open forum `de impact van racisme op kinderen` uitnodiging

advertisement
OPEN FORUM
‘DE IMPACT VAN RACISME OP KINDEREN’
UITNODIGING
Wat doet racisme met een kind?
Het onderwerp kreeg recent aandacht in de media toen uit een experiment rond discriminatie in een
klas (Koppen, 4 juni 2015) duidelijk bleek hoe snel kinderen lijden en stress ondervinden door
discriminerende ervaringen.
Toch is de impact van racisme en discriminatie op de mentale ontwikkeling en het psychisch welzijn
van kinderen een ernstig onderschat en onbekend thema. Zowel in de publieke opinie, de media, de
politiek als in academisch onderzoek.
De Kinderrechtencoalitie wil tijdens het Open Forum mensen samenbrengen en in aanraking laten
komen met de effecten van racisme op de ‘binnenkant’ van een kind. We vertrekken vanuit de drie
belangrijkste milieus waarbinnen een kind opgroeit: thuis, op school en in de vrije tijd. Ook besteden
we aandacht aan stereotiepe beeldvorming en de impact daarvan op kinderen (onder voorbehoud).
In verdiepende workshops krijgen de deelnemers de kans om op een veilige en open manier te
reflecteren over de impact van racisme op kinderen en hoe we hier meer aandacht en bewustzijn
rond kunnen creëren.
Het Open Forum kadert binnen het jaarthema 2015 van de Kinderrechtencoalitie, etnisch-culturele
diversiteit en migraties.
Praktisch
Datum:
Dinsdag 29 september 2015
Uur:
Onthaal 9u, start programma om 9u30.
We voorzien een broodje na afsluiting om 13u00.
Locatie:
Permeke bibliotheek, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen
Kostprijs:
15 euro (studenten en leden Kinderrechtencoalitie kunnen gratis deelnemen)
Inschrijven:
tot 22 september 2015 via [email protected] .
De plaatsen zijn beperkt, snel inschrijven dus!
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw - Koningin Maria Hendrikaplein 5/103 - 9000 Gent –
www.kinderrechtencoalitie.be – [email protected] - Facebook: Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Voorlopig programma
9u00:
Onthaal met koffie
9u30:
Verwelkoming en inleiding door de Kinderrechtencoalitie
9u45:
Inleiding door o.m. psychologe Birsen Taspinar over de effecten van racisme op het
psychisch welzijn en de ontwikkeling van kinderen
11u00:
Start workshops
Thuis: hoe verwerken kinderen discriminerende ervaringen thuis? Hoe kunnen
ouders daar op inspelen? Waar kunnen ouders terecht met hun vragen? Hoe kunnen
hulpverleners hiermee omgaan? …
School: wat doen scholen rond discriminatie en diversiteit? Worden leerkrachten
voldoende opgeleid om hiermee om te gaan? …
Vrije tijd: hoe kunnen jeugdwerkorganisaties proactief inspelen op diversiteit en
discriminatie? Hoe kunnen jeugdwerkingen omgaan met kinderen en jongeren die te
maken krijgen met racisme?
Beeldvorming (onder voorbehoud): Hoe gaan makers van kinder- en
jeugdprogramma’s om met diversiteit? Welke effecten hebben negatieve
beeldvorming en stereotiepen in de media op kinderen? Hoe gebeurt dit in andere
landen?
Gelieve bij uw inschrijving uw keuze voor de workshop door te geven. Meer informatie over de
inhoud van de workshops krijgt u op voorhand toegestuurd.
13u00:
Afronding en slotwoord Kinderrechtencoalitie
Aansluitend mogelijkheid tot broodjeslunch
Voor de meest actuele stand van zaken over het programma, raadpleeg onze website
www.kinderrechtencoalitie.be
De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen is een netwerk van 26 niet-gouvernementele organisaties die in de brede
zin actief zijn rond kinderrechten. Haar voornaamste taak bestaat uit het toezien op de naleving van het VNKinderrechtenverdrag in België. Samen met haar Franstalige zusterorganisatie, la CODE, coördineert ze het
alternatief rapport over de toestand van kinderrechten in België aan het VN-Comité voor de Rechten van het
Kind in Genève.
De Kinderrechtencoalitie bestaat uit: Arktos, Awel, Child Focus, CREFI, Gezinsbond, Jong & Van Zin, Minor-ndako
& Juna, Kinderrechtenhuis vzw, Kinderrechtswinkel, Liga voor Mensenrechten, Plan België, Vivès, Ecpat België,
GRIP, Medimmigrant, Onderzoekscentrum Kind en Samenleving, Rondpunt, Steunpunt Jeugdhulp, Tumult, Uit
De Marge, UNICEF België, Vlaams Welzijnsverbond, VCOV, KIYO ngo voor kinderrechten, Vormen en
Welzijnszorg.
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw - Koningin Maria Hendrikaplein 5/103 - 9000 Gent –
www.kinderrechtencoalitie.be – [email protected] - Facebook: Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Download