Bestek Nr Procurement 2015 R3 442

advertisement
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Federale Politie
Algemene directie van de
ondersteuning en het beheer
Directie van de aankopen
POST ADRES
FYSISCH ADRES
Kroonlaan 145A
Kroonlaan 145
1050 Brussel
Blok D – 3de verdieping
1050 Brussel
Opsteller van het dossier: Bastiaan DEPRE
Telefoon 02 642 66 31
Fax 02 642 66 04
De
12 oktober 2015
E-mail: [email protected]
Bijlage(n):
10
BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 442 bis
betreffende een meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar
betreffende de aankoop van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van
de Federale Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat
(VSSE)
Gunningswijze :
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING
Op basis van artikel 26, §2, 1°, d) van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Bekendmaking:
EUROPESE
Opening van de offertes: Zo snel mogelijk en ten laatste op 9 november 2015 om 9u in lokaal D 1071 –
Blok D, 1e verdieping, Kroonlaan 145, 1050 Brussel
1
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
INHOUDSTAFEL
DEEL I : Administratieve bepalingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
AFWIJKINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS
BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE RAAMOVEREENKOMST
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSCOLLEGES INGEVAL VAN BETWISTINGEN
GUNNINGSWIJZE VAN DE RAAMOVEREENKOMST
VOORWERP EN MODALITEITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST
AANBESTEDENDE OVERHEID EN LEIDENDE DIENST
LEIDENDE AMBTENAAR
TOEGANGSRECHT
KWALITATIEVE SELECTIE
OPSTELLEN EN AFGIFTE VAN DE OFFERTES
BORGTOCHT
PRIJS
LEVERING
NAZCIHT
OPLEVERING
GUNNINGSCRITERIA VAN DE RAAMOVEREENKOMST
WIJZE VAN BETALING
WIJZE VAN BESTELLING EN BETALING DOOR ADIV EN VSSE
WAARBORG
BIJZONDERE CLAUSULES
DEEL II: Technische bepalingen
1.
2.
VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
TECHNISCHE SPECIFICATIES
BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BIJLAGE A : ADMINISTRATIEVE OFFERTE EN PRIJS
BIJLAGE B : TECHNISCHE SPECIFICATIES
BIJLAGE C : ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE – PRIJZENSTRUCTUUR
BIJLAGE D : VERKLARING BETREFFENDE DE KWALITATIEVE SELECTIE – ECONOMISCHE DRAAGKRACHT
BIJLAGE E : VERKLARING BETREFFENDE DE KWALITATIEVE SELECTIE – TECHNISCHE BEKWAAMHEID
BIJLAGE F : ATTEST BETREFFENDE DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID – MODEL
BIJLAGE G : ENGAGEMENTSVERKLARING TOT HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN FINANCIËLE EN/OF TECHNISCHE MIDDELEN
BIJLAGE H : TOEWIJZINGSMETHODE – VOORBEELD
BIJLAGE I : OPVOLGING VAN BESTELLINGEN
BIJLAGE J : ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE – PRIJSHERZIENING
2
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
DEEL I : Administratieve bepalingen
1
Afwijkingen van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
Het huidige bestek bevat geen afwijking van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken.
2
Bepalingen toepasselijk op de raamovereenkomst
2.1
De huidige raamovereenkomst is onderworpen aan de volgende bepalingen:
-
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna genoemd ‘Wet van 15 juni 2006’);
-
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
-
Wet van 25 november 1991 houdende goedkeuring van het verdrag inzake de rechten van
het kind aangenomen te New York op 20 november 1989 B.S., 17 januari 1992;
-
Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren (hierna genoemd ‘K.B. van 15 juli 2011’);
-
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna genoemd
‘K.B. van 14 januari 2013’);
-
Koninklijk Besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de
overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op
federaal niveau;
-
Ministerieel besluit van 19 december 2013 betreffende het overdragen van bevoegdheid
van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en
de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het
doen van diverse uitgaven;
-
Het huidige bestek en de bijlagen alsook de andere documenten van de opdracht;
-
Omzendbrief van 23 juni 2004 betreffende het verbod om in de bepalingen van een
opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de
mededinging beperken of uitsluiten, B.S., 25 juin 2004;
-
Omzendbrief P&O/2012/e-Proc. van 30 november 2012 betreffende het gebruik van de eProcurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat, B.S., 7 december
2012;
-
Omzendbrief van 5 mei 2014 – Overheidsopdrachten – Belangenvermenging –
Draaideurconstructie (‘revolving doors’), B.S., 20 mei 2014;
-
Omzendbrief van 16 mei 2014 betreffende de integratie van duurzame ontwikkeling, met
inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote
ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale
aanbestedende instanties, B.S., 21 mei 2014;
-
Algemene Boekhoudkundige Clausule – prijzenstructuur in bijlage C bij het huidige
bestek;
-
Algemene Boekhoudkundige Clausule – prijsherziening in bijlage J bij het huidige bestek;
3
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
2.2
Uitsluiting
De toepassing van elke andere bepaling of clausule die tegenstrijdig is met de bepalingen die
toepasselijk zijn op de raamovereenkomst, zoals algemene of bijzondere verkoops-, uitvoerings-,
onderhouds- en/of waarborgvoorwaarden van de inschrijver, is uitgesloten.
Door het loutere indienen van hun offerte erkennen de inschrijvers kennis te hebben genomen van
deze bepaling en verzaken zij expliciet aan de toepassing van hun algemene of bijzondere
voorwaarden.
3
Toepasselijk recht en bevoegde rechtsinstanties in geval van betwistingen
3.1
In geval van betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst zal het
Belgische recht toepasselijk zijn.
3.2
Alle geschillen betreffende de uitvoering van de raamovereenkomst zullen uitsluitend door de
bevoegde rechtsinstanties van Brussel beslecht worden.
4
Gunningswijze van de raamovereenkomst
4.1
De
raamovereenkomst
zal
toegewezen
worden
via
een
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking krachtens artikel 26, § 2, 1°, d) van de Wet van 15
juni 2006 en artikel 2, § 1r, 3° van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
4.2
Rechtvaardiging: het bedrag van de opdracht exclusief BTW bereikt de bedragen vastgelegd door
de Koning niet
4.3
De raamovereenkomst zal met één enkele deelnemer gesloten worden. In toepassing van artikel 137 van het
Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 zullen de erop gebaseerde opdrachten (gedeeltelijke bestellingen) aan
hem gegund worden volgens de erin gestelde voorwaarden, zonder aanvulling van de initiële offerte.
5
Voorwerp en modaliteiten van de raamovereenkomst
5.1
Voorwerp van de raamovereenkomst
5.1.1
Een meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar
betreffende de aankoop van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale
Eenheden van de Federale Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en
de Veiligheid van de Staat (VSSE)
5.1.2
Deze raamovereenkomst bestaat uit twee (2) posten :
Post 1 : batterijenset / koffer
Post 2 : oplader
5.1.3
De inschrijvers zijn verplicht een offerte in te dienen voor ALLE posten van de
raamovereenkomst
5.2
Duur van de raamovereenkomst
De raamovereenkomst zal tot stand komen op de dag na de datum van de notificatiebrief en zal
eindigen ofwel op 30 juni, ofwel op 31 december volgend op het aflopen van het derde (3e) jaar
van de raamovereenkomst, al naargelang deze in de loop van het eerste of het tweede semester
respectievelijk afgesloten werd.
4
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
De exacte datum van het beëindigen van de raamovereenkomst zal in de notificatiebrief
vermeld worden.
Onverminderd de bepalingen van artikelen 47, § 2, 1°, 60, alinea 1, 3°, 61 en 62 van het Koninklijk
Besluit van 14 januari 2013 eigent de aanbestedende overheid zich het recht toe de
raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk jaarlijks op te zeggen bij het eindigen van het lopende
burgerlijke jaar, mits een vooropzeg van twee (2) maanden, te betekenen bij aangetekend
schrijven aan de begunstigde.
De opzegging geeft aan de begunstigde geen recht op vergoeding.
5.3
Principe van uniciteit van de offerte
Met toepassing van artikel 54, paragraaf 2, alinea 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 kan
een inschrijver slechts één enkele offerte indienen per opdracht
Voor de toepassing van deze bepaling wordt elke deelnemer aan een combinatie zonder
rechtspersoonlijkheid beschouwd als een inschrijver.
5.4
Vrije variante met beperkingen
Het indienen van vrije varianten is toegestaan.
De inschrijver dient een basisofferte of een vrije variante in.
Krachtens artikel 9, paragraaf 1, 3° van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 moeten de vrije
varianten beantwoorden aan de volgende minimale vereisten:
 De voorgestelde batterijvarianten moeten een minimale capaciteit van 50 Ah hebben met een
minimale energiedichtheid van 15 A per dm³ en een maximale massa van 1 kg per dm³.
 Het maximale volume van de voorgestelde batterijvarianten mag niet groter zijn dan 20 dm³.
 De maximale massa van de voorgestelde batterijvarianten mag niet groter zijn dan 10 kg.
De inschrijver zal in zijn offerte duidelijk vermelden van welke, niet minimale technische
voorwaarden de door hem voorgestelde vrije varianten afwijken.
Het doel van vrije varianten is om de inschrijvers toe te laten voorstellen in te dienen, die technisch
beter zijn dan wat gevraagd wordt in de technische specificaties. Daartoe dienen de varianten een
kwaliteit te hebben die ten minste gelijkwaardig is aan de in het bestek gestelde eisen. De
inschrijver dient in zijn offerte duidelijk te vermelden waarom zijn voorstel beter is dan het
gevraagde.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het voorstel dat voorgesteld wordt als
vrije variante te aanvaarden of te weigeren. De criteria van aanvaarding of weigering zullen
operationele, technische, administratieve, logistieke en ecologische criteria zijn.
5.5
Vrije opties
5.5.1
Overeenkomstig artikel 10, eerste paragraaf, 2° van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011
kunnen inschrijvers vrijelijk vrije opties indienen.
5.5.2
De opties worden ingediend in een apart deel van de offerte.
5.5.3
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de aanbestedende
overheid nooit verplicht is om een vrije optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch
tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst, overeenkomstig artikel 10, paragraaf
3 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
5.5.4
Aangezien het gaat om specifiek technologisch materiaal dat moet worden ingezet op een
moeilijk operationeel terrein, mag de inschrijver elke optie voorstellen die de kwaliteit en
de operationaliteit van de oplossing kan verbeteren.
De inschrijver zal deze optie, haar meerwaarde en prijs goed beschrijven.
5
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Deze optie is vrij en telt dus niet mee voor de berekening van de punten die worden
toegekend tijdens de evaluatie.
Indien hij hierover beschikt, zal de inschrijver een model kunnen voorstellen dat toegang op
afstand tot het systeem biedt om de parameters af te lezen en in voorkomend geval te
beheren.
5.6
Hoeveelheden van de raamovereenkomst
5.6.1
De geschatte hoeveelheden voor de duur van de raamovereenkomst zijn:
Post 1
Post 2
5.6.2
Jaar 1
24
24
Jaar 2
6
6
Jaar 3
6
6
De geschatte hoeveelheden voor de duur van de raamovereenkomst voor ADIV en VSSE
zijn:
Post 1
Post 2
Jaar 1
6
6
Jaar 2
2
2
Jaar 3
1
1
5.6.3
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de vermelde hoeveelheden
GESCHATTE hoeveelheden betreffen. Deze schatting wordt slechts ten titel van inlichting
gegeven, en bindt de aanbestedende overheid niet, die zich het recht voorbehoudt om
jaarlijks de hoeveelheden te bestellen die zij nodig heeft.
6
Aanbestedende overheid en leidende dienst
6.1
Aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid is de Federale Politie.
6.2
Leidende dienst
De leidende dienst is de enige dienst die bevoegd is om wijzigingen aan te brengen aan de
bepalingen van de raamovereenkomst:
ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK
DIENST PROCUREMENT (afgekort: DLPROC)
POSTADRES:
Kroonlaan 145A
1050 BRUSSEL
FYSISCH ADRES:
Kroonlaan 145
6
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Blok D - 3de verdieping
1050 BRUSSEL
Dossierbeheerder: Bastiaan DEPRE
Telefoon: 02 642 66 31
Fax: 02 642 66 04
E-mail: bastiaan.depre@police.
7
Leidende ambtenaar
7.1
Voor de federale politie
7.1.1
Aanwijzing
FEDERALE POLITIE
DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (afgekort: DSU)
Luchtmachtlaan 10 – blok Abis
1040 BRUSSEL
7.1.2
Bevoegdheden
De leidende ambtenaar is belast met de leiding en de contrôle op de uitvoering van de
raamovereenkomst.
Hij is bevoegd voor:
-
7.2
het opstellen van de bestelbons van gedeeltelijke bestelling;
de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst in de gestelde
voorwaarden;
de uitvoering van de volledige voorlopige oplevering;
Voor ADIV en/of VSSE
De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als opdrachtencentrale op basis van de
artikelen 2, 4° en 15 van de Wet van 15 juni 2006 ten voordele van ADIV en/of VSSE.
Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 zijn ADIV en/of VSSE vrijgesteld van de
verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren.
ADIV en/of VSSE staan volledig zelf in voor de uitvoering van de raamovereenkomst vanaf de
bestelling tot de betaling. De federale politie komt geenszins nog tussen in de uitvoering. Dit houdt
in dat ADIV en/of VSSE instaan voor alle uitvoeringsmodaliteiten met inbegrip van de borgtocht, de
herstelling, de oplevering, beroep op waarborg, toepassing van de boetes, enz.
De federale politie blijft echter de enige bevoegde dienst voor de maatregelen van ambtswege en
de toepassing van prijsherzieningsformules.
Eenmaal de raamovereenkomst afgesloten, zullen de uitvoeringsmodaliteiten per
overheidsopdracht gepubliceerd worden op de website van de algemene directie van de
ondersteuning en het beheer.
8
Toegangsrecht
8.1
Onderzochte uitsluitingscriteria
In het kader van de huidige procedure zal de aanbestedende overheid de volgende
uitsluitingscriteria onderzoeken:
7
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
-
het feit dat de leverancier zich niet in één van de situaties bevindt van artikel 61,
paragraaf 1 en paragraaf 2, 1° tot en met 7° van het Koninklijk Besluit van 15 juli
2011;
-
het feit dat voldaan is aan de vereisten van de artikelen 62 en 63 van het Koninklijk
Besluit van 15 juli 2011.
8.2
Verklaring op erewoord
In toepassing van artikel 61, paragraaf 4 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 vormt het loutere feit
van de indiening van de offerte een impliciete verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in
één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2, 1° tot en met 7° van artikel 61 van het
Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
8.3
Nazicht van de situatie van de inschrijvers
8.3.1
Een inschrijver kan van de deelname aan de raamovereenkomst worden uitgesloten indien bij
nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand.
8.3.2
Alvorens een toewijzingsbeslissing te nemen, zal de Directie van de Aankopen de situatie van de als inschrijver die
in aanmerking komt om aangeduid te worden als begunstigde nagaan.
Te dien einde zal de betrokken inschrijver ertoe gehouden zijn om alle inlichtingen of documenten, die
toelaten zijn persoonlijke situatie na te gaan, te bezorgen aan de Directie van de Aankopen, via de
snelste middelen en binnen een termijn die zij bepaalt, en dit voor wat betreft:
-
-
8.3.3
8.4
de afwezigheid van gerechtelijke veroordeling voor feiten als die bedoeld in artikel 61, §1 van
het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011;
de verplichtingen met betrekking tot de betaling van de verplichtingen met betrekking tot de
betaling van belastingen en taksen;
in voorkomend geval, de situatie van niet-faillissement of gelijkaardige situaties, indien de
Directie van de aankopen geen toegang heeft tot deze documenten (zie volgende punten);
in voorkomend geval, de verplichtingen met betrekking tot de betaling van de sociale
bijdragen, indien de Directie van de aankopen geen toegang heeft tot deze documenten (zie
volgende punten);
in voorkomend geval, de verplichtingen met betrekking tot de betaling van de belastingen,
indien de Directie van de aankopen geen toegang heeft tot deze documenten (zie volgende
punten);
De Directie van de Aankopen zal zelf, via elektronische weg (elektronisch loket Digiflow), overgaan tot het
opvragen en bijeenbrengen van de volgende documenten:
-
Het attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waaruit blijkt dat hij voldaan heeft
aan de vereisten inzake betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid. Dit attest dient
betrekking te hebben op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum
voor de ontvangst van de offertes;
-
Het attest van situatie van niet-faillissement of soortgelijke toestanden van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO);
-
Het attest “fiscale schulden” dat door de FOD Financiën wordt afgeleverd;
-
In voorkomend geval, het erkenningsattest indien het vereist is in het kader van een opdracht
voor werken.
Vrijstelling van het verstrekken van inlichtingen en documenten
In toepassing van artikel 60, §2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dient de inschrijver de in
dit bestek in verband met het toegangsrecht gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te
leggen indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde
aanbestedende overheid, op voorwaarde dat hij die procedure precies vermeldt in zijn offerte
en mits de bedoelde inlichtingen en documenten aan de gestelde vereisten van de huidige
procedure beantwoorden.
8.5
Bijzondere bepalingen in verband met bewijs van betaling van bijdragen voor de sociale
zekerheid
8
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
8.5.1
Personeel onderworpen aan de Belgische wetgeving
8.5.1.1 Indien de inschrijver personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is hij vrijgesteld van de verplichting om het
attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor te leggen.
Dit document zal via elektronische weg opgevraagd worden door de Directie van de Aankopen.
8.5.1.2 De inschrijver heeft voldaan aan de eisen in verband met de betaling van bijdragen voor de
sociale zekerheid, indien hij:
1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met
diegene die slaan op het afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van
de offertes, en
2° op deze aangiften geen bijdrageschuld heeft die groter is dan 3.000 euro of voor die schuld
uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000 euro, zal de inschrijver in orde
bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing tot gunning van de opdracht werd genomen,
aantoont dat hij, op het einde van het afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de
ontvangst van de offertes, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2,1°, van de Wet
van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2,2°, van de Wet van 15 juni 2006,
één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover
derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige
bijdrageschulden.
8.5.2
Personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie en niet onderworpen aan de
Belgische wetgeving
Indien de inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet
onderworpen is aan de hierboven vermelde Wet van 27 juni 1969, zal hij het volgende voorleggen:
Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid, waarin bevestigd wordt dat
hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van
de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake
betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
8.5.3
Personeel uit een staat die geen lid is van de Europese Unie en niet onderworpen aan
de Belgische wetgeving
Naar analogie met de bepalingen van artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, zal de
inschrijver die personeel uit een andere staat, die geen lid is van de Europese Unie,
tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de hierboven vermelde Wet van 27 juni 1969, het
volgende voorleggen:
Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid, waarin bevestigd wordt dat
hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van
de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake
betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
8.5.4
Indien de inschrijver personeel tewerkstelt dat tegelijkertijd onder de regeling van de twee
of drie hiervoor vermelde punten valt, zijn de regels vervat in de voorgaande punten cumulatief
van toepassing.
9
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
8.5.5
De aanbestedende overheid kan, overeenkomstig artikel 62, paragraaf 5 van het Koninklijk Besluit
van 15 juli 2011, inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver die onderworpen is aan
de sociale zekerheid van de zelfstandigen teneinde na te gaan of hij in orde is met de betaling van
zijn bijdragen inzake sociale zekerheid.
8.5.6
Het voorleggen bij de offerte van de attesten bepaald in de vorige punten is niet vereist indien ze
reeds bij de aanvraag tot deelneming waren gevoegd, mits ze op dezelfde periode slaan.
8.6
Bijzondere bepalingen inzake fiscale verplichtingen
8.6.1
Belgische inschrijvers
8.6.1.1 Indien de inschrijver Belg is, is hij vrijgesteld van de verplichting om het attest van de FOD
Financiën voor te leggen.
Dit document zal via elektronische weg opgevraagd worden door de Directie van de Aankopen.
8.6.1.2 In toepassing van artikel 63, § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 zal de
aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de
FOD Financiën verifiëren op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd
binnen achtenveertig uur na de openingszitting.
8.6.1.3 De inschrijver heeft aan de verplichtingen toepasselijk in België voldaan, indien hij
voor die verplichtingen geen schuld heeft van meer dan 3.000 euro, of voor die schuld
uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
Evenwel, zelfs wanneer de fiscale schuld groter is dan 3.000 euro, zal de inschrijver in orde
bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing over de gunning van de opdracht wordt
genomen, aantoont dat hij op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, van de
Wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2°, van de Wet van 15
juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke
verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000 euro na, ten minste gelijk
is aan de achterstallige afbetaling van zijn fiscale schulden.
8.6.2
Buitenlandse inschrijvers
De inschrijver zal een attest voorleggen dat door de bevoegde autoriteit van het land waar
de inschrijver gevestigd is afgeleverd wordt, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft inzake de
betaling van zijn belastingen volgens de wetgeving van dit land.
9
Kwalitatieve Selectie
9.1
Voorafgaande opmerking
De inschrijver is ertoe gehouden om ALLE inlichtingen en documenten die in de
huidige procedure vereist zijn op het gebied van kwalitatieve selectie te
verstrekken, zelfs indien hij deze al zou verstrekt hebben in de loop van een andere
procedure die georganiseerd werd door de Federale Politie.
9.2
Financiële en economische draagkracht
9.2.1
In toepassing van artikel 67, §1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, wordt de financiële en
economische draagkracht van de inschrijver aangetoond door het voorleggen van de volgende
referenties:
10
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
9.2.1.1 Een verklaring betreffende de gemiddelde totale jaarlijkse omzet over de laatste drie boekjaren,
met een minimum van 80.000,00 EUR exclusief BTW.
Deze referenties worden bewezen door een verklaring van de inschrijver.
Een verklaringsmodel wordt opgenomen in bijlage D
9.2.2
Indien de inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde
referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met
andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht, overeenkomstig artikel 67,§2
van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
9.2.3
Overeenkomstig artikel 74 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 kan een inschrijver zich,
binnen het kader van deze procedure, beroepen op de financiële en economische draagkracht van
andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten.
In dat geval toont hij de aanbestedende overheid aan dat hij zal beschikken over de voor de
uitvoering van de raamovereenkomst noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis
van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
Dit bewijs zal geleverd worden door een engagementsverklaring, opgesteld en ondertekend door de entiteit of de
entiteiten waarop de inschrijver een beroep doet, op het verplichte verklaringsmodel opgenomen in bijlage G.
Deze verklaring zal ondertekend dienen te worden door de bevoegde of gevolmachtigde personen die de betreffende
entiteit kunnen verbinden.
Zij dient vergezeld te worden:
van de referenties en documenten die met betrekking tot de kwalitatieve
selectie gevraagd worden;
van de documenten met betrekking tot het toegangsrecht.
Deze entiteiten zijn immers onderworpen aan artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli
2011. Dientengevolge zijn ook zij verplicht om de documenten die vereist worden in het
huidige bestek onder het punt betreffende het toegangsrecht
9.2.4
Onder dezelfde voorwaarden als diegene voorzien in het voorgaande punt, kan een
combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de
combinatie of van andere entiteiten.
9.3
Technische of professionele bekwaamheid
9.3.1
De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal gerechtvaardigd
worden door het voorleggen van de volgende referenties:
9.3.1.1
In toepassing van artikel 71, 3° van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, een lijst van minstens
twee (2) referenties van leveringen waarop de raamovereenkomst betrekking heeft en die de
afgelopen drie (3) jaar werden verricht, voor een minimaal bedrag van 1.000,00 EUR (excl.
BTW). Deze referenties vermelden het bedrag, de datum en de en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren.
Een verklaringsmodel voor de referenties wordt opgenomen in bijlage E
Leveringen aan een publiekrechterlijke instantie worden bewezen door attesten die de
bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend.
Leveringen aan een particuliere afnemer worden bewezen door attesten van de
afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
11
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Een model van attest wordt opgenomen in bijlage F
9.3.2
Overeenkomstig artikel 74 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 kan een inschrijver zich,
binnen het kader van deze raamovereenkomst, beroepen op de technische bekwaamheid of
beroepsbekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die
entiteiten.
In dat geval toont hij de aanbestedende overheid aan dat hij zal beschikken over de voor de
uitvoering van de raamovereenkomst noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis
van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
Dit bewijs zal geleverd worden door een engagementsverklaring, opgesteld en ondertekend
door de entiteit of de entiteiten waarop de inschrijver een beroep doet, op het verplichte
verklaringsmodel opgenomen in bijlage G.
Deze verklaring zal ondertekend dienen te worden door de bevoegde of gevolmachtigde
personen die de betreffende entiteit kunnen verbinden.
Zij dient vergezeld te worden:
van de referenties en documenten die met betrekking tot de kwalitatieve
selectie gevraagd worden;
van de documenten met betrekking tot het toegangsrecht.
Deze entiteiten zijn immers onderworpen aan artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli
2011. Dientengevolge zijn ook zij verplicht om de documenten die vereist worden in het
huidige bestek onder het punt betreffende de toegang tot de opdracht.
9.3.3
Onder dezelfde voorwaarden als die vermeld onder het voorgaande punt, kan een combinatie
van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van
andere entiteiten.
10
Opstellen en afgifte van de offertes
10.1
Elektronische middelen
10.1.1 Het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van offertes is toegestaan, mits de
vormvoorschriften van dit bestek in acht genomen worden.
10.1.2 Door het loutere feit van het indienen van hun offerte via elektronische middelen, aanvaarden de
inschrijvers dat de gegevens van hun offertes opgeslagen worden door de ontvangstinstallatie van
de aanbestedende overheid, krachtens artikel 52, paragraaf 2, lid 4 van het Koninklijk Besluit van
15 juli 2011.
