Verbeter uw operationele rendement

advertisement
NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE
PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE
1
Strategie
9
Wet- en
Regelgeving
2
Innovatie
3
Operationele
Bedrijfsvoering
8
Financiën
4
Automatisering
7
Inkoop en
logistiek
6
Personeel en
organisatie
5
Marketing
en verkoop
Client name - Event - Presentation title
1. STRATEGIE
KLANT- EN MARKTGERICHTHEID
Heeft u zicht op marktkansen en staat u continu met uw klant in contact over zijn (latente)
behoeften? Leidt dit tot aanpassing van uw strategie en vertaling naar uw bedrijfsvoering ?
ORGANISATIEKENNIS
Heeft u zicht op de cruciale kwaliteiten, aandachts- en verbeterpunten binnen uw bedrijf,
evalueert u dit regelmatig en leidt dit tot gerichte bijstelling?
AMBITIE EN GROEI
Zijn uw bedrijfsdoelen helder, realistisch en verankerd op alle niveaus in uw organisatie?
Is het tevens duidelijk welke product-marktcombinaties het meeste perspectief bieden?
Client name - Event - Presentation title
2. INNOVATIE
PRODUCTINNOVATIE:
Bent u continu bezig om uw product of dienst te verbeteren om (latente) behoeften
beter in te kunnen vullen?
PROCESINNOVATIE:
Bent u continu bezig uw bedrijfsprocessen beter af te stemmen op de klantvraag?
Neemt u consequent als onderdeel van uw werkwijze onnodige activiteiten en
kosten weg met name door inzet van nieuwe productiemethoden en technieken?
Client name - Event - Presentation title
3. OPERATIONELE BEDRIJFSVOERING
VERTALING STRATEGIE:
Zijn uw strategie en doelen op een heldere en eenduidige wijze vertaald naar de
werkvloer zodat iedereen weet wat van hem verwacht wordt?
LEAN & SIX SIGMA:
Wordt er op gerichte wijze en met de betrokkenheid van uw medewerkers in de
bedrijfsprocessen continu gewerkt aan het wegnemen van verspilling in processen?
STURING:
Stuurt u op eenduidige en heldere wijze op klanttevredenheid en gewenste output?
Client name - Event - Presentation title
4. AUTOMATISERING
IT-STRATEGIE:
Sluit uw IT strategie aan op uw lange termijn doelstelling zodat (blijvend) aan de
klantvraag kan worden voldaan? Zijn de IT beheer processen daarop efficiënt ingericht?
EFFICIËNTE IT:
Zijn daar waar mogelijk uw bedrijfsprocessen geautomatiseerd zodat onnodige
arbeidskosten worden bespaard?
MANAGEMENTINFORMATIE:
Wordt alle beschikbare informatie optimaal en tijdig gebruikt voor heldere sturing
op uw processen? Beschikt u middels Business Intelligence over cockpit?
Client name - Event - Presentation title
5. MARKETING EN VERKOOP
EFFECTIEVE MARKETING:
Ziet u marktkansen en denkt u bewust na over uw positionering? Onderneemt u
gestructureerde marketingactiviteiten met een juiste marketingmix?
EFFECTIEF VERKOOPAPPARAAT:
Organiseert u gericht activiteiten o.b.v. verkoopkansen? Stuurt u op targets en wordt
aan uw verwachtingen qua volume en prijs voldaan? Heeft u zicht op de meest
rendabele diensten én klanten?
KLANTGERICHTHEID:
Onderzoekt u klanttevredenheid als onderdeel van het proces of periodiek
middels een onderzoek? Vertaalt u vervolgens de resultaten naar verbeteracties?
Client name - Event - Presentation title
6. PERSONEEL EN ORGANISATIE
MANAGEMENT:
Is uw management in staat om een rendabele bedrijfsvoering te realiseren
en tevens voldoende zelfkritisch om eventuele verbeteringen aan te brengen?
BELONINGSBELEID:
Is uw beloningsniveau afgestemd op de branche? Zijn uw loonkosten in lijn en sluiten de
kwaliteiten van uw medewerkers goed aan op de functievereisten?
BETROKKENHEID PERSONEEL:
Is er sprake van een laag verloop en verzuim? Worden al uw medewerkers actief
betrokken bij het verbeteren van de bedrijfsvoering? Worden daar ook heldere
afspraken over gemaakt?
Client name - Event - Presentation title
7. INKOOP EN LOGISTIEK
EFFECTIEVE LEVERING:
Worden uw klanten altijd op tijd en volgens afspraak met de juiste goederen beleverd?
EFFICIËNTE INKOOP:
Is uw inkoopfunctie zo vormgegeven dat u altijd middels een goede prijskwaliteitverhouding inkoopt? Houdt u hierbij rekening met Total Cost of Ownership?
INKOOPSTURING:
Worden uw leveranciers beoordeeld naar verschillende criteria en acteert u vervolgens
actief op de uitkomsten?
Client name - Event - Presentation title
8. FINANCIËN
KOSTPRIJS EN RENDEMENT:
Heeft u goed inzicht in de rendementsbijdrage op product- en klantniveau?
ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING:
Is uw administratieve organisatie zodanig ingericht dat u juiste en volledige informatie
heeft? Is uw financiële informatie gekoppeld aan uw rendementsambities?
WEERSTANDSVERMOGEN:
Hoe solvabel is uw onderneming? In welke mate is uw onderneming financierbaar?
Client name - Event - Presentation title
9. WET EN REGELGEVING
INTEGRITEIT:
Leeft u alle op uw organisatie betrekking hebbende wet- en regelgeving na en dwingt
u naleving dan ook af?
RISKMANAGEMENT:
Heeft u zicht op alle relevante risico's en bijbehorende regels en is uw organisatie
in staat om hier mee om te gaan?
FISCALE COMPLIANCE:
Is kijkend naar alle faciliteiten, waaronder de innovatiebox, uw fiscale positie optimaal?
Client name - Event - Presentation title
NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE
PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE
1
Strategie
9
Wet- en
Regelgeving
2
Innovatie
3
Operationele
Bedrijfsvoering
8
Financiën
4
Automatisering
7
Inkoop en
logistiek
6
Personeel en
organisatie
5
Marketing
en verkoop
Page 14
Client name - Event - Presentation title
OPVALLENDE UITKOMST AANWEZIGEN
© 2012 BDO
KWANTIFICEER UW UITKOMST
Page 16
KWANTIFICEER UW UITKOMST

BDO helpt u graag inzicht te verkrijgen in hoe u uw rendement kunt verbeteren

Wij gaan vrijblijvend in gesprek met u

Op basis van dit gesprek en de door u aan te leveren jaarrekeninggegevens, berekenen
wij uw verbeterpotentieel

Het is belangrijk procesverbetering pragmatisch aan te pakken (zeker in het MKB),
daarom bespreken wij handzame voorstellen voor verbetering
VB lange termijn verbeterpotentieel
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
© 2012
Download