningen
Risicomijdend,
coöperatief, afwachtend
Competenties Sociabiliteit
en kwaliteiten Durf
Valkuilen en
zwakten
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid
Ondernemerschap Zakelijkheid
Creativiteit
Beïnvloedend
Omgevingsbewust vermogen
Enthousiast
Direct
Actiegericht
Samenwerken
Luisteren
Aanpassingsvermogen
Empathie, begrip
Persoonlijk contact
Ondersteunen,
begeleiden
Sociaal specialist
Plannen
Discipline
Omgaan met details
Probleemanalyse
Nauwkeurig,
zorgvuldig,
voorzichtig
Kwaliteitsgerichtheid
Consciëntieus
Realisatie specialist Technisch specialist
Ondersteuningsspecialist
Ongeduldig
Dominant,
overheersend
Veeleisend
Eigengereid
Arrogant
Doordrukken,
bulldozer
Egoïstisch
Afhankelijk
Lijdzaam
Gedwee
Inschikkelijk
Toegeeflijk
Overbezorgd
Tobberig
Onzeker
Veel praten
Snel afgeleid
Van de hak op de
tak
Opportunistisch
Chaotisch
Aandachttrekken
Wisselvallig
Egocentrisch
Intolerant
Rigide
Inflexibel,
onbuigzaam
Perfectionistisch
Muggenzifterig
Stijfkoppig, stug
Vormelijk, lijzig
Eentonig,
onverstoorbaar
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
4 / 13
Uitdagingen
Oog voor feiten en
details
Doordachtzaam
To the point
Afspraak is
afspraak
Toetsen van
proces
én inhoud
Gedisciplineerd
Conflictgedrag Aanvallend
Onvoorspelbaar
Explosief,
emotioneel
Egocentrisch
Drijfveren en
behoeften
Contacten leggen
Sociaal aanzien
en
acceptatie, status
Vrij van details en
controle
Anderen in
beweging
krijgen
Erkenning van
capaciteiten
Afwisseling
Gezelligheid
Mensen om zich
heen
Invloed
Openlijke
sympathie
Regelen en
ritselen
Handelen,
onderhandelen
Angst voor en Formaliteit
spanning bij Rationaliteit
Routine
Geen invloed
hebben
Geen aandacht
krijgen
Geduld
Oog voor anderen
Tact
Mensgericht,
aandacht
voor gevoelens
Aan anderen ruimte
laten
Luisteren
Oog voor grote lijn
Laten gebeuren
Pro-actief
Kordaat, beslissen
Stimulerend zijn
Flexibel
Zelf bepalen
Assertief zijn
Keuze maken
Nee zeggen
Focus op taak en
resultaat
Initiatief nemen
Doordrukkend
Veeleisend
Bot, autoritair
Ongeduldig
Vermijdend
Stijfkoppig, verbeten
Afkeurend,
mokkend
Principieel
Toe- en weggevend,
terugtrekkend
Ontwijkend
Berustend
Aarzelend
Leiding nemen
Scoren op resultaat
Aanjagen
Presteren,
competitie
Uitdagen
Actief beïnvloeden,
beheersen
Verantwoordelijkheid
Autonomie
Macht, invloed
Veel tegelijkertijd
Actie, kort en heftig
Structureren
Analyseren
Uitwerken, verfijnen
Onderbouwen
Continueren
Perfectioneren
Orde, structuur,
kaders
Logica
Objectiviteit
Beheersing,
voorspelbaarheid
Zekerheid,
veiligheid
Ondersteunen
Integriteit
In evenwicht brengen
Iets voor anderen
betekenen
Onderling respect
Deel uitmaken van groter
geheel
Serieus genomen
worden
Waardering op inzet en
betrouwbaarheid
Gemiste kansen
Kritiek op resultaat
Geen invloed
hebben
Kritiek op
competentie
Gebruikt worden
door
anderen
Snelheid en druk
Vernieuwing
Emotionaliteit
Veranderlijkheid
Fouten maken
Zekerheid verliezen
Onvoorspelbaar gedrag
Onbillijkheid
Afwijzen en afgewezen
worden
Nee zeggen
Op voorgrond treden
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
5 / 13
Wil gezien
worden als
Gezellig,
sfeermaker
Interessant
Opvallend, vlot
Stimulator