10.2
Wijze van indiening van de offerte
Om een offerte in te dienen, kiest de inschrijver, met wederzijdse uitsluiting van de
mogelijkheden, voor één van de volgende manieren van indiening van zijn offerte:
12
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
10.2.1 OFWEL via elektronische weg, via het e-Tendering platform.
10.2.2 OFWEL via het materieel indienen van een offerte op papier.
10.3
Opstellen en structuur van de offerte
10.3.1 Gemeenschappelijke bepalingen
10.3.1.1 Overeenkomstig artikel 90, §2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, dient de offerte,
ongeacht de manier van haar indiening, bij de voorzitter of zijn afgevaardigde toe te komen
VÓÓR het begin van de zitting voor de opening van de offertes, voorzien in lokaal D 1071
(« Aanbestedingszaal »), Kroonlaan 145, Blok D, 1e verdieping, te 1050 BRUSSEL.
10.3.1.2 De offerte zal de volgende structuur volgen:
Hoofdstuk 1 : Administratieve offerte en prijsofferte
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :

Het formulier voor de administratieve offerte en prijsofferte (bijlage A) , naar
behoren ingevuld en ondertekend, in zijn geheel
 De inventaris (bijlage A/1) naar behoren ingevuld en ondertekend,
 Het bewijs van de bevoegdheid van de ondertekenaar om de vennootschap in
rechte te verbinden:
- de gecoördineerde statuten en de vennootschapsakten;
- in voorkomend geval, mandaat of volmacht
Hoofdstuk 2 : Dossier voor de selectie
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :


In te dienen documenten voor het toegangsrecht (zie het betreffende punt)
In te dienen documenten in het kader van de kwalitatieve selectie (zie het
betreffende punt)
Hoofdstuk 3: Bijkomende inlichtingen omtrent de prijs
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :

De prijzenstructuur (bijlage C)
13
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Hoofdstuk 4 : Informatie in verband met de technische specificaties
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :

De gedetailleerde informatie omtrent de technische specificaties die alle
technische clausules die opgenomen zijn in deel II van dit bestek overnemen
en eerbiedigen, waarbij hun rangordre en nummering in acht genomen zal
worden.
Hoofdstuk 5: (Facultatief) – Documentatie, in voorkomend geval
10.4
Ondertekening van de offerte
10.4.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 51, §2, alinea 2 van het Koninklijk Besluit van 15
juli 2011, dient de offerte ondertekend te worden door de persoon of personen die
bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver te verbinden:
-
-
De inschrijver – fysieke persoon;
Één of meerdere fysieke personen die krachtens de regels van het vennootschapsrecht of andere
wettelijke of reglementaire bepalingen en de toepasselijke statutaire clausules bevoegd zijn om
een inschrijver – rechtspersoon te verbinden;
Een lasthebber – fysieke of rechtspersoon, bevoegd om de fysieke of rechtspersoon te
verbinden.
10.4.2 Indien de hoedanigheid en de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen
in het kader van de ondertekening van offertes vermeld wordt in de statuten of andere
vennootschapsakten, zullen de documenten bijgevoegd moeten worden waarin het
volgende vermeld wordt:
1) De benoeming in deze hoedanigheid (bvb. Bestuurder, gedelegeerd bestuurder, gedelegeerde
voor het dagelijks bestuur, uitbater,…);
2) De bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen, alleen of samen met één of
meerdere gemachtigden, in voorkomend geval.
10.4.3 Indien de hoedanigheid en bevoegdheid om de vennootschap of de fysieke persoon te
vertegenwoordigen voortvloeien uit een bijzondere of algemene lastgeving (contract
waarbij een partij, de lastgever, een bevoegdheid overdraagt aan een andere partij, de
lasthebber), zullen de volgende documenten bijgevoegd moeten worden:
1) De lastgeving (authentieke of onderhandse akte die aan de lastgever zijn bevoegdheden toekent
of een kopie van de volmacht), met eventueel een referentie aan het nummer van de bijlage bij
het Belgisch Staatsblad dat het uittreksel van de betrokken akte gepubliceerd heeft;
2) De documenten waaruit de bevoegdheden van de lastgever blijken.
14
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
10.4.4 BELANGRIJKE OPMERKING betreffende de offertes die via het E-Tendering platform
ingediend worden – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de offerte ingediend via het ETendering platform altijd elektronisch dient ondertekend te worden, door de persoon of
personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver te verbinden
Deze elektronische handtekening betreft de handtekening op elektronische wijze van het «
indieningsrapport » gegenereerd op het E-tendering platform.
Voor meer informatie, gelieve de handleiding « Offertes indienen via Internet – EProcurement voor ondernemingen » te bekijken. Het document, dat de te volgen procedure
om een offerte in te dienen op elektronische wijze vermeldt, is te vinden op de website
« Public Procurement » op het volgende adres:
http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc/ondernemingen/eprocurement/faq1/man_offertes_indienen_via_internet_nl_20140217.pdf
10.5
Offerte via het E-Tendering platform
Door de keuze voor deze indieningswijze hoeft de inschrijver zijn offerte slechts in één (1)
exemplaar in te dienen.
De handleiding « Offertes indienen via Internet – E-Procurement voor ondernemingen », dat de te
volgen procedure om een offerte in te dienen op elektronische wijze vermeldt, is te vinden op de
website « Public Procurement » op het volgende adres:
http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc/ondernemingen/eprocurement/faq1/man_offertes_indienen_via_internet_nl_20140217.pdf
Deze indieningswijze is conform aan artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
10.6
Offerte op papier
10.6.1 De offerte die op papier opgemaakt wordt, zal ingediend worden in vier (4) exemplaren.
-
één (1) origineel exemplaar opgesteld op papieren drager;
één (1) papieren kopie zonder prijsvermelding;
één (1) kopie van het originele exemplaar, opgesteld op een elektronische drager
van het type « DVD-ROM », en
één (1) kopie van de papieren kopie zonder prijsvermelding, opgesteld op een
elektronische drager van het type « DVD-ROM ». Geen enkel ander type van
elektronische drager zal aanvaard worden.
10.6.2 De offerte die opgesteld wordt op papier wordt verzonden via de post of via drager.
15
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
10.6.3 Indien de offerte verzonden wordt via de post, wordt zij in een eerste, definitief
verzegelde, envelop gestoken, die op zijn beurt in een tweede gesloten envelop gestoken
wordt, die duidelijk de volgende vermeldingen zal dragen:
OFFERTE NR PROCUREMENT 2015 R3 442 bis
Opening van de offertes: 9 november 2015 om 9u
In het belang van de inschrijver, wordt zij bij voorkeur per AANGETEKENDE ZENDING verzonden,
aan het volgende adres:
FEDERALE POLITIE
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK
DIENST PROCUREMENT (afgekort DLPROC)
Kroonlaan 145
Blok D – 3e verdieping
1050 BRUSSEL
10.6.4 Indien de offerte verzonden wordt via drager, zijn de volgende modaliteiten van
toepassing:
Indien de offerte wordt afgegeven via drager, tot vijftien minuten
voor de opening van de offertes, wordt zij afgegeven TEGEN
ONTVANGSTBEWIJS aan het secretariaat van Procurement:
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK VAN DE FEDERALE POLITIE (DLPROC)
Kroonlaan, 145
Blok D – 3e verdieping
1050 BRUSSEL
Lokaal D 3053 – SECRETARIAAT PROCUREMENT
Indien de offerte wordt afgegeven via drager, binnen de vijftien
minuten voor de opening van de offertes, wordt zij ONMIDDELLIJK
afgegeven IN DE AANBESTEDINGSZAAL bij de voorzitter
(dossierbeheerder of zijn afgevaardigde), VOORALEER deze de
zitting voor geopend heeft verklaard:
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK VAN DE FEDERALE POLITIE (DLPROC)
Kroonlaan, 145
Blok D – 3e verdieping
1050 BRUSSEL
16
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Lokaal D 1071 – AANBESTEDINGSZAAL
De offerte zal de volgende vermeldingen dragen:
OFFERTE NR Procurement 2015 R3 442 bis
Opening van de offertes: 9 november 2015 om 9u
10.7
Monsters
10.7.1 Ongeacht de gekozen indieningsmethode van de offerte zal zij vergezeld zijn van een
monster, bestaande uit :
o Één (1) volledige eenheid van het product waarop de technische specificaties betrekking
hebben, zijnde :
o Één (1) batterijenset en koffer (post 1) met lader (post 2)
10.7.2 Dit monster is bestemd om de waarde te onderzoeken van het aangeboden product. Het monster
dient geheel identiek te zijn aan de levering die de inschrijver voorstelt indien zijn offerte in
aanmerking genomen wordt.
10.7.3 Als het monster een buitenlandse oorsprong heeft, is het aan de inschrijver om de formaliteiten
van de invoerlicenties en de douane te vervullen en alle heffingen, taksen en belastingen te
betalen die verschuldigd zouden zijn in België.
10.7.4 Het monster zal niet gefactureerd mogen worden.
10.7.5 De niet beschadigde monsters zullen aan de inschrijver teruggegeven worden na
schriftelijke aanvraag aan de leidende dienst. Deze monsters zullen bij het einde van de
beroepstermijn gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen ter beschikking
gehouden worden van de inschrijver.
10.8
Opening van de offertes
10.8.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90, § 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011,
dienen de offertes toe te komen bij de voorzitter van de openingszitting vóór hij de zitting
geopend verklaart.
10.8.2 Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden
geweigerd of ongeopend behouden.
Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard en in aanmerking genomen voor de
gunning van de opdracht voor zover de aanbestedende overheid de raamovereenkomst nog
niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de
openingszitting als aangetekende brief is verzonden.
10.8.3 Opening ZONDER afkondiging van de prijzen, enkel in aanwezigheid van de inschrijvers of hun
afgevaardigden, op 9 november 2015 om 9 uur in lokaal D 1071, 1ste verdieping van blok D,
Kroonlaan 145 te 1050 Brussel.
10.8.4 In toepassing van artikel 93, alinea 3 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, ontvangen de
inschrijvers die er schriftelijk om verzoeken zo spoedig mogelijk een afschrift van het procesverbaal van de opening van de offertes.
17
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
10.9
Geldigheidsduur van de offerte
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 106, §2 van het Koninklijk Besluit van 15
juli 2011, is artikel 57 van het voornoemde besluit toepasselijk op de huidige procedure.
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte tot 31 mei 2016.
Vóór het verstrijken van de verbintenistermijn kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers
een vrijwillige verlenging van deze termijn vragen.
10.10
Gebruik der talen
10.10.1 In toepassing van artikel 53 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, mogen de inschrijvers hun
offerte indienen in het Frans of in het Nederlands, onverminderd de toepassing van de
gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
10.10.2 De taal die zal gebruikt worden voor de interpretatie van de raamovereenkomst zal gekozen
worden uit de beide talen die gebruikt worden voor het opstellen van het bestek.
11
Borgtocht
11.1
Bedrag en stelling van de borgtocht
11.1.1 In toepassing van artikel 25, § 2, alinea 3 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt een
globale borgstelling gevraagd voor de huidige raamovereenkomst. De borgtocht wordt bepaald op
5% van het jaarlijks geschatte bedrag (excl. BTW) van het 1e jaar, berekend in functie van de
geschatte hoeveelheden voor dat jaar.
11.2
De borgtocht zal worden gesteld door de begunstigde of door een derde, overeenkomstig de modaliteiten
voorzien in de artikelen 26 en 27 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013.
11.3
Vrijgave van de borgtocht
Overeenkomstig artikel 133 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, zal de borgtocht
vrijgegeven worden ineens na de voorlopige oplevering van de laatste bestelling van de
overeenkomst.
De oplevering van de laatste bestelling van de overeenkomst geldt als aanvraag tot vrijgave van
de borgtocht.
12
Prijs
12.1
Wijze van prijsbepaling
12.1.1 De raamovereenkomst is volgens prijslijst.
12.2
Prijsbestanddelen
12.2.1 De prijzen zullen in de offerte opgegeven worden in euro (EUR) tot op twee (2) cijfers na de
komma.
12.2.2 De prijzen zullen opgegeven worden exclusief belasting over de toegevoegde waarde. De
maatstaf, het tarief en het bedrag van de BTW, toepasselijk op het ogenblik van de offerte, moeten
afzonderlijk worden vermeld. Indien er verschillende tarieven zijn, moet elk tarief met de
respectievelijke maatstaf eveneens worden vermeld.
12.2.3 De eenheidsprijzen en globale prijzen van elk van de posten worden opgesteld met respect voor
de relatieve waarde van deze posten in vergelijking met de totaalprijs van de offerte. Alle diverse
algemene en financiële kosten, en de winst, zullen proportioneel met het relatieve belang van elke
post over alle posten verdeeld worden.
12.2.4 Een zelfde eenheidprijs voor de Federale Politie, ADIV en VSSE dient gegeven te worden.
18
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
12.2.5 Bijkomende transport- en/of administratiekosten kunnen gevraagd worden ingeval van
leveringen bij ADIV en VSSE.
De verplaatsingskosten dienen beperkt te blijven tot de netto transportkost.
De verplaatsingskost is te bepalen in gemeenschappelijk overleg tussen ADIV of VSSE en de
leverancier.
