Uitslag Verkiezings Enquete… Het Zeteltje

advertisement
LRVP-hetZeteltje
Resultaten
Verkiezings Enquête
LRVP-hetZeteltje
25.09.2006
317538080 – 25.09.2006
LRVP-hetZeteltje
Inleidend:
Gedurende een ruime maand hebben wij een digitale enquête gehouden om bekendheid
te geven aan het Zeteltje initiatief en de haalbaarheid te meten om een inspiratie
Kunstzetel in de Tweede Kamer te behalen. Onze statistieken laten zien dat bijna vier
duizend mensen een poging hebben gedaan het onderzoek in te vullen. Ruim zeven
honderd mensen hebben het onderzoek daadwerkelijk geldig ingeleverd.
Algemeen:
Over het idee achter onze beoogde Zetel, een vernieuwende invulling van
volksvertegenwoordigerschap bestaat geen onduidelijkheid. Bijna 90% is duidelijk
geïnteresseerd, waarvan 25,7% aangeeft het helemaal geweldig te vinden. Dit tegen
10%, die zegt dat het idee niet goed is en waarvan 3,6% zelfs denkt, dat dit idee tot
regelrechte wanorde zal leiden.
De cijfers worden logischerwijze geheel anders als het over de daadwerkelijke invulling
van het initiatief gaat of over de presentatie van ons huidige portaal. Aan 47,2 % van de
bezoekers geeft hetZeteltje een positief gevoel. 52,8 % is kritisch. Met name hierover
gaan de meeste opmerkingen, waarvoor twee onderzoeksvragen ruimte gaven. In de
bijlage wordt ingegaan op concrete vragen en opmerkingen.
Als een paal boven water staat, dat Nederland toe is aan initiatief, dat meer Kleur brengt
(97%), dat hierin veel winst schuilt door minder zwart/wit denken en meer oog te
hebben voor de nuance (78,3%). Een grote meerderheid (76%) geeft aan voor een
maatschappelijke accent verschuiving van Welvaart naar Welzijn te zijn. Een belangrijk
item, dat hetZeteltje voorstaat. Over tegenstellingen verenigen en werken aan ‘Links en
Rechts samen’ is 59,6% van de ondervraagden het eens.
De realisatie van de Millenniumdoelen (zie bijlage) zijn wellicht de hoogste Zetel doelen.
Middels een voorbeeld peilde het onderzoek de actie bereidheid van de respondenten
maar werd ook de inconsequente houding van ons politiek systeem aangaande deze
doelen ter discussie gesteld. 30,4% gaf aan hiervoor een signaal richting onze overheid
te willen geven. Bijna 12 % begreep de casus niet of onvoldoende. Ruim 57% zegt het
de regering enkel lastig te willen maken middels haar kiesrecht. Inmiddels hebben wij,
zoals aangekondigd lawaai gemaakt op 21 september, tijdens de wereldlijke Dag van de
Vrede. Een dag, die ook volgens hetZeteltje een Nationale Feestdag moet worden.
Inspiratie:
Het onderzoek vroeg of de respondenten gelezen hebben over Socrates en/of Erasmus
‘Lof der Zotheid’ en een of eventueel meerdere films gezien hebben uit het rijtje Baraka,
Rise & Fall of the Foolsarks en Waking Life. Ruim 60 % geeft aan bovenstaand werk niet
gelezen te hebben. Een nog grotere 83,6 % geeft aan geen van genoemde films te
hebben gezien. Dit zegt weinig over de respondenten, maar veel over de achterliggende
gedachten van het Zeteltje initiatief. Uit een kort onderzoek onder de respondenten, die
aangaven de werken gelezen en gezien te hebben, blijkt dat de steun voor het Zeteltje
initiatief het grootste is. Het Zeteltje zal deze werken blijven promoten. Ook zijn wij zeer
verheugd dat het boekenweekgeschenk 2007 aan Erasmus wordt gespendeerd. Niet door
ons toedoen, overigens.
