Kerkbode van de Protestantse gemeente `De Hoeksteen`

advertisement
Afgiftekantoor: 8300 KNOKKE STATION - Erkenningsnummer: P913075 - Verantw. uitgever en afzendadres: ds. A. Eberson, Reigaarsvlietstraat 2, 8300 Knokke-Heist
België- Belgique
PB – PP
8300 KNOKKE STATION
BC 31552
Kerkbode van de
Protestantse gemeente
‘De Hoeksteen’
oktober 2014
maandblad (behalve in januari en augustus)
Zoutelaan 84
8300 Knokke-Heist
www.dehoeksteenknokkeheist.be
Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Here wil en wij leven).
Rekeningnummer Vrienden van de Protestantse kerk
Knokke-Heist: BE70 0682 3154 8525
2
Kerkdiensten op zondag
Begin erediensten om 10.30 uur.
Alle diensten worden geleid door ds. A. Eberson.
 5 oktober
(12 oktober: geen dienst)
 19 oktober
 26 oktober: Viering Heilig Avondmaal
 2 november
 9 november
(16 november: geen dienst)
 23 november
 30 november: Viering Heilig Avondmaal
Andere activiteiten
 20 oktober: Districtsvergadering te Gent om 19.00 uur
 22 oktober: Kerkenraad te Brugge om 19.30 uur
Predikant
Ds. A. Eberson
Reigaarsvlietstraat 2
8300 Knokke-Heist
050 62 20 54
E-mail: [email protected]
3
Meditatie
De consequenties van volgen van Jezus
Marcus 10: 28-31
Petrus had alles losgelaten voor Jezus. Hij had zijn werkkring
opgegeven, zijn familie, zijn thuis en nu was hij een volgeling
van Jezus geworden. Hij mocht met Zijn meester samen zijn.
Hij hoorde en zag Hem dagelijks. Door de roep van Jezus werd
zijn leven totaal
veranderd: van een
eenvoudige visser werd
hij een volgeling van een
rabbi. En door Jezus
werd hij opgeleid om later
een apostel, een visser
van mensen te worden.
Gaandeweg in het volgen
van Jezus ontdekten
Petrus en de andere
apostelen dat Jezus zijn beloften wáár maakte: zij werden
vissers van mensen. Wat zij voor hun Meester hadden
losgelaten (vrienden, familie, werkkring) ontvingen zij weer
terug. Maar er kwam ook tegenstand en vervolging. Dat belooft
Jezus aan allen die Hem willen volgen.
In Johannes 15: 20 lezen we: ‘Een slaaf staat niet boven zijn
heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.’
Hebben wij die vervolging ook al in ons leven ontdekt? Hebben
wij ook al ontdekt dat Jezus ons veelvuldig teruggeeft wat wij
voor Hem hebben losgelaten?
Jezus’ woorden hebben nog steeds diezelfde uitwerkingen als
toen Hij op aarde rondliep. Nog steeds worden mensen
vervolgd om Hem. Nog steeds laten mensen hun zekerheden
achter zich om in Zijn dienst op weg te gaan naar de andere
kant van de wereld om er getuigen dat Hij leeft!
4
Gelooft u dat? Of kennen wij die vervolging in ons leven niet of
niet meer? Wat zegt ons dit over ons volgeling zijn van de Here
Jezus?
Als wij Christenen op de één of andere manier geen
moeilijkheden in ons leven kennen omwille van ons geloof in
Jezus dan moet dit toch iets zeggen over ons. Zou het te sterk
zijn om te zeggen dat er dan eigenlijk met ons volgen iets niet
klopt. Dan zou het best eens kunnen dat we van binnen wel
weten dat het volgen van Jezus consequenties in zich heeft,
maar dat wij die confrontaties eigenlijk liefst uit de weg gaan.
Het zou ook kunnen dat wij ons zo hebben aangepast aan de
dingen om ons heen dat Gods tegenpartij, de duivel, ons
eigenlijk niet eens meer de
moeite waard vind om
werk van ons te maken.
Wij behoren immers toch
al tot zijn terrein?
De Here Jezus nodigt ons
ook vandaag nog uit om
de consequenties van Zijn
oproep onder ogen te zien
en er niet van weg te
lopen. Petrus die ‘terstond’
gehoor gaf heeft niet
anders meer kunnen
leven. Zijn en ons leven
werd in de keuze tot een
navolging meer dan de
moeite waard met inbegrip
van alle consequenties.
5
Gedicht
Als je Jezus na wilt volgen
Als je Jezus na wilt volgen,
loopt waar Hij Zijn voetspoor zet,
moet je wel heel goed beseffen,
dat de wereld op je let.
