Maatregelenpakket - RijdenZonderInvloed

advertisement
Maatregelenpakket
Over Rijden Zonder Invloed
Rijden zonder Invloed is de normaalste zaak
van de wereld. Dat is de boodschap die we
met alle maatregelen van de campagne
willen uitdragen. Zo willen we rijden onder
invloed van alcohol, drugs en medicijnen en de gevolgen daarvan - sterk verminderen.
Niet rijden nadat je gedronken hebt, drugs hebt gebruikt of
(zware) medicijnen hebt geslikt blijft vanzelfsprekend en
– voor wie het dat nog niet is – moet dat worden! Het is ook
goed te organiseren en te doen. Je mag en kan elkaar er op
aanspreken.
Onze gezamenlijke missie is deze opvatting en het
bijbehorende gedrag te verankeren in de samenleving van
Oost-Nederland via een groot aantal maatregelen. Die
maatregelen beschrijven we in deze brochure.
Samenwerking is de sleutel tot succes. Van gemeentes en
horecaondernemers tot de jongerenwerker in de jeugdsoos.
Met duidelijke afspraken en een heldere boodschap willen
we partners op alle niveaus aansporen om zich in te zetten
voor Rijden zonder Invloed.
Op de website www.rijdenzonderinvloed.nl is ook alles te
vinden over de maatregelen.
‘Rijden zonder Invloed,
daar gaan we voor!’
Volg ons ook op Facebook, Twitter en Youtube en zie wat
we allemaal doen!
We nodigen u van harte uit om mee te doen. Ziet u mogelijkheden om mee te doen aan één van de maatregelen, wilt
u in gesprek, hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons
weten. U kunt contact opnemen met: Pieter L. Folkertsma
van Responsible Young Drivers, mobiel: 06 30 00 60 25
3D-Tripping
Hoe werkt het?
Tijdens de 3D-Tripping krijg je, in een Virtual Reality-wereld
door middel van een VR bril, de kans om met eigen ogen
en het volledige verstand te beleven wat het effect is van
alcohol en drugs achter het stuur. In de Virtual Realitywereld stap je in de auto richting de kroeg waar een feestje
gehouden wordt. Op dit feestje gebruik je (virtueel) alcohol of
drugs. Na afloop rijd je onder invloed terug naar huis terwijl
hij of zij verschillende gevaarlijke verkeerssituaties tegenkomt. Deze verkeerssituaties zijn toegespitst op het middel
dat zij hebben gebruikt (Alcohol, XTC, Paddo’s of Cannabis)
en geeft de situaties weer waarvan uit onderzoek blijkt dat
deze vaak verkeerd aflopen. Per middel spelen zich drie
situaties af. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen,
verschijnt de politie voor een aanhouding.
De Oculus Rift headset wordt gebruikt om je in een virtuele
wereld te plaatsen waarin de scenario’s zich afspelen. Toeschouwers kunnen via een aangesloten televisie meekijken
naar wat er gebeurt. De ervaring leert dat deelnemers na
afloop van de 3D-Tripping zijn geschrokken van de effecten
die alcohol en drugs kunnen hebben in het verkeer. Om in te
haken op de noodzaak tot verandering, wordt door het promotieteam op positieve wijze het gesprek aangegaan. Een
promotieteamlid legt uit wat je kan doen in situaties waarbij
hij of zij onder invloed is en eigenlijk naar huis moet rijden.
Ook wordt behandeld hoe je van te voren goede afspraken
kan maken met bijvoorbeeld een groep over het gebruik van
middelen en het terugrijden naar huis. Na afloop wordt een
vragenlijst ingevuld waaruit blijkt in hoeverre de maatregel
de intentie om zonder alcohol te rijden vergroot.
Inzetbaarheid
3D-Tripping kan worden ingezet bij een festival, evenement
of een school.
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Alcohol- en drugstest
Wat is het?
Bij festivals en evenementen maken promotieteamleden
afspraken met bezoekers. Automobilisten beloven bij
aankomst op het evenement dat zij tijdens het bezoek geen
alcohol gaan drinken of drugs gaan gebruiken. Automobilisten die ingaan op de afspraak, ontvangen een polsbandje
waaraan de promotieteamleden hen kunnen herkennen. Na
afloop van het evenement worden de automobilisten met
een polsbandje gevraagd of ze vrijwillig een alcohol- en
drugstest willen laten afnemen. Als uit de test blijkt dat
de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt,
ontvangen zij een presentje. Met automobilisten die toch
hebben gedronken gaan we het gesprek aan en zo nodig
wijzen we ze op alternatieve vervoersmogelijkheden.
