Refereeravond AMC 19-5-2005

advertisement
Gedragscode voor kinderartsen
betreffende zieke kinderen
zonder verblijfspapieren
‘In ontwikkeling’
gedragscode
• Deze code bevat richtlijnen en
standpunten en geeft vanuit de NVK aan
hoe Nederlandse kinderartsen om dienen
te gaan met zieke kinderen zonder
geldige verblijfspapieren
NVK=nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde
Gedragscode voor (kinder)artsen
betreffende zieke kinderen zonder
papieren
• Met zieke kinderen zonder papieren wordt bedoeld
• Kinderen (<18 jaar) die:
– Pediatrische behandeling of onderzoek nodig hebben
– Uit het buitenland afkomstig zijn of zijn geboren in Nederland uit
illegale ouders
– Geen verblijfsvergunning hebben
• Het betreft:
–
–
–
–
Kinderen van asielzoekende ouders
Alleenstaande minderjarige asielzoekers
Kinderen van illegale arbeidsmigranten
Kinderen van afgewezen vluchtelingen
– Kinderen van gescheiden buitenlandse vrouwen
Gedragsregels
• 1. In het contact met zieke kinderen
zonder papieren is de kinderarts
verantwoordelijk voor:
– De bevordering van de gezondheid en
het welzijn van het kind.
– De kwaliteit van zorg;
gedragsregels
• 2. De kinderarts maakt geen onderscheid
tussen patiënten en zal patiënten in gelijke
gevallen gelijk behandelen
– Ongeacht de verblijfs- of verzekeringsstatus of
financiele middelen van het kind en zijn ouders
verleent de kinderarts ten alle tijde de
medische zorg en begeleiding die hij nodig acht
en die hij in vergelijkbare gevallen zou verlenen
aan ‘Nederlandse’ kinderen.
gedragsregels
• 3. De kinderarts houdt rekening met
culturele verschillen en (taal)barrieres.
– De kinderarts zet alles in het werk om
barrières op te heffen, die een optimale zorg
en begeleiding van zieke kinderen zonder
papieren in de weg staan, zoals tijdgebrek of
communicatieproblemen ten gevolge van
culturele achtergrond of taal.
gedragsregels
• 3. De kinderarts houdt rekening met
culturele verschillen en (taal)barrieres.
– Voorzover in de leefsfeer van het kind
obstakels aanwezig zijn voor een goede
genezing of ontwikkeling zal de kinderarts
hiervoor aandacht vragen, bijvoorbeeld door
inschakelen van maatschappelijk werk of
andere ondersteunende organistaties.
gedragsregels
• 4. De kinderarts is verantwoordelijk voor
de continuïteit van de hulpverlening
– Dit houdt in een zorgvuldige terugrapportage
naar huisarts, jeugdarts en andere
hulpverleners die bij het kind betrokken zijn
gedragsregels
• 4. De kinderarts is verantwoordelijk voor
de continuïteit van de hulpverlening
– Zolang een kind zonder papieren onder
behandeling staat van de kinderarts, maakt
de kinderarts bezwaar tegen onvrijwillige
overplaatsing, of dit nu binnen Nederland is of
daarbuiten, indien dit nadelige gevolgen voor
het kind kan hebben
Gedragsregels
beroepsvereniging
– Indien er structureel sprake is van
gebeurtenissen die schade berokkenen
aan zieke kinderen zonder
verblijfspapieren zal de
beroepsvereniging NVK bezwaar maken
bij de geëigende instanties
Commissie
• Patrick v Rheenen
• Ilse Blokland
• Henriette Scherpbier
• Gert Jan Driessen
• Maria van de Muisenberg
• Tom Hendriks
Groningen
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Nijmegen
Eindhoven
Standaard brief voor eerste deel procedure:
het in gang zetten van aanvraag verblijfsvergunning op
medische gronden
(niet medisch inhoudelijk)
• Geachte heer/mevrouw……,
• Naar aanleiding van uw verzoek tot informatie over de heer/mevrouw………………,
•
•
geboren ………………. en wonende……………. wil ik het volgende antwoorden. De
heer/mevrouw …………………………………….. heeft een immunologisch defect en
daardoor een verminderde afweer. Chronische behandeling die frequente controle
behoeft is inmiddels gestart / zal op korte termijn gestart moeten worden. Deze
behandeling zal naar huidig medisch inzicht levenslang moeten worden voortgezet en
zal na staken zeker leiden tot een medische noodsituatie.
Daarnaast is medische controle naar effectiviteit en bijwerkingen van de behandeling,
o.a. in geavanceerde laboratoria, een integraal onderdeel van de therapie. In verband
met de ingestelde behandeling en de controles die hiervoor noodzakelijk zijn en
omdat er een medische noodsituatie zou kunnen optreden die acute diagnostiek en
behandeling behoeft, wordt afgeraden te reizen naar landen waar deze voorzieningen
ontbreken.
In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn,
•
• Hoogachtend,
Download