Administratiekosten kunnen enkel gevraagd worden voor bestellingen lager dan 125,00 EUR
exclusief BTW en met een maximum van 15% van de globale kostprijs per bestelling. De
administratiekost is te bepalen in gemeenschappelijk overleg tussen ADIV of VSSE enerzijds en
de leverancier anderzijds.
12.2.6 Zowel in de éénheidsprijzen als in de globale prijzen zijn alle kosten, maatregelen en
belastingheffingen inherent aan de uitvoering van de raamovereenkomst inbegrepen. Deze
bevatten met name:
-
12.3
De verpakkingskosten, behalve indien de verpakking eigendom blijft van de inschrijver;
de kosten voor het laden, voor de overlading en tussentijdse lossing, vervoer,
verzekering en het inklaren;
de kosten voor het lossen, het uitpakken en de plaatsing op de leveringsplaats;
de kost van de documentatie met betrekking tot de levering en diegene die eventueel
vereist wordt door het huidige bestek;
de montage en de inwerkingstelling;
de voor het gebruik noodzakelijke opleiding;
de douane- en accijnsrechten;
het bedrag van de recupel-belasting, in voorkomend geval;
Prijzencontrole
12.3.1 Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekken de inschrijvers alle nodige inlichtingen
om de controle van de prijzen, in toepassing van artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 15 juli
2011.
12.3.2 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om een controle van de ingeschreven
prijzen uit te voeren, en de inschrijver verbindt zich te dien einde ertoe de bevoegde
vertegenwoordigers van de leidende dienst te machtigen om op de stukken en ter plaatse de
elementen te controleren die bijdragen tot de vorming van deze prijzen volgens de voorschriften en
modaliteiten van de algemene boekhoudkundige clausule.
De aanbestedende overheid kan eventueel de Nationale Prijzencontroledienst van het land van de
inschrijver met deze controle belasten.
In het geval dat de aanbestedende overheid zou beslissen een controle uit te voeren zal de dienst
belast met de controle de leverancier waarschuwen.
12.3.3 De inschrijver kan zich, om zijn prijs te rechtvaardigen, niet beperken tot een eenvoudige
verwijzing naar de prijs van een onderaannemer vermeerderd met een winstmarge. Hij dient in dat
geval de prijs van zijn onderaannemer te rechtvaardigen.
12.4
Prijsherziening
12.4.1 In toepassing van artikel 20 §1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, zullen de prijzen herzien
kunnen worden volgens de volgende herzieningsformule:
P = Po (0,10 + 0,70 (M/Mo) + 0,20 (S/So))
Waarvan;
P = de nieuwe prijs
Po = de initiële basisprijs
0,10 = de vaste coëfficiënt
Mo = index elektrische apparatuur, van toepassing op de datum van de opening van de offertes.
M = dezelfde index, beschikbaar op de datum van de aanvraag tot prijsherziening.
Index : Nace afzetprijsindex - Nace 2008 - base 2010 = 100 code 2700 Vervaardiging van elektrische apparatuur
So = Loonindex Agoria landsgemiddelde, index van toepassing op de datum van de opening van de offertes.
S = dezelfde index, beschikbaar op de datum van de aanvraag tot prijsherziening.
www.agoria.be <http://www.agoria.be> Referteloon - Landsgemiddelde
19
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
12.4.2 Indien de inschrijver niet kan instemmen met de in het vorige punt voorgestelde
prijsherzieningsformule, kan hij zelf een andere formule voorstellen in bijlage A. Deze formule zal
verplicht de eisen, bepaald in de algemene boekhoudkundige clausule in bijlage J, eerbiedigen. De
toe te passen index en het organisme dat deze uitgeeft dienen verplicht toegevoegd te worden aan
de administratieve offerte.
12.4.3 In elk geval zijn de prijzen gegeven voor het eerste jaar vaste prijzen. De prijzen van alle latere
bestellingen zullen herzien mogen worden in geval van verhoging of verlaging van de indices van
de prijsherzieningsformule.
12.4.4 Een aanvraag tot prijsherziening mag ingediend worden door een aangetekend schrijven aan de
andere contracterende partij, ten vroegste elke twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum
van opening van de offertes of de datum van ontvangst van elke vroegere aanvraag tot
prijsherziening.
Deze moet geadresseerd zijn aan de dienst prijzencontrole:
ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE VAN DE FEDERALE POLITIE
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK (afgekort: DLPROC)
Dienst Procurement – Dienst prijzencontrole
Kroonlaan 145A
1050 BRUSSEL
De documenten die de prijsherziening rechtvaardigen, zullen bij de prijsherzieningsaanvraag
gevoegd worden.
De prijsherziening mag enkel uitwerking hebben op de prijzen van de bestellingen gedaan na de
datum van ontvangst van de aanvraag tot prijsherziening.
13
Levering
13.1
Voorafgaande opmerking
Wij herinneren de begunstigde eraan dat, in toepassing van artikel 115 van het Koninklijk Besluit van 14
januari 2013, elke levering onderhevig is aan de betekening van een gedeeltelijke bestelling door middel van
een bestelbon opgesteld door de leidende ambtenaar.
13.2
Termijnen
13.2.1 De leveringstermijn behelst de tijd die nodig is voor de aan de fabricage voorafgaande
verrichtingen en de voorbereiding van de leveringen, met name voor diegene van de eventuele
voorafgaande technische keuringen.
13.2.2 Gedeeltelijke bestellingen
13.2.2.1 De leveringstermijnen zullen voorgesteld worden door de inschrijver.
20
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Hij zal uitgedrukt worden in kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van elke
gedeeltelijke bestelling.
De termijn zal in geen geval langer mogen zijn dan negentig (90) kalenderdagen, te rekenen
vanaf de dag na de datum van elke gedeeltelijke bestelling
13.2.3 In toepassing van artikel 116, §1, alinea 3 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, worden
de inschrijvers eraan herinnerd dat de sluitingsperiode van hun onderneming voor jaarlijkse
vakantie de leveringstermijn niet opschort, aangezien deze een gunningscriterium uitmaakt van de
opdracht.
13.3
Plaats
13.3.1 Voor de Federale Politie
FEDERALE POLITIE
DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (afgekort: DSU)
Luchtmachtlaan 10 – blok A bis
1040 BRUSSEL
Tel: 02 554 46 53
Opmerking:
De leverancier moet minimum vijf (5) werkdagen voor de voorziene leveringsdatum contact
opnemen met de leidende ambtenaar van de Federale Politie om de juiste en definitieve
modaliteiten te bepalen in functie van de stockagemogelijkheden en het beschikbare personeel.
13.3.2 Voor ADIV en VSSE
Het leveringsadres zal meegedeeld worden op de bestelbons die uitgaan van de respectievelijke
eenheden.
13.4
Boetes voor laattijdige levering
Krachtens artikel 46 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, zijn de boetes voor laattijdige
uitvoering van de overeenkomst eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken
van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege
toegepast voor het totale aantal dagen vertraging.
In toepassing van artikel 123, §1, alinea 2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, worden
de boetes voor laattijdige levering berekend naar rato van 0,1 percent per kalenderdag vertraging,
met een maximum van 7,5 percent van de waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging
gebeurd zijn.
14
Nazicht van de leveringen
14.1
De aanbestedende overheid ziet de leveringen na op de leveringsplaats en neemt eveneens de
eventuele beschadigingen op.
14.2
Overeenkomstig artikel 120, alinea 1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt een
verklaring waarbij het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de aankomst van de
leveringen worden opgetekend in een proces-verbaal of eventueel op de leveringslijst of de factuur
die opgemaakt werd door de leverancier bij de levering.
14.3
In toepassing van artikel 120, alinea 2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 beschikt de
aanbestedende overheid over een verificatietermijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum
van de levering om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en aan de
leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de
aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.
De verificatietermijn bedraagt zestig (60) kalenderdagen wanneer de opleveringsverrichtingen de
tussenkomst van een laboratorium vereisen. In dat geval wordt deze tussenkomst uitdrukkelijk
vermeld in het punt “oplevering” van het bestek.
14.4
De leverancier is voor zijn leveringen aansprakelijk tot op het ogenblik dat de formaliteiten van
onderzoek en kennisgeving zijn verricht, behalve wanneer in de opslagplaatsen van de
bestemmeling verliezen of beschadigingen zijn ontstaan, te wijten aan feiten of omstandigheden
21
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
die bedoeld worden door de artikelen 54 en 56 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 met
betrekking tot tekortkomingen van de aanbestedende overheid en onvoorzienbare
omstandigheden.
15
Oplevering
15.1
Voorlopige oplevering
De oplevering bestaat uit het nazicht van de conformiteit van de geleverde goederen met de
clausules en de voorwaarden van dit bestek.
De oplevering zal plaatsvinden via een volledige voorlopige oplevering op de plaats van
levering, zonder gedeeltelijke oplevering op de plaats van productie, door de leidende ambtenaar
of zijn afgevaardigde.
15.2
Termijnen
15.2.1 Bij de volledige voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende overheid over dertig (30)
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van aankomst van de leveringen op de
plaats van levering, om een proces-verbaal van oplevering op te maken en haar beslissing van
aanvaarding of van weigering ervan mee te delen, voor zover zij beschikt over de door de
leverancier bij de levering opgemaakte leveringslijst of factuur.
15.3
Definitieve oplevering
In toepassing van artikel 135 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 heeft de definitieve
oplevering plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de
levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.
16
Gunningscriteria van de raamovereenkomst
In toepassing van de artikelen 50, 5°, 107 en 136 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, zullen
de volgende criteria, met hun respectievelijke wegingen, de criteria uitmaken die bepalen welke
inschrijver de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend:
RANG 1
Pt
RANG 2
pt
Prijs
50
/
/
Operationaliteit
18
Discretie
Beschermingsvoorzieningen
Omvang
Gewicht
3
3
4
8
Performantie
28
Vermogensdichtheid
Capaciteit
Herlaadtijd
Gebruikscyclus
8
8
4
8
22
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Waarborg
2
/
/
Leveringstermijn
2
/
/
100
17
Wijze van betaling
17.1
De volgende documenten:
-
De factuur, opgesteld in één (1) behoorlijk ondertekend exemplaar;
-
Het proces-verbaal van de volledige voorlopige oplevering opgesteld in één (1) behoorlijk
ondertekend exemplaar;
moeten verzonden worden aan de volgende dienst:
ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE
DIRECTIE VAN DE FINANCIEN (afgekort: DRF)
DRF-uitvoering-vereffening
Kroonlaan 145A
1050 Brussel
De volgende vermeldingen moeten voorkomen op elk exemplaar:
-
de naam van de leidende dienst;
-
het nummer van de notificatiebrief;
-
alle vermeldingen die krachtens artikel 5 van het Koninklijk Besluit Nr 1 van 29
december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de BTW op de
factuur moeten aangebracht worden;
-
het nummer van de FedCom bestelbon (PO45xxxxxxx);
-
het nummer van het proces-verbaal (PVxxxxxxxx);
17.2
De betaling zal geschieden op een rekening geopend op naam van de begunstigde binnen de
dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie van de
leveringen, voor zover de aanbestedende overheid tezelfdertijd in het bezit is van de regelmatig
opgemaakte factuur en van de andere eventueel vereiste documenten. Het betreft het
rekeningnummer vermeld in de offerte.
Elke wijziging van dat rekeningnummer door een ander rekeningnummer geopend op naam van de
begunstigde zal schriftelijk aangevraagd worden. Indien ze aanvaard wordt, zal deze aanvraag het
voorwerp uitmaken van een wijzigingsclausule aan de notificatiebrief. Slechts de facturen
verkregen na de datum van de notificatie van deze wijzigingsclausule zullen betaald worden op het
nieuwe rekeningnummer.
17.3
In toepassing van artikel 43, §4 van de Wet van 15 juni 2006 dient, indien de begunstigde
zou overgaan tot een overdracht van schuldvordering, deze overdracht door de cessionaris
betekend te worden bij wijze van een deurwaardersexploot of een aangetekende brief aan
de volgende twee diensten:
ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE
DIRECTIE VAN DE FINANCIEN (afgekort: DRF)
DRF-uitvoering-vereffening
Kroonlaan 145A
1050 Brussel
ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK (afgekort: DLPROC)
DIENST PROCUREMENT
Kroonlaan 145A
1050 Brussel
Om geldig te zijn, dient de betekening ten laatste plaats te vinden op hetzelfde moment als
de betalingsaanvraag van de cessionaris.
17.4
Er zal geen enkel voorschot toegestaan worden.
23
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
18
Wijze van bestelling en betaling door ADIV en VSSE
18.1
Bestelling
ADIV en VSSE maken een door de bevoegde persoon ondertekende en gedetailleerde bestelbon
over aan de begunstigde.
18.2
Facturatie
18.2.1 De factuur, opgesteld in één (1) exemplaar, zal geadresseerd worden aan de dienst van ADIV of
VSSE ter gelegenheid van elke gedeeltelijke bestelling.
Deze zal ze vervolledigen met de gegevens i.v.m. de oplevering en ze opsturen naar het
betalingsorganisme.