Aantrekkelijk in de
omgang
Iemand die de
leiding
neemt
Iemand die het voor
het
zeggen heeft
Iemand die iets te
melden heeft
Iemand die een visie
ontwikkelt
Rationeel
Analytisch denkend
Systematisch
denkend
Deskundig
Kritisch
Loyaal
Betrouwbaar
Coöperatief
Raadsman
Iemand die klaar staat
om te helpen
Uitwijkstijl
Aanvallen
Doordrukken
Vermijden
Berusten
Korte
beschrijving
uitwijkstijl
Gaat confrontatie
aan
Verwoord kritische,
negatieve
gevoelens
Luide verbale
aanvallen
Geeft anderen
persoonlijk
de schuld
Emotioneel
expressief
Vertoont heftige
emoties
Gaat de confrontatie
aan
Richt zich op het
resultaat
Wordt sterk
ponerend
Onbuigzaam,
gesloten
voor ideeën behalve
de eigen
Veeleisend
Emotioneel in
controle
Vermijdt de
confrontatie
Vermijdt expressie
van
gevoelens
Trekt zich terug van
de
interactie
Vlucht in afleiding
Stelt een beslissing
uit
Probeert de
aandacht van
het onderwerp af te
leiden
Helt over naar
andermans standpunt
Strijkt problemen in
relaties glad
Wordt onzeker over de
eigen mening, aarzelt
Geeft zich gemakkelijk
gewonnen
Accepteert kwetsende of
kleinerende
opmerkingen
Instinctieve leider
Autocratische leider
Motiveert het team die
Spontaan en
goed functioneert in
sociaal
crisissituaties
Stimulator
Zelfstandig
Als leider
Gedreven in het
inspirerend,
behalen van
o.a. door zelf de
resultaten
handen uit de
of realiseren van het
mouwen
doel
te steken
Sterke organisator
“Doe het zelf” leider
die
systemen opzet en
onderhoudt
Streeft naar een
logische
en evenwichtige
omgeving
Controleert details,
zorgvuldig
Benadrukt kwaliteit
Faciliteert
werkprocessen
Van nature gericht op
relaties
Participerende manager
die doelstellingen bereikt
door persoonlijke relaties
Zorgt dat anderen zich
op
hun gemak voelen
Bereid te werken aan
relaties
Coachende en
ondersteunende
instelling
Sleutelwaarde Sterke
communicator
voor groep
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
6 / 13
Karakterprofiel
Het karakterprofiel meet de persoonseigenschappen die onderliggend zijn aan het gedrag
van een persoon. Deze eigenschappen, die in meerdere of mindere mate bij iedereen
terug te vinden zijn, zijn geclusterd naar acht gedragsstijlen. Een gedragsstijl bestaat dus
uit een samenhangend geheel van tientallen eigenschappen of competenties. Het geheel
van de acht gedragsstijlen tezamen geeft inzicht in uw preferente stijlen, en daarmee in
aspecten als uw waarden, behoeften, omgevingsvoorkeur, werkstijl en leidinggevende stijl.
Voor gedragsstijl wordt ook wel het woord persoonlijkheidstype gebruikt, daar
persoonlijkheid immers niet anders dan door gedrag tot uiting komt.
Van deze acht persoonlijkheidstypen of gedragsstijlen zijn de recht tegenover elkaar
liggende typen complementair aan elkaar (pionier tegenover verankeraar, netwerker
tegenover analyticus, enz.). Dit betekent bijvoorbeeld dat een pionier tegengesteld is aan
een verankeraar enz., maar ze vullen elkaar ook aan.
Alle stijlen zijn zelden in een persoon aanwezig en meestal liggen de voorkeurstijlen
binnen een of twee kwadranten. Elke gedragsstijl of persoonlijkheidstype is voorzien van
een benaming, zoals pionier, netwerker, presteerder enz.
