Colli met UN 1848 en colli

advertisement
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren ?
- Colli met UN 1848 en colli met UN 3114
O Ja
O Neen
- Colli met UN 3111 en colli met UN 3221
O Ja
O Neen
- Colli met UN 3112 en colli met UN 3120
O Ja
O Neen
- Colli met UN 2021 en colli met UN 1027
O Ja
O Neen
2. Uw vervoerdocument bevat een enkele (correcte) omschrijving van de vervoerde
gevaarlijke stof:
“UN 1999 Teere, flüssig, 3, III, (D/E)“
Is deze Duitstalige omschrijving geschikt om die stof te vervoeren:
- Van België naar Frankrijk
O Ja
O Neen
- Van Frankrijk naar België
O Ja
O Neen
- Van Nederland naar Duitsland
O Ja
O Neen
- Van Duitsland naar Nederland
O Ja
O Neen
3. Bij een tussenstop wordt een vat met gevaarlijke goederen ernstig beschadigd. Mag U :
- dit vat verder naar de bestemmeling vervoeren als er geen
beduidende lekkage optreedt
O Ja
O Neen
- dit vat verder naar de bestemmeling vervoeren nadat het in
een geschikte bergingsverpakking werd verplaatst
O Ja
O Neen
Lijst 1
1
v2015
4. Hoeveel liter brandstof voor uw voertuig en zijn uitrusting mag U maximaal bijhebben (in
de vaste brandstofreservoirs en in draagbare recipiënten samen) wanneer U rijdt met een
vrachtwagen met aanhangwagen?
O
O
O
O
1500 liter
1560 liter
2000 liter
2060 liter
5. Geef aan welke letters in de classificatiecode van een giftig, brandbaar en bijtend gas zullen
voorkomen:
O
O
O
O
A
C
D
F
O
O
O
O
I
O
P
S
O SR
O T
O W
O M
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de berekeningen) :
- een fles met 10 kg netto UN 1005 Ammoniak, watervrij
- een vat met 200 liter UN 1296 Triethylamine
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 4.000 kg Dichloorisopropylether (UN 2490)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 600 kg Carbonylsulfide (UN 2204)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 12.000 kg Fosforpentasulfide (UN 1340)
O Ja
O Neen
Lijst 1
2
v2015
8. Geef de betekenis van volgende identificatienummers van het gevaar (bovenaan op de
oranje schilden) :
606 : ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
263 : ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
885 : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9. Een beschadigd vat met Ethyloxalaat (UN 2525) wordt in een bergingsverpakking geplaatst.
Welke vermeldingen en signalisatie moeten er voor het ADR op deze bergingsverpakking
voorkomen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2496 Propionzuuranhydride, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1418 Magnesiumpoeder, 4.3 (4.2), III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2730 Nitroanisolen, vloeibaar, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
11. U vervoert een recipiënt met berylliumpoeder (UN-nummer 1567). Geef een correcte
omschrijving van dit product voor op het vervoerdocument.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Lijst 1
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Vallen de in a), b) en c) omschreven transporten onder het verbod van volgend Belgisch
verkeersteken (C24 C) ?
a) 800 liter UN 1978 Propaan in flessen van elk 50 liter
O Ja
O Neen
b) een tankcontainer met 2.000 liter UN 1203 benzine
O Ja
O Neen
c) 1.200 kg UN 3230 Zelfontledende vaste stof van type F in colli
O Ja
O Neen
2. Welke zijn de verschillen tussen een tankcontainer en een mobiele tank ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Welke aanduidingen moeten zich op colli bevinden die zowel UN 2330 Undecaan als
UN 1323 Ferrocerium bevatten en vervoerd worden onder de vrijstelling voor het vervoer in
beperkte hoeveelheden (in welbepaalde verpakkingen met een gelimiteerde inhoud) ? (Geef
alle mogelijkheden !)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Lijst 2
1
v2015
4. U dient een transport van gevaarlijke goederen te verrichten dat niet volledig beantwoordt
aan de wettelijke voorschriften, maar waarvoor een multilateraal akkoord werd afgesloten
tussen België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Geef aan in welke van de volgende gevallen
U dit transport dan mag uitvoeren :
O
O
O
O
van Oostenrijk naar Spanje
van België naar Spanje
binnenlands vervoer in België
van België naar Oostenrijk
5. Wat is het gevaar dat alle gassen met elkaar gemeen hebben? (duid alle mogelijkheden
aan !)
U
O
O
O
O
U
Ze zijn brandbaar
Ze zijn ontplofbaar
Hun druk kan hoog oplopen
Rechtstreeks contact veroorzaakt brandwonden
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert ? (geef de
berekeningen)
- verpakkingen met in totaal 10 kg netto UN 2013 Strontiumfosfide
- verpakkingen met in totaal 200 liter UN 2022 Cresylzuur
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. U vervoert 20.000 kg UN 1754 Chloorsulfonzuur. Mag U op een niet bewaakt
parkeerterrein stationeren om in uw cabine wat te eten, indien er een veilig depot in de
nabijheid beschikbaar is ?