18.3
De betaling door ADIV of VSSE zal geschieden op een rekening geopend op naam van de
begunstigde binnen de vijftig (50) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van beëindiging van
de verificatie van de leveringen, voor zover de ADIV of VSSE tezelfdertijd in het bezit is van de
regelmatig opgemaakte factuur en van de andere eventueel vereiste documenten.
19
Waarborg
De levering zal gedurende een minimale periode van twee (2) jaar gewaarborgd zijn, te rekenen
vanaf de datum van het proces-verbaal van volledige voorlopige oplevering.
Elke bijkomende termijn die toegekend wordt zal vermeld worden in de offerte en zal in
aanmerking genomen worden bij de keuze van de begunstigde.
De leidende dienst is de enige bevoegde instantie om een beroep te doen op de waarborg.
Punctuele defecten aan een materiaal onder waarborg zullen meteen aan de begunstigde gemeld
worden door de leidende dienst.
De begunstigde verbindt zich ertoe het materieel te herstellen of te vervangen binnen de termijnen
en volgens de procedure voorzien in de notificatiebrief.
20
20.1
Bijzondere bepalingen
Bijzondere maatregel in het kader van de strijd tegen belangenvermenging
In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie
(‘revolving doors’) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag
van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de
inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de
federale politie, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de federale
politie, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van
zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het
kader van de uitvoering van deze opdracht.
Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de
betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader
van deze opdracht.
Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden
vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni
2006, in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang.
24
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
20.2
Integratie van milieu- of sociale overwegingen – Toepassing van de omzendbrief van 16 mei 2014
Alle federale aanbestedende instanties als bedoeld in artikel 2, (1° tot 4°), van de wet van 22 mei
2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat
dienen de omzendbrief van 16 mei 2014 na te leven.
In het kader van deze overheidsopdracht is dus maximaal rekening gehouden met duurzame
ontwikkeling en met de mogelijkheden inzake socio-professionele inschakeling van personen die
moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt bij het bepalen van het voorwerp, de criteria en de
voorwaarden van de opdracht.
20.3
Vergissingen en leemten
In toepassing van de bepalingen van artikel 86 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, dient
een aannemer, leverancier of dienstverlener die een offerte wenst in te dienen, en die zodanige
vergissingen of leemten ontdekt in dit bestek of de bijhorende documenten (verschillen in
verwoording, incoherenties, tegenstrijdigheden,…), dat een prijsvaststelling of de vergelijking van
offertes onmogelijk gemaakt wordt, dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de leidende
dienst.
De leidende dienst dient hiervan minimaal tien (10) dagen vóór de datum van de openingszitting
op de hoogte gesteld te worden.
20.4
Vertrouwelijke informatie
In overeenstemming met artikel 11 van de Wet van 15 juni 2006, mogen de aanbestedende
overheid en elke persoon die, in het kader van zijn functie of van de hem toevertrouwde
opdrachten, kennis heeft van vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem, in het kader
van de plaatsing en uitvoering van de opdracht, door de inschrijvers, aannemers, leveranciers of
dienstverleners werd verstrekt, die informatie niet bekendmaken. Deze informatie betreft in het
bijzonder technische of commerciële geheimen en de vertrouwelijke aspecten van de offerte.
De inschrijver zal in zijn offerte de vertrouwelijke gegevens aanduiden, die niet meegedeeld wogen
worden.
20.5
Dienst naverkoop
Door een offerte in te dienen, verbindt de inschrijver zich ertoe:
20.5.1 gedurende een periode van zeven (7) jaar, te rekenen vanaf de datum van levering van de laatste
bestelling, de wisselstukken te kunnen leveren die bij hem zouden besteld worden;
20.5.2 gedurende een periode van zeven (7) jaar in staat te zijn, door zijn eigen diensten of door deze
van zijn onderaannemers, het onderhoud en de herstellingen van het materieel, eventueel
verdeeld in verscheidene eenheden van het land, te verzekeren door het opmaken van een
afzonderlijke overeenkomst.
20.6
Algemene technische bijstand
20.6.1 Om de technische steun te vereenvoudigen zal de inschrijver zich ertoe verbinden:
20.6.1.1 betreffende het materiaal dat het voorwerp is van de opdracht, regelmatig aan de leidende dienst
de inlichtingen mede te delen waarover hij beschikt, en die betrekking hebben op hetzij het
gebruik van dit materiaal door de andere klanten van de verkoper, hetzij op het onderhoud dat
door hemzelf of door herstellers, erkend door hem of door de aanbestedende overheid, wordt
uitgevoerd; in het bijzonder moeten alle inlichtingen betreffende defecten die de veilige werking
van het materieel in het gedrang kunnen brengen dringend worden medegedeeld;
20.6.1.2 aan de leidende dienst zonder uitstel oplossingen voor te stellen:
om te verhelpen aan de defecten waarvan hij kennis heeft, ongeacht de oorsprong ervan;
25
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
-
voor de verschillende problemen die de aanbestedende overheid kan ondervinden bij het
gebruik van het materieel dat het voorwerp uitmaakt van de opdracht, en dit vooral door te
antwoorden op de verslagen uitgegeven door de aanbestedende overheid ten gevolge van
defecten.
20.6.1.3 Bij ongeval kan de aansprakelijkheid van de begunstigde ingeroepen worden indien bewezen is
dat het ongeval veroorzaakt werd door een gebrek dat de begunstigde nagelaten heeft te melden
of waarvoor hij nagelaten heeft een oplossing te zoeken toen hij van dit gebrek op de hoogte
gesteld werd.
20.7
Onderhandelingen
Overeenkomstig artikel 3, 7° van de Wet van 15 juni 2006, mag de leidende dienst alle
onderhandelingen voeren met één of meer gegadigden die zij nodig acht om aanvaardbare
voorwaarden te bekomen.
20.8
Bijzondere vertrouwelijkheids -en veiligheidsmaatregelen
De gecontacteerde firma’s, hun personeel, hun onderaannemers en de door hen gebruikte
studieburelen verbinden zich ertoe geen informatie over DSU verspreiden naar derden. Dit geldt
ook voor wat betreft de middelen, het personeel, de structuur, de werking en de procedures van
DSU. Het betreft informatie die ze konden verzamelen in het kader van de voorbereiding of de
uitvoering van deze raamovereenkomst.
De inschrijvers:
vermelden de namen van de personen die in het project werken;
zullen de eventuele veiligheidsmachtigingen van deze personeelsleden voorleggen;
verbinden zich ertoe enkel contact te hebben met de voor dit dossier bevoegde
personen van de Administratie.
20.9
Fysieke veiligheid - Arbeidsbescherming
In geval van gebruik van grondstoffen, basisproducten of bijproducten, preparaten, mengsels of
oplossingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende betreffende de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van
chemische agentia op het werk, worden de inschrijvers eraan herinnerd dat de etikettering van de
producten dient te gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van het Koninklijk Besluit
van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan en het Koninklijk Besluit
van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk
kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu.
20.10
Opvolging van bestellingen
Door een offerte in te dienen, verbindt de inschrijver zich ertoe jaarlijks aan de ‘Directie van de
Logistiek (DLPROC) – Dienst Procurement’ een feedback te bezorgen van de rechtstreeks door
VSSE of ADIV gedane bestellingen (zie bijlage I ).
20.11
Invoerlicenties
In geval van leveringen van buitenlandse oorsprong zal de aannemer zelf alle nodige formaliteiten
uitvoeren voor de invoer van de goederen vóór het opleveren door de aanbestedende overheid.
20.12
Overdracht van de raamovereenkomst
20.12.1 In toepassing van artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, zal de
raamovereenkomst kunnen overgedragen worden door de begunstigde mits akkoord van de
aanbetedende overheid en voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden voldaan
wordt:
1° De essentiële voorwaarden van de raamovereenkomst blijven behouden;
26
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
2° De cessionaris (overnemer) beantwoordt aan de in dit bestek opgenomen voorwaarden
voor wat betreft het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie;
3° De cessionaris (overnemer) neemt de rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke
begunstigde integraal over;
20.12.2 Er dient een geschreven aanvraag van overdracht van de raamovereenkomst opgesteld te
worden. Deze aanvraag dient ondertekend te zijn door de perso(o)n(en) die volgens het Wetboek
Vennootschappen, de statuten, de vennootschapsakten of een volmacht bevoegd is (zijn) om de
cedent (overdrager) en de cessionaris (overnemer) van de raamovereenkomst te verbinden. De
aanvraag dient per aangetekend schrijven naar het volgende adres verstuurd te worden:
DIRECTIE VAN DE LOGISTIEK VAN DE FEDERALE POLITIE (DLPROC)
DIENST PROCUREMENT
Kroonlaan 145A
1050 Brussel
Deze aanvraag zal de administratieve gegevens van de cessionaris (overnemer) moeten bevatten
(identiteit, adres, ondernemingsnummer, BTW-nummer, bankgegevens,…). Ook de documenten
met betrekking tot het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie, die bewijzen dat de cessionaris
(overnemer) beantwoordt aan de voorgeschreven vereisten ter zake voor het huidige bestek,
moeten toegevoegd worden aan de aanvraag.
27
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
DEEL II : TECHNISCHE BEPALINGEN
1.
Voorafgaande opmerkingen
1.1
Overeenkomstig artikel 7, paragraaf 2, a) van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, dienen in
geval van een verwijzing in de technische specificaties naar een technische norm inzake het
gebruik van producten de woorden « of gelijkwaardig » te worden toegevoegd.
De inschrijver mag met elk passend middel in zijn offerte aantonen dat de door hem voorgestelde
oplossingen op gelijkwaardige wijze voldoen aan de eisen van de technische specificaties.
Dit kan bijvoorbeeld een technisch dossier zijn van de fabrikant of een testverslag van een erkende
organisatie.
De documenten die deze gelijkwaardigheid aantonen moeten in het Frans of het Nederlands of, bij
gebrek in het Engels opgesteld zijn.
Indien nodig zullen bijkomende monsters aan de inschrijver gevraagd kunnen worden.
In overeenstemming met artikel 7, paragraaf 3, alinea 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011,
blijft de aanbestedende overheid evenwel het recht behouden om de gelijkwaardigheid af te wijzen
indien de aangebrachte bewijzen niet afdoend zijn.
1.2
De levering moet nieuw zijn, vrij van elk gebrek of fabricatiefout, dat het uitzicht, de goede werking
en/of de gebruiksduur zou kunnen schaden.
2.
Technische specificaties
Zie bijlage B
Hoogachtend,
Bij delegatie van de Minister van Binnenlandse Zaken
Christian GELDHOF
Diensthoofd Procurement
28
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage A bij bestek Nr. Procurement 2015 R3 442 bis
ADMINISTRATIEVE OFFERTE EN PRIJSOFFERTE
1
Offerte voor raamovereenkomst Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Een meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar betreffende
de aankoop van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale
Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE)
2
Identificatie van de inschrijver
Fysieke persoon:
NAAM en VOORNAAM: ........................................................................................................................
Hoedanigheid of beroep:..................................................................................................................
Nationaliteit: ......................................................................................................................................
Rechtspersoon:
HANDELSNAAM / BENAMING:……………………………………………………………………….
RECHTSVORM:………………………………………………………………………………………………………
Nationaliteit: ......................................................................................................................................
Woonplaats (indien fysieke persoon) of maatschappelijke zetel (indien rechtspersoon):
Straat: ........................................................................................................... Nr ……............ Bus......
Postcode: ......................................................Plaats: .....................................................................
Land: .....................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .................................................................................................................
Faxnummer: ...............................................................................................................................
E-mail adres: ...............................................................................................................................
BTW-nummer: .............................................................................................................................
Ondernemingsnummer (in voorkomend geval): .................................................................................
Nummer en plaats van inschrijving in het handelsregister:
................................................................................................................................................................
Te contacteren persoon en telefoonnummer:
................................................................................................................................................................
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat, in toepassing van artikel 81, alinea 2
van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, elke deelnemer ertoe gehouden is de
identificatiegegevens in te vullen indien de offerte ingediend wordt door een groepering zonder
rechtspersoonlijkheid.
In toepassing van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, draagt de inschrijver die een offerte opstelt op andere
documenten dan op dit formulier, de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming
van de door hem aangewende documenten met het formulier.
29
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
3
Bankgegevens van de inschrijver
-
................................................................
-
IBAN: …………………………………………….
-
BIC: …….………………………………………….
4
Gegevens met betrekking tot de prijzen
4.1
De prijzen in euro (EUR) in de tabel in bijlage A/1, moeten uitgedrukt zijn tot twee (2) cijfers na de komma.
BTW-tarief: …….. %
4.2
Prijsherziening
Gelieve een keuze te maken tussen de twee volgende voorstellen:
De prijzen zullen herzien kunnen worden in functie van de formule vastgesteld in het bestek.
OF
De prijzen zullen herzien kunnen worden in functie van de volgende formule:
(de voorgestelde formule invullen)
5
Monsters
In bijlage kan u de in het bestek gevraagde monsters terugvinden.
De gevraagde monsters werden opgestuurd per post (per drager) op……………………………..