317538080 – 25.09.2006
LRVP-hetZeteltje
Kieswet:
Een heel belangrijk deel van het onderzoek handelt over de gezamenlijke mogelijkheid
om de hordes, opgeworpen in de kieswet te kunnen nemen. Kort samengevat werd de
respondent gevraagd of hij zijn handtekening aan het initiatief wil geven. 81,7% gaf aan
dit te willen doen. Omdat een ondersteuningslijst alleen fysiek op het gemeentehuis
mogelijk is, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar vallen van het genoemde %,
direct 10,2 % af en geeft 30,3 % aan dit alleen nog ‘misschien’ te willen doen. 59,6%
zegt dit onverminderd wel te willen gaan doen. Dit is een serieus aantal, die het al
maken dat hetZeteltje haar initiatief moet doorzetten en mee zal doen aan de
verkiezingen van 22 november als deze handtekeningen daadwerkelijk afgegeven zullen
worden.
De onderzoekshint en verwijzing naar de heer van Mierlo (3,5%) voor het
lijsttrekkerschap wordt niet begrepen. HetZeteltje doelt hiermee op de idealen, die ten
grondslag liggen aan D66. Een 14,3% draagt zijn/haar perfecte lijsttrekker aan. Het
overgrote deel (82,2%) vindt dat de S.C. van der Sluis, de initiatiefnemer, het gewoon
zelf moet doen.
Inhoudelijk:
Zoals reeds aangegeven wordt in de bijlage concreet ingegaan op vragen en
opmerkingen, die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Vaker terugkomend waren
echter opmerkingen over inhoudelijk niet helder genoeg. Hiervoor worden thans twee
links op de voorpagina aangemaakt die ‘Kamervoorstellen’ en ‘Kamervragen’ zullen
weergeven. Een en ander wordt aan de achterban voorgelegd ter verbetering, aanvulling
en stemming, waarna concept voorstellen definitief worden. Een en ander zal gaan
gebeuren in een interactief site gedeelte. Met de publicatie van dit onderzoeksverslag zal
het forum heropend worden. Na de verkiezingen, zo het ons vergund is, zal het
stemgedeelte ingericht worden.
In het onderzoek gaf 52% van de respondenten aan mee te willen stemmen over
onderwerpen. 25,1% gaf aan er ook over mee te willen praten. 33,5% overweegt
eventueel mee te doen met een of beide.
Tot slot:
We hopen dat het onderzoek en dit verslag bijdraagt aan een verduidelijking van onze
opzet, gedachten en ideeën. Wij zullen serieus werk maken van alle opmerkingen, een en
ander gaandeweg richting verkiezingen. De volgende fase is aangebroken. Wij vragen
iedereen oprecht, in de week van 2 oktober naar zijn gemeentehuis te gaan en de
ondersteuningsverklaring voor hetZeteltje te tekenen.
Wij zijn volop in de weer. Het hangt nu van jullie af!
317538080 – 25.09.2006
LRVP-hetZeteltje
Reacties op concrete vragen en opmerkingen uit het
onderzoek…
Veel opmerkingen (bijna 30% plaatste een opmerking) in het onderzoek zijn van
vergelijkbare strekking. Deze opmerkingen zijn simpelweg te verdelen in twee groepen;
de positieve en de negatieve groep. Positieve opmerkingen zijn in de aard van goed
initiatief, een fris geluid, doordachte aanpak. Negatieve opmerkingen zijn in de aard van
onrealistisch, vaag en niet helder genoeg.
In aanloop naar de verkiezingen op 22 november wordt het zaak deze positieve geluiden
uit te diepen en negatieve geluiden te weerleggen.
Als de Zetel gehaald wordt, dan is er budget om een professionele organisatie neer te
zetten. Het overgrote deel van de teksten zijn door de initiatiefnemer zelf geschreven en
inderdaad vaak niet ‘journalistiek correct’. Vergeet echter niet, dat dit initiatief nog in de
wieg ligt! Een dergelijk initiatief neem je gewoonweg ook niet met het vooruitzicht op het
riante salaris van een volksvertegenwoordiger. In het Zetel geval is het eventuele salaris
bijna voldoende om naast Sander, twee andere personen van een salaris te voorzien. Het
gaat hier om een oprechte en integere poging, de maatschappij een positief, inspirerende
spiegel voor te houden, op een hoog niveau concreet te participeren, goede voorstellen in
te brengen en zo bij te dragen aan een evenwichtige wereld. Niet zoals het veelal nu
gaat, het volk naar de mond praten (de Prinsjesdag klucht) en anders handelen als het er
om gaat.