O Ja
O Neen
Lijst 2
2
v2015
8. Geef het identificatienummer van het gevaar voor een :
- zeer brandbare vloeistof, die spontaan hevig kan reageren
....................
- pyrofore vloeistof
....................
- voor zelfverhitting vatbare en giftige stof
....................
9. Welke vermeldingen en signalisatie moet op een recipiënt met het gevaarlijk product van
UN 1038 voorkomen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 1442 Ammoniumperchloraat, 5.1, II, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2008 Zirkoniumpoeder, droog, 4.2, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2674 Natriumfluorosilicaat, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
Lijst 2
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Duid aan wanneer de lengte van de zijde van grote etiketten 10 cm mag bedragen in plaats
van 25 cm :
O op een tankcontainer met een inhoud van 900 liter
O op een container met een inhoud van 5 m³
O op een kipwagen voor losgestort vervoer
2. Wanneer mogen colli, die voorzien zijn van het etiket dat hieronder links is afgebeeld,
samen in éénzelfde voertuig vervoerd worden met colli die voorzien zijn van de etiketten
die hieronder rechts zijn afgebeeld ?
rood
geel
oranje
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Waar dienen de schriftelijke instructies (veiligheidskaarten) zich te bevinden tijdens het
vervoer van losgestorte gevaarlijke goederen in een container van 3 m³ wanneer het
voertuig in België is ingeschreven ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Welke van de volgende houders dragen geen UN-merkteken ?
O tankcontainers voor vaste stoffen
O grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s) voor vloeistoffen
O gasflessen
Lijst 3
1
v2015
5. Geef de eerste drie maatregelen die U moet nemen wanneer U gevaarlijke goederen
vervoert en betrokken bent in een ongeval of incident :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. “UN 2483 Isopropylisocyanaat, 6.1 (3), I , (C/D)” is :
O zeer giftig
O giftig
O in mindere mate giftig
7. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- verpakkingen met in totaal 10 kg netto UN 1380 Pentaboraan
- verpakkingen met in totaal 200 liter UN 1129 Butyraldehyde
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- 12.000 kg Loodperchloraat, vast, in colli (UN 1470)
O Ja
O Neen
- 4.000 kg Ethyleenchloorhydrine (UN 1135)
O Ja
O Neen
- 500 kg Azodicarbonamide (UN 3242)
O Ja
O Neen
Lijst 3
2
v2015
9. Geef aan welke oranje schilden op iedere zijkant van een container geplaatst moeten
worden die volgende losgestorte gevaarlijke stoffen bevat:
- natriumarsanilaat van UN 2473
- fosfortrioxide van UN 2578
- aceetaldehydeammoniak van UN 1841
10. Welke gevaarsetiketten moeten op een fles met UN 1016 Koolmonoxide, samengeperst
voorkomen ?
O
O
O
O
O
groen
rood
11. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2811 Giftige organische vaste stof, n.e.g., 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1330 Mangaanresinaat, 4.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2272 n-Ethylaniline, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
12. U vervoert 30 recipiënten met elk 50 liter Dipropylketon (UN-nummer 2710). Geef een
correcte omschrijving van deze stof voor op het vervoerdocument.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 3
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. U vervoert een gefumigeerde container van Frankrijk naar Nederland. Welke vermeldingen
moeten er dan op uw vervoerdocument voorkomen?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Wat onderscheidt een MEGC van een batterijvoertuig ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3 Mag U colli met de volgende etiketten vlak naast elkaar in éénzelfde voertuig stapelen?
en
O Ja
O Neen
en
O Ja
O Neen
4. Hoeveel verpakkingen mag u maximaal vervoeren onder de vrijstelling voor het vervoer in
uitgezonderde hoeveelheden ?
..........................................................................................................................................
Lijst 4
1
v2015
5. Wanneer is de kans om uit de bocht te gaan het grootst bij een voertuig dat een bepaalde
draai neemt ?