6
Leveringstermijn
De leveringstermijn bedraagt ...................................... kalenderdagen (maximum 90 kalenderdagen)
De data van sluiting van het bedrijf voor jaarlijkse verloven zijn:
van ...................................... tot ........................................
van ...................................... tot ........................................
van ...................................... tot ........................................
7
Waarborg
De waarborgtermijn bedraagt: ................................................ ( minimaal 2 jaar)
8
Beroep op andere entiteiten in het kader van de kwalitatieve selectie
Naam van de entiteiten waarop de inschrijver een beroep doet voor de kwalitatieve selectie:
............................................................................................................................
Gedeelte van de opdracht voor dewelke de inschrijver een beroep doet op de draagkracht van die
entiteiten:
............................................................................................................................
In toepassing van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, draagt de inschrijver die een offerte opstelt op andere
documenten dan op dit formulier, de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming
van de door hem aangewende documenten met het formulier.
30
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
De in bijlage G “Engagementsverklaring van terbeschikkingstelling van financiële en/of technische
middelen” te laten invullen en ondertekenen door de entiteiten waarop de inschrijver een beroep
doet.
9
Onderaanneming en inlichtingen met betrekking tot de leveringen en producenten
Naam en nationaliteit van de eventuele onderaannemers op wie de inschrijver beroep zal doen voor
de uitvoering van de opdracht:
............................................................................................................................
Oorsprong en waarde van de leveringen niet-afkomstig van een Lidstaat van de Europese Unie:
............................................................................................................................
Identificatie van de fabrikanten voor de materie en voor de voornaamste toebehoren:
............................................................................................................................
10
Aan de offerte toe te voegen documenten
Hoofdstuk 1 : Administratieve offerte en prijsofferte
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :

Het formulier voor de administratieve offerte en prijsofferte (bijlage A) , naar
behoren ingevuld en ondertekend, in zijn geheel
 De inventaris (bijlage A/1) naar behoren ingevuld en ondertekend,
 Het bewijs van de bevoegdheid van de ondertekenaar om de vennootschap in
rechte te verbinden:
- de gecoördineerde statuten en de vennootschapsakten;
- in voorkomend geval, mandaat of volmacht
Hoofdstuk 2 : Dossier voor de selectie
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :


In te dienen documenten voor het toegangsrecht (zie het betreffende punt)
In te dienen documenten in het kader van de kwalitatieve selectie (zie het
betreffende punt)
Hoofdstuk 3: Bijkomende inlichtingen omtrent de prijs
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :
 De prijzenstructuur (bijlage C)
Hoofdstuk 4 : Informatie in verband met de technische specificaties
In dit hoofdstuk zullen de inschrijvers de volgende documenten toevoegen :
In toepassing van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, draagt de inschrijver die een offerte opstelt op andere
documenten dan op dit formulier, de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming
van de door hem aangewende documenten met het formulier.
31
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis

De gedetailleerde informatie omtrent de technische specificaties die alle
technische clausules die opgenomen zijn in deel II van dit bestek overnemen
en eerbiedigen, waarbij hun rangordre en nummering in acht genomen zal
worden.
Hoofdstuk 5: (Facultatief) – Documentatie, in voorkomend geval
11
Door het ondertekenen van de administratieve offerte bevestig ik dat zowel mijn onderneming als de
onderaannemers op wie ik beroep doe, de bepalingen van de Omzendbrief van 16 mei 2014 (B.S.
21 mei 2014) met betrekking tot de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale
clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van
overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties, evenals de 8
basisconventies van de IAO respecteren.
In voorkomend geval zal iedere inbreuk op deze conventies beschouwd worden als een valse
verklaring en kan de uitsluiting van mijn inschrijving of de ontbinding van de overeenkomst voor
gevolg hebben.
Door het indienen van mijn offerte verzaak ik expliciet aan de toepassing op deze raamovereenkomst van mijn
algemene en bijzondere verkoops-, dienstverlenings- en waarborgvoorwaarden van mijn onderneming.
12
Handtekening(en)
De offerte zal ondertekend worden door:
- de inschrijver – fysieke persoon;
- één of meerdere fysieke personen die bevoegd zijn om een inschrijver rechtspersoon te verbinden
krachtens de regels van het vennootschapsrecht of andere wettelijke of reglementaire bepalingen en de
toepasselijke statutaire clausules ; of
- een lasthebber, fysieke of rechtspersoon, die gemachtigd is om de inschrijver fysieke of rechtspersoon te
verbinden.
Gedaan te: ..............................................................................
Datum: ....................................................................................
NAAM: ....................................................................................
HOEDANIGHEID (VERMELDING VAN DE HOEDANIGHEID DIE BEVOEGDHEID OF
MACHTIGING VERLEENT OM DE INSCHRIJVER TE VERBINDEN):
...............................................................................................................................................................
................................................
HANDTEKENING: ..................................................................
In toepassing van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, draagt de inschrijver die een offerte opstelt op andere
documenten dan op dit formulier, de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming
van de door hem aangewende documenten met het formulier.
32
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage A/1 bij bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
INVENTARIS GEVOEGD BIJ DE OFFERTE
Identificatie van de
- NAAM, Voornamen of handelsnaam:
- BTW-nummer:
- (Hoedangiheid of beroep):
- Ondernemingsnummer:
- Nationaliteit:
- Telefoonnummer:
- Adres woonplaats of maatschappelijke zetel:
- Faxnummer:
inschrijver :
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Voorwerp van de raamovereenkomst: Een meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar betreffende de aankoop van herlaadbare
voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE)
Nr VAN
DE POST
DEFINITIE VAN HET
VOORWERP VAN DE
LEVERING
GESCHATTE
HOEVEELHEDEN
EENHEIDSPRIJS,
excl. BTW, in EUR
(A)
(B)
TOTAALPRIJS,
excl. BTW, in EUR
BTW-tarief in %
TOTAALBEDRAG, incl.
BTW, in EUR
(D)
(E)
(C = A x B)
1
Batterijenset / koffer
36
2
Oplader
36
TOTAALBEDRAG INVENTARIS, excl. BTW :
TOTAALBEDRAG INVENTARIS, incl. BTW:
33
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
De inschrijver(s):
Handtekening:
Naam:
In toepassing van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, draagt de
inschrijver die een offerte opstelt op andere documenten dan op dit formulier, de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem
aangewende documenten met het formulier.
34
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage B bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
TECHNISCHE SPECIFICATIES
1. Inleiding
Het gaat om een opdracht met één perceel maar meerdere posten voor de levering van
oplaadbare tactische batterijen voor de voeding van elektrisch en elektronisch materiaal dat door
de speciale eenheden wordt ingezet tijdens operaties in de strijd tegen de ernstige en
georganiseerde criminaliteit en tegen terrorisme.
Het concept van inzet en gebruik van het materiaal is eigen aan de speciale eenheden en is
onveranderlijk.
2. Algemene beschrijving
De oplaadbare stroombron zal een gelijkspanning van 12 V leveren. Ze zal compact zijn (minder
dan 4 dm³), licht (massa van minder dan 4 kg) en zal een minimale nuttige autonomie gelijk aan of
groter dan 50 Ah hebben. Deze oplaadbare bron zal worden verpakt in een waterdichte
transportkoffer. Ze zal bovendien beschermd zijn tegen overbelasting en kortsluiting.
Elke bron zal worden geleverd in een kit bestaande uit een lader, alle documentatie en de kabels
nodig voor het gebruik. Het staat de inschrijver vrij technische opties voor te stellen waarover de
aanbestedende overheid zal oordelen.
3.
Post 1: set batterijen/koffer
Uitgangsspanning:
12 volt, geregelde gelijkspanning
Capaciteit:
50 Ah of groter
Volume:
kleiner dan 4 dm³
Massa:
kleiner dan 4 kg per set
De batterij zal worden verpakt in een waterdichte en discrete transportkoffer die minstens voldoet
aan de IP-54 norm. Alle connectoren die nodig zijn voor de operationele werking van de batterij
zullen dit dichtheidsniveau hebben en zullen bereikbaar zijn in de gesloten transportkoffer.
De batterij moet opgeladen kunnen worden door middel van elke gelijkspanningsbron tussen 9 en
24 volt.
De batterij moet beschikken over elektronische beschermingen ingebouwd in de koffer. Ze moet de
set beschermen tegen kortsluitingen en de uitgangsstroom beperken tot 5 ampère en 12 volt.
De batterij moet in de transportkoffer beschikken over elektronische beschermingen tegen
overbelasting en oververhitting.
Meerdere batterijen moeten parallel geschakeld kunnen worden zonder voorzorg noch bijzondere
schakeldoos om de beschikbare energiecapaciteit te verhogen.
Meerdere batterijen moeten parallel aangesloten kunnen worden op een lader zonder voorzorg
noch bijzondere schakeldoos.
De batterij moet gebruikt kunnen worden en energie leveren terwijl ze op de lader is aangesloten.
De batterijset moet een visueel middel bevatten om de laadstatus en de werking van het systeem
te controleren. Dit systeem moet discreet zijn.
35
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
4.
Post 2: lader
De lader moet de batterij kunnen opladen op basis van een netspanning tussen 100 V en 240 V
wisselspanning met een frequentie tussen 50 en 60 Hz. Hij moet geleverd worden met alle daartoe
benodigde kabels.
De voorkeur gaat uit naar laders die conform IP54 zijn.
5. Voorkeuren
1.
De voorkeur gaat uit naar de set waarvan de uitgangsspanning kan worden aangepast.
2.
De voorkeur gaat uit naar het systeem met de grootste vermogensdichtheid.
3.
De voorkeur gaat uit naar het systeem met het grootste aantal laadcyclussen bij
standaardgebruik volgens de normale gebruiksvoorwaarden van de fabrikant.
4.
De voorkeur gaat uit naar het systeem waarvan de lader toelaat de laadtijd te verminderen
zonder invloed op de levensduur van de batterij.
5.
De voorkeur gaat uit naar het systeem dat een snelle lading toelaat zonder de voorschriften
van de batterijfabrikant te overschrijden om de levensduur niet te beïnvloeden. Als er wel
een impact is, zal de inschrijver deze beschrijven.
6. Diversen
Het systeem zal worden voorgesteld met een gebruikshandleiding, bij voorkeur in een van beide
landstalen of in voorkomend geval in het Engels. Deze handleiding zal via elektronische weg
verstrekt kunnen worden.
36
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage C bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE
Prijsstructuur
NAAM VAN DE FIRMA :
NAAM VAN DE ONDERAANNEMER :
VOORWERP VAN DE OFFERTE :
NUMMER EN DATUM VAN DE OFFERTE :
Voorafgaandelijke opmerkingen :
(1)
Deze tabel is slechts een leidraad : indien uw prijsstructuur niet past bij deze tabel, gelieve dan uw
structuur op de achterzijde van dit formulier te detailleren.
(2)
Indien vreemde munten in de prijs opgenomen zijn wordt u gevraagd de toegepaste wisselkoers te
vermelden.
(3)
In geval van wisselstukken of andere afgewerkte materiëlen afkomstig uit het buitenland, mag de
catalogus- of factuurprijs in punt 6. ingevuld worden.
OPMERKINGEN
1.
MATERIALEN
1.1.
1.2.
1.3.
2.
GRONDSTOFFEN
AANGEKOCHTE ONDERDELEN
ONDERAANNEMER (x)
MATERIAALONKOSTEN
% van 1.1.
% van 1.2.
% van 1.3.
3.
DIREKTE ARBEIDSKOSTEN
3.1.
3.2.
4.
PRODUCTIE
ENGINEERING
ONKOSTEN OP DIRECTE ARBEID
4.1.
4.2.
PRODUCTIE
ENGINEERING
% van 3.1.
% van 3.2.
5.
EVENTUELE ANDERE PRODUCTIEKOSTEN
6.
TOTAAL
AFSLAGFACTOR (EVENTUEEL)
7.
ALGEMENE KOSTEN
8.
EVENTUELE ANDERE KOSTEN
9.
TOTAAL KOSTPRIJS
10.
WINST
% van
% van
% van
TOTAAL KOSTPRIJS
(x)
Het bedrag van de onderaanneming maakt het voorwerp uit van een tabel "prijsstructuur" gevoegd
bij de tabel hier aanwez
37
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage D bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
VERKLARING BETREFFENDE
DE KWALITATIEVE SELECTIE
ECONOMISCHE DRAAGKRACHT
Deze verklaring betreft de overheidsopdracht Nr Procurement 2015 R3 442 bis betreffende een
meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar betreffende de
aankoop van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale
Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE)
Met huidig schrijven verklaart de inschrijver
….………………………..……………………………………………………………………………………
……,
(NAAM OF VENNOOTSCHAPSNAAM)
Gevestigd te :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………
(ADRES of MAATSCHAPPELIJKE ZETEL)
een gemiddelde totale jaarlijkse omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren te hebben
gerealiseerd voor een minimum van 80.000,00 EUR exclusief BTW.
Gedaan te : …………………………………………………
Datum :………………………………………………..
