HOOFDSTUK 4 Humanisme en renaissance: nieuwe

advertisement
HOOFDSTUK 4
4
HOOFDSTUK
64
Humanisme en renaissance:
nieuwe visie op mens en kunst
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
GESTRIPT
a Duid de periode aan op de tijdlijn waarin Vesalius (1514-1564) geleefd heeft.
Zet een kruisje op de tijdlijn bij het jaar waarin Vesalius als lijfarts van Karel V werd aangesteld.
nieuwe tijd
1492
ontdekking van Amerika
1789
Franse Revolutie
b Uit welk land kwam Andreas Vesalius?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
c In welke taal liet Vesalius zijn naam veranderen? Waarom deed hij dat?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
d Wat was zijn Nederlandse naam?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
e Vesalius had het over Galenus. Wie was hij?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
f
Waarom wilde Vesalius een lijk stelen?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
g In de Katholieke Kerk werden dagelijks gebeden voorgeschreven. Zo had je de vespers rond
17 uur. Wanneer zouden de completen plaatsgevonden hebben?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Wist je dat ...
… de vrienden van Vesalius, die te zien zijn op het eerste prentje, ook klinkende namen hadden?
Het waren Gerard Mercator, de beroemde cartograaf en Rembert Dodoens, plantkundige en
geneesheer.
65
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
ONTRAFELD
1 Ontstaan van een nieuwe visie
Geleidelijk ontstond in de 15e eeuw
een nieuw mensbeeld. Dat had
zijn wortels in het 13e-eeuwse
Italië, eerst in Firenze en later in
andere Italiaanse steden. Waarom
ontstond het daar? Bekijk de kaart.
…
marmergroeve
kerngebied Gotische kunst
verspreidingsgebied Gotische kunst
universiteiten
Italiaanse stadstaten
Padua Venetië
Milaan
Florence
Turijn
Genua
Pisa
Napels
Amalfi
a Dankzij de handelsbetrekkingen die de Italianen tijdens de middeleeuwen onderhielden met het
Byzantijnse Rijk, bleven ze in contact met de klassieke cultuur.
Wat gebeurde er met het Byzantijnse Rijk in de loop van de 15e eeuw?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
b Welke politieke structuur was in de 15e eeuw aanwezig in Italië?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
c De schitterende economische positie van het schiereiland gaf de intellectuelen, kunstenaars en
universiteiten een ware boost. Hoe verklaar je dat?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
d Zoek op uit welk materiaal de meeste beeldhouwwerken werden vervaardigd.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
e Vergelijk de aanwezigheid van gotische kunst in Italië met de andere Europese landen. Waarom
was juist Italië de wieg van de nieuwe kunststroming?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Dat de renaissance in Italië is ontstaan, kunnen we dus zowel terugbrengen naar de politieke
situatie, de economische situatie, de ligging in Europa en de grondstoffen die te vinden waren
in het Italiaanse gebergte.
66
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
2 Kenmerken van de nieuwe visie
Beeldhouwkunst
De kunst van de renaissance heeft als uitgangspunt de beeldtaal van de klassieke oudheid,
meer bepaald die van de Grieken en de Romeinen. In Italië zijn er nog steeds voorbeelden te
vinden van die beeldtaal, denk bijvoorbeeld aan Rome.
Beeldhouwkunst
Kenmerken van de renaissance
Met welke materialen werd er gewerkt?
Welke thema’s kwamen voornamelijk aan
bod?
Hoe probeerden de kunstenaars beweging in
de beelden te krijgen?
Is er sprake van realisme (natuurgetrouwe
weergave) in de beeldhouwwerken? Verklaar
dit aan de hand van enkele voorbeelden.
De renaissancekunstenaars grepen terug naar
de kunst van de oudheid. Welke kenmerken
van de Griekse en Romeinse kunst vind je
terug in deze renaissancewerken?
67
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
Schilderkunst
Terwijl in de beeldhouwkunst duidelijk de invloed blijkt van Griekse en Romeinse beelden, is dit
bij de schilderkunst niet het geval. Dat kon ook niet, want de Italianen hadden van de schilderkunst geen antieke voorbeelden beschikbaar om zich aan te spiegelen.
Schilderkunst
Welke kleuren zie je?
