AM_Ple_NonLegAlternative

advertisement
9.6.2010
A7-0175/1
Amendement 1
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Cornelia Ernst
namens de GUE/NGL-Fractie
Report
A7-0175/2010
Marielle Gallo
Versterkte handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de interne markt
COM(2009)0467 – 2009/2178(INI)
Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van nietwetgevingsresolutie A7-0175/2010
Resolutie van het Europees Parlement over versterkte handhaving van intellectueleeigendomsrechten in de interne markt
Het Europees Parlement,
– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het
Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 september 2009 over versterkte
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt (COM(2009)0467),
– gezien de resolutie van de Raad Mededinging van 25 september 2008 over een
alomvattend Europees plan ter bestrijding van namaak en piraterij,
– gelet op Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische
handel")1,
– gelet op Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij2,
– gelet op Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het
optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat
zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen
ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke
rechten3,
– gelet op Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten4,
1
PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
PB L 167 van 22.7.2001, blz. 10.
3
PB L 196 van 22.8.2001, blz. 7.
4
PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45.
2
AM\819787NL.doc
NL
PE441.911v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
– gelet op Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009
betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's1,
– gezien de strategie van de Commissie inzake de handhaving van intellectueleeigendomsrechten (IER's) in derde landen van 2005 en het werkdocument van de diensten
van de Commissie: verslag handhaving IER's 2009,
– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 maart 2009 over de versterking van de
veiligheid en van de fundamentele vrijheden op het internet2,
– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden,
– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie
industrie, onderzoek en energie (A7–0000/2010),
A. overwegende dat vrije toegang tot culturele producten en technologische vooruitgang voor
iedereen de grondslag vormt voor elke strategie op het gebied van onderwijs en
ontwikkeling,
B. overwegende dat innovatie en creativiteit een aanzienlijke toegevoegde waarde voor
Europa leveren en dat deze gezien de economische context moeten worden beschermd en
ontwikkeld,
C. overwegende dat de term "piraterij" met geen enkele recente juridische realiteit verband
houdt, met name op cultureel gebied, en dat deze term alleen niet kan verwijzen naar een
delict dat niet wettelijk is vastgelegd,
D. overwegende dat, net als bij andere gelijksoortige schendingen van rechten in een puur
digitale omgeving, illegale online file sharing van werken die beschermd zijn door
intellectuele-eigendomsrechten (IER) losstaand van het probleem van de commerciële
namaak van goederen moet worden behandeld,
E. overwegende dat de in Richtlijn 2004/48/EG vastgelegde maatregelen nog niet zijn
beoordeeld uit het oogpunt van bescherming van de rechten of uit het oogpunt van de
effecten ervan op de rechten van consumenten,
F. overwegende dat er geen betrouwbare en onafhankelijke gegevens beschikbaar zijn over
de effecten van online IER-inbreuken en dat het bestaande rechtskader verduidelijkt moet
worden om te zorgen voor evenwicht tussen alle belangen, met inbegrip van de belangen
van de consument,
G. overwegende dat de telecomwetgeving onlangs is aangepast, waarbij voorstellen voor
zogenaamde “graduated response”-maatregelen op EU-niveau zijn verworpen;
overwegende dat in het herziene kader in plaats daarvan bepalingen zijn opgenomen voor
1
2
PB L 111 van 5.5.2009, blz. 16.
Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0194.
