de AMF informatienota van ID-AFER

advertisement
ICBE conform de
Europese normen
ID-AFER
Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
VOLLEDIGE PROSPECTUS
AVIVA INVESTORS FRANCE
Maatschappelijke zetel: 24-26 rue de la Pépinière- 75008 PARIJS – Tel.: 01 76 62 90 00 – Fax: 01 76 62 91 00
Naamloze vennootschap met raad van bestuur en raad van toezicht met een kapitaal van € 10.293.750 - RCS Paris B 335 133 229
Maatschappij voor portefeuillebeheer erkend door de Franse beurscommissie onder het nummer GP 97-114
Publicatiedatum: 15 januari 2011
1/7
ID-AFER
2/7
ICBE conform de
Europese normen
ID-AFER
DEEL A STATUTAIR GEDEELTE
I - BEKNOPTE VOORSTELLING
 ISIN-code
FR0010821470
 Benaming
ID-AFER
 Rechtsvorm
GBF naar Frans recht
 Beheersmaatschappij
Aviva Investors France
 Depothouder
Société Générale
 Financieel beheerder bij volmacht
Aviva Investors Global Services Limited
De financieel beheerder bij volmacht is belast met het beheer van het gedeelte
aandelen
 Boekhoudkundig beheerder bij volmacht Société Générale Securities Services Net Asset Value
 Commissaris-revisor
Vertegenwoordigd door:
KPMG SA
Mevrouw Isabelle Goalec
 Verkoopagent
G.I.E. AFER
II - BELEGGINGS- EN BEHEERSINFORMATIE
 Indeling
Gediversifieerd
 ICBE van ICBE
Nee, lager dan 10 % van het nettoactief.
 Beheersdoelstelling
Het GBF heeft als streefdoel om via een selectie van effecten die voldoen aan de criteria voor
duurzaam beleggen (SRI, Socially responsable investing), over de aanbevolen
beleggingstermijn een prestatie neer te zetten die hoger is dan de samengestelde referentieindex: 60 % Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 jaar + 40 % MSCI EMU.
 Benchmark
De benchmark waarmee de aandeelhouder a posteriori de performance van zijn belegging kan
vergelijken is samengesteld uit:
- 60 % Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 jaar, is een verplichte index die is samengesteld uit
staatsleningen en onderhandse leningen van emittenten, uitgedrukt in euro en met een
resterende looptijd van 5 tot 7 jaar, waarbij de emittent een rating geniet: categorie investering.
Deze index wordt dagelijks berekend en bekendgemaakt door Barclays Capital.
- 40 % MSCI EMU (ticker Bloomberg: MXEM:IND), deze aandelenindex is samengesteld uit
ongeveer 300 waarden van de eurozone. Deze index wordt dagelijks berekend door par Morgan
Stanley (slotkoers, herbelegde dividenden).
 Beleggingsstrategie
De financieel beheerder bij volmacht is belast met het beheer van het gedeelte aandelen van de portefeuille en de beheersmaatschappij
is verantwoordelijk voor het beheer van de schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten, evenals voor het beheer van liquide middelen.
Het GBF zal beleggen in aandelen, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die voldoen aan de criteria voor duurzaam beleggen
(SRI, Socially responsable investing) en die door Aviva Investors zijn bepaald op basis van twee sleutelelementen: de kwaliteit van het
geleverde product of de geleverde dienst, en de kwaliteit van het beheer of bestuur van het emitterende bedrijf. Deze twee elementen
samen geven een beeld van de duurzaamheid van het bedrijf dat in overweging wordt genomen. Deze analyse wordt nog verfijnd door
gegevens over milieukwesties, sociale en bestuurszaken (ESG) en hun impact op het liquiditeitsrisico, het reglementair risico en het
risico op geschillen.
ID-AFER
3/7
De portefeuille wordt tussen 20 % en 60 % van het vermogen belegd op de aandelenmarkten van alle economische sectoren en
beursgenoteerde ondernemingen uit landen van de eurozone en lidstaten van de OESO, beperkt tot 15 % van het nettoactief.
Bovendien wordt de portefeuille tussen 40 % en 80 % van het vermogen belegd in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten
afkomstig van de openbare of privésector:

van emittenten van lidstaten uit de eurozone,

op bijkomstige wijze van emittenten van OESO-lidstaten, op voorwaarde dat deze effecten zijn uitgedrukt in euro.
