medische verklaring - Zorgeloos met Diabetes naar School

advertisement
MEDISCHE VERKLARING
Betreft
Naam:
Geboortedatum:
Datum:
Plaats:
L.S.,
Ondergetekende, verklaart hierbij als medische behandelaar, dat bovengenoemde patiënt bij ons
onder behandeling is wegens diabetes mellitus.
Het is bekend dat stress en spanningen grote invloed hebben op de bloedglucose. Stresshormonen,
zoals adrenaline, remmen de werking van insuline, waardoor het bloedglucosegehalte stijgt. Stijging
van het bloedglucosegehalte kan vermindering van de concentratie tot gevolg hebben.
Tijdens examens en toetsen moet er gelegenheid zijn voor iemand met diabetes om
:
• glucose meting te kunnen doen,
• te kunnen eten bij te lage bloedglucosewaarden,
• hoge bloedglucosewaarden te kunnen corrigeren door extra insuline injecties,
• eventueel onder toezicht naar het toilet te kunnen gaan (hoge glucose waarden gaan gepaard
met veel plassen).
Om de invloed van eventueel ontregelde bloedglucosewaarden te beoordelen, adviseren wij
standaard de bloedglucosewaarde en het tijdstip op het toets/examenformulier te laten noteren
door de leerling.
Daarnaast vragen wij de inspectie over te gaan tot het verlenen van eventueel door bovenstaande
veroorzaakte noodzakelijke verlenging van de reguliere examentijd/toetstijd.
Graag vraag ik uw medewerking hiervoor. Voor verdere informatie kunt u te allen tijde bellen op ons
telefonisch spreekuur dagelijks tussen ……………………………, telefoon ……………………………...
Met dank voor uw overweging en hulp en vriendelijke groeten,
Naam kinderarts/internist ………………………………………………………….........
Handtekening kinderarts …………………………………………………………………
Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
[email protected]
www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
Elly Hillesumsingel 36
2642 CP Pijnacker
0620048278
KVK 64808963
IBAN NL25 TRIO 0391097865
Download