Want wanneer je af zou dwalen
of terug valt in het kwaad,
wordt niet slechts je eigen aanzien
maar ook Christus’ Naam geschaad.
Als je Jezus na wilt volgen
en je toevlucht zoekt bij ’t kruis,
wordt er steeds naar je gekeken,
leef je in een glazen huis.
Alles wordt je aangerekend,
ook al is het nog zo klein;
zelfs in heel gewone dingen
moet je steeds een voorbeeld zijn.
Als je Jezus na wilt volgen,
wordt het hier geen paradijs,
Hij zal altijd bij je blijven,
maar belooft geen kalme reis.
Vechten moet je, biddend strijden
tot de allerlaatste dag,
tot ’t moment dat je de kruisvlag
in Zijn handen geven mag.
Riet Lodder
6
Voor de kinderen
De vrijgevige tollenaar
Het verhaal over Zacheüs (Lukas 19:1-10)
Als je vrijgevig bent, geef je omdat je wil delen. Je hoeft er geen
cadeau of beloning voor terug.
Dit is een verhaal over een man die leert om vrijgevig te zijn.
Noemen mensen jou wel eens vrijgevig?
Terwijl Jezus door de streek reisde, bleef Hij mensen genezen.
Natuurlijk volgden de mensen Jezus overal waar Hij heen ging.
Op een dag ging Hij naar de stad Jericho. Een menigte mensen
stroomde de straten door, op weg naar Jezus.
Een rijke man die Zacheüs heette, liep helemaal achteraan in
de menigte. Zacheüs was een tollenaar. Tollenaars zoals
Zacheüs waren niet populair omdat ze mensen soms bedrogen.
Maar Zacheüs had over Jezus gehoord en wilde Hem graag
zien. De mensen in de menigte staken hoog boven Zacheüs uit,
omdat hij een kleine man was.
Toen hij niet over de mensen
heen kon kijken om Jezus te zien,
rende Zacheüs vooruit en klom in
een vijgenboom. Vanaf zijn hoge
zitplaats kon Zacheüs goed zien
hoe druk het om Jezus heen was,
terwijl Hij door de straat liep.
Toen Jezus bij de boom kwam,
keek Hij omhoog en zei:
‘Zacheüs, kom snel naar
beneden. Ik wil bij jou thuis
komen.’
Zacheüs gleed langs de
boomstam naar beneden en
rende snel naar huis. Hij wilde
een mooi welkom voor Jezus
voorbereiden.
7
De mensen in de menigte klaagden:
‘Jezus gaat eten bij een man die
zondigt.’
Later die dag zei Zacheüs tegen Jezus:
‘Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb
aan de armen geven. En als ik iemand
heb bedrogen, dan zal ik hem vier keer
zoveel terugbetalen als ik hem schuldig
ben.’
En Jezus was blij met zijn vrijgevigheid.
Een tussendoortje
God heeft lief wie
blijmoedig geeft.
2 Korinthiërs 9:7
Om je tanden in te zetten…
Waarom zou je kunnen zeggen: ‘Zacheüs was klein, maar in
Gods ogen was hij groot?’
Denk je dat het moeilijk voor Zacheüs was om zo vrijgevig
te zijn? Waarom of waarom niet?
Is het moeilijker of makkelijker voor een rijk persoon om
vrijgevig te zijn?
Weet je nog wanneer jij een keer vrijgevig bent geweest?
8
Gebed
Lieve God,
Als ik een cadeau krijg,
voel ik me …………………………………
Als ik een cadeau geef,
voel ik me …………………………………
Soms zou ik ………………………………
Help me het fijn te vinden om te delen
wat U mij geeft.
Amen.
Tot slot
AANTEKENING VOOR OUDERS
Wij leren jonge kinderen de grondbeginselen van financieel
rentmeesterschap: sparen, uitgeven, geven en investeren. Maar
rentmeesterschap houdt meer in dan een offergave geven.
Rentmeesterschap, of het beheren van wat de Heer ons heeft
gegeven, betekent ook het delen van kostbaarheden, tijd en
talent.
Oudere kinderen kunnen inlevingsvermogen ontwikkelen als ze
goed rentmeesterschap uitoefenen. Vrijwillig de afwas doen of
hun slaapkamer opruimen is goed voor het kind. Als kinderen
de vreugde van het geven ontdekken, is dat iets wat ze de rest
van hun leven niet meer vergeten.
Uit: Aan tafel (2009). Geschreven door M. M. Simon. Uitgeverij Ark
Media, Amsterdam.