O met een totale massa van 10 ton en een snelheid van 50 km/h
O met een totale massa van 20 ton en een snelheid van 50 km/h
O met een totale massa van 10 ton en een snelheid van 100 km/h
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- 10 lege, niet gereinigde flessen van elk 1 liter die UN 1221 Isopropylamine hebben bevat
- verpakkingen met in totaal 200 liter UN 1296 Triethylamine
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 4.000 kg gevaarlijk product van UN 1889
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 4.000 kg gevaarlijk product van UN 2079
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 4.000 kg gevaarlijk product van UN 2353
O Ja
O Neen
8. U vervoert recipiënten met Cerium (UN-nummer 1333). Geef een correcte omschrijving
van dit product voor op het vervoerdocument.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 4
2
v2015
9. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2475 Vanadiumtrichloride, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2565 Dicyclohexylamine, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2026 Fenylkwikverbinding, n.e.g., 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
10. U moet een gesloten kartonnen doos vervoeren die colli met UN 1470 en UN 1146 bevat.
Welke vermeldingen en signalisaties dienen er voor het ADR op deze oververpakking voor
te komen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11. Geef de betekenis van volgende identificatienummers van het gevaar (bovenaan op de
oranje schilden) :
333 : ......................................................................................................................…….
......................................................................................................................…….
368 : ......................................................................................................................…….
......................................................................................................................…….
362 : ......................................................................................................................…….
......................................................................................................................…….
665 : ......................................................................................................................…….
......................................................................................................................…….
Lijst 4
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Duid aan voor welke van de volgende producten op hun verpakking zeker de
oriëntatiepijlen moeten voorkomen :
O een stof van UN 1066
O een stof van UN 1073
O een stof van UN 1972
2. Een houder met volgend merkteken :
11A/Y/02-99/B/FM 007
5500/1500
die 475 kg product bevat is een
O tankcontainer
O groot recipiënt voor losgestort vervoer (IBC)
O verpakking
3. U geniet van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid.
a) Moeten de colli met gevaarlijke goederen dan gevaarsetiketten dragen ?
O Ja
O Neen
b) Moet het voertuig dan voorzien zijn van oranje schilden ?
O Ja
O Neen
c) Moeten de gepaste schriftelijke instructies (veiligheidskaarten) aanwezig zijn in de
transporteenheid ?
O Ja
O Neen
4. Duid de belangrijkste factor aan voor het al dan niet uit de bocht gaan van een voertuig :
O de snelheid bij het uitkomen van de bocht
O de totale massa van het voertuig
O de snelheid bij het ingaan van de bocht
Lijst 5
1
v2015
5. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- 2 vaten met elk 100 kg netto UN 1488 Kaliumnitriet
- 4 vaten met elk 50 liter UN 2022 Cresylzuur
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 4.000 kg n-Butylisocyanaat (UN 2485)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 3.500 kg Magnesiumdiamide (UN 2004)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 12.000 kg Kaliumsuperoxide (UN 2466)
O Ja
O Neen
7. Geef de betekenis van volgende identificatienummers van het gevaar (bovenaan op de
oranje schilden) :
268 : .......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
362 : .......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
663 : .......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
Lijst 5
2
v2015
8. U moet een gesloten kartonnen doos vervoeren die colli met UN 1069 en UN 1298 bevat.
Welke vermeldingen en signalisaties dienen er voor het ADR op deze oververpakking voor
te komen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2430 Alkylfenolen, vast, n.e.g., 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2326 Trimethylcyclohexylamine, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2311 Fenetidinen, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
10. Welke van de volgende colli zijn gevaarlijke goederen met hoog risico ?
O
O
O
O
Lijst 5
colli die het product met UN-nummer 2280 bevatten
colli die het product met UN-nummer 1079 bevatten
colli die het product met UN-nummer 1027 bevatten
colli die het product met UN-nummer 2870 bevatten
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. U vervoert met éénzelfde voertuig een houten kist die bananen bevat en een vat dat
voorzien is van een etiket van model 6.1. De kist is 1 meter hoog en het vat 1,25 meter.
Welk is de minimale hoogte van het volwandig schot dat als scheiding tussen beide dient ?
..........................................................................................................................................
2. U vervoert een gefumigeerde container van Duitsland naar Nederland. Welke vermeldingen
moeten er dan op uw vervoerdocument voorkomen?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Voor welk soort producten wordt een MEGC gebruikt ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Bij welke stof is het gevaar voor ontbranding het grootst ?
O
O
O
een vloeistof met een vlampunt van -10 °C
een vloeistof met een vlampunt van +10 °C
een vloeistof met een vlampunt van
0 °C
5. Wanneer behoren vaste stoffen in gesmolten toestand, die bij een temperatuur van meer dan
100 °C vervoerd worden, tot klasse 3 en wanneer tot klasse 9 ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 6
1
v2015
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- twee vaten met in totaal 300 kg netto van een stof van UN 2491
- vier lege, niet gereinigde vaten van 50 liter die een stof van UN 1295 hebben bevat
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 6.000 kg product van UN 2751
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 6.000 kg product van UN 1843
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 6.000 kg product van UN 2573
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 6.000 kg product van UN 1553
O Ja
O Neen
8. Geef aan welke oranje schilden op iedere zijkant van een tankcontainer geplaatst moeten
worden die volgende gevaarlijke stoffen bevat :
- UN 2495 Joodpentafluoride, 5.1 (6.1, 8), I, (B/E)
- UN 1760 Bijtende vloeistof, n.e.g., 8, III, (E)
- UN 3054 Cyclohexylmercaptaan, 3, III, (D/E)
Lijst 6
2
v2015
9. Welke etiketten moeten op de colli voorkomen bij vervoer van de volgende gevaarlijke
stoffen ?