Verder gaat het promotieteam op de evenementlocatie
gesprekken aan met bezoekers over de risico’s van alcoholen drugs achter het stuur. Dit gebeurt aan de hand van de
rijden zonder invloed-quiz. De quiz bestaat uit 60 uitdagende
vragen over alcohol en drugs in het verkeer. Door deel te
nemen aan de quiz kunnen evenementbezoekers binnen
één minuut zoveel mogelijk punten verdienen, waarmee ze
gratis een alcoholvrije versnapering kunnen krijgen op het
evenemententerrein.
Inzetbaarheid
Deze actie kan worden ingezet bij een festival, evenement,
feest en uitgaansgelegenheden..
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Alcoholslagboom
Wat is het?
Op het parkeerterrein van een evenementlocatie worden
automobilisten voor de vrijwillige keuze gesteld om op het
parkeerterrein te parkeren met de alcoholslagboom. Parkeren op dit terrein is gratis, mits zij na afloop van het evenement meedoen aan de campagne. Bij het verlaten van het
terrein wordt in een Dräger alcoholslot geblazen. Wanneer
uit de test blijkt dat de bestuurder 100% BOB 0% op is,
wordt deze met een leuk gadget beloond voor het goede
gedrag. Met automobilisten die teveel gedronken gaan we
het gesprek aan en zo nodig wijzen we ze op alternatieve
vervoersmogelijkheden.
Deze maatregel wordt ingezet wanneer er de mogelijkheid
is om een parkeerterrein af te zetten voor de alcoholslagboom. Uiteraard wordt over deze maatregel afstemming
gezocht met de politie en de festivalorganisatie.
Inzetbaarheid
Deze actie vraagt om een specifiek soort festivals:
■ Aanwezigheid van een parkeerterrein
■ De mogelijkheid om zo dicht mogelijk bij de ingang
van het festival een VIP-parking in te richten
■ Verwacht aantal bezoekers met de auto
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Alcokart
Wat is het?
De Alcokart is een speciale kart is voorzien van een “rijden
onder invloed” stand. Hierdoor zal de kart reageren alsof de
bestuurder onder invloed van alcohol is. In de Alcokart nemen twee deelnemers plaats, een bestuurder en passagier.
Deze krijgen vervolgens een korte instructie en mogen een
uitgezet parcours afrijden. De eerste ronde op het parcours
wordt gewoon ‘nuchter’ gereden. Hierbij reageert de kart
zoals een normale auto en kan de bestuurder er aan wennen. Bij de volgende ronde is dit anders; het team schakelt
dan de ‘alcoholeffecten’ in. Dit zorgt ervoor dat de kart zich
gaat gedragen zoals een dronken bestuurder dat zou doen:
hij heeft moeite met sturen en reageert vertraagd. Hierdoor
gaat het rijden een stuk lastiger en is de kans groot dat de
kart de bocht uit vliegt, net zoals wanneer iemand dronken
achter het stuur zit. Er is echter één groot verschil; het
team heeft de mogelijkheid de Alcokart op afstand te laten
stoppen, dit om echte ongelukken te voorkomen. Wanneer
ook de tweede ronde is afgelegd krijgen de deelnemers een
briefing waarin hun ervaringen worden besproken.
Inzetbaarheid
Deze actie kan worden ingezet bij scholen, een festival of
evenement. Er moet ruimte beschikbaar zijn voor het parcours (minimaal 20x20m).
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Bob-sport
Wat is het?
Sportclubs worden tijdens een belangrijke wedstrijd of
evenement bezocht door het BOBsport campagneteam.
Tijdens dit bezoek spreekt het BOB-team bezoekers in de
sportkantine en toeschouwers aan. De speciale BOBautodeur wordt ingezet om de aandacht op het team te
vestigen. Het is een echte aandachtstrekker en geeft een
makkelijke ingang om in gesprek te komen.
Bezoekers wordt gevraagd of ze BOB zijn. Met hen wordt de
afspraak gemaakt om geen alcohol te drinken. Ook worden
zij uitgenodigd voor een alcoholblaastest. Nuchtere
bestuurders ontvangen als beloning een BOBsleutelhanger. Het BOB-team biedt bestuurders die meer
dan 0% blazen handelingsperspectief. Dit kan een advies
zijn om met het OV te reizen, een taxi te nemen, periode te
wachten, vervangende bestuurder te vinden, etc.
Ook worden de BOB-quizzen afgenomen bij de bezoekers.