9
Rondom ‘De Hoeksteen’
Bijbelstudie
Met dankbaarheid mogen we terugkijken op een mooie maand.
Er was de bijbelstudie over David en Jonathan. Het onderwerp
dat we met elkaar bespraken was de vriendschap. De
vriendschap tussen beide mannen vond zich in hoofdzaak terug
in Jonathans’ uitspraak ‘Zie de Here is tussen mij en u voor
altijd!’ ( 1 Samuël 20: 23). Twee mensen van verschillende
komaf sluiten een vriendschap op basis van een samen cirkelen
rond de Here God. Hij staat centraal in hun vriendschap.
Er was herkenning in ons samen komen als gemeenteleden
met een ieders eigen geloofsachtergrond en het samen cirkelen
rond onze God. Op de avond zelf zochten we naar de verdere
kenmerken van onze vriendschappen en de kenmerken bij de
vriendschap van David en Jonathan.
Onze volgende bijbelstudie staat gepland op 22 oktober.
We willen samen uit het boekje van dominee H.J. van der Veen
‘In Zijn spoor, Bijbelstudies over discipelschap. (Zoetermeer
2014), het hoofdstuk ‘Navolgen’ bespreken.
Als voorbereiding op deze bijbelstudie kunt u de volgende
bijbelgedeeltes alvast lezen:
Mattheüs 4: 18-22 en Lukas
9: 57-22.
Er is verder geen voorkennis
vereist. U/jij bent van harte
welkom voor gesprek,
verdieping en ontmoeting in
onze Hoeksteen op
woensdag 22 oktober om
19.30 uur.
Districtsvergadering
In september was er een districtsvergadering in Brugge waarbij
de districtsleden de documenten bespraken voor de komende
synodevergadering in november. Verslagen werden aangestipt
en elke gemeente bracht haar stem uit over wie ons district
10
Oost- West Vlaanderen mag vertegenwoordigen in de Synodale
Raad. De komende districtsvergadering is in Gent waar we
verder de synodedocumenten zullen bespreken.
Collecte
De collecte voor de heer Koen Carlier bracht het grote bedrag
van 188 euro (inclusief een gift van 10 euro) samen. We
zeggen dank voor uw rijke gaven en bidden Koen en zijn team
in de Oekraïne Gods nabijheid toe.
Marktkraam evangelisatie
Vanaf woensdag 8 oktober wil ik om de week met een
marktkraam met evangelisatiemateriaal op de markt van
Knokke tegenover het gemeentehuis gaan staan. Dit om
mensen met de Here Jezus in contact
te brengen. Het zal niet op een
opdringerige manier gebeuren en toch
wil ik proberen mensen op te vissen
voor onze Here Jezus. Ik hoop dat ik
gaandeweg ook iets pastoraals mag
gaan betekenen voor de marktkramers
en de vaste marktbezoekers. Het zal
van mij ook iets aan vrijmoedigheid en moed vragen. Wilt u
bidden om de juiste manier, de juiste toon en dat er
mensenharten geopend mogen worden voor de Here Jezus
zelf?
Leven en dood anders
Op zondag 2 november 2014 van 17.00 tot 20.00 uur is er op
de begraafplaats te Knokke (Kalvekeetdijk 181) een
doorlopende activiteit gepland met als thema “Leven en dood
anders”.
Dit is een activiteit die gebeurt in samenwerking van de
verschillende geloofsgemeenschappen en het
gemeentebestuur van Knokke-Heist. We hopen er ons
Protestants Christelijk geluid te laten horen.
11
Gemeentebezoek
De Protestantse Gemeente van Sluis (PKN) heeft gevraagd of
ze op zondag 9 november onze eredienst mag bezoeken met
een aantal gemeenteleden. Ze zijn van harte welkom.
Tot slot
Ook deze maand roept de Here Jezus wederom u, jou en mij
toe: ‘Komt achter Mij en Ik zal u vissers maken!’ Willen wij in
afhankelijkheid van Jezus ook vandaag in de mogelijkheden
van die roep geloven? Mag ons bede zijn en blijven ‘Neem mijn
leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer’.
Ontvangt een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de
Reigaarsvliet,
Dominee A. Eberson
Boekaankondiging
Tijd om mee te gaan
Over discipelschap vandaag
Geschreven door Wim Dekker, Bert de Leede en Arjan Markus
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
Dat gezang uit het Liedboek zingt gemakkelijk weg. Maar wat
betekent het om vandaag Jezus Christus na te volgen?