- UN 1073 Zuurstof, sterk gekoeld, vloeibaar
etiket(ten) nr. : ...............................
- UN 3073 Vinylpyridinen, gestabiliseerd
etiket(ten) nr. : ...............................
- UN 1183 Ethyldichloorsilaan
etiket(ten) nr. : ...............................
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2570 Cadmiumverbinding, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2205 Adiponitril, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1436 Zinkpoeder, 4.3 (4.2), III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1550 Antimoonlacetaat, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
11. U vervoert een recipiënt met 4-Nitrosofenol dat ingedeeld is bij UN-nummer 3236. Geef
een correcte omschrijving van dit product voor op het vervoerdocument.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 6
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Mag U zonder speciale voorzorgen volgende gevaarlijke stoffen naast levensmiddelen
vervoeren ?
- UN 1921 Propyleenimine, gestabiliseerd
O Ja
O Neen
- UN 3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g.
O Ja
O Neen
- UN 1435 Zinkas
O Ja
O Neen
2. Geef aan voor welke van de volgende transporten een containerverpakkingscertificaat is
voorgeschreven:
O
O
O
een container met een inhoud van 10 m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van
de haven van Zeebrugge (waar hij van over zee is toegekomen) naar Mechelen.
een container met een inhoud van 2 m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van
Mechelen naar de haven van Zeebrugge (voor verder transport over zee).
een container met een inhoud van 10 m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van
Mechelen naar de haven van Zeebrugge (voor verder transport over zee).
3. Wat zijn de verschillen tussen een MEGC en een batterijvoertuig ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Waarom is een poederblusser weinig geschikt om een oververhitte band te blussen ?
O
O
O
Lijst 7
Omdat het poeder de achterkant van de band niet bereikt zodat daar toevoer van
zuurstof mogelijk blijft
Omdat de inhoud van het blustoestel de band niet afkoelt
Omdat het smeltend rubber reageert met het bluspoeder
1
v2015
5. Welke etiketten moeten op de colli voorkomen bij vervoer van de gevaarlijke stoffen met de
volgende UN-nummers ?
- UN 2548
etiket(ten) nr. : ..................................................
- UN 1545
etiket(ten) nr. : ..................................................
- UN 1962
etiket(ten) nr. : ..................................................
6. Welke gevaren gaan uit van een beschadigde verpakking die UN 1397 Aluminiumfosfide
bevat?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- twee vaten met in totaal 400 kg netto UN 1350 Zwavel
- twee vaten met in totaal 200 liter UN 2193 Hexafluorethaan
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 8.000 kg UN 1418 Magnesiumpoeder, 4.3 (4.2),
II, (D/E)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 4.000 kg UN 2334 Allylamine, 6.1 (3), I, (C/D)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 4.000 kg UN 2333 Allylacetaat, 3 (6.1), II, (D/E)
O Ja
O Neen
Lijst 7
2
v2015
9. Geef aan welke oranje schilden op iedere zijkant van een tankcontainer geplaatst moeten
worden die volgende gevaarlijke stoffen bevat :
- UN 1298 Trimethylchloorsilaan, 3 (8), II, (D/E)
- UN 1544 Alkaloïden, vast, n.e.g., 6.1, III, (E)
- UN 1514 Zinknitraat, 5.1, II, (E)
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 1544 Alkaloïden, vast, n.e.g., 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1848 Propionzuur, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2823 Crotonzuur, vast, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
11. U vervoert een ongereinigde lege tankcontainer die zinkas (met UN-nummer 1435) heeft
bevat. Geef een correcte omschrijving ervan voor op het vervoerdocument.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 7
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Duid aan in welke van de volgende gevallen het toegelaten is om te roken wanneer u
gevaarlijke goederen vervoert ? (geef alle mogelijkheden)
U
U
O in de cabine, terwijl U aan het rijden bent
O in de cabine, terwijl de gevaarlijke goederen op het voertuig worden geladen
O in de nabijheid van het voertuig, tijdens een sanitaire tussenstop
2. Uw vervoerdocument bevat een enkele (correcte) omschrijving van de vervoerde
gevaarlijke stof:
“UN 2447, Phosphor, Weiß, geschmolzen, 4.2 (6.1), I , (B/E)“
Is deze omschrijving geschikt om die stof te vervoeren :
- van België naar Frankrijk
O Ja
O Neen
- van Frankrijk naar België
O Ja
O Neen
- van Nederland naar Duitsland
O Ja
O Neen
- van Duitsland naar Nederland
O Ja
O Neen
3. Welke zijn de verschillen tussen een IBC en een verpakking voor vaste stoffen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Waar moet U beginnen met het blussen van een brandhaard, gezien vanuit uw positie ?
