arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht voor

advertisement
ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT
NULURENOVEREENKOMST (OPROEPOVEREENKOMST)
Ondergetekenden:
Naam
: ……………………………………………………………………………………werkgever
Adres
: ……………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats
: ……………………………………………………………………………………………………
en
Naam
: …………………………………………………………………………………… werknemer
Adres
: ……………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats
: ……………………………………………………………………………………………………
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1
1.
Werkgever verklaart dat hij op enig moment behoefte zou kunnen hebben aan door werknemer te verrichten
arbeid, met het oog op in zijn onderneming te verrichten werkzaamheden. Daarbij is het aan werkgever te
bepalen of zich werkzaamheden voordoen die een beroep op de arbeid van werknemer rechtvaardigen.
Werkgever verbindt zich, indien werkzaamheden als vorenbedoeld aanwezig zijn, het verrichten daarvan –
voor een evenredig deel ten opzichte van overige oproepkrachten – aan werknemer aan te bieden.
Werkgever neemt daarbij een termijn in acht van tenminste …………… uur/dagen tussen het moment van
oproepen en de feitelijke aanvang van de werkzaamheden.
2.
Werknemer houdt zich in beginsel beschikbaar om op werkdagen van …………… uur tot …………… uur
werkzaam te kunnen zijn voor werkgever. Werknemer verbindt voorts in beginsel de werkzaamheden – na
daartoe te zijn opgeroepen – te verrichten.
3.
De in de apotheek gebruikelijke werktijden zijn op:
Maandag
van …………… uur tot …………… uur
Dinsdag
van …………… uur tot …………… uur
Woensdag
van …………… uur tot …………… uur
Donderdag van …………… uur tot …………… uur
Vrijdag
van …………… uur tot …………… uur
Zaterdag
van …………… uur tot …………… uur.
Artikel 2
1.
Met inachtneming van het in artikel 1 bepaalde treedt werknemer met ingang van …………………………
(datum ingang arbeidsovereenkomst) bij werkgever in dienst als ………………………… (functie werknemer).
2.
Werknemer zal de volgende werkzaamheden verrichten: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Artikel 3
1.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de eerste twee
maanden van de arbeidsovereenkomst wel/niet* als proeftijd zullen gelden.
of
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel tot ………………………… (datum einde
arbeidsovereenkomst), met dien verstande dat de eerste maand/eerste twee maanden*1 van de
arbeidsovereenkomst wel/niet* als proeftijd zal gelden.
(*Doorhalen wat niet van toepassing is.)
2.
Elk der partijen heeft gedurende de proeftijd het recht de overeenkomst tegen elke dag van de maand te
beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één dag.
3.
Onverminderd het in artikel 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, heeft na de proeftijd elk der
partijen het recht de arbeidsovereenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen, met inachtneming van
de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst slechts kan worden beëindigd
tegen het einde van een kalendermaand.
4.
Indien partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan is elk der partijen bevoegd de
overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en opzegtermijnen.
5.
In geval van opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst, dient de reden van opzegging in
het betrokken schrijven te worden vermeld, tenzij de werknemer daartegen bezwaar heeft.
Artikel 4
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de bepalingen van de Collectieve arbeidsovereenkomst (Cao)
Apotheken.
Artikel 5
1.
Werknemer ontvangt een salaris van € ……………….. bruto per uur. De uitbetaling van het salaris zal
geschieden uiterlijk op de 15e van de maand of zal uiterlijk op de 24e van de maand op de rekening van
werknemer zijn gestort.
2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek is werkgever gedurende de eerste
zes maanden van de overeenkomst geen salaris verschuldigd gedurende de tijd dat geen werk als bedoeld
in artikel 1 beschikbaar is. Werknemer heeft derhalve alleen recht op salaris indien en voorzover hij
daadwerkelijk werkzaam is geweest ten behoeve van werkgever.
Artikel 6
Onverminderd het vorenstaande zijn werkgever en werknemer overeengekomen
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes
maanden.
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden kan een proeftijd
worden overeengekomen van ten hoogste:
a. Eén maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor een kortere periode dan twee jaar;
b. Twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee of langer.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Artikel 7
Werknemer is verplicht in dienst van werkgever alle werkzaamheden, welke hem door of namens werkgever
redelijkerwijs kunnen worden opgedragen en welke met de apotheek in verband staan, naar zijn beste vermogen
en op ordelijke wijze te verrichten, en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen, welke hem door of namens
werkgever zullen worden verstrekt. Werkgever is verplicht zich tegenover de werknemer als een goed werkgever
te gedragen.