Hoe werden de personen op de schilderijen
afgebeeld? Let op emoties, anatomie …
Hoe kregen de renaissancekunstenaars
diepte in hun schilderijen? Welke techniek
pasten ze toe?
Hoe probeerden de kunstenaars beweging in
hun schilderijen te krijgen?
Hoe gingen de renaissancekunstenaars om
met de natuur in het schilderij?
Welke thema’s werden geschilderd?
68
Kenmerken van de renaissance
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
Architectuur
In de architectuur vinden we weer typisch Griekse en Romeinse bouwstijlkenmerken terug.
Architectuur
Kenmerken van de renaissance
De architecten grepen terug naar de Griekse
en Romeinse bouwkunst. Staaf deze stelling
met voorbeelden.
Welke kenmerken zie je aan de buitenkant?
Welke kenmerken zie je aan de binnenkant?
Wat valt je op als je het grondplan bekijkt?
Welke indruk geven deze gebouwen?
69
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
3 Humanisme: terugtocht naar de bronnen van de kennis
We zagen dat de renaissance een nieuwe stroming was op het gebied van de kunst. Het
humanisme was een nieuwe stroming uit dezelfde periode, maar dan op het gebied van de
literatuur en de filosofie (het denken over mens en maatschappij). Een belangrijke humanist
was Desiderius Erasmus. Andere voorbeelden zijn Thomas More en Nicolo Macchiavelli.
Desiderius Erasmus
Desiderius Erasmus was een Nederlandse filosoof en een van de belangrijkste humanisten van
de renaissance. Het bekendste boek van Erasmus is ‘Lof der zotheid’. In dat boek beschreef
Erasmus allerlei menselijke dwaasheden zoals oorlog voeren.
Maar wij zien vandaag dat bijna elke oorlog voortkomt uit een of andere aanspraak en uit verdragen
van prinsen. Om hun heerschappij te kunnen vestigen over een klein stadje brengen zij hun hele rijk in
gevaar. Nu kan iemand zeggen: “Wil je niet dat vorsten voor hun rechten opkomen?” Ik weet dat het mij
niet toekomt om vrijmoedig te discussiëren over de zaken van de vorsten, en zelfs als het veilig was om
dat te doen, zou dat langer duren dan we hier tijd voor hebben. Ik zal alleen zeggen: als een aanspraak
op de bezittingen voldoende zou zijn om een oorlog te rechtvaardigen, dan is er niemand die niet zo’n
aanspraak heeft. Welk volk is niet op één of ander moment in zijn geschiedenis verdreven uit zijn land
of heeft andere volkeren verdreven? Hoe vaak is er geen overdracht van soevereiniteit geweest, door
het toeval of door een verdrag? Misschien verwachten de Romeinen vandaag wel de heerschappij over
Afrika en Spanje omdat dat eens Romeinse provincies waren. Daarbij komt dat datgene wat wij heerschappij noemen in feite niets meer is dan bestuur. Niemand kan dezelfde rechten uitoefenen over van
nature vrije mensen zoals over kuddes vee. Het recht dat u vorsten bezit, heeft de volkswil u gegeven.
Als ik mij niet vergis, kan de hand die geeft het ook terugnemen.
Erasmus, Dulce bellum inexpertis, 1515
a Wat waren de opvattingen van Erasmus over oorlog?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
b Hoe verklaarde hij het ontstaan van deze oorlogen?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
c Ben je het eens met Erasmus? Ondersteun je mening aan de hand van een actuele oorlogssituatie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
d Bekijk het filmpje (http://www.youtube.com/watch?v=En8tlcrWEKc).
1 Hoe bracht Erasmus de klassieke talen (Grieks, Latijn, Hebreeuws) terug onder de aandacht?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2 Maak duidelijk dat het voor Erasmus niet alleen ging om het levendig houden van de klassieke
talen, maar dat hij ook kritiek had op de maatschappij waarin Erasmus leefde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
70
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
3 Welke houding nam Erasmus aan over religie?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Bekrompen geestelijken beweren dat er iets ongeoorloofds geschiedt, wanneer een vrouw of een
schoenmaker over de Heilige Schrift spreekt. Maar ik hoor liever meisjes en vrouwen van Christus
spreken dan geleerden. Let eens op degenen, die Christus zelf onder zijn gehoor heeft gehad. Was
het niet het gewone volk? En waren er onder hen geen blinden, kreupelen, bedelaars, tollenaars,
soldaten, hoofdmannen, arbeiders, vrouwen en kinderen? Of wil Christus dan, dat Hij niet gelezen
wordt door dezelfde mensen, die Hij wel onder zijn gehoor wilde hebben? Als het aan mij lag, dan
zouden de boer, de smid, de metselaar, ja zelfs de publieke vrouwen en ook de Turken de Schrift
lezen.’