O In het midden van de brandhaard, met de wind in de rug
O Aan de zijkant van de brandhaard, met de wind mee
O Aan de voorkant van de brandhaard, met de wind mee
Lijst 8
1
v2015
5. Worden alle klassen opgesplitst in verpakkingsgroep I, II en III ?
O Ja
O Neen
Indien neen, bij welke gevaarlijke goederen is dat dan niet het geval ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- vijf flessen met in totaal 10 liter UN 2295 Methylchlooracetaat
- tien flessen met in totaal 20 liter UN 1005 Ammoniak, watervrij
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 4.000 kg Allylalcohol (UN 1098)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 600 kg Arseenstof (UN 1562)
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 12.000 kg Zwavel (UN 1350)
O Ja
O Neen
Lijst 8
2
v2015
8. Geef aan welke oranje schilden op iedere zijkant van een tankcontainer geplaatst moeten
worden die volgende gevaarlijke stoffen bevat :
- Parfumerieproducten van UN 1266 en bijzondere
bepaling 640E
- Brucine van UN 1570
- Thionylchloride van UN 1836
9. Welke gevaarsetiketten moeten op een vat met UN 1569 Broomaceton voorkomen ?
O
O
rood
O
O
O
rood
groen
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2074 Acrylamide, vast, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1869 Magnesium, 4.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2008 Zirkoniumpoeder, droog, 4.2, II, (E)
O Ja
O Neen
11. U vervoert een ongereinigde lege tankcontainer die Octanen (met UN-nummer 1262) heeft
bevat. Geef een correcte omschrijving ervan voor op het vervoerdocument.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 8
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Welk etiket duidt op de aanwezigheid van brandbare vaste stoffen ?
O
O
O
O
O
2. Hoeveel liter benzine (UN 1203) mag u maximaal in een IBC meenemen naar een
bouwwerf van uw eigen firma (om daar ter plaatse gebruikt te worden), als u volledig
vrijgesteld wilt blijven van de voorschriften van het ADR ?
..........................................................................................................................................
3. Een houder zonder UN-merkteken met een capaciteit van 500 liter, die een gevaarlijke
vloeistof bevat, is :
O een afneembare tank
O een groot recipiënt voor losgestort vervoer (IBC)
O een vaste tank
4. Wat moet U doen bij een lekkage van een ADR product die geen rechtstreeks gevaar voor
uzelf inhoudt (buiten de algemene maatregelen die steeds als eerste bij een incident moeten
getroffen worden) ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 9
1
v2015
5. Welke van de volgende stoffen zijn ingedeeld bij een collectieve rubriek ?
O
O
O
O
Deze ingedeeld bij UN 1248
Deze ingedeeld bij UN 3130
Deze ingedeeld bij UN 2775
Deze ingedeeld bij UN 1708
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- 3 vaten van elk 100 liter UN 1793 Isopropylfosfaat
- 5 vaten van elk 100 liter UN 1272 Pijnolie
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- Een voertuig geladen met 4.000 kg product ingedeeld bij UN 2028
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 4.000 kg product ingedeeld bij UN 3113
O Ja
O Neen
- Een voertuig geladen met 4.000 kg product ingedeeld bij UN 1717
O Ja
O Neen
Lijst 9
2
v2015
8. U moet een gesloten kartonnen doos vervoeren die colli met UN 1500 en UN 1064 bevat.
Welke vermeldingen en signalisaties dienen er voor het ADR op deze oververpakking voor
te komen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 1483 Anorganische peroxides, n.e.g., 5.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1740 Waterstofdifluoriden, vast, n.e.g., 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2518 1,5,9-Cyclododecatrieen, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
10. U vervoert een ongereinigde lege tankcontainer die nicotine (met UN-nummer 1654) heeft
bevat. Geef een correcte omschrijving ervan voor op het vervoerdocument.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 9
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Duid voor elk van de volgende gevallen aan hoeveel etiketten aangebracht moeten worden :
- gevaarsetiketten op IBC’s van 2.000 liter
O één enkel
O twee
- gevaarsetiketten op vaten van 200 liter
O één enkel
O twee
- oriëntatiepijlen op houders van 200 liter
O één enkel
O twee
2. Vallen de in a), b) en c) omschreven transporten onder het verbod van volgend Belgisch
verkeersteken (C24 B) ?
a)
500 kg UN 2294 n-methylaniline in colli
O Ja
O Neen
b)
een tankcontainer met 5.000 liter UN 2295 Methylchlooracetaat
O Ja
O Neen
c)
500 kg UN 3230 Zelfontledende vaste stof van type F in colli
O Ja
O Neen
3. Wat zijn de verschillen tussen een IBC en een grote verpakking ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 10
1
v2015
4. U geniet van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid). Welke van de volgende voorschriften van het ADR vallen dan weg ?