De BOB-quiz bestaat uit 60 vragen waarvan er zo veel
mogelijk binnen de gestelde tijd juist beantwoord moeten
worden. De vragen zijn bedoeld om kennis over de
negatieve gevolgen van rijden onder invloed over te
brengen. Deelnemers aan de BOB-quiz ontvangen een
presentje voor deelname én als reminder.
Inzetbaarheid
Deze actie kan worden ingezet sportclubs.
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts, en
persberichten aan campagnewebsite.
Fris!team
Wat is het?
Het Fris!team geeft een beloning aan de bestuurders die
niet hebben gedronken tijdens een alcoholcontrole van de
politie. De controledata worden bepaald in overleg tussen
de verschillende politiediensten en het team. De Fris!teams
zijn heel het jaar actief.
Inzetbaarheid
Het team wordt voornamelijk ingezet bij de grotere alcoholcontroles, waar voldoende doorstroom is aan mensen om
het gesprek mee aan te gaan. Eén van de belangrijkste
doelen van de alcoholcontroles is om bij zoveel mogelijk
automobilisten de bewustwording van de gevaren van
alcohol in het verkeer te vergroten. Automobilisten (jong en
oud) worden zo op een positieve manier bewustgemaakt
van de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol.
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook
een link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Deze maatregel wordt afgestemd met de politie en met de
teams van VVN.
Deze maatregel kan worden ingezet tijdens alcoholcontroles
door de politie.
Communicatie
Lespakket:
Sleutel tot veilig verkeer
Wat is het?
Het lespakket Sleutel tot veilig verkeer heeft tot doel toekomstige jonge bestuurders kennis te laten maken met verkeersveiligheid en is opgesplitst in een aantal onderdelen.
In het eerste onderdeel dat ongeveer een lesuur in beslag
neemt, worden de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen besproken. De combinatie van alcohol, drugs
of geneesmiddelen kan aanleiding geven tot gevaarlijke
verkeerssituaties.
Daarom is het tweede onderdeel ‘Rijden onder invloed’
ontwikkeld. Hierbij kunnen jongeren middels de alcohol- en
drugsbrillen zelf meemaken waarom het een slecht idee is
om onder invloed te rijden. Het derde gedeelte gaat over
verkeersgedrag. Alle onderdelen worden door promotieteamleden gegeven op een aantrekkelijke en interactieve
manier, waarbij de discussie tussen jongeren op gang
wordt gebracht.
Inzetbaarheid
De focus van het educatieprogramma ligt op ROC’s, HBO, en
Universitaire instellingen. Op VO scholen worden de lessen
uitsluitend gegeven aan leerlingen vanaf 15/16 jaar oud.
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook
een link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Pitch
Wat is het?
Op een MBO- of HBO-instelling krijgen leerlingen les in het
presenteren van zichzelf. Een promotieteamlid van RYD sluit
bij een dergelijke les aan en geeft leerlingen de opdracht
een pitch voor te bereiden over de gevaren van het rijden
onder invloed van alcohol en/of drugs. Leerlingen krijgen
een uur de tijd om een pitch voor te bereiden die zij presenteren aan hun klasgenoten. Het promotieteamlid van RYD
beoordeelt de pitches en het groepje met de beste pitch,
ontvangt een verrassingspakket vol gadgets. Om de dag
leuk af te sluiten kunnen de leerlingen gebruik maken van
de Virtual Reality bril en ervaren wat de gevaren zijn van
rijden onder invloed.
Inzetbaarheid
Deze actie is bedoeld voor MBO of HBO instellingen en
universiteiten.
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Lagerhuisdebat
Wat is het?
Tijdens een blokuur op school wordt er een
Lagerhuisdebat georganiseerd door het team. Een klas
wordt opgesplitst in twee groepen en gaan vervolgens met
elkaar in discussie over verschillende stellingen die met
het onderwerp ‘Rijden zonder Invloed’ te maken hebben.
Beide groepen krijgen per stelling drie minuten de tijd om
zich voor te bereiden. Na de drie minuten is het debat
geopend! Het team leidt het debat en laat beide partijen
voldoende aan het woord komen. De leerlingen gaan actief
met elkaar in discussie en na afloop wordt er door de jury,
aan beide groepen, punten toegekend op verschillende
debat-vaardigheden. Het totaal aantal punten worden
zichtbaar in de klas bijgehouden. De winnaars van het
debat krijgen een leuke prijs en ‘eeuwige roem’. Mits de
discussie deskundig voorbereid en geleid wordt (en daar
zorgen wij voor) verschuift door er over te debatteren de
attitude in de gewenste richting.
Inzetbaarheid
Deze actie is bedoeld voor MBO of HBO instellingen en
universiteiten.
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts, en persberichten aan campagnewebsite.
