Thematische overeenkomsten van de Thora en de drie

advertisement
Thematische overeenkomsten van de Thora en de drie thorareeksen in Mattheus
Thora van Mozes
Ouverture in Mattheus 1-7
Boek 1, 2, 3, 4 en 5 (Mt 8-28)
Boek 5 (tegengestelde volgorde)
Genesisdelen
Schepping (10x 'En God zei')
Verwekking van een volk uit de
onvruchtbare vrouw van Abraham
Sectie 1. Mt 1-2:12
Verwekking van de Christus uit een maagd
Boek 1. Mt 8-10 Verwekking van Gods
volk. 12x 'En Jezus zei', 12 personen, 12
scheppingsdaden
Toekomst: verwekking van Gods volk
uit de volkerenwereld; alle volken mijn
discipelen
Verwekking
Abraham zendt zijn zonen weg
naar het Oosterland (Gen. 25:1-5)
De Wijzen/Koningen uit het Oosten 'komen Diverse personen aanbidden Jezus (7x)
Sectie 5. Mt 28:16-20
terug' en aanbidden de Koning. 5x aanbidden waaronder melaatse + een heidense vrouw De elf discipelen aanbidden Jezus
Jacob zegent zijn 12 zonen met 12
zegens (Gen. 49)
Jezus roept de twaalf samen:
zendingsbevel voor Israël
Jezus roept de elf samen:
zendingsbevel voor de wereld
Exodusdelen
Uittocht van Israël uit Egypte, door Sectie 2. Mt 2:13-23 Uitleiding van de
de zee
Christus uit Egypte, door de dood
(kindermoord in Bethlehem)
Boek 2. Mt 11-13:53 Uitleiding van Gods
volk. Uitdrijvingen. Parabels: een zaaier
ging uit om mensen te zaaien
Sectie 4. Mt 27:62 – 28:15
Opstanding uit de dood
Uitleiding
tot sabbat
Verzet van de farao. Tien plagen.
Verzet van Herodes, ontsteekt in hevige toorn Verzet onder de tijdgenoten, geen bekering Verzet bij overpriesters. Soldaten
Leger moet de exodus verhinderen en stuurt leger soldaten naar Bethlehem
in de steden. Weinig tekens
'beletten' dat Jezus opstaat. Zwijggeld.
Uitleiding tot de sabbat en ingaan
tot Gods rust
Jezus gaat in het land Israël in, maar wijkt uit Discussies over de sabbat; het volk is
naar Galilea
afgemat; 'Ik zal u rust geven'
Een nieuwe sabbat breekt aan.
(opstanding op de achtste dag)
Leviticus- Dienst van de Levieten in de
tempel; offerdienst
delen
Sectie 3. Mt 3: Dienst van de Christus
Jezus' opdracht: alle gerechtigheid vervullen
Boek 3. Mt 13:54-19:1 Dienst van Gods
volk. Discipelen als de gemeente/kerk;
twee wonderbare spijzigingen; gemeenterede en parabel over vergeving (18)
Sectie 3. Mt 27:37-61
Kruisiging: de grootste is de dienaar
Priesterdienst
Hart van de tempeldienst: Grote
Verzoendag, taak van de
hogepriester (Lev. 16 en 17)
Hart van Jezus dienst: gehoorzaamheid aan
de Vader; alle gerechtigheid vervullen; duif
als teken van heiligheid
Een leeg hart bij de Farizeeën en schriftgeleerden (15:1-9).
Christus-geloof bij de discipelen.
Kruisiging: het hart van de verzoening
Dienst van de hogepriester op
Grote Verzoendag
Doop van Jezus: de hogepriester die eerst
voor zichzelf een offer brengt.
Stem uit de hemel: Dit is mijn Zoon...
Begin van de weg naar het kruis.
Verheerlijking op de berg,
Stem uit de hemel. (17:1-13)
Kruisiging: de hogepriester is zelf het
offer (lam) voor zijn volk. Géén stem uit
de hemel; stem van de aarde
Sectie 4. Mt 4:1-11 Beproeving van de
Christus. Jezus driemaal verzocht door de
duivel na veertig dagen en nachten vasten
Boek 4. Mt 19:2-26:2 Beproeving van
Gods volk. Jezus driemaal verzocht door
de Farizeeën en schriftgeleerden (19:2,
22:19 en 22:35). Vervloeking vijgeboom
bij ingaan Jeruzalem door profeet Jezus.
Sectie 2: Mt 26:36 – 27:36 Getsemane:
3x bidden 'Uw wil geschiedde';
3x slapen de discipelen; 'waak en bid
dat jullie niet in verzoeking komen'.
3x verloochent Petrus zijn Heer
40 dagen in de woestijn; toen liet de duivel
Hem met rust en zie engelen kwamen en
dienden Hem (4:11)
Eschatologische eindrede
Gericht van de Mensenzoon
Parabels over ingaan
Gevangenneming. Het gericht over
Jezus 'de Christus' door de Raad, door
stadhouder Pilatus. Bespotting.
Sectie 5. Mt 4:11-7:28: Verbond van de
Christus. Bergrede: verbondsvernieuwing in
woorden; wetsuitlegging
Boek 5. Mt 26:3-28:20 Verbond met Gods Sectie 1. Mt 26:3-35
volk. Verbondsvernieuwing en volbrengen Avondmaal, het verbond in Mijn bloed
(oude) verbond
Israël neemt het aan het eind van
de woestijnperiode op tegen drie
woestijnvolken (Num. 21: Arad,
Beproeving Sichon, Og). 'Vervloeking' Israël
en ingaan door profeet Bileam.
Numeridelen
40 jaar in de woestijn, als gericht
over wie het beloofde land (de
rust) mogen ingaan
Deuterono Mozesrede: verbondsvernieuwing
en wetsuitlegging
-miumdelen
Download