AM\819787NL.doc
NL
PE441.911v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
gestandaardiseerde kennisgevingen in het openbaar belang, die onder andere betrekking
kunnen hebben op auteursrecht en inbreuken daarop zonder de gegevensbescherming en
het recht op privacy in gevaar te brengen; benadrukt de noodzaak om de grondrechten in
acht te nemen in kwesties aangaande de toegang tot internet,
H. overwegende dat het met het oog op een goede aanpak van het vraagstuk van de
handhaving van IER's van belang is niet alleen het grondgebied van de EU in aanmerking
te nemen, maar ook de situatie aan de buitengrenzen van de EU en in derde landen,
benadrukkend dat maatregelen inzake handhaving er niet toe mogen leiden dat
ontwikkelingslanden het recht wordt ontnomen hun eigen strategieën te ontwikkelen, door
ze de toegang tot culturele producten en de voordelen van vooruitgang te ontzeggen,
1. neemt kennis van de mededeling van de Commissie van 11 september 2009 waarin
aanvullende niet-wetgevingsmaatregelen worden voorgesteld;
2. betreurt dat de Commissie in haar mededeling de term "piraterij" in verband brengt met de
term "namaak" en op deze manier rechtsonzekerheid creëert met betrekking tot het
bedoelde delict; wijst erop dat het gebruik van de term "piraterij" om de niet-commerciële
uitwisseling van online-inhoud aan te duiden, als gevolg kan hebben dat miljoenen
Europese burgers, met name jongeren, de facto als criminelen worden beschouwd;
3. verzoekt de Commissie dringend om in bovenstaande strategie onderscheid te maken
tussen namaak van goederen, wat duidelijk een inbreuk op IER is en bestraft moet
worden, en online file sharing;
4. benadrukt dat een doeltreffend beleid voor handhaving van IER in eerste instantie de
bestaande legale alternatieven voor online file sharing en online toegang tot informatie in
kaart moet brengen en gericht moet zijn op het creëren van beter toegankelijke en
betaalbare legale platforms en instrumenten voor online file sharing, alvorens een algeheel
verbod op te leggen van elke vorm van persoonlijk gebruik van online gegevens;
5. wijst erop dat er op het gebied van cultuur een uitzondering bestaat op de regels inzake
IER: het “kopiëren voor privégebruik”; verzoekt de Commissie om deze uitzondering te
behouden en aan te passen aan de nieuwe technologische vooruitgang en aan het internet;
wijst erop dat het waardevol kan zijn om de uitwisseling tussen individuen van kopieën
voor niet-commercieel gebruik toe te staan en dit in verband te brengen met nieuwe
gemeenschappelijke vormen voor de financiering van de creatie;
6. verzoekt de Commissie met spoed een alomvattende strategie te presenteren waarin alle
aspecten van IER's aan de orde komen, met inbegrip van de uitvoering ervan;
7. onderstreept dat iedere maatregel die wordt getroffen om IER's te handhaven in
overeenstemming moet zijn met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, waaronder artikel 6, 8 en 10, en noodzakelijk,
proportioneel en passend moet zijn binnen een democratische samenleving;
8. neemt nota van de mening van de Commissie dat het huidige civielrechtelijke
handhavingskader in de EU bijdraagt aan de goede werking van de interne markt, en
herinnert de Commissie eraan dat het verslag over de toepassing van Richtlijn
AM\819787NL.doc
NL
PE441.911v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
2004/48/EG van fundamenteel belang is om deze beweringen te bevestigen;
9. verzoekt de Commissie het verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/48/EG
overeenkomstig artikel 18, lid 1, van die richtlijn op te stellen, met inbegrip van een
beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en een evaluatie van
hun effect op de innovatie en ontwikkeling van de informatiemaatschappij, en zo nodig
wijzigingen voor te stellen; wenst dat het verslag tevens een beoordeling bevat van
manieren om het rechtskader met betrekking tot internet te versterken en te moderniseren,
met inachtneming van de grondrechten, alsmede een beoordeling van de gevolgen van de
richtlijn voor de digitale markt in creatieve inhoud en de rechten van de consument;
10. is het met de Commissie eens dat de basiswetgeving met betrekking tot de handhaving
van IER's al bestaat; wijst er in dit verband op dat de onderhandelingen over de richtlijn
inzake strafrechtelijke sancties niet met succes zijn afgesloten;
11. benadrukt dat de duur van de beschermingsperiode (van 50 tot 75 jaar na de dood van de
auteur of 75 jaar in het geval van een rechtspersoon) en de exorbitante rechten met
betrekking tot controle op de media die worden toegekend aan bedrijven in de sector
amusement de innovatie en technologische ontwikkeling belemmeren; benadrukt dat deze
bescherming tot doel heeft een eerlijke beloning voor auteurs en artiesten te garanderen en
niet om distributeurs extra inkomen te bezorgen, naast het recht om zich met de creatieve
inhoud te bemoeien;
Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij ("Waarnemingscentrum")
12. erkent het belang van alomvattende en betrouwbare informatie en gegevens over alle
soorten inbreuken op IER's met het oog op de ontwikkeling van op bewijsmateriaal
gebaseerde en resultaatgerichte beleidsvorming;
13. stelt voor om de naam van het waarnemingscentrum te wijzigen en het woord "piraterij" te