O
O
O
Die met betrekking tot de schriftelijke instructies
Die met betrekking tot de oranje schilden
Die met betrekking tot de bijkomende brandblusapparaten
5. Uw voertuig is geladen met kisten die de hele laadruimte vullen en die niet zijn vastgezet
met riemen, klampen of andere hulpmiddelen. Welke afstand mag er dan tussen de kisten
onderling gelaten worden ?
.........................................................................................................................................
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- 20 flessen die elk 10 liter UN 1833 Zwaveligzuur bevatten
- 20 lege, niet gereinigde flessen van elk 10 liter die datzelfde product hebben bevat
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- 4.000 kg product ingedeeld bij UN 1547
O Ja
O Neen
- 8.000 kg product ingedeeld bij UN 1605
O Ja
O Neen
- 8.000 kg product ingedeeld bij UN 1585
O Ja
O Neen
Lijst 10
2
v2015
8. Geef de betekenis van volgende identificatienummers van het gevaar (bovenaan op de
oranje schilden):
839 :
.......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
423 :
.......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
382 :
.......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
99 :
.......................................................................................................................……
9. Welke gevaarsetiketten moeten op een vat met UN 1045 Fluor, samengeperst voorkomen ?
O
O
O
O
O
rood
geel
geel
rood
10. U vervoert een ongereinigde lege tankcontainer die Malonitril (met UN-nummer 2647)
heeft bevat. Geef een correcte omschrijving ervan voor op het vervoerdocument.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Lijst 10
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Dient U in Nederland de verplichte reiswegen te volgen indien U de aangegeven gevaarlijke
goederen vervoert ?
- acht colli met elk 50 kg UN 2486 Isobutylisocyanaat
O Ja
O Neen
- een tankcontainer met 2.500 liter UN 2447 Fosfor, wit, gesmolten
O Ja
O Neen
- een tankcontainer met 2.500 liter UN 1070 Distikstofoxide
O Ja
O Neen
2. Uw vervoerdocument bevat één enkele (correcte) omschrijving van de vervoerde
gevaarlijke stof :
“ UN 1469 Nitrate de plomb, 5.1 (6.1), GE II, (E) “
Is deze Franstalige omschrijving geschikt om die stof te vervoeren :
- van België naar Frankrijk
O Ja
O Neen
- van Frankrijk naar Nederland
O Ja
O Neen
- van Duitsland naar België
O Ja
O Neen
- van België naar Duitsland
O Ja
O Neen
3. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- vijf vaten met in totaal 500 kg netto UN 1345 Rubberafval
- vijf flessen met in totaal 200 kg UN 1051 Cyaanwaterstof, gestabiliseerd
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 11
1
v2015
4. U vervoert dozen (samen 2.000 kg) onder de vrijstelling van de beperkte hoeveelheden.
- Moet het voertuig voorzien worden van oranje schilden ?
O Ja
O Neen
- Welk merkteken moet er aanwezig zijn op de verpakkingen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Geef de minimale inhoud van de brandblusapparaten wanneer U gevaarlijke goederen van
UN 3161 vervoert met een in België ingeschreven vrachtwagen met een maximaal
toegelaten massa van 7 ton :
- brandblusapparaat in de cabine :
- bijkomend brandblusapparaat :
........................
........................
6. Zijn er stoffen met een vlampunt van meer dan 60°C die bij klasse 3 ingedeeld worden ?
O Ja
O Neen
Indien ja, welke ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 11
2
v2015
7. Mag U uw voertuig met 14.000 kg xylylbromide, vloeibaar (UN 1701) onbewaakt op een
afgesloten fabrieksterrein geparkeerd achterlaten, wanneer in de onmiddellijke nabijheid
een bewaakte parking beschikbaar is ?
O Ja
O Neen
Waarom ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Geef het identificatienummer van het gevaar voor een
- sterk gekoeld vloeibaar gas, oxiderend
....................
- zeer giftige en brandbare vaste stof
....................
- brandbaar organisch peroxide
....................
9. Welke vermeldingen en signalisatie moet op een recipiënt met het bij UN 1961 ingedeeld
product voorkomen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Geef aan voor welke van de volgende gevaarlijke stoffen op het vervoerdocument de
officiële vervoersnaam aangevuld moet worden met de technische benaming :
O
O
O
O
Lijst 11
deze ingedeeld bij UN 3115
deze ingedeeld bij UN 1938
deze ingedeeld bij UN 1760
deze ingedeeld bij UN 2074
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Valt U onder het verbod van onderstaand verkeersbord indien U de aangegeven gevaarlijke
goederen vervoert ?