Twee opmerkingen zijn hierbij van belang:
1. omdat een dergelijke benaming wat karikaturaal kan aandoen benadrukken we dat het
gaat om het volledige spectrum aan persoonseigenschappen behorende tot die
betreffende gedragsstijl;
2. het geheel van de acht persoonlijkheidstypen in hun samenhang is elementair
Het resultaat wordt tot uitdrukking gebracht in een score van 1 tot 9 per stijl, waarbij in
totaal 40 punten worden verdeeld over de acht persoonlijkheidstypen (afronding kan leiden
tot +1 of -1). Dit geeft het ipsatieve karakter van de test weer: de score is niet gerelateerd
aan een (absolute) externe norm, maar laat zien in welke mate de verschillende
persoonlijkheidseigenschappen ten opzichte van elkaar bij u aanwezig zijn.
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
7 / 13
Karakterprofiel
Gedragstijl
Score
Algemene omschrijving
Pionier
5
Avontuurlijk, creatief, onconventioneel, impulsief, origineel, ondernemend,
openstaan voor het onbekende, spontaan.
Netwerker
3
Extravert, charmant, extern gericht, optimistisch, welbespraakt,
enthousiast, fantasievol, ongedisciplineerd, communiceren.
Presteerder
8
Actiegericht, ambitieus, energiek, competitief, gedreven, krachtig,
pragmatisch, prestatiegericht, zelfverzekerd.
Strateeg
6
Duidelijk, koersbepalend, onafhankelijk, ongevoelig, toekomstgericht,
visionair, maakt beleid.
Verankeraar
2
Gestructureerd, gedegen, gedisciplineerd, ordelijk, serieus,
perfectionistisch, controlerend, principieel, behoudend.
Analyticus
4
Weloverwogen, geconcentreerd, onderzoekend, logisch denken, objectief,
verstandig, geïnformeerd, kritisch, afstand bewaren.
Bemiddelaar
4
Aangepast, bemiddelaar, diplomatiek, vredestichter, verdraagzaam,
onpartijdig, ontvankelijk, versterkt teamgeest, verbonden.
Helper
7
Betrokken, geduldig, luisteren, begripvol, zorgzaam, inlevend,
hulpvaardig, attent, afhankelijk, vriendelijk.
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
8 / 13
Karakterprofiel
Pionier
Netwerker
Presteerder
Strateeg
Korte
beschrijving
Karakteristiek die zich
kenmerkt door gedrag
waarbij men
onbetreden paden
bewandelt en door het
onbekende wordt
geboeid; men heeft
vernieuwend
temperament, is
ondernemend en
creatief; gaat soepel
om met risico’s en
onzekerheid, is wars
van routine en wil
afwisseling.
Karakteristiek die zich
kenmerkt door gedrag
waarbij men zich richt
op het verwerven,
uitbreiden en
benutten van een
sociaal netwerk; men
neemt moeiteloos
sociaal initiatief, is
contactueel
onbeschroomd,
innemend en
spraakzaam, is
omgevingsbewust,
geanimeerd in
optreden en
presentatie.
Karakteristiek die zich
kenmerkt door gedrag
waarbij men
klantgericht en
ambitieus opereert,
energiek en gedreven
is om doelen te
bereiken, hoge
verwachtingen heeft,
gefocust en
vastbesloten is, op
zoek gaat naar
erkenning, extern
georiënteerd is en
over controledrang
beschikt.
Karakteristiek die
zich kenmerkt door
gedrag waarbij men
focust op de
toekomst en
veranderingen,
lange termijn
planningen maakt,
snel kan denken,
consequenties van
veranderingen voor
de toekomst inziet,
langere termijn
doelen stelt en zorgt
dat alle acties zich
hierop richten.
Dimensies
. Verandergericht
. Gericht op innovatie
. Divergent / flexibel
. Extern gericht
. Verandergericht
. Gericht op sociaal
kapitaal
. Divergent / flexibel
. Extern gericht
. Resultaatgericht
. Gericht op presteren
. Beheergericht
. Extern gericht
. Resultaatgericht
. Gericht op lange
termijn
. Beheergericht
. Extern gericht
. Sociabiliteit
. Evocatief
. Acquireren
. Netwerken
.
Omgevingsbewustzijn
. Onderhandelen
. Zich manifesteren
. Mondelinge
presentatie
. Trendbewustzijn
. Prestatief
. Doelgerichtheid
. Gedrevenheid
. Actiegerichtheid
. Ambitie
. Prestatiemotivatie
. Energie
. Inzet
. Zakelijkheid
. Competitie
.