vermijden, aangezien dit vaak een bron van verwarring is en een zeer controversieel
begrip is;
14. wenst dat het waarnemingscentrum zich ontwikkelt tot een instrument voor het
verzamelen en uitwisselen van gegevens en informatie over alle vormen van inbreuken op
IER's; de voornaamste doelstelling van het waarnemingscentrum zou het verzamelen van
wetenschappelijk onderzoek aangaande namaak en IER-regelgeving moeten zijn;
15. verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad volledig te informeren over de
resultaten van de werkzaamheden van het waarnemingscentrum door middel van
jaarverslagen waarin de Commissie conclusies trekt en oplossingen voorstelt om IERwetgeving te verbeteren;
Bewustmaking van de consument
16. onderstreept de noodzaak van een bewustmakingscampagne op Europees, nationaal en
lokaal niveau over de risico's van nagemaakte producten voor de gezondheid en de
veiligheid van de consument, alsook over de negatieve gevolgen van namaak en piraterij
vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt;
AM\819787NL.doc
NL
PE441.911v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
17. verzoekt de lidstaten om bewustmakingcampagnes uit te voeren, als het gaat om online
verkoop van nagemaakte producten, waar nodig en passend door middel van het
mechanisme voor het verspreiden van informatie van algemeen belang dat is vastgesteld
in de burgerrechtenrichtlijn;
Aanpassing van intellectuele-eigendomsrechten aan de digitale omgeving
18. waarschuwt tegen niet-wetgevingsmaatregelen inzake de handhaving van de IER's,
aangezien deze kunnen leiden tot het omzeilen van juridische beschermingsmechanismen,
waaronder die die betrekking hebben op gegevensbescherming en privacy;
19. onderstreept dat steun voor en ontwikkeling van een gediversifieerd en voor de consument
aantrekkelijk en zichtbaar legaal aanbod zal zorgen voor de ontwikkeling van een
dynamische markt voor online creatieve inhoud;
20. verzoekt de Commissie dringend om het essentiële onderwerp van intellectueel eigendom
opnieuw in overweging te nemen en om alle partijen die in de sector actief zijn, met name
vertegenwoordigers van consumentenbelangen, telecombedrijven en internetproviders, uit
te nodigen om de krachten te bundelen en oplossingen te zoeken die billijk zijn voor alle
partijen, zowel voor grote en kleine deelnemende partijen als voor consumenten, en die
zorgen voor eerlijke, doeltreffende beloning voor alle categorieën van rechthebbenden,
daadwerkelijke keuze voor consumenten, culturele diversiteit en inachtneming van de
grondrechten, waaronder het recht op gegevensbescherming en privacy;
21. verzoekt de Commissie niet-commerciële file sharing die wordt geassocieerd met
alternatieve beloningssystemen te erkennen, waaronder het creëren van een nieuwe
uitzondering op of beperking aan het recht van beschikbaarstelling en het recht van
reproductie;
22. onderstreept de noodzaak om te waarborgen dat iedere wetgevingsmaatregel op geen
enkele wijze de in de EU-wetgeving erkende grondrechten met betrekking tot
gegevensbescherming en privacy beperkt;
Internationale dimensie en invloed op de interne markt
23. steunt de maatregelen van de Commissie met het oog op het vaststellen van de beste
manieren voor verdere verbetering van de douaneverordening van de EU op grond
waarvan goederen die vermoedelijk inbreuk maken op IER's kunnen worden
vastgehouden en die daarmee een van de pijlers vormt van het rechtskader van de Unie ter
handhaving van IER's; verzoekt de Commissie en lidstaten ervoor te zorgen dat het
vasthouden van goederen waarvan de onwettelijkheid niet is bewezen zo kort mogelijk
duurt om te voorkomen dat de internationale overslag van dergelijke goederen op
onrechtmatige wijze wordt geblokkeerd in gevallen waarin een groot algemeen belang,
zoals de volksgezondheid, in het geding is in landen van bestemming;
24. verzoekt de Commissie het Parlement volledig te informeren over de vooruitgang en de
resultaten van de onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van
namaak (ACTA); herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om ervoor te zorgen dat ACTA
zich alleen richt op handhavingsmaatregelen voor IER's en niet op substantiële IERAM\819787NL.doc
NL
PE441.911v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
onderwerpen, en dat ACTA niet als een vehikel voor de aanpassing van het bestaande
Europese handhavingskader voor IER's wordt gebruikt; verzoekt de Commissie om iedere
bepaling te weigeren waardoor houders van handelsmerken en auteursrechten de privacy
kunnen schenden van vermeende inbreukmakers zonder een passende wettelijke
procedure, niet-commerciële inbreuken op auteursrecht en handelsmerken verder strafbaar
worden gesteld of DRM-technologieën worden versterkt ten koste van de rechten van het
publiek;
25. steunt de voortzetting en bevordering door de Commissie van bilaterale
samenwerkingsinitiatieven, met inbegrip van dialogen over de intellectuele eigendom met
derde landen en projecten voor technische bijstand;
26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en de parlementen en regeringen van de
lidstaten.
Or. en
AM\819787NL.doc
NL
PE441.911v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
Download