- colli met in totaal 1.500 kg UN 2486 Isobutylisocyanaat
O Ja
O Neen
- colli met in totaal 2.500 kg UN 1404 Calciumhydride
O Ja
O Neen
- een tankcontainer met 5.000 liter UN 1070 Lachgas
O Ja
O Neen
- vijftig colli met elk 50 kg UN 2502 Valerylchloride
O Ja
O Neen
2. Uw vervoerdocument bevat één enkele (correcte) omschrijving van de vervoerde
gevaarlijke stof :
“ UN 1469 Loodnitraat, 5.1 (6.1), VG II, (E)“
Is deze Nederlandstalige omschrijving geschikt om die stof te vervoeren :
- van Gent naar Namen
O Ja
O Neen
- van Namen naar Luik
O Ja
O Neen
- van Namen naar Gent
O Ja
O Neen
3. “ UN 2493 Hexamethyleenimine, 3 (8), II, (D/E) ” is :
O
O
Lijst 12
een vloeistof
een vaste stof
1
v2015
4. Welke voorschriften van het ADR blijven er van toepassing indien U gebruik maakt van de
gedeeltelijke vrijstellingen (die verband houden met de hoeveelheid per transporteenheid ?)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Welke vermeldingen moeten op de brandblussers van een in België ingeschreven voertuig
voorkomen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- twee vaten met elk 50 liter UN 2431 Anisidinen
- twee vaten met elk 100 liter UN 2205 Adiponitril
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 12
2
v2015
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt op een afgesloten fabrieksterrein
geparkeerd achterlaten ?
- 1.200 kg product ingedeeld bij UN 3232
O Ja
O Neen
- 12.000 kg product ingedeeld bij UN 2622
O Ja
O Neen
- 2.000 kg product ingedeeld bij UN 1344
O Ja
O Neen
8. Geef het identificatienummer van het gevaar voor een :
- sterk brandbevorderende en corrosieve stof
.................
- brandbare vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten toestand
.................
- pyrofore vloeistof
.................
9. Welke vermeldingen en signalisatie moet op een recipiënt met de gevaarlijke stof ingedeeld
bij UN 1977 voorkomen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 1793 Isopropylfosfaat, 8, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 1361 Roet, 4.2, III, (E)
O Ja
O Neen
11. Geef aan voor welke van de volgende gevaarlijke stoffen op het vervoerdocument de
officiële vervoersnaam aangevuld moet worden met de technische benaming :
O
O
O
O
Lijst 12
deze ingedeeld bij UN 3102
deze ingedeeld bij UN 1259
deze ingedeeld bij UN 1602
deze ingedeeld bij UN 1098
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Valt U onder het verbod van onderstaand verkeersbord indien U de aangegeven gevaarlijke
goederen vervoert ?
- 20 colli met elk 100 kg UN 3102 Organisch peroxide van
type B, vast
O Ja
O Neen
- een tankcontainer met 2.000 liter UN 2682 Cesiumhydroxide
O Ja
O Neen
- een tankcontainer met 2.000 liter UN 1275 Propionaldehyde
O Ja
O Neen
2. U verricht onderstaande transporten van gevaarlijke goederen. In welke van de opgesomde
taal of talen mag het vervoerdocument opgesteld zijn ? (duid alle correcte mogelijkheden
aan !)
U
Van Gent naar Rotterdam
O Enkel Engels
O Enkel Frans
O Nederlands + Engels
Van Gent naar Antwerpen
O Enkel Nederlands
O Enkel Frans
O Nederlands + Engels
Van Charleroi naar Rotterdam
O Enkel Engels
O Enkel Frans
O Nederlands + Engels
U
3. Hoeveel liter dieselolie (UN 1202) mag U maximaal in één IBC meenemen naar een
bouwwerf van uw eigen firma (om daar ter plaatse gebruikt te worden), als U volledig
vrijgesteld wil blijven van de voorschriften van het ADR ?
………………………………………………………………………………………………
Lijst 13
1
v2015
4. Is aan boord van het voertuig altijd een gepast apparaat voor ademhalingsbescherming voor
ieder lid van de bemanning vereist wanneer volgende gevaarlijke goederen vervoerd
worden ?
- UN 2572 Fenylhydrazine
O Ja
O Neen
- UN 1079 Zwaveldioxide
O Ja
O Neen
- UN 2419 Broomtrifluorethyleen
O Ja
O Neen
5. Op welke manieren kan een giftige stof in uw lichaam opgenomen worden ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- 10 kg netto UN 2332 Acetaldoxime, 3, III (D/E)
- 200 kg netto UN 1652 Naftylureum, 6.1, II (D/E)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 13
2
v2015
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- 12.000 kg product ingedeeld bij UN 1428
O Ja
O Neen
- 3.000 kg product ingedeeld bij UN 1176
O Ja
O Neen
- 3.000 kg product ingedeeld bij UN 1680
O Ja
O Neen
8. Geef het identificatienummer van het gevaar voor een :
- sterk gekoeld vloeibaar gas, verstikkend
....................
