Toelichting Besluitformulier 2016 22473 Beantwoording verzoek

advertisement
Openbaar
Besluit
Beheer Openbare Ruimte
Registratienummer
: 2016/22473
Datum
: 2 juni 2016
Opgesteld door : G.J. Bakker
Onderwerp:
Beantwoording verzoek VOA inzake proef gratis parkeren.
TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2016/22470.
Besloten is
(1) In te stemmen met de brief aan de VOA inzake proef met gratis parkeren.
(2) Een afschrift van deze brief aan de gemeenteraad te verzenden.
Publiekssamenvatting
De Vereniging Ondernemers Alphen (VOA) heeft het college verzocht om een proef met
gratis parkeren te overwegen. Het college stelt de VOA voor om in gesprek te gaan om
samen te komen tot een voorstel met doelstellingen, bekostiging en monitoring van een
proef met gratis parkeren. Wanneer een gezamenlijk voorstel gereed is zal deze aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Kerngegevens
Inleiding
Op 25 april 2016 heeft de VOA het verzoek aan de gemeente gedaan om een proef met
gratis parkeren te overwegen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Verhogen koopstromen
Kader
De Gemeente Alphen aan den Rijn reageert met dit besluit op een initiatief vanuit de
samenleving conform de bestuursstijl zoals in het collegeprogramma is beschreven.
Participatie
We gaan in gesprek met de VOA om te komen tot een voorstel.
Financiële consequenties
Een proef met gratis parkeren heeft minder inkomsten voor de gemeente tot gevolg.
Wanneer een voorstel gereed is zal deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad moeten
voorgelegd.
versie d.d. 23 juli 2017
1
Download