Zo eenvoudig is dat niet. In elke context staan zijn leerlingen opnieuw
voor de uitdaging te ontdekken wat discipelschap inhoudt. In onze
geseculariseerde cultuur vraagt het tijd, concentratie en oefening, want
je kunt het spoor zomaar kwijtraken. We ervaren aan den lijve dat het
erop aankomt. Discipelschap, navolging van Christus, heeft altijd
urgentie. Vandaar: Tijd om mee te gaan.
Navolgen betekent niet klakkeloos nadoen, maar zelfstandig aan de slag
gaan met wat we hebben geleerd, staande in een lange traditie van
geloven vóór ons. Alleen, maar ook samen als gemeenschap van
navolgers. Dit boek daagt daartoe uit, met inspirerende gedachten over
de doop, over het leven vanuit de hoop, over de kerk en de kerkdienst,
over vreemdelingschap en volharding.
12
Voor u gelezen
De gebakken Bijbel
Johannes Huss mag wel genoemd worden de hervormer, maar
ook de martelaar van Bohemen.
Door zijn vurig getuigenis werden de ogen van duizenden
geopend voor de waarheid van de Bijbel en voor het volbrachte
en verlossende werk van Christus.
Maar het openlijk verkondigen van het evangelie in dit land zou
niet lang meer duren. Johannes Huss werd verbrand, het bloed
van christenen vloeide en overal werd gezocht naar Bijbels, om
die te vernietigen.
Een vrouw, wier grootste schat het
Woord van God was, stond juist voor de
oven om brood te bakken, toen ze
hoorde dat mannen van de inquisitie het
dorp aan het doorzoeken waren en allen gevangen namen die
een Bijbel in huis hadden. Zij had snel besloten wat zij moest
doen. Zij nam haar Bijbel, wikkelde hem in een flinke klomp
deeg en het geheel schoof zij in de oven. Ook de andere
stukken deeg kwamen ernaast te liggen.
Het duurde niet lang of het onderzoek begon ook bij haar in
huis. Alles werd ondersteboven gehaald, van de kelder tot aan
de zolder, maar alle moeite was vergeefs.
Toen de vervolgers weg waren, was het brood inmiddels gaar
geworden en kwam ook de Bijbel uit dehete oven tevoorschijn.
Wat bleek?
De Bijbel had evenmin schade geleden als Sadrach, Mesach
en Abed-Nego, die in de tijd van Nebudnezar in het loeiende
vuur van de oven geworpen en er ongedeerd uitgekomen
waren. De nakomelingen van deze kordate vrouw hebben de
gebakken Bijbel als een kostbaar erfstuk bewaard.
13
Lied Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik u dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Tekst: Hans Maat, Stichting Sela Music
14
Bijbelleesrooster oktober
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
1 okt.
2 okt.
3 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.
7 okt.
8 okt.
9 okt.
10 okt.
11 okt.
12 okt.
13 okt.
14 okt.
15 okt.
Ezechiël 20:13-26
Ezechiël 20:27-38
Ezechiël 20:39-44
Ezechiël 21:1-12
Ezechiël 21:13-22
Ezechiël 21:23-32
Ezechiël 21:33-37
Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 102:1-12
Psalm 102:13-29
Ezechiël 23:1-10
Ezechiël 23:11-20
Ezechiël 23:21-35
Ezechiël 23:36-49
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
16 okt.
17 okt.
18 okt.
19 okt.
Ezechiël 24:1-14
Ezechiël 24:15-27
Psalm 17
Efeziërs 4:1-6
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
20 okt.
21 okt.
22 okt.
23 okt.
24 okt.
25 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
Efeziërs 4:7-16
Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25-5:2
Efeziërs 5:3-20
Deut.4:44–5:5a
Deut. 5:5b-21
Deut. 5:22–6:3
Deut.6:4-25
Deut.7:1-11
Deut.7:12-26
Deut. 8:1-6
Deut. 8:7-20
15
Israel in de woestijn
De maat is vol
Ooit komt het inzicht
Te vuur en te zwaard
Zwaardmacht
Twee wegen
De straf van het zwaard
Bloedstad
Afval
Noodkreet
Vertrouwen
Overspelige dochters
Mannengek
Gevolgen
Het einde van Ohola en
Oholiba
Kookpot
Zware slag
Gebed om recht
Liefde en
verdraagzaamheid
Lichaamskracht
Word nieuw
Verandering
Positieve houding
Onderwijs van Mozes
Herhaling van de wet
Reactie gevraagd
Doorgeven
Bijzondere positie
De HEER zal strijden
Niet van brood alleen
Het beloofde land
Kleurplaat
Zacheüs wordt door Jezus uit de boom geroepen.
16
Download