Erasmus, voorwoord uit zijn vertaling van de Bijbel.
Voor de humanisten was de studie van de klassieke oudheid geen doel op zich, maar ze
gebruikten deze kennis om een persoonlijke visie op mens en maatschappij te ontwikkelen.
Ze wilden allerlei wantoestanden in de maatschappij aan de kaak stellen. De teksten van de
klassieke filosofen hielpen hen hun eigen mening over de maatschappij te ontwikkelen.
4 Verspreiding van het nieuwe ideeëngoed: boekdrukkunst
Johannes Gutenberg zorgde rond 1450 voor een ware revolutie in de boekdrukkunst. Al langer werden er blokboeken gedrukt, waarbij een volledige
pagina uit een blok hout werd gesneden, maar het snijden van zo’n houtblok
kostte veel tijd en het moest na het drukken van dat ene boek worden
weggegooid.
a Omschrijf in je eigen woorden welke veranderingen Johannes Gutenburg heeft doorgevoerd in
het drukproces. Gebruik hiervoor de afbeeldingen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
71
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
Vanuit Mainz verspreidden collega’s van Gutenberg de typografie. Ze reisden van stad tot stad,
op zoek naar opdrachtgevers en geldschieters die hun drukwerk wilden financieren. De eerste
boeken waren dus voornamelijk in het Latijn, later kwam de literatuur in de volkstalen in opgang.
b Hoe veranderde de boekdrukkunst het leven van veel 15e-eeuwse mensen?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
c In 1993 werd het internet opengesteld voor bedrijven en particulieren. Ervoor werd het uitsluitend gebruikt door de Amerikaanse overheid.
1 Vergelijk de impact van het openstellen van het internet met het ontstaan van de boekdrukkunst.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2 Zoek gelijkenissen tussen de boekdrukkunst uit de 15e en 16e eeuw en het internet vandaag
in verband met de verspreiding van kennis en het ondermijnen van gezagsdragers.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
5 Boekdrukkunst, renaissance en humanisme en de wetenschappelijke vooruitgang
nieuwe tijd
oude Nabije Oosten
nieuwe steentijd
3300
klassieke oudheid
800
a Duid het ontstaan van de boekdrukkunst aan op de tijdlijn.
b Markeer de periode van de renaissance en het humanisme op de tijdlijn.
72
middeleeuwen
476
eigen tijd
nieuwste
tijd
1492 1789 1945
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
Het begin van de nieuwe tijd werd gekenmerkt door een grote wetenschappelijke vooruitgang.
Dankzij de boekdrukkunst werd kennis snel gedeeld. Door de opkomst van het humanisme
hechtten meer en meer geleerden geloof aan hun eigen waarneming en stapten af van het geloof
in gezagsargumenten.
c Enkele bekende humanisten zijn Copernicus, Galilei, Kepler, Vesalius en Mercator.
1 Verbind de wetenschapper met de juiste theorie.
Wetenschapper
Wetenschappelijke theorie
geocentrisch
heliocentrisch
090
VOLGT
73
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
2 Deze humanisten verrichtten baanbrekend werk. Noteer per wetenschapper een verschil met
de middeleeuwse theorie.
middeleeuwse theorie
invloed humanisme
Copernicus
Galilei
Kepler
Vesalius
Mercator
74
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
KERN
De renaissance ontstond halverwege de 14e eeuw in Firenze (Italië). De term renaissance
betekent wedergeboorte. Na de ‘donkere middeleeuwen’ was er veel bewondering voor de
klassieke beschavingen van het oude Griekenland en het Romeinse Rijk.