In tegenstelling tot veel opmerkingen, dat je met een Zetel niets bereikt, geloven wij
natuurlijk dat we juist sterk kunnen bijdragen aan de benodigde omslag met maar een
Zetel. We hebben natuurlijk wel, zo moge duidelijk zijn, een vernieuwende invulling van
het volksvertegenwoordigerschap voor ogen. Naast natuurlijk ‘Weten waar je over praat’,
samen aan de slag en laten zien, dat de mening die je voorstaat ook werkt. Dus je Zetel
gebruiken om beleid tastbaar te maken, zelf initiatief nemen en vertrouwen krijgen van
al die mensen en organisaties, die allang werken met het geschetst Zeteltje denkkader.
Denk bijvoorbeeld aan milieudefensie, wonder, Fair Food, Globalternatives of
globalicious. Daarbij kan overigens ook horen het organiseren van festivals of een plekje
innemen op de Parade, zoals in het onderzoek gekscherend als alternatief werd
voorgesteld. Alleen heeft Sander in het verleden reeds een groot evenementbedrijf
opgebouwd en is hij juist in de overtuiging geraakt, dat er andere zaken moeten
veranderen willen cultuuruitingen de kracht krijgen, die de makers ervan voor ogen
hebben.
De vrees, die mensen in het onderzoek uitten, dat hun stem niet naar links zal gaan is
helaas waar. HetZeteltje is gewoon voor het beste van Links en Rechts, werken om de
tegenstellingen te verkleinen. Het is echter wel een prachtig alternatief voor kiezers, die
zich gewoon niet meer kunnen identificeren met de huidige partijen. De stem helpt een
nieuwe geluid, een frisse aanpak naar de Kamer en eventueel meer stemmen, die onze
Zetel te boven gaan, worden conform de kieswet gelijkelijk verdeeld. Kies je het Zeteltje,
dan kies je dus echt voor Iedereen, voor Mens Zijn, meer Kleur en Samen. Het
strategisch stemmen in tegenstelling tot met je hart stemmen is tenslotte het failliet van
onze democratie en daarmee uiteindelijk van onze individuele vrijheid. Er blijven als het
zo doorgaat ‘a la Amerika’ drie partijen over, waarmee de banden tussen politiek en
ambtelijk apparaat zo zullen vernauwen, dat er straks nog maar een agenda zal bestaan.
Wij vrezen voor de ‘Grey Man’ en de ‘Silent take over’, voor het Neo Conservatisme, dat
zelfs durft uit te spreken, dat de evolutietheorie uit de schoolboeken geschrapt moet
worden.
317538080 – 25.09.2006
LRVP-hetZeteltje
Quotes, gevoelens uit de enquête…
In Nederland lijkt de tolerantie ingeruild te zijn voor onverschilligheid…
Hoe stop je water naar de zee dragen?…
Overtuigd dat als het nu niet lukt, dan lukt het later wel…
Er zouden minder moeilijke woorden gebruikt moeten worden in de politiek…
Ik heb nog een domeinnaam liggen.. Stopdevertrutting.nl…
Heb je nog een bestuurslid nodig?…
Er moet nodig een andere invulling van de politiek komen…
Niets in onmogelijk…
Alleen als jullie de politiek transparanter willen maken…
Er moet gewoon meer gebeuren voor de muziek en kunstenaars in Nederland…
Mond op mond is de beste reclame… Tell some friends!…
Ik vind zonder meer dat er bij politieke beslissingen meer oog mag zijn voor de
menselijke en filosofische diepere betekenissen…
Jeugd, jongeren en ‘gewoon’ volk meer betrekken bij het bestuur…
Er is tegenwoordig zo weinig ruimte om ideeën uit te voeren…
Probeer Nederland weer tolerant en tevreden te maken…
Ambitieus maar geweldig!…
Ik twijfel nog of het een protest gaat worden maar anderzijds wordt het hoog tijd dat de
KUNST van zich laat horen.
Het is cool dat er ook eens vanuit jongeren wordt gedacht…
Ben er blij mee dat de verjonging in de politiek zich aan het ontwikkelen is…
We moeten alles doen voor DUURZAAMHEID…
Inhoud en gevoel moeten voorop ipv populistisch en generaliserende gedachtegangen…
Armoede is een politieke keuze! (Politiek is een armoedige keuze).
Iedere dag, wat goede muziek horen, uit een goed boek lezen, een mooi schilderij zien
en een paar redelijke woorden spreken (-Goethe-)…
Laat je leven leiden of leid je eigen leven. Wat heb je liever?
