ECTS-FICHE Naam van het opleidingsonderdeel Fysica 1: Energie

advertisement
ECTS-FICHE
Naam van het opleidingsonderdeel
Fysica 1: Energie en Optica
Physics 1: Energy and Optics
Studiepunten
4
Inhoud
1. Meten en rapporteren
2. Energie
3. Warmteleer
• Temperatuur, warmte en eerste hoofdwet
van de thermodynamica
• Moleculaire interpretatie van temperatuur
• Thermische expansie
• Calorimetrie
• Faseovergangen
• Ideale gaswet
4. Geometrische optica
• Reflectie en breking
• Spiegels, dunne en dikke lenzen
• Lenzenstelsels
• Optische instrumenten
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Doelstellingen
In de hoorcolleges bespreken we fysische modellen die
belangrijk zijn voor een ingenieur zowel op inhoudelijk als
op conceptueel vlak (WC1). Er wordt veel aandacht
besteed aan de toepassingen van deze modellen in de
technologie. Het hoofddoel is het verwerven van inzicht
zodat de aangeleerde technieken kunnen veralgemeend
toegepast worden in reële situaties in verschillende
vakdomeinen (AC1 en AC3).
In de oefenzittingen trainen de studenten zich in het
gebruiken van de aangeleerde modellen om in eerste
instantie eenvoudige en later complexere reële problemen
op te lossen. De nadruk ligt niet op het kunnen rekenen,
maar wel op het gericht en correct toepassen van
concepten (AC4).
In de laboratoria ligt de nadruk op het vertalen van de
concepten naar de realiteit. De proeven die de studenten
uitvoeren (IC2), hebben een rechtstreekse link met de
aangeleerde modellen en maken het mogelijk om het
geheel te kaderen in de toepassingen. We leggen verder
ook de nadruk op nauwkeurig meten (AWC1 en AWC2) en
correct wetenschappelijk rapporteren (AC6).
Eindcompetenties
AC1, AC3, AC4, AC6, AWC1, AWC2, WC1, IC2.
Download