De renaissance ontstond in Italië, omdat er contact was met het Byzantijnse rijk en de invloed
van de gotische kunst bovendien kleiner was. Bovendien waren er rijke Italiaanse handelssteden
en was Italië tot 1494 afgezonderd van de rest van Europa. Er ontstond een nieuw mensbeeld
waarin de mens centraal stond. De kunststroming was gebaseerd op optimisme, zelfbewustzijn
en vertrouwen in de rede (het verstand).
Belangrijke kenmerken van de renaissance zijn het gebruik van realisme in de kunst. Dit komt
tot uiting door het gebruik van het perspectief, oog hebben voor de anatomie van het menselijke
lichaam en aandacht voor het landschap. De werken werden ook beweeglijker en persoonlijker.
Getuige hiervan zijn de vele portretten uit die tijd en de kunstenaar die zijn werken signeerde.
Enkele belangrijke renaissancekunstenaars waren: Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Brunelleschi
en Donatello. De Italiaanse renaissance kreeg navolging in de rest van Europa.
Geleerden die in de literatuur naar de wedergeboorte van de klassieke beschavingen teruggrepen, worden humanisten genoemd. De fundamentele gedachte van de humanisten was dat
de mens zich kon ontwikkelen en bijschaven tot een kritische persoon. God speelde dus niet
meer de belangrijkste rol, zoals in de middeleeuwen. De mens moest rekening houden met de
westerse universele waarden zoals vrijheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. De humanisten
gingen in heel Europa op zoek naar oude Griekse en Romeinse manuscripten. Ze legden zichzelf
het doel op om het denken, het scheppen en de vrijheid van de mens te activeren.
De uitvinding van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg in 1450 was zeer belangrijk voor
de verspreiding van de renaissancegedachte en het evolueren van de Westerse maatschappij.
Boeken werden veel goedkoper waardoor meer mensen boeken konden kopen.
Kennis kon zich snel verspreiden en er ontstond een wetenschappelijke revolutie. Geleerden
hechtten meer belang aan hun eigen waarnemingen dan aan de Bijbel of oude geschriften.
Belangrijke wetenschappers uit de 16e eeuw waren Copernicus, Galilei en Kepler (heliocentrisme), Mercator (cartografie) en Vesalius (anatomie). Er bestond dus een duidelijk verband
tussen de renaissance, de vooruitgang van de wetenschap in de 16e eeuw en de uitvinding van
de boekdrukkunst.
75
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HISTORISCH SPEUR- EN DENKWERK
LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci werd op 15 april 1452 geboren in Vinci in
de Florentijnse Republiek. Tijdens zijn leven groeide hij uit tot
een veelzijdige kunstenaar. Hij was niet alleen een schilder,
maar ook een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver en
componist. We zetten enkele van zijn bekendste verwezenlijkingen op een rij.
Da Vinci als schilder
Een van de belangrijkste schilderijen van Leonardo da Vinci is
‘Het laatste avondmaal’ uit 1498. Het is een muurschildering
gemaakt in opdracht van hertog Ludovico Sforza, in de refter
van het Santa Maria delle Grazie, een dominicanerklooster in
Milaan.
a De verfsoort die Leonardo gebruikte om het schilderij te verwezenlijken, wordt tempera
genoemd. Beschrijf deze techniek.
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
b Heeft het gebruik van deze verfsoort impact gehad op het voortbestaan van dit schilderij?
Zo ja, welke?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
76
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
Da Vinci als anatomist
De bekendste tekening van Leonarda da
Vinci is ‘De Vitruviusman’ uit 1487. De
tekening was een studie over de menselijke
proporties en de geometrie van het menselijke lichaam.
a De Vitruviusman wordt aanzien als het
symbool van het humanisme. Waarom?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b Wat wilde Leonardo Da Vinci duidelijk
maken met deze tekening? Kijk vooral naar
de geometrische figuren die aanwezig zijn.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Dit is een anatomische studie van een
foetus in de baarmoeder door Leonardo da
Vinci. Het is een van de eerste tekeningen
van een foetus in de baarmoeder.
c Had Leonardo da Vinci een zwangere vrouw
van nabij bestudeerd? Of een zwanger lijk
onderzocht? Wat denk jij? Stel jezelf in de
tijdsgeest van de 15e eeuw.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
77
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
d Hoe kwam da Vinci aan zijn informatie?