Zorg om te kunnen zorgen…
Ben tegen de "vercommercialisering" van de maatschappij…
Plezier terugbrengen waardoor werken weer leuk wordt…
Een sterke maatschappij investeert in zwakke burgers…
Stilstand is geen achteruitgang maar een moment van bezinning…
De democratie dient de bevolking of dient de bevolking de democratie?…
Wederzijds respect voor elkaar, dan komt de rest vanzelf…
Het idealisme als drijfveer i.p.v. het comfort van pluche…
In het leven komt het aan op het vermogen en de wil om te delen…
Minder straffen, meer ondersteunen…
Wil je de wereld veranderen dan moet je het denken van de mens veranderen (Einstein).
Met wat meer creativiteit en fantasie zouden er een hoop dingen beter, leuker en
efficiënter kunnen…
Praten over wat anderen moeten laten helpt niet, ga na wat je zelf kunt DOEN!…
Minder vaagheid, meer duidelijkheid! (Geldt overigens ook al voor jullie!)…
Regeren vanuit angst leidt tot ernstige inbreuk op privacy en creativiteit…
Sociale zekerheid is een vangnet geen hangmat…
Draag zorg voor het vervagen van de hokjescultuur…
Geef het initiatief terug aan de mensen…
Elke dag een welgemeende glimlach naar een vreemde. Je krijgt het terug!
Meer ruimte voor creatief denken…
De kern van de zaak is dat alle mensen uiteindelijk op zoek zijn naar identiteit. Vroeger:
kerk, gemeenschap, familie. Nu: Materie. Vraag: Wie verzint iets nieuws?…
Of de ongeveerkunde, salonfähig is?…
Kritisch ten opzichte van tolerantie betekent niet automatisch 'rechts' denken…
317538080 – 25.09.2006
LRVP-hetZeteltje
Zaken waar we graag aan willen werken…
Laat iedereen zelf bepalen wanneer hij/zij de VUT leeftijd bereikt heeft…
Meer subsidie voor de evenementen/cultuur branche…
Het is bijna een schande als je besluit je kinderen zelf op te voeden…
De lonen in dit land zijn oneerlijk verdeeld…
Sterke schouders, zware lasten! Houd uitkeringen in stand, maar eis sociale participatie…
Minder bemoeien met buitenlandse politiek, handjes af van de vuile zaakjes van Amerika
en eerst onze eigen rotzooi opruimen…
Milieuproblematiek bovenaan…
Hennep is niet alleen om te roken. Goed tegen nadelen van papier, plastic en kleding…
Gratis nieuwe kapsel voor alle kamerleden…
Open mensen, open gedachten, open gevoelens…
Ruilhandel, citizens multinational en voor een revolutie in het onderwijs…
Ik ben een andere jezelf!…
Als er geen probleem is moet je vooral geen oplossing proberen te vinden!…
Eet meer fruit… Van onzin naar zin…
Millenniumdoelen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens…
Een betere wereld begint bij jezelf, maar laten we dan toch ook maar is iets aan die
wereld gaan doen…
Meer over de rug van de rijken, ze zijn rijk geworden over de rug van de armen…
Als iedereen eens zou stoppen met altijd maar gelijk te willen hebben…
Meer aandacht voor de psyche vd mens in het onderwijs en dat vanaf de lagere school…
Acceptatie poker als denksport i.p.v. kansspel…
Meer respect voor dieren. Kleinschalige biologische landbouw stimuleren…
Niemand in de politiek meer dan 30 woorden per antwoord!…
In Nederland weet iedereen altijd alles…
Love, peace and happiness moet worden gesubsidieerd!…
Laat meer vrijheid (en verantwoordelijkheid) om zelf het goede te doen!…
Wij hebben niks te zoeken in Afghanisatan…
Tussen rechts en links zorgen wij dat het botert, dat is hoe LRVP-hetZeteltje verovert!…
Mondiale Duurzaamheid is een kwestie van overleven en rechtvaardigheid…
"De Mens(heid) is de maat der dingen maar niet naar de maten en (grofschalige) rasters,
uitgedacht door de industrie en technocraten…
Huidig kapitalistisch systeem aan de tand voelen…
De ongeveerkunde salonfähig maken…
Op elke straathoek een magneetbar, dan gaat het echt wel vanzelf…
Iedereen een individueel dossier…
Van vorm naar inhoud…
De kunstzinnige zetel is van ons allen. Sander na vier jaar eraf…
De humor moet maar eens regeren! (En dan niet de flauwe, hè)…
Jonge ondernemers meer kansen en kennis geven…
Een ware democraat streeft afschaffing van politieke partijen na!