De beheersmaatschappij past bepalingen toe bij de selectie van de emittenten van schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten, in het
bijzonder door het bezitspercentage voor eenzelfde emittent te beperken afhankelijk van zijn rating bij aankoop. Zo wordt het bezit van
effecten van eenzelfde emittent zonder kredietbeoordeling of met een rating lager dan A (Standard & Poor’s-rating of vergelijkbare
kredietwaardigheidsbeoordeling door een onafhankelijk ratingbureau) beperkt tot maximaal 3 % van het nettoactief. Het bezit van
schuldbewijzen zonder kredietbeoordeling (door een onafhankelijk ratingbureau) of met een rating lager dan BBB- (Standard &
Poor’s-rating of vergelijkbare kredietwaardigheidsbeoordeling door een onafhankelijk ratingbureau) wordt beperkt tot maximaal 5 %
van het nettoactief.
Behalve het naleven van de SRI-criteria wordt de portefeuille opgebouwd afhankelijk van de volgende beheersmaatstaven:
Gedeelte "Aandelen":

de waarden zullen worden geselecteerd afhankelijk van een "bottom-up" benadering waarbij de voorkeur gaat naar effecten
naargelang van hun resultaatvooruitzichten, hun strategie, hun economisch model, hun management en hun waardering.
Gedeelte "Rente":

de waarden zullen worden geselecteerd afhankelijk van een "krediet" analyse van de emittent, een structuurstudie van het
effect en een juridische analyse van het product.
De spreiding tussen het gedeelte rente en aandelen wordt in de eerste plaats bepaald door de referentie-index. De spreiding wordt
vervolgens afgestemd op de investeringsmogelijkheden en de valorisatie- en risiconiveaus van de verschillende activaklassen.
Opdat de portefeuille exposure zou bereiken naar de aandelen- en rentemarkten, zonder te streven naar overexposure, en/of de
portefeuille in te dekken tegen aandelenrisico's, mag het GBF een beroep doen op afgeleide instrumenten of instrumenten die derivaten
integreren.
De portefeuille mag eveneens, beperkt tot maximaal 10 % van het vermogen, worden belegd in deelbewijzen of aandelen, uitgedrukt in
euro, van gecoördineerde en niet-gecoördineerde Franse en gecoördineerde Europese ICBE’s of beleggingsfondsen, waarbij de criteria
voor duurzaam beleggen (SRI, Socially responsable investing) worden gevolgd, met uitzondering van de ICBE van ICBE en de feeder
ICBE's. Deze ICBE's mogen worden beheerd door de beheersmaatschappij en mogen behoren tot de klassen "aandelen",
"diversificatie" met een geografische of op sector gebaseerde specificiteit, "obligaties en andere schuldbewijzen" en/of "cash".
Om de liquiditeiten van de portefeuille dynamischer te maken, kan het GBF, op bijkomstige wijze, een beroep doen op
effectiseringsproducten met een looptijd van minder dan 1 jaar, zoals ABCP (Asset-Backed Commercial Paper).
In het kader van het beheer van de liquide middelen mag het GBF, op bijkomstige wijze, een beroep doen op geldleningen.
Het GBF mag beleggen in effecten luidend in andere munten dan de euro, beperkt tot 15 % van zijn nettoactief.
 Risicoprofiel
Uw geld wordt hoofdzakelijk belegd in zorgvuldig afgewogen financiële instrumenten. Deze instrumenten zijn onderworpen aan
trendmatige patronen en onvoorziene omstandigheden op de markten.
Bij investeringen van het GBF zijn voor de effectenhouder hieraan de volgende, belangrijkste risico's verbonden:
Risico van vermogensverlies:
Het GBF biedt geen garantie of bescherming. Het kan dus zijn dat het oorspronkelijk belegde kapitaal niet volledig wordt terugbetaald.
Risico verbonden met het discretionaire beheer
Het discretionaire beheer is erop gericht vooruit te lopen op het trendmatige patroon van de verschillende effecten in portefeuille. Er
bestaat een risico dat het GBF niet op elk ogenblik volbelegd is op de hoogst renderende effecten.
Renterisico
Bij rentestijging daalt de waarde van de beleggingen in obligatie-instrumenten en effecten evenals de liquidatiewaarde. Dit risico wordt
gemeten aan de hand van de gevoeligheid waarin een wijziging met 1 % van de interestvoeten resulteert voor de liquidatiewaarde van
de ICBE. Bij een ICBE met een gevoeligheid van +2 bijvoorbeeld, leidt een stijging met 1 % van de interestvoeten tot een daling van
2 % van de ICBE-liquidatiewaarde.
De gevoeligheid van de GBF-portefeuille "rente" ligt tussen 0 en 8.
Kredietrisico
ID-AFER
4/7
De liquidatiewaarde van het GBF zal dalen als het rechtstreeks of via een aangehouden ICBE een obligatie of een schuldbewijs bezit
van een emittent die een dalende kredietwaardigheid heeft of die niet meer in staat is om de coupons uit te betalen of het kapitaal terug
te betalen.
Er wordt beleggers gewezen op de beheerskeuze van deze ICBE die mag beleggen in speculatieve effecten met lage of onbestaande
rating, wat het kredietrisico kan verhogen.