Doorzettingsvermogen
. Onafhankelijkheid
. Helikopterview
. Besluitvaardigheid
. Visie hebben
. Evalueren
. Lange termijn
denken
.
Stressbestendigheid
. Zelfverzekerdheid
. Anderen overladen
. Manipuleren
. Mooiprater
. Teveel speelruimte
innemen
. Te weinig
terugkoppeling geven
. Teveel eigen gang
gaan
.
Ongedisciplineerdheid
. Overdadigheid
. Oppervlakkigheid,
lichtzinnigheid
. Contact met team
verliezen
. Overspanning
. Rationaliseren
. Te kort door de bocht
gaan
. Geen reflectie
. Uitputting creëren
. Driftigheid
. Irritabel
. Afknotten creativiteit
. Eigengereidheid
. Beperkte focus op
nu
. Futurisme
. Zelfingenomenheid
. Laatdunkendheid
. Ongevoeligheid
. Afstandelijkheid
. Voor troepen
uitlopen
Competenties . Ondernemerschap
en kwaliteiten . Creativiteit
. Zelfstartend
vermogen
. Zelfstandigheid
. Vernieuwend
vermogen
. Onconventionaliteit
. Initiatief
. Moed
. Durf
. Zelfvertrouwen
Valkuilen en
zwakten
. Impulsiviteit
. Onbezonnenheid
. Rusteloosheid
.
Ondoordachtzaamheid
. Emotionaliteit
.
Ongedisciplineerdheid
. Lichtvaardigheid
. Roekeloosheid
. Onzorgvuldigheid
. Contact met
omgeving verliezen
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
9 / 13
Uitdagingen
. Tevredenheid
. Nadenkendheid
. Grondigheid
. Nuchterheid
. Gedisciplineerdheid
Conflictgedrag . Aanvallen
. Eigen gang gaan
. Recalcitreren
Drijfveren en
behoeften
. Afwisseling
. Verandering
. Vernieuwing
. Belevenis
. Vrijheid van
gewoonte en controle
. Erkenning van
capaciteiten
Angst voor en . Routine
spanning bij . Eentonigheid
. Gecontroleerdheid
. Strakke kaders
. Begrenzing
. Beperking
Wil gezien
worden als
. Ondernemend
. Innovatief
. Onorthodox
. Onalledaags
Sleutelwaarde . Opstarten
. Moed en durf
voor groep
. Dingen beproeven,
op zich nemen
. Inspireren
. Nuchterheid
. Diepgang
. Verbinding
. Diepzinnigheid,
serieus
. Discipline
. Geduld
. Oog voor anderen
. Samenwerken
. Aanpassen
. Inschikken
. Tact
. Lange termijn profit
denken
. Geduld
. Focus op hier en
nu
. Begrip voor
anderen
. Bestormen
. Manipuleren
. Medestanders
zoeken
. Ongeduld
. Doordrukken
. Veeleisendheid
. Slavendrijverij
. Aan gevoelens
voorbijgaan
. Ongeduld
. Afstandelijkheid
. Oncommunicatief
. Hautain gedrag
. Negativiteit
. Contacten leggen
. Sociaal aanzien en
acceptatie, status
. Gezelligheid,
mensen om zich heen
. Invloed
. Regelen en ritselen
. Handelen,
onderhandelen
. Anderen in
beweging krijgen
. Actief inzetten
. Zichtbare resultaten
behalen
. Zich kunnen
bewijzen
. Competitiedrang
. Dadendrang
. Koers bepalen
. Onafhankelijkheid
. Visie
. Overtuigen
. Geen invloed
hebben
. Geen aandacht
krijgen
. Afzondering,
isolement
. Rigiditeit, striktheid
. Formaliteit
. Rationaliteit
. Beperkte invloed
. Kritiek van anderen
. Uitblijven resultaat
. Afhankelijkheid
. Geen gehoor
. Pragmatisme
. Kaderloos
opereren
. Gezellig, sfeermaker
. Interessant,
opvallend, vlot
. Stimulator
. Aantrekkelijk in de
omgang
. Winnaar
. Leider
. Gedreven
. Energiek
. Doorzetter
. Ambitieus
. Visionair
. Voorspeller
(voorziend)
. Snelle denker
. Koersbepalend
. Onafhankelijk
. Sterke in
communiceren
. Motiveren van het
team
. Spontaniteit en
sociabiliteit