________________________________________________________________________________________________________________________________
e De middeleeuwen werden gekenmerkt door het autoriteitsgeloof. Dat betekent dat men de
beweringen en ideeën van anderen vaak zonder kritisch nadenken overnam of geloofde.
Onder invloed van het humanisme legde de wetenschap zich toe op waarnemen en experimenteren. Waaruit blijkt dat da Vinci bij die groep van wetenschappers hoorde?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Da Vinci als uitvinder
Leonardo da Vinci heeft ook talrijke
uitvindingen op zijn naam staan. Hij
maakte veel schetsen. Niet alle uitvindingen werden in de praktijk gebracht of
werkten.
Aan het begin van de 16e eeuw droomde
Leonardo da Vinci er van om te kunnen
vliegen. Hij maakte tekeningen van parachutes en helikopters en observeerde het
vlieggedrag van vogels. Hij probeerde
zelfs een salamander te doen vliegen
door hem te voorzien van vleugels.
a Welke uitvinding heeft Leonardo Da Vinci
hier gedaan?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
b Welk materiaal gebruikte Leonardo om zijn uitvinding te doen werken?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
c Werkte deze uitvinding volgens jou?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
78
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
Leonardo was gefascineerd door oorlogsvoering. Sommige van zijn uitvindingen
waren ronduit gruwelijk, omdat ze de
soldaten ontzettend konden verminken.
d Dit is de voorloper van het machinegeweer.
Hoe werkt het volgens jou?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Da Vinci als schrijver
a Leonardo was ook een begenadigd schrijver en schreef voornamelijk fabels. Wat is een fabel?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
b Een bekende fabel van Leonardo is ‘De muis en de kat’.
Een muis werd in zijn holletje belegerd door een wezel, die met ijzeren geduld op zijn kans
wachtte. Wanhopig gluurde de muis naar het bloeddorstige dier dat hem opgesloten hield. Toen
kwam een kat langs, die de wezel besprong en hem met huid en haar opat. De muis dankte Jupiter
voor zijn tussenkomst en offerde een deel van zijn voedselvoorraad op aan de god. Daarna verliet
hij zijn holletje om van de herwonnen vrijheid te genieten. Die was hij meteen weer kwijt, en zijn
leven ook, want buiten werd hij onmiddellijk door de begerige kat gegrepen en verslonden.
1 Welke boodschap gaat er schuil achter deze fabel?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
2 Waarom schreef Leonardo da Vinci fabels?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
79
HOOFDSTUK 4
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
Da Vinci’s handtekening
a Wat valt je op aan deze handtekening?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b Waarom zette Leonardo da Vinci zijn handtekening onder
zijn werken?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
c Da Vinci wordt nog steeds aanzien als genie en als het schoolvoorbeeld van het renaissanceideaal van de ‘homo universalis’.
1 Wat betekent deze term?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
2 Vaak wordt gezegd dat het ideaal van ‘homo universalis’ in onze tijd niet meer haalbaar is.
Waarom niet?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
d Da Vinci signeerde zijn schilderijen niet met zijn handtekening, maar met een monogram.
1 Wat is een monogram?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2 Wat kun je herkennen in het monogram van Leonardo da Vinci?
_______________________________________________________________________________________________________
3 Waarom zou hij op schilderijen niet zijn hele handtekening gebruikt
hebben?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4 Ook de vroegmiddeleeuwse Karel de Grote ondertekende met een
monogram. Wat was zijn reden hiervoor?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
80
Humanisme en renaissance: nieuwe visie op mens en kunst
HOOFDSTUK 4
OVERZICHT
Mindmap
renaissance = wedergeboorte
In Italië:
Kenmerken
humanisten
boekdrukkunst
Kennen en kunnen
Je kunt uitleggen waarom de renaissance precies in Italië ontstond.
Je kunt een aantal kenmerken herkennen in een kunstwerk uit de renaissance.
Je kunt het begrip ‘humanisme’ uitleggen en verklaren waarom Erasmus een humanist genoemd
wordt.
Je kunt uitleggen waarom de uitvinding van de boekdrukkunst verschillende voordelen had en
belangrijk was voor de renaissance.
Je kunt een paar belangrijke wetenschappers uit de renaissance en hun discipline opnoemen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
81
Download