PEER Drive Clean!
Wat is het?
PEER Drive Clean! is een project waarbij promotieteamleden
een theorieles overnemen van een rijschoolhouder. Hierbij
komt op interactieve wijze het onderwerp alcohol en drugs
in het verkeer aan de orde. Op deze manier willen we de bestuurders bewust maken van de gevaren en gevolgen van
het rijden onder invloed. Juist deze groep, actief bezig
om het rijbewijs te halen, dient zich bewust te zijn van de
gevaren.
Tijdens de sessie komen verschillende onderwerpen aan de
orde. Daarbij kan je onder andere denken aan de feiten over
alcohol en drugs in het verkeer. Ook komen de juridische
gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs achter het
stuur aan bod. Gedurende de les mogen deelnemers ook de
alcohol- en drugsbrillen opzetten, om zelf eens te ondervinden hoe gevaarlijk dat nu echt is!
Inzetbaarheid
Deze actie kan worden ingezet bij rijscholen.
Communicatie
■ foto’s van de deelnemers zodat zij die eventueel kunnen
delen op sociale media.
■ updates op Facebook met daarin onder meer ook een
link naar de foto’s op de campagne website.
■ persbericht over de actie
■ Tweets over het verloop van de actie
■ Koppeling Twitterberichten, Facebookposts,
en persberichten aan campagnewebsite.
Over ons
Het promotieteam
ROV Oost-Nederland heeft het thema ‘Rijden onder invloed’
begin dit jaar Europees aanbesteed. Met het aanbod onder
de naam ‘Rijden Zonder Invloed’ heeft het consortium
van XTNT, Responsible Young Drivers (RYD) en Keijzer de
opdracht gekregen om dit de komende jaren uit te voeren.
Iedere partij heeft zijn eigen expertises en ervaringen die in
deze samenwerking goed op elkaar aansluiten. Zo zorgen
we ervoor dat alle vaardigheden, competenties en techniek
aan boord zijn.
Het promotieteam bestaat uit teamleiders en teamleden. Bij
iedere inzet van een maatregel is een teamleider aanwezig
op locatie. Afhankelijk van de maatregel komen daar nog
enkele promotieteamleden bij.
Responsible Young Drivers (RYD)
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de acties op
locatie. De teamleiders vertegenwoordigen het team
richting de contactpersoon binnen de organisatie.
Gedurende de actie sturen de teamleiders de promotieteamleden aan en coachen die.
RYD gaat niets te ver om alle groepen te bereiken en bewust
te maken van de gevaren van rijden onder invloed. Dus ook
die groep, waarmee contact leggen best lastig is! Want RYD
staat er voor om het aantal verkeersslachtoffers ten gevolge
van rijden onder invloed terug te dringen. Dit doen ze door
het ontwikkelen én uitvoeren van ludieke, eigenwijze, en
innovatieve (niet belerende) bewustwordingscampagnes.
Ruime ervaring én een effectief maatregelenpakket zet RYD
in voor Oost-Nederland.
Evaluatie en nazorg
XTNT - Experts in Traffic and Transport
ROV Oost-Nederland
XTNT werkt dagelijks aan het mobiliteitsgedrag van mensen. XTNT is de schakel tussen gedragswetenschappelijke
kennis en praktijk. XTNT is expert in het op een positieve
manier beïnvloeden van menselijk gedrag. Ook de gebruikte
beïnvloedingstechnieken voor het project Rijden zonder
Invloed zijn gefundeerd vanuit de wetenschap.
Keijzer
Keijzer is een bureau dat is gespecialiseerd in marke­ting,
communicatie en management. De kracht van Keijzer is dat
zij vanuit een stevige strategische blik erg hands-on actief
zijn. Keijzer houdt zich op vele fronten bezig, variërend van
het opstellen van (strategische) plannen, het invullen en
on­derhouden van effectieve websites, tot e-mailmarketing
en social advertising.
De kern van onze aanpak wordt gevormd door een grote
diversiteit aan maatregelen. Na ieder van deze maatregelen geven we een terugkoppeling met een evaluatieverslag aan de opdrachtgever waarin we het bereik
en het verloop van de actie toelichten.
Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel
dé partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van
verkeersveiligheid en van het gebied brengen we de juiste
partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten
ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers.
Onze ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis!
Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies
Overijssel en Gelderland.
www.rijdenzonderinvloed.nl
Dit pakket maatregelen wordt ondersteund door een campagnewebsite
en diverse andere communicatieacties, waaronder sociale media.
Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Pieter L. Folkertsma van Responsible Young Drivers, mobiel: 06 30 00 60 25
Download