. Stimuleren
. Als leider inspireren
door zelf de handen
uit de mouwen te
steken
. Realiseren hoge
productiviteit
. Bereiken
doelstellingen
. Kartrekker
. Focus houden op
eindresultaat
. Lange termijn
doelen stellen
. Delegeren
werkzaamheden
. Verduidelijken
doelen
. Creëren beleid
. Doorbreken
patroon
. Stelt de hamvraag
. Strategisch
handelen
. Behouden
totaaloverzicht
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
10 / 13
Karakterprofiel
Verankeraar
Analyticus
Bemiddelaar
Helper
Korte
beschrijving
Karakteristiek die
zich kenmerkt door
gedrag waarbij men
de zaken voor
elkaar heeft,
behoefte heeft aan
structuur en feiten,
begaan is met
kwaliteit, oog heeft
voor details,
geconcentreerd te
werk gaat en graag
dingen af maakt
voor iets anders te
beginnen en bij
nieuwe problemen
kijkt naar eerdere
oplossingen
Karakteristiek die
zich kenmerkt door
gedrag waarbij men
gefocust is op feiten
en data, bekwaam
is in aanpakken van
problemen, gebruik
maakt van
methoden en logica,
een probleem
vanuit verschillende
perspectieven
bekijkt, eigen
beslissingen neemt
en zich niet laat
leiden door mooie
praatjes.
Karakteristiek die zich
kenmerkt door gedrag
waarbij men in sociale
optiek samenbindt,
aanhecht en bundelt;
probeert individuen te
versmelten tot groep;
samenwerking
ondersteunt en
vergemakkelijkt, oog
heeft voor
gemeenschappelijkheid
en eendracht.
Karakteristiek die
zich kenmerkt
door gedrag
waarbij men zich
om anderen
bekommert en
behulpzaam is;
men betrokken is
en aandacht en
begrip heeft voor
de ander; attent
is, geduldig en
laagdrempelig;
belangstelling
toont voor een
ander en daarbij
inlevend is.
Dimensies
Controlegericht
Gericht op structuur
Beheergericht
Intern gericht
Controlegericht
Gericht op kennis
Beheergericht
Intern gericht
. Mensgericht
. Gericht op de groep
. Divergent / flexibel
. Intern gericht
. Mensgericht
. Gericht op het
individu
. Divergent /
flexibel
. Intern gericht
. Samenwerken
.
Aanpassingsvermogen
. Tact
. Diplomatie
. Verdraagzaamheid
. Ontvankelijkheid
. Inschattingsvermogen
. Inschikkelijkheid
. Verbondenheid
. Relatiegevoeligheid
. Luisteren
. Empathie
. Begrip
. Persoonlijk
contact
. Ondersteunend
. Begeleiden
. Betrokkenheid
. Geduld
. Attentie
. Sensitiviteit
. Analytisch
Competenties .
Voortgangscontrole
. Weloverwogen
en kwaliteiten
. Discipline
. Vasthoudendheid
. Oog voor details
.
Kwaliteitsgerichtheid
. Geordendheid
.
Zelfcontrole/controle
. Principes volgen
. Concentratie
. Discretie
. Integriteit
. Ruimtelijk
denken
. Beschouwen
. Feitelijkheid
. Objectiviteit
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
11 / 13
Valkuilen en
zwakten
. Perfectionisme
. Immuniteit voor
enthousiasme
. Weerstand tegen
improvisatie
. Systeem doel op
zich
. Formalisme
. Leegheid/steriel
. Onzekerheid
. Faalangst
. Door de bomen
het bos niet meer
zien
. In details
verzanden
. Door informatie
overload
verlammen
. Depersonalisatie
. Purisme
. Theoretiseren
. Onuitgesprokenheid
. Geen verschillen
dulden / Overdreven
consensus
. Afwachtendheid
. Besluiten uitstellen
. Slag om de arm
houden
. Onduidelijkheid
. Omzichtigheid
. Conflictvermijding
. Onvoldoende oog
voor resultaat
.