Aandelenrisico
Als de aandelen of indexen waaraan het GBF is blootgesteld, dalen, zal de liquidatiewaarde dalen.
Wegens de snelle en onregelmatige op- en neerwaartse bewegingen op de aandelenmarkten is het mogelijk dat het GBF het minder
goed doet dan een gemiddelde prestatie die mogelijk over een langere periode wordt waargenomen.
Er wordt beleggers op gewezen dat het GBF zal beleggen in waarden van kleine beursgenoteerde ondernemingen. De koers en de
rating van deze effecten kunnen leiden tot op- of neerwaartse verschillen en bij hun overdracht kan er sprake zijn van termijnen.
Wisselrisico
Aangezien het GBF mag beleggen in effecten luidend in andere munten dan de euro, loopt de effectenhouder het risico dat hij te maken
krijgt met een daling van de liquidatiewaarde bij wisselkoersschommelingen.
Voor de effectenhouder is er, op bijkomstige wijze, sprake van risico verbonden aan effectiseringsinstrumenten, waarbij hij eveneens
tegenpartijrisico loopt. In de gedetailleerde informatienota staan alle risico's vermeld die verbonden zijn aan een GBF.
 Garantie of bescherming
Het GBF biedt geen garantie of bescherming.
 Gerechtigde inschrijvers en standaardbeleggersprofiel
Het GBF staat open voor alle inschrijvers, en fungeert in de eerste plaats als beleggingsvehikel voor levensverzekeringscontracten in
rekeneenheden die onder bescherming van AFER worden aangegaan bij Aviva Vie en de lijfrentespaarkas Société d’Epargne Viagère.
Dit fonds richt zich tot alle inschrijvers die op lange termijn, via een selectie van effecten die voldoen aan de criteria voor duurzaam
beleggen (SRI, Socially responsable investing), voordeel willen halen uit de dynamiek van de verschillende financiële markten van de
eurozone, en bereid zijn de daaraan verbonden risico’s te lopen.
Aanbevolen minimale beleggingsduur: meer dan 5 jaar.
Het bedrag dat redelijkerwijs kan worden geïnvesteerd in deze ICBE is afhankelijk van de eigen toestand van elke investeerder. Bij de
bepaling van dit bedrag dienen investeerders rekening te houden met hun financiële toestand, hun huidige behoeften, de aanbevolen
beleggingstermijn, evenals met de mate waarin ze bereid zijn om risico's te nemen of, daarentegen, de voorkeur geven aan een veilige
belegging.
III – INFORMATIE OVER KOSTEN, PROVISIES EN FISCALE BEHANDELING
Inschrijvings- en afkoopprovisies:
De inschrijvings- en afkoopprovisies worden toegevoegd aan de door de belegger betaalde inschrijvingsprijs, of afgetrokken van de
terugbetalingsprijs. De provisies die toekomen aan de ICBE, worden gebruikt voor de kosten die de ICBE maakt om de toevertrouwde
tegoeden te beleggen of om ingenomen posities af te bouwen. De provisies die niet toekomen aan de ICBE, zijn bestemd voor de
beheersmaatschappij, de verkoopagent enzovoort.
Kosten ten laste van de belegger,
afgenomen bij inschrijvings- en afkoopverrichtingen
Grondslag
Tarief/schaal
Inschrijvingsprovisie die niet toekomt aan de ICBE
LW x aantal aandelen
maximaal 4 %
Inschrijvingsprovisie die toekomt aan de ICBE
LW x aantal aandelen
Nihil
Afkoopprovisie die niet toekomt aan de ICBE
LW x aantal aandelen
Nihil
Afkoopprovisie die toekomt aan de ICBE
LW x aantal aandelen
Nihil
Werkings- en beheerskosten:
Dit zijn alle kosten die de ICBE rechtstreeks in rekening worden gebracht, met uitzondering van de transactiekosten. In de
transactiekosten zitten de bemiddelingskosten (makelaarsloon, beursbelastingen enzovoort) en in voorkomend geval de mutatieprovisie
die met name door de depothouder en de beheersmaatschappij wordt geïnd.
Naast de werkings- en beheerskosten zijn er nog:
- outperformanceprovisies, als vergoeding voor de beheersmaatschappij zodra de ICBE de doelstellingen heeft overschreden, en
die de ICBE bijgevolg in rekening worden gebracht;
ID-AFER
5/7
- mutatieprovisies die de ICBE in rekening worden gebracht;
- een deel van de opbrengsten uit tijdelijke aan- en verkoopverrichtingen van effecten.
In deel B van de vereenvoudige prospectus vindt u meer informatie over de kosten die de ICBE in rekening worden gebracht.
De ICBE in rekening gebrachte kosten
Grondslag
Tarief schaal
Werkings- en beheerskosten (alle kosten inbegrepen, behalve de
transactiekosten, outperformanceprovisies en kosten gebonden aan
beleggingen in ICBE’s of beleggingsfondsen.)