Artikel 8
Werknemer zal tegenover derden tijdens en na de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding betrachten en op
geen enkele wijze mededeling doen omtrent alles wat bij de uitoefening van zijn werkzaamheden in
………………………… (naam van de apotheek) te zijner kennis komt. Deze geheimhoudingsplicht omvat
eveneens alle externe gegevens, waarvan de werknemer uit hoofde van zijn werkzaamheden van cliënten of
andere relaties van ………………………… (naam van de apotheek) kennis neemt.
Artikel 9
Werknemer verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst alsmede een exemplaar van de vigerende
Cao Apotheken te hebben ontvangen.
Aldus overeengekomen en in duplo opgemaakt en ondertekend te
…………………………………. (plaats van ondertekening) op …………………………………. (datum van
ondertekening).
Werkgever:
Werknemer:
De medeondergetekende2
……………………………………………………………………………………………………………………………………
verklaart, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van werknemer akkoord te gaan met de inhoud
van bovengenoemde overeenkomst en werknemer tot het aangaan daarvan te machtigen.
De wettelijke vertegenwoordiger:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Deze bepaling is van toepassing indien het gaat om een minderjarige werknemer jonger dan 16 jaar.
Let op: toelichting voor de werkgever
Bij de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (nulurenovereenkomst) gaat het om een
oproepovereenkomst, waarbij de oproepkracht (in het algemeen) verplicht is aan de oproep van de werkgever
gehoor te geven. Bij een dergelijke verplichting is het noodzakelijk dat vooraf afspraken worden gemaakt over de
dagen en tijden waarop de werknemer mogelijk kan worden opgeroepen. Deze arbeidsovereenkomst kan zowel
voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan.
Bij een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (nulurenovereenkomst) dient er echter wel voor
gewaakt te worden dat het arbeidspatroon van de werknemer regelmatig wordt en daarmee een structureel
karakter krijgt. In dat geval kan een werknemer zich namelijk op het standpunt stellen dat hij recht heeft op
doorbetaling van het loon over het gemiddelde aantal uur waarop hij de afgelopen drie maanden arbeid heeft
verricht, ook al wordt hij niet (meer) door de werkgever opgeroepen. Als een werknemer dus bijvoorbeeld drie
maanden 24 uur per week heeft gewerkt, dan kan hij stellen dat zijn gemiddelde arbeidsduur 24 uur per week is,
en over die uren aanspraak maakt op loon(doorbetaling).
De wet voorziet namelijk in een zogenaamd rechtsvermoeden ten aanzien van de arbeidsomvang, welke van
toepassing is op een arbeidsverhouding welke tenminste drie maanden heeft geduurd. Deze bepaling beoogt
houvast te bieden in situaties waarin de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is overeengekomen,
alsmede in situaties waarin de feitelijke omvang van de arbeid zich structureel op een hoger niveau bevindt dan
de oorspronkelijk overeengekomen arbeidsduur. Aangezien het een rechtsvermoeden betreft, heeft de werkgever
wel de mogelijkheid om dit te weerleggen.
Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan bovenstaand risico worden uitgesloten door
een ‘loonuitsluitingsbeding’ in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit betekent dat de werknemer gedurende
deze periode alleen recht heeft op loon indien en voor zover hij daadwerkelijk werkzaam is geweest ten behoeve
van de werkgever. Bijgaande modelarbeidsovereenkomst voorziet in een dergelijk beding (zie hiervoor artikel 5 lid
2), waardoor de werknemer pas na zes maanden een (rechtsgeldig) beroep kan doen op bovenstaand
rechtsvermoeden.
Tot slot wordt gewezen op de in wet opgenomen minimum loonaanspraak voor arbeidsovereenkomsten waarbij
geen zekerheid bestaat over de omvang en de tijdstippen waarop de werkzaamheden moeten worden verricht.
Deze aanspraak brengt met zich mee dat de werknemer recht heeft op tenminste drie uur loon, ook al wordt hij
niet opgeroepen of wordt opgeroepen om voor één of twee uur arbeid te verrichten. Van deze regel mag niet ten
nadele van de werknemer worden afgeweken.
Download