Goedgelovigheid
. Zachte
heelmeester
.
Vergoelijkendheid
. Softheid
. Onvoldoende
oog voor
doelstellingen
. Melancholisme
. Zelfopoffering
. Afhankelijkheid
. Lijdzaamheid
.
Overbezorgdheid,
tobberigheid
. Gebruikt worden
door anderen
Uitdagingen
. Flexibiliteit
.
Creativiteit/Innovatie
. Durf
. Proactiviteit
. Enthousiasme
. Afwijken van
gebaande paden
. Loslaten
. Afbakenen van
Informatie-inwinning
. Oog voor
emotionele
aspecten
. Vlotter besluiten
nemen
. Afgaan op intuïtie
. Anderen
enthousiasmeren
. Netwerken
. Pragmatisme
. Bondigheid
. Stelling nemen
. Strijdlust
. Helderheid
. Resultaatgerichtheid
. Knopen doorhakken
. Confrontatie aangaan
. Grenzen stellen
. Assertiviteit
. Focus op taak
en
resultaat
. Zelf bepalen /
keuze maken
. Weerbaarheid
Conflictgedrag . Starheid
Drijfveren en
behoeften
. Pietluttigheid
. Dogmatisme
. Gefrustreerdheid
. Proces vertragen . Ontwijken
. Principieel worden . Toegeven
.
Stressgevoeligheid
. Berusten
. Aarzelen
. Afgewezen
voelen
. Structuur en orde
. Overzicht
. Afspraken
nakomen
. Waardering voor
betrouwbaarheid
. Inhoudelijke
kennis
. Feitelijke
informatie
. Informatie toetsen
op juistheid
. Anderen
ondersteunen
. Iets voor
anderen
betekenen
. Integriteit
. Door hulp en
steunverlening de
ander in staat
stellen om tot
bepaald doel te
komen of last te
verlichten
. Waardering voor
toewijding
. Team in evenwicht
brengen
. Onderling respect
. Deel uitmaken van
een groter geheel
. Serieus genomen
worden
. Harmonie nastreven
. Sfeer optimaliseren
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
12 / 13
Angst voor en . Veranderingen
spanning bij . Chaos
Wil gezien
worden als
. Onzekerheid
. Onduidelijkheid
. Gemis van
Informatie
. Onjuiste informatie
. Vlot besluiten
moeten nemen
. Beperkte tijd
. Afwijzen en
afgewezen worden
. Disharmonie,
verdeeldheid,
tweespalt
. Stelling nemen
. Confronteren
. Kilheid
. Ongenuanceerdheid
. Egocentrisme
. Grenzen stellen
. Confrontatie
.
Dubbelhartigheid
. Egoïsme
. Onoprechtheid,
gemeenheid
. Doortraptheid,
uitgekooktheid
. Betrouwbaar
. Verantwoordelijk
. Systematisch
. Georganiseerd
. Netjes
. Weloverwogen
. Deskundig
. Rationeel
. Kritisch
. Expert
. Loyaal
. Betrouwbaar
. Coöperatief
. Compagnon of
kameraad
. Toegewijd
. Zorgzaam
. Rechtschapen
. Deugdzaam
. Oprecht
. Gerichtheid op
relaties
. Doelstellingen
bereiken door
persoonlijke relaties
. Zorgen dat anderen
zich op hun gemak
voelen
. Werken aan relaties
. Coachen en
ondersteunen
. Gerichtheid op
persoon
. Doelstellingen
bereiken door
aanmoedigen en
feedback geven
. Aandacht geven
aan anderen
. Werken aan
persoonlijke groei
van anderen
. Begeleiden
Sleutelwaarde . Plannen en
organiseren
voor groep
. Verzamelen
belangrijke
. Rekening houden gegevens
met beleid en
. Structureren en
procedures
verbanden leggen
. Volgen van
. Borgen privacy
richtlijnen
. Informatie
. Implementeren van Transparant maken
procedures
. Informeren en
. Bewaken en
controleren
bevorderen kwaliteit
. Bewaken efficiency
. Tijdig signaleren
Naam: Anoniem XXX
Datum: 25-01-2011
Powered by iScreen
13 / 13
Download