Nettoactief uitgezonderd
ICBE
maximaal 0,60 % inclusief
belastingen
Outperformanceprovisie
Nihil
Nihil
Fiscale behandeling:
Afhankelijk van uw belastingstelsel worden belastingen geheven op de eventuele meerwaarden en opbrengsten gebonden aan het bezit
van deelbewijzen of aandelen in de ICBE. De inschrijver wordt aangeraden zich hierover te informeren bij de verkoopagent van het
ICBE.
IV - COMMERCIËLE INFORMATIE
 Inschrijvings- en afkoopvoorwaarden
Inschrijvings- en afkoopopdrachten worden gericht aan:
Aviva Investors France
24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIJS – FRANKRIJK
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 PANTIN CEDEX – FRANKRIJK
Inschrijvings- en afkoopopdrachten mogen als bedrag of in aantal deelbewijzen worden uitgedrukt.
De waarde van het deelbewijs bij oprichting bedraagt 500 euro. Bij de eerste inschrijving dient er minimaal op één deelbewijs te
worden ingetekend. Bij latere inschrijving is er geen sprake van een minimaal bedrag. De deelbewijzen kunnen in tienduizendste
deelbewijzen worden opgesplitst.
De opdrachten worden verwerkt tegen een niet nader bepaalde koers op basis van de eerstvolgende liquidatiewaarde, en moeten
uiterlijk om 11.30 uur worden ingediend. De door een centraliserende instelling na 11.30 uur ontvangen opdrachten worden uitgevoerd
op basis van de volgende liquidatiewaarde.
Voor de inschrijvings- en afkoopopdrachten die gebeuren via een andere instelling is er een bijkomende termijn nodig zodat de
opdrachten hun weg vinden naar de centraliserende instelling voor verwerking van de instructies.
Bij gelijktijdige afkoop en inschrijving voor hetzelfde aantal aandelen, wordt de overeenkomstige inschrijving tegen dezelfde
liquidatiewaarde uitgevoerd als de afkoop.
 Afsluitingsdatum van het boekjaar
De afsluitingsdatum van het boekjaar is de laatste beursdag van Parijs van de maand september (eerste afsluiting: september 2010).
 Resultaatbestemming
Uitkeringswijze van de opbrengsten: kapitalisatie / uitkering
De te verdelen sommen zijn gelijk aan het nettoresultaat verhoogd met de overdracht en vermeerderd of verminderd met het saldo van
de regularisatierekening van de desbetreffende opbrengsten van het afgesloten boekjaar.
Het Directiecomité van de beheersmaatschappij beraadslaagt en besluit elk jaar over de resultaatbestemming, en mag beslissen deze
resultaten te kapitaliseren of volledig of gedeeltelijk uit te keren. De opbrengsten worden geboekt volgens de methode van de geïnde
rente.
Uitkeringsfrequentie: jaarlijks, indien nodig, mag het GBF interimdividenden uitbetalen.
ID-AFER
6/7
 Berekeningsdatum en -frequentie van de liquidatiewaarde
Berekeningsfrequentie van de liquidatiewaarde: dagelijks.
De liquidatiewaarde wordt op elke beursdag te Parijs berekend, met uitzondering van de wettelijke feestdagen die niet op vrijdag
vallen.
 Plaats en voorwaarden van publicatie of bekendmaking van de liquidatiewaarde
De liquidatiewaarde wordt aangekondigd in de kantoren van Aviva Investors France. De liquidatiewaarde wordt ook gepubliceerd op
de AFER-website: www.afer.asso.fr. Deze liquidatiewaarde wordt aan elke persoon op verzoek meegedeeld.
 Munt waarin de deelbewijzen luiden
euro.
 Oprichtingsdatum
Dit GBF is opgericht op 8 januari 2010 en werd op 1 december 2009 erkend door de Franse toezichthouder "Autorité des Marchés
Financiers" (AMF).
V - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le prospectus complet du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple
demande écrite du porteur auprès de :
Aviva Investors France
Département Juridique
24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS – FRANCE
[email protected]
Toutes explications supplémentaires sur ce FCP peuvent être obtenus auprès de la société de gestion dont les coordonnées figurent
ci-dessus.
Le document « politique de vote » et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés peuvent
être obtenus auprès de la société de gestion dont les coordonnées figurent ci-dessus. Lorsque la société de gestion ne donne pas suite à
une demande d’information relative au vote portant sur une résolution, ce silence devra être interprété à l’issue d’un délai d’un mois,
comme indiquant qu’elle a voté conformément aux principes posés dans le document « politique de vote ».
Date de publication du prospectus :
15 janvier 2011
Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et
l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.
ID-AFER
7/7
Download