Joods Leven in Europa buiten de grote steden · Politieke verlichting

advertisement
LWL · Joods Leven in Europa buiten de grote steden · Politieke verlichting tegen antisemitische vooroordelen
Joods Leven in Europa buiten de grote steden
Politieke verlichting tegen antisemitische vooroordelen
Benno Jacob was bestuurslid van de "Central-Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens" (Centrale vereniging van Duitse staatsburgers van joods
geloof).
Een argumentatieleidraad tegen het antisemitisme:·"Anti-Anti" –
verdedigingspamfletten – feiten betr. de jodenkwestie – uitg. door de
"Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"
(Centrale vereniging van Duitse staatsburgers van joods geloof),
Philoverlag Berlijn o.J.
Foto: Joods Museum Westfalen
Het doel van deze grootste joodse organisatie in Duitsland was de maatschappelijke
emancipatie van de joden en zij verdedigde hun rechtspositie tot in de jaren 30.
Lezingen in de Dortmunder synagoge
Bij regelmatige openbare referaten in de Dortmunder synagoge probeerde Benno Jacob
"het onwaardige antisemitisme dat reeds de scholen verpest en de jeugd vergiftigt, te
bestrijden".
Hij hield zich steeds weer bezig met de vooroordelen tegenover joden in het algemeen
en de vermeende grote joodse macht in de "Weimarer Republiek", tot zijn onderwerpen
behoorden ondere andere "aanstoot gevende passages in het Oude Testament", "Der
Gott der Rache" (De God van de wraak), "Oorlog, revolutie en jodendom" of de invloed
van de joden op de pers.
Een van zijn belangrijkste stellingen luidde: Joodse Duitsers hebben in de Duitse rechtsen cultuurgemeenschap dezelfde rechten als "germaanse" Duitsers – "Duitser is wie
een Duitser wil zijn."
-1-
LWL · Joods Leven in Europa buiten de grote steden · Politieke verlichting tegen antisemitische vooroordelen
De plaats van Benno Jacobs referaten: Interieur van de Dortmunder
synagoge omstreeks 1900.
Afbeelding uit de Dortmunder Zeitung van 8 juni 1900 – naar H. Ch.
Meyer 1962
Vertsterking van het joodse zelfbewustzijn
Zulke referaten hield Jacob ook in andere steden; met andere onderwerpen zoals "De
tien geboden" trachtte hij een bijdrage tot versterking van het joodse zelfbewustzijn te
leveren. In de Dortmunder "Verein der jüdischen Jugend" (Vereniging van de joodse
jeugd) informeerde en discussieerde hij over actuele politieke onderwerpen zoals de
rijksgrondwet, politieke partijen, sociale wetten, maar ook over historische en religieuze
kwesties.
In de jaren 20 riep hij de Dortmunder joden op om aan de verkiezingen deel te nemen
en geen antisemitische krachten zoals bijvoorbeeld de "Deutschnationalen"
(Duits-Nationale Partij) te steunen.
-2-
Download