Handtekening(en) :
Na(a)m(en), voorna(a)m(en) en hoedanigheid (-heden)
38
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage E bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
VERKLARING BETREFFENDE
DE KWALITATIEVE SELECTIE
TECHNISCHE BEKWAAMHEID
Deze verklaring betreft de overheidsopdracht Nr Procurement 2015 R3 442 bis betreffende een
meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar betreffende de
aankoop van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale
Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE)
Krachtens punt 9.3 van het bestek wordt de technische bekwaamheid of de
beroepsbekwaamheid van de inschrijver gerechtvaardigd door het voorleggen van de volgende
referenties :
In toepassing van artikel 71, 3° van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, een lijst van
minstens twee (2) referenties van leveringen waarop de raamovereenkomst betrekking heeft
en die de afgelopen drie (3) jaar werden verricht, voor een minimaal bedrag van 1.000,00 EUR
(excl. BTW). Deze referenties vermelden het bedrag, de datum en de en van de publiek- of
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Een verklaringsmodel voor de referenties wordt opgenomen in bijlage E
Leveringen aan een publiekrechterlijke instantie worden bewezen door attesten die
de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend.
Leveringen aan een particuliere afnemer worden bewezen door attesten van de
afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Een model van attest wordt opgenomen in bijlage F
NUMMER
VAN DE
REFERENTIE
VOORWERP VAN DE
LEVERINGEN
(BESCHRIJVING)
TOTAALBEDRAG
DATUM VAN DE
PER REFERENTIE VAN LEVERINGEN
DE LEVERINGEN
NAAM VAN DE
BESTEMMELING (ÉÉN
ENKELE BESTEMMELING
PER REFERENTIE)
HOEDANIGHEID VAN
DE BESTEMMELING
(= PUBLIEKE
INSTANTIE OF
PRIVATE INSTANTIE)
ATTEST VAN DE
BESTEMMELING IN
BIJLAGE GEVOEGD
VERPLICHT voor de
publieke instanties
JA – NEE
REFERENTI
E
Nr 1
39
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
JA – NEE
REFERENTI
E
Nr 2
Opgelet:
Leveringen aan een publiekrechterlijke instantie worden bewezen door attesten die de bevoegde autoriteit heeft
afgegeven of medeondertekend (model beschikbaar in bijlage).
Deze attesten moeten IN BIJLAGE GEVOEGD WORDEN.
Leveringen aan een particuliere afnemer worden bewezen door attesten van de afnemer (TE VOEGEN IN BIJLAGE),
of bij ontstentenis door huidige verklaring.
Met dit schrijven verklaar ik op erewoord dat alle bovenvermelde en de eventueel in bijlage
gevoegde inlichtingen correct en volledig zijn.
Gedaan te …………………………………………………
Datum :………………………………………………..
Handtekening(en) :
Na(a)m(en), Voorna(a)m(en) en hoedanigheid(-heden)
40
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage F bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
ATTEST BETREFFENDE
DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID
MODEL
Dit attest betreft de overheidsopdracht Nr Procurement 2015 R3 442 bis betreffende een
meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar betreffende de
aankoop van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale
Politie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE)
Met huidig schrijven verklaart
…………………………………….…………………………..………………………………………………
…………………………………………,
(NAAM VAN DE PUBLIEKE OVERHEID OF VAN DE PRIVEPERSOON)
Gevestigd te :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………
(ADRES OF MAATSCHAPPELIJKE ZETEL)
dat de firma
………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………….
(NAAM VAN DE INSCHRIJVER)
Voor zijn of haar rekening en gedurende de drie afgelopen jaren de volgende leveringen heeft
verricht :
………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………….…
(OMSCHRIJVING)
voor een totaalbedrag van …………………………………………….………… EUR zonder BTW.
Deze leveringen werden correct uitgevoerd.
Gedaan te …………………………………………………
Datum :………………………………………………..
Handtekening(en) :
Na(a)m(en), Voorna(a)m(en) et hoedanigheid (-heden)
41
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage G bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
ENGAGEMENTSVERKLARING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN
FINANCIËLE EN/OF TECHNISCHE MIDDELEN
Deze verklaring betreft overheidsopdracht Nr 2015 R3 442 bis betreffende een meerjarige
raamovereenkomst voor leveringen voor een periode van drie (3) jaar betreffende de aankoop
van herlaadbare voedingsets ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, de
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE)
Met huidig schrijven verbindt de firma
…………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………...........................................................................................................................
......
(NAAM en ADRES van de ENTITEIT waarop beroep gedaan wordt),
zich ertoe haar financiële en/of technische middelen (*) ter beschikking te stellen van de
firma
….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………
(NAAM en ADRES van de inschrijver)
voor de uitvoering van de hierboven vermelde overheidsopdracht.
Deze terbeschikkingstelling betreft het volgende gedeelte van de opdracht:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
De volgende documenten worden bijgevoegd:
-
De referenties inzake de in het bestek gevraagde financiële en/of
technische capaciteiten ;
De in het bestek gevraagde documenten in verband met het
toegangsrecht ;
De documenten die de bevoegdheid of capaciteit van de perso(o)n(en)
die dit document ondertekent (ondertekenen) om de firma te verbinden
attesteert (statuten, vennootschapsakten, mandaat, volmacht,…).
Gedaan te …………………………………………………
Datum :………………………………………………..
Handtekening(en):
42
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Naam(en), Voornaam (voornamen) en hoedanigheid
(*): onnodige vermelding schrappen
43
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage H bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Toewijzingsmethode - voorbeeld
Prijs
Offerte A
EUR
9 831,20
Offerte B
9 485,50
Offerte C
Offerte D
Gemiddelde prijs =
9 994,60
9 680,00
9 747,83
Weging
Score
Offerte A
Offerte B
Offerte C
Offerte D
Finale score
op 100
74,18
86,90
84,67
87,13
Prijsberekeningsformule


Px  PMin

 1,8 xPgem  PMin 
Score x = Max – Max 
40
30
20
10
Prijs
38,28
40,00
37,47
39,03
Technische
waarde
15,9
21,9
28,2
25,5
Operationele waarde
10
20
14
16
Leveringstermijnen
10
5
5
6,6
Rangschikking
4
2
3
1
44
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Bijlage I bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
OPVOLGING DER BESTELLINGEN VAN DE OVEREENKOMSTEN TOEGANKELIJK VOOR ADIV en VSSE
DEFINITIE VAN HET VOORWERP VAN
DE LEVERING
POLITIEZONE
HOEVEELHEID
45
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
FEDERALE POLITIE
Directie van de
ondersteuning en het beheer
Directie van de aankopen
Fritz Toussaintstraat 8
1050 BRUSSEL
Telefoon: 02 642 66 06
Fax: 02 642 66 04
Bijlage J bij het bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE TOEPASSELIJK OP DE CONTROLE VAN DE
PRIJZEN EN VAN DE FACTOREN VAN FINANCIELE AARD INZAKE DE OPDRACHTEN
VAN DE FEDERALE POLITIE
1
Sectie 1 - algemeen
1.1
Deze boekhoudkundige clausule heeft tot doel het voorwerp en de modaliteiten van de
controle van de prijzen en van de factoren van financiële aard, van een ontwerp van een
contract of van een contract, juist te bepalen.
Deze clausule is toepasselijk van zodra ze vermeld staat in het bestek, in de documenten die het
vervangen en/of in het contract.
1.2
Wetgeving
1.2.1
Het onderzoek van de prijzen wordt uitgevoerd bij toepassing van artikel 21 van het Koninklijk
Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren.
1.2.2
De aanbestedende overheid is daarbij verplicht de ingediende offertes te onderwerpen aan
een prijsonderzoek, waarbij de inschrijvers gehouden zijn op vraag van de aanbestedende
overheid, tot het verstrekken van alle inlichtingen voor de uitvoering van dit onderzoek.
1.2.3.
Bij het onderzoek van de prijzen of van de prijsherzieningsformule worden alle elementen van
financiële aard die de controle beïnvloeden in aanmerking genomen, (sociale wetgeving,
fiscale wetgeving, voorschotten, borgstelling, enz ...).
46
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
1.3.
De draagwijdte van artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 kan als volgt
worden bepaald :
1.3.1.
Verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen vanwege de inschrijver:
De inschrijvers moeten in alle gevallen en voor alle gunningswijzen, op aanvraag van de
aanbestedende overheid, vóór het gunnen van de opdracht, alle nodige inlichtingen verstrekken
om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken.
1.3.2.
De aanbestedende overheid kan daarbij in de opdrachtdocumenten personen aanwijzen belast met
het uitvoeren van alle verificaties en alle onderzoeken ter plaatse, om de juistheid na te gaan van
de in het kader van het prijsonderzoek verstrekte gegevens.
1.3.3.
Artikel 21, paragraaf 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 legt op dat de aanbestedende
overheid de ingewonnen inlichtingen niet voor andere doeleinden mag gebruiken dan voor het
prijsonderzoek.
Artikel 11 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 10 van de wet van 17 juni 2013 legt de
verplichting van het beroepsgeheim op.
2
Sectie 2 - opmaken van de kostenraming - verificatie van de boekhoudkundige stukken en
controle ter plaatse
2.1
Eén exemplaar van de kostenraming moet bij elk exemplaar van de inschrijving gevoegd
worden. Deze moet bij hoofdstuk 4 “Gedetailleerde informatie betreffende criterium prijs” (zie
bestek) gevoegd worden.
2.2
Opmaken van de kostenraming voor de ondernemingen van industriële aard.
2.2.1
De prijzen mogen de ambtshalve afgewezen kosten opgesomd in de Sectie 3, hierna
genoemd "Kosten en lasten die niet in aanmerking mogen genomen worden" niet bevatten.
2.2.2 De kostenraming vermeldt voor elk geheel en ondergeheel de aanduiding en de raming van:
2.2.2.1 De hoeveelheden, gewichten of volumes en eenheidsprijzen van de te gebruiken stoffen en
producten.
2.2.2.2 De werkelijke duurtijd van de rechtstreekse werkuren en de overeenstemmende kosten.
2.2.2.3 De speciale aanvangslasten (studies, fabricage van specifieke werktuigen, enz.).
2.2.2.4 De op de opdracht aan te rekenen lasten (algemene onkosten, algemene afdelingskosten,
afschrijvingen, speciale risico's, enz.).
2.2.2.5 De toegevoegde marge.
2.2.2.6 De opgave, met bedragen, van de ambtshalve afgewezen kosten bij toepassing van artikel
2.2.1. hiervoor.
N.B.:
-
De eventuele op de opdracht aan te rekenen kosten aangaande de rubrieken 2.2.2.1 tot
2.2.2.4 hiervoor moeten onder de desbetreffende rubriek vermeld worden.
-
Elke van de hiervoor vermelde rubrieken wordt vervolgens onderscheiden in vaste kosten
en veranderlijke kosten.
De waarde van de grondstoffen die zullen verwerkt worden in de installaties van de inschrijver
(aannemer) moet gescheiden worden van de waarde van de afgewerkte producten die zonder
werkelijke omzetting in de levering moeten opgenomen worden.
Er zal eveneens een onderscheid gemaakt worden tussen de waarde van de aankopen en deze
van de herstellingen die de inschrijver (begunstigde ) denkt aan onderaannemers toe te vertrouwen
(of heeft toevertrouwd).
2.2.3. Omschrijving van de rechtstreekse werkuren (directe werkuren)
2.2.3.1. Fabricage werkuren:
De lonen en bezoldigingen, inclusief sociale lasten, rechtstreeks in verband met de fabricage,
mogen enkel omvatten:
-
de lonen van producerende arbeidskrachten op gebied van fabricage, hand- of
machinewerk, die rechtstreeks deelnemen aan een technisch gekwalificeerde bewerking,
met als resultaat het voorwerp te wijzigen of om te vormen.
47
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
-
de lonen en bezoldigingen voor oppuntstelling en proeven wanneer de
overeenstemmende werken rechtstreeks kunnen aangerekend worden op een bepaalde
bestelling en ze uitgevoerd worden door technisch gespecialiseerd personeel dat
gewoonlijk met dit werk belast wordt en deel uitmaakt van het personeel dat door de
begunstigde als productief beschouwd wordt.
-
de lonen en bezoldigingen voor controle wanneer deze laatste wordt uitgevoerd door de
werkman die de fabricage volbrengt (zelfcontrole) of wanneer de controle welbepaald is
en ze rechtstreeks op een bestelling wordt aangerekend. Ze moet bovendien worden
uitgevoerd door technisch gespecialiseerd personeel dat gewoonlijk met de controle
belast wordt en deel uitmaakt van het personeel dat door de begunstigde als productief
beschouwd wordt.
2.2.3.2. Werkuren voor studies:
De rechtstreekse bezoldigingen voor studies zijn die van de technici van studiebureau‘s van wie de
werktijd vatbaar is voor aanwending, controleerbaar en werkelijk aanrekenbaar op een bepaalde
bestelling. Wat deze technici betreft, zullen aantekenbladen de tijd vermelden die op iedere
bestelling wordt doorgebracht.
