Folder Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een

advertisement
Psychiatrie
Cognitieve
gedragstherapiegroep
voor mensen met een
bipolaire stoornis
www.catharinaziekenhuis.nl
Patiëntenvoorlichting: [email protected]
PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis / 18-03-2014
2
Cognitieve gedragstherapie voor
mensen met een bipolaire stoornis
In deze folder vindt u uitleg over het doel, de inhoud en de
werkwijze van de cognitieve gedragstherapiegroep voor
mensen met een bipolaire stoornis. Deze behandeling
vormt een vervolg op de psycho-educatie cursus over de
bipolaire stoornis, die ook door de polikliniek Psychiatrie
wordt aangeboden.
Wat is een bipolaire stoornis?
Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, of juist
neerslachtig, in de put en/of lusteloos. Dit zijn normale gevoelens,
passend bij het leven. Ieder mens ervaart variaties in stemming. Vaak
duren ze enkele uren tot dagen. Is iemand echter gedurende langere
tijd afwisselend te uitgelaten en vol energie, of juist veel te somber
zonder zich eroverheen te kunnen zetten, dan kan er sprake zijn van een
bipolaire stoornis. De bipolaire stoornis is een chronische aandoening,
gekenmerkt door afwisselende periodes van een ontregelde stemming
(manie of depressie) en periodes van een normale stemming.
In ons land lijden één à twee op de honderd volwassen aan een
bipolaire stoornis.
Wat is cognitieve gedragstherapie voor
mensen met een bipolaire stoornis?
In deze groep leert u werken met cognitieve gedragstherapie (CGT) om
beter om te kunnen gaan met uw symptomen van de bipolaire stoornis.
Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop we denken grote invloed
heeft op hoe we ons voelen. Dit betekent dat als u last heeft van nare
gevoelens en hier invloed op uit wilt oefenen, u er goed aan doet om
uw gedachten te bekijken en waar mogelijk aan te passen. Dit komt in
cognitieve therapie aan bod.
Ook ons gedrag heeft veel invloed op hoe we ons voelen en
op de tevredenheid over ons leven. Dit is het uitgangspunt van
3
gedragstherapie. U leert uw eigen gedrag te bekijken en bij te sturen
zodat u zich beter voelt en verdere ontregeling helpt te voorkomen.
Het uitgangspunt van deze groep is dat u zelf de beste regisseur bent
van uw (psychische) gezondheidstoestand.
De werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie voor mensen met een
psychiatrische stoornis is wetenschappelijk bewezen. De werkzaamheid
van cognitieve gedragstherapie voor mensen met een bipolaire stoornis
is ook al wetenschappelijk onderbouwd, maar er is meer onderzoek
nodig. Deze therapiegroep draagt hieraan bij.
Het verbeteren van vaardigheden waardoor mensen met een
bipolaire stoornis meer controle gaan ervaren in het omgaan met hun
symptomen wordt gezien als erg belangrijk in de behandeling van deze
stoornis, naast medicijngebruik en psycho-educatie.
Voorbereidend gesprek
U heeft voor de start van de behandeling een voorbereidend gesprek
met de psycholoog van de therapiegroep. Tijdens dit gesprek worden
uw klachten in kaart gebracht. Daarnaast wordt beoordeeld of uw
stemming stabiel genoeg is om aan de therapie deel te nemen, of u
voldoende mogelijkheid heeft om deel te nemen en of u gemotiveerd
bent om uw gedrag, gewoontes en leefstijl te veranderen. Daarnaast
worden er praktische afspraken met u gemaakt over de verwachte
startdatum en de werkwijze binnen de therapiegroep.
Inhoud van de therapie
De groepsbehandeling bestaat uit 10 bijeenkomsten die wekelijks
aangeboden worden. Het doel is dat u meer grip krijgt op uw
stemmingswisselingen, psychische gezondheid en leefsituatie.
Aan bod zullen komen:
• Het registreren en bewust worden van uw stemming(swisselingen).
• Het beter leren herkennen van uw depressieve en (hypo)manische
symptomen.
• Het leren herkennen van veranderingen in uw denken voorafgaand
aan een depressieve of manische episode.
• Het onderscheid leren maken tussen ‘normale’ en ‘bipolaire’
stemmingswisselingen.
4
• Het bewust worden van en het veranderen van dysfunctionele
overtuigingen.
Werkwijze in de therapiegroep
De deelnemersgroep bestaat uit acht tot tien mensen met een
bipolaire stoornis. De bijeenkomsten staan onder leiding van twee
psychologen die deskundig zijn op het gebied van bipolaire stoornissen.
Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie aangereikt en worden
nieuwe vaardigheden aangeleerd en geoefend. Daarbij wordt een
actieve deelname van u verwacht. Na iedere bijeenkomst worden
huiswerkoefeningen meegegeven, die de daaropvolgende bijeenkomst
worden besproken.
Tot slot
U kunt deelnemen aan deze therapiegroep als uw psychische
gezondheidstoestand voldoende stabiel is én u heeft deelgenomen aan
de psycho-educatie groep voor mensen met een bipolaire stoornis.
Aanmelding kan alleen na verwijzing door uw huisarts óf uw
behandelend psychiater. Na aanmelding beoordeelt uw psychiater en/of
een psycholoog van de therapiegroep of er sprake is van een voldoende
stabiele stemming.
Tijdens deelname aan de therapiegroep blijft uw behandelend
psychiater (of eventueel uw huisarts) verantwoordelijk voor de
behandeling met medicijnen.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, of als u zich wilt
aanmelden, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen
met de polikliniek Psychiatrie.
Contactgegevens
Polikliniek Psychiatrie, gebouw M
040 - 239 90 00
5
6
7
Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven
Download