- sterk bijtende en voor zelfverhitting vatbare vloeistof
....................
- vaste stof die met water reageert, waarbij brandbare
gassen vrijkomen
....................
9. Een beschadigd vat met Isopropylisocyanaat (UN 2483) wordt in een bergingsverpakking
geplaatst. Welke vermeldingen en signalisatie moeten er voor het ADR op deze
bergingsverpakking voorkomen ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Wat is er fout in de volgende omschrijving van de gevaarlijke stof op het vervoerdocument?
“ UN 1993 Brandbare vloeistof, n.e.g., VG III, (C/D) “
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 13
3
v2015
INITIELE OPLEIDING - BASIS
U
1. Welke van de volgende bepalingen zijn in Frankrijk van kracht ?
O Alle vervoer van gevaarlijke goederen is verboden wanneer de wegen glad zijn.
O Voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 12 ton die geladen
zijn met gevaarlijke goederen gelden speciale snelheidsbeperkingen.
O De voertuigen met gevaarlijke goederen die voorzien zijn van oranje schilden moeten de
autosnelwegen volgen, behalve in geval van noodzaak
2. Geef aan voor welke van de volgende transporten een containerverpakkingscertificaat is
voorgeschreven :
O
O
O
een container met een inhoud van 10 m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van
de haven van Zeebrugge (waar hij van over zee is toegekomen) naar Mechelen.
een container met een inhoud van 2 m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van
Mechelen naar de haven van Zeebrugge (voor verder transport over zee).
een container met een inhoud van 10 m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van
Mechelen naar de haven van Zeebrugge (voor verder transport over zee).
3. Een kartonnen doos kan zowel een gewone verpakking zijn als een oververpakking. Hoe
kunt U beide van elkaar onderscheiden ?
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................……………..
.......................................................................................................................……………..
.......................................................................................................................……………...
4. Mag U in uw vrachtwagen een reserve brandstof voor de koelinstallatie van uw
vrachtwagen meenemen in jerrycans of in een ander soort collo ?
O Ja
O Neen
Zo ja, bestaan er dan limieten en welke zijn die ?
.......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
Lijst 14
1
v2015
5. IJzerpentacarbonyl is een stof met classificatiecode TF1. Geef aan welke gevaren aan dit
product verbonden zijn.
O
O
O
O
O
Besmettelijk
Bijtend
Brandbaar
Giftig
Organisch peroxide
O
O
O
O
O
Oxiderend
Verstikkend
Voor zelfontbranding vatbaar
Zelfontledend
Divers gevaar, anders dan voorgaande
6. Kunt U genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per
transporteenheid) wanneer U volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de
berekeningen) :
- vijf jerrycans met in totaal 100 kg netto UN 1718 Butylfosfaat, 8, III, (E)
- vijf flessen met in totaal 15 kg netto UN 1689 Natriumcyanide, vast, 6.1, I, (C/E)
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
7. Mag U uw voertuig met de volgende lading onbewaakt langs de kant van de openbare weg
geparkeerd achterlaten ?
- 4.000 kg UN 1565 Bariumcyanide, 6.1, I, (C/E)
O Ja
O Neen
- 4.000 kg UN 1586 Koperarseniet, 6.1, II, (D/E)
O Ja
O Neen
- 12.000 kg UN 1790 Fluorwaterstofzuur, 8 (6.1), II, (E)
O Ja
O Neen
8. Een beschadigd vat met Berryliumpoeder (UN 1567) wordt in een bergingsverpakking
geplaatst. Welke vermeldingen en signalisatie moeten er voor het ADR op deze
bergingsverpakking voorkomen ?
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
.......................................................................................................................…………….
Lijst 14
2
v2015
9. Geef de betekenis van volgende identificatienummers van het gevaar (bovenaan op de
oranje schilden) :
44 :
.......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
623 : .......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
X839 : .......................................................................................................................……
.......................................................................................................................……
10. Mag U volgende stoffen losgestort vervoeren ?
- UN 2206 Isocyanaten, giftig, n.e.g., 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2473 Natriumarsanilaat, 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
- UN 2025 Kwikverbinding, vast, n.e.g., 6.1, III, (E)
O Ja
O Neen
11. Wat is er fout in de volgende omschrijving van de gevaarlijke stof op het vervoerdocument?
“ UN 1988 Aldehyden, brandbaar, n.e.g., VG III, (E)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lijst 14
3
v2015
Download