Iedereen een loopbaanbegeleider…
Continuïteit in beleidsvoering! Politieke partijen moeten minder trendgevoelig zijn. Eerst
de belangrijke vraagstukken daarnaast pas 'populaire onderwerpen'...
Niet meer kakelen voor verschrikkelijk lelijk compromis. Durven kiezen…
Meer uren en geld voor kunst in het onderwijs…
Filosofie in het basispakket…
Aandacht voor vergeten kinderen en mensen in gebieden die niet zo welvarend zijn…
De wapenindustrie overvallen!…
Belastingen moeten echt naar beneden…
Eenzijdig dwingen tot integreren zorgt voor een vergroting van de kloof…
Suburbaniseren i.p.v. urbaniseren cq afstappen van het Randstad idee…
Invoering van de witte fietsen en aandacht voor de stem van kinderen…
317538080 – 25.09.2006
LRVP-hetZeteltje
Millenniumdoelen
De wereldgemeenschap, verenigd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, nam in
september 2000 een historische verklaring aan. Deze Millenniumverklaring is een uiting van
politieke consensus en bereidheid om de armoedebestrijding wereldwijd ter hand te nemen. De
verklaring bevat acht internationale ontwikkelingsdoelstellingen, die in 2015 gerealiseerd moeten
zijn:
Doel 1: Uitroeien van extreme armoede en honger
- Het percentage mensen dat moet rondkomen van minder dan een dollar per dag moet in 2015 tot
de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.
- Het percentage mensen dat honger lijdt, moet in 2015 tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte
van 1990.
Doel 2: Bereiken van basisonderwijs voor alle kinderen
- In 2015 moeten alle kinderen in alle landen, zowel jongens als meisjes, de mogelijkheid hebben
volledig basisonderwijs af te ronden.
Doel 3: Bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van emancipatie
(empowerment) van vrouwen
- Wegwerken van genderongelijkheid binnen het basis- en voortgezet onderwijs, bij voorkeur in
2005, en uiterlijk in 2015 op alle onderwijsniveaus.
Doel 4: Terugdringen van kindersterfte
- Vermindering van sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar met tweederde in 2015 ten opzichte
van 1990.
Doel 5: Verbeteren van de gezondheid van moeders
Verlaging van de moedersterfte met driekwart in 2015 ten opzichte van 1990
Doel 6: Halt toeroepen aan HIV/Aids, malaria en andere ziekten
- Voor 2015 een halt toeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, en beginnen met de
terugdringing ervan.
- Voor 2015 een halt toeroepen aan de verspreiding van malaria en andere levensbedreigende
ziekten, en beginnen met de terugdringing ervan.
Doel 7: Waarborgen van een duurzaam milieu
- Integreren van de beginselen van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en nationale
programma’s en het keren van het verlies van natuurlijke hulpbronnen
- Het percentage mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater moet in 2015 tot
de helft zijn teruggebracht.
- Voor 2020 moeten de leefomstandigheden van ten minste 100 miljoen bewoners van
krottenwijken aanzienlijk verbeterd zijn.
Doel 8: Ontwikkelen van een wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling
- Verder ontwikkelen van een open en eerlijk, niet-discriminerend handels- en financieel systeem
- Aandacht besteden aan de specifieke behoeften van de minst ontwikkelde landen
- Aandacht besteden aan de specifieke behoeften van niet aan zee grenzende staten en kleine
eilandstaten in ontwikkeling
- Uitvoerig aandacht besteden aan de schuldenproblematiek in ontwikkelingslanden door nationale
en internationale maatregelen die schulden beheersbaar maken op de lange termijn
In samenwerking met ontwikkelingslanden ontwikkelen en implementeren van strategieën voor
redelijk en productief werk voor jongeren
In samenwerking met farmaceutische bedrijven verschaffen van toegang tot betaalbare,
noodzakelijke medicijnen in ontwikkelingslanden.
In samenwerking met de particuliere sector beschikbaar maken van de voordelen van nieuwe
technologieën, voornamelijk op het gebied van informatievoorziening en communicatie
317538080 – 25.09.2006
Download