2.2.3.3. Opmerking:
Er wordt aangenomen dat de uitvoeringstijden van sommige verrichtingen niet kunnen uiteengezet
worden in een berekening of een controle van de fabricagetijd (bijvoorbeeld: controle, proeven,
schilderwerken, ...). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een berekening waarbij een forfaitaire
coëfficiënt wordt gebruikt "coëfficiënt van verdeelde rechtstreekse werkuren" genoemd (x %),
waarmee de fabricagetijden worden verhoogd.
2.2.4.
Bijzondere kosten die niet in aanmerking mogen worden genomen zonder omstandige
rechtvaardiging:
De speciale kosten betreffende het contract zoals aanvangskosten, opleiding van nieuwe
werknemers, kosten bij het einde van het contract, bijzondere risico's, mogen niet in aanmerking
genomen worden zonder een omstandige rechtvaardiging van de noodzakelijkheid en de
kostprijzen.
2.2.5.
De toegevoegde marge, toepasselijk op de kostprijzen, zal maximum 9% bedragen.
Die marge dekt:
-
de financiële lasten;
-
het algemene risico;
-
de winst van de begunstigde.
2.3.
Opmaken van de kostenraming voor de ondernemingen van niet industriële aard.
2.3.1.
Voor dit soort onderneming mag een vereenvoudigde kostenraming worden ingediend.
Bij de manier van voorstellen van een vereenvoudigde kostenraming, moet men in de prijsstructuur
van de firma, de toegevoegde waarde van de aankopen kunnen onderscheiden.
Onder de door de firma toegevoegde waarde dient vooral verstaan te worden, de algemene
afdelingskosten en/of de algemene onkosten van de firma, diverse kosten (bijvoorbeeld:
verpakking, goederenbehandeling, enz ...) alsook de toegevoegde marge.
In geval van twijfel mag de inschrijver steeds bijkomende inlichtingen aan de Administratie vragen
alvorens zijn inschrijving in te dienen.
2.3.2.
De prijzen mogen de ambtshalve afgewezen kosten opgesomd in Sectie 3 hierna, niet
bevatten.
2.3.3.
De toegevoegde marge zal maximum 9% bedragen.
Die marge dekt:
-
de financiële lasten;
-
het algemene risico;
48
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
-
de winst van de begunstigde.
2.4.
Verificatie van de boekhoudkundige stukken en controle ter plaatse:
2.4.1.
Wanneer de aanbestedende overheid beslist de verificatie van de boekhoudkundige stukken
en de controle ter plaatse uit te voeren bij een inschrijver of begunstigde, wordt
laatstgenoemde hiervan verwittigd door de dienst prijzencontrole.
2.4.2.
De verificatie van de stukken en de controle ter plaatse bestaat in het nazien van de
componenten van de kostenraming, zowel technische, boekhoudkundige als financiële,
uitgaande van de algemene en van de analytische boekhouding van de onderneming.
De componenten van de kostenraming die geschat zijn, worden ondermeer gecontroleerd aan de
hand van:
-
-
3.
-
de werkelijke boekhoudkundige en technische historische gegevens, en ook de geraamde
gegevens, die normaal op het ogenblik van de controle beschikbaar zijn;
-
de methode die gevolgd werd om de evolutie van de componenten uitgaande van deze
historische gegevens te voorzien;
de factoren van algemene aard aan de hand waarvan de ramingen werden opgemaakt, zoals
Planning, Programma en Budget die eventueel gebruikt worden, staat van de stocks en de
valorisatie ervan, vergelijking met andere gelijksoortige opdrachten, de continuïteit en de
samenhang (consistency) in de samenstelling van de prijzen van de offerten van de firma, enz…
De componenten van de kosten-raming zullen bovendien door de controleoverheden op volgende
punten geanalyseerd worden:
-
de regels voor de verdeling van de onrechtstreekse (indirecte) lasten die worden
toegepast volgens de structuur en de bedrijfsvoorwaarden van de firma alsook het huidige
en op gebied van tijd voorziene lastenplan;
-
de gegevens voor het berekenen van de afschrijving van de installaties of de uitrustingen
die voor de uitvoering van de opdracht gebruikt worden;
-
de boekhouding van de afwijkingen in geval van vooraf geschatte kostprijzen;
-
de consequente en logische (consistency) toepassing van de boekhoudkundige
methoden;
in het algemeen, alle uitleg en rechtvaardigingen aangaande de kosten, de prijzen, de prestaties,
de voorraden, de onderaannemingen, enz ...
Sectie 3 – Prijsbestanddelen
a.
De artikelen 16 tot en met 19 van het KB van 15 juli 2011 bepalen de bestanddelen
die inbegrepen zijn in de eenheidprijzen of globale prijzen.
Het betreft hier voornamelijk en ondermeer heffingen die de opdracht belasten, de
aankoopprijs van licenties en verschuldigde vergoedingen voor gebruikslicenties,
keuring- en opleveringskosten, kosten eigen aan werken, leveringen of diensten en
het voorwerp van de opdracht.
b.
Art.15 van het KB van 15 juli 2011 bepaalt enerzijds dat de eenheidsprijzen en de
globale prijzen voor iedere post van de samenvattende opmeting of van de inventaris
worden opgegeven met inachtneming van de betrekkelijke waarde van die posten ten
opzichte van het totale offertebedrag.
Anderzijds moeten de algemene en financiële kosten alsmede de winsten verdeeld
worden over de onderscheiden posten, in verhouding tot hun belangrijkheid.
Kosten en lasten die niet in aanmerking mogen worden genomen
De onderstaande kosten mogen niet in aanmerking worden genomen bij het opmaken van de
kostenraming:
Verliezen die voortkomen uit de verkoop of de ruiling van een onderdeel van het actief.
49
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
Afschrijving of provisie op al afgeschreven, verdwenen waarden van het actief of die de waarden
van de balans overtreffen.
N.B.:
Er bestaat geen bezwaar tegen het toepassen van een afschrijvingsmethode waarbij een provisie
wordt gevormd om de kosten voor zwaar onderhoud te dragen, voor zover:
-
het bewijs wordt geleverd dat de kosten voor zwaar onderhoud daarop worden
aangerekend,
-
de omvang van de aldus gevormde provisie in verhouding is met de in overweging te
nemen kosten, betrekkelijk stabiel blijft en dus geen verborgen reserve vormt.
Het bedrag van de wettelijke borgtochten.
Afschrijving van niet gerealiseerde meerwaarden van het actief zoals de stijging van de
verkoopwaarde van de grond waarop de installaties zijn gebouwd en die slechts effectief zou
worden in geval van verkoop, dus van stopzetten van alle bedrijvigheid.
Afschrijvingen van immateriële vaste activa die voortspruiten uit:
-
kosten voor lopende en/of niet verkochte studies;
-
fusiekosten;
kosten voor kapitaalverhoging.
Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen.
Verliezen, geleden of te voorzien op andere opdrachten en provisies om dergelijke verliezen op te
slorpen.
Belastingen op het inkomen en de winsten van het bedrijf en/of van zijn personeel en/of van zijn
kaders, beheerders en andere.
Dividenden, tantièmes, verdeelde winsten en premies en vergoedingen die er de aard van hebben.
Premies betreffende levensverzekeringscontracten waarvan de leverancier en/of zijn personeel of
zijn vertegenwoordigers, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechthebbenden zouden zijn.
Kosten voor geschillen en financiële gevolgen van gerechtelijke veroordelingen en/of
administratieve beslissingen, genomen tegen de inschrijver wegens onwettige activiteiten.
Boeten, contractueel opgelopen door de inschrijver tegenover de Federale Politie en alle andere
medecontractanten.
Commissielonen en gratificaties betreffende het verkrijgen van of het onderhandelen over een
opdracht.
Aandeel ten laste van de inschrijver in de kosten van tegenexpertise of werking van
verzoeningscomités.
Kosten voor het inwinnen van twijfelachtige schuldvorderingen die niet in verband staan met het
beoogde contract.
Financiële kosten die geen normale werkingskosten zijn (bankkosten, agio's). De financiële lasten
van leningen op korte, middellange of lange termijn zijn in de toegevoegde marge begrepen.
Kosten voor organisatie en herorganisatie, andere dan die welke onmisbaar zijn voor de uitvoering
van het contract in kwestie.
Provisies en reserves voor onvoorziene omstandigheden.
De bijzondere risico's eigen aan het contract d.w.z. het gevaar van verlies dat het bedrijf
tengevolge van de uitvoering van de prestatie loopt in de diverse sectoren van zijn industriële
activiteiten, mogen echter in aanmerking worden genomen binnen de volgende perken:
-
de verzekeringspremies door het bedrijf betaald om een dergelijk risico te dekken, voor
zover het risico niet overdreven wordt gedekt,
of de provisies voor zelfverzekering voor zover het bedrag ervan niet hoger ligt dan de
premies die mogen voorzien worden door de buitenorganismen om dezelfde risico's te dekken. Het
algemene risico van het bedrijf en de bijzondere risico's andere dan die welke eigen zijn aan het
contract, zullen in alle geval worden afgewezen.
Kosten voor onderhoud, compensatie van de waardevermindering en alle kosten betreffende
overbodige exploitatiemiddelen.
50
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
De kosten betreffende de exploitatiemiddelen die een normale depanneerreserve uitmaken, mogen
echter wel in aanmerking worden genomen.
Kosten voor geschillen en financiële gevolgen van processen, aanhangig gemaakt tussen de
inschrijver en één of meer klanten of leveranciers en waarbij de inschrijver werd veroordeeld of zijn
eis werd afgewezen.
De kosten betreffende processen tussen de inschrijver en de Belgische Staat, waarvoor de
inschrijver in het gelijk werd gesteld en die betrekking hebben op het contract (of de contracten) in
kwestie, beëindigd vóór de beslissing, kunnen in aanmerking worden genomen.
De kosten voor processen betreffende andere contracten, inzonderheid die gesloten met
particulieren, worden beschouwd als aangerekend op de betrokken contracten of ten minste op de
betrokken contractanten.
Ontvangst- en representatiekosten, behalve die welke voortspruiten uit contacten die onmisbaar
zijn om het contract te verwezenlijken, voor zover zij binnen redelijke perken blijven. Behoudens
het wel bepaalde geval waarin het bestek de verblijfs- en overnachtings-kosten van het personeel
van de aanbestedende overheid ten laste van de leverancier legt, worden die kosten door de
aanbestedende overheid zelf gedekt tegenover zijn personeel en mogen zij dus niet voorkomen in
de prijssamenstelling die de leverancier voorlegt.
Elke uitzondering op deze regel is verboden, want in dat geval worden dezelfde kosten tweemaal
aangerekend.
Kosten voor handelsreclame.
Kosten voor de verkoop- en distributiediensten van de inschrijver (begunstigde) die geen
betrekking hebben op het contract.
4.
Sectie 4 - prijsherzieningsformule
4.1.
Algemeen
4.1.1.
Het artikel 20 van het KB van 15 juli 2011 regelt de prijsherziening.
Art. 20 § 1. Met toepassing van artikel 6, § 1, tweede en derde lid, van de wet voorzien de
opdrachtdocumenten in een prijsherziening op grond van de prijsevolutie van de volgende
hoofdcomponenten:
1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten;
2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals
materiaalprijzen, grondstofprijzen, wisselkoersen of andere.
De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van
passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.
4.2.
Herzieningsclausule - Beginselen
4.2.1.
De herzieningsclausule wordt uitdrukkelijk voorzien in het bestek of in de documenten die ze
vervangen.
4.2.2.
Een prijsherzieningsformule wordt in het bestek opgelegd. Indien de inschrijver het nodig acht
kan hij, omstandig gemotiveerd, een andere prijsherzieningsformule voorstellen. Deze moet
dan wel beantwoorden aan voorschriften:
- de vaste factor van 10% blijft behouden.
- enkel de parameters en de wegingen kunnen worden aangepast voor zover ze de
werkelijke kostenstructuur weerspiegelen en de parameters objectief en controleerbaar
zijn.
4.2.3.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor, eventueel aan de hand van de
verificatie van de boekhoudkundige stukken en de controle ter plaatse de componenten van
de door de inschrijver voorgestelde formule geheel of deels te onderzoeken en de
componenten te wijzigen die onaanvaardbaar worden geacht naar aanleiding van de
resultaten van deze controle.
51
Bestek Nr Procurement 2015 R3 442 bis
4.3.
Herzieningsclausule - Structuur en componenten
4.3.1.
In principe, doen de elementen van een prijsherzieningsformule zich voor als volgt:
P = Po (10% + b
Mb
Mb/o
+c
Mc
+ i
Mc/o
Mi
Mi/o
+n
S
)
So
4.3.2. De elementen van deze formule zijn in dit geval:
4.3.2.1. P =
herziene prijs (of te factureren).
Po = contractuele basisprijs.
4.3.2.2. Coëfficiënten : hun som is gelijk aan 1: de waarden mogen in de loop van de opdracht geen
enkele wijziging ondergaan.
a = vaste factor. Blijft behouden op 10% gedurende de ganse duur van de opdracht.
b, c, .. i .. = vaste coëfficiënten toegekend aan iedere parameter die betrekking heeft op grondstoffen of
materialen.
n
= vaste coëfficiënt toegekend aan de parameter "lonen + sociale lasten".
4.3.2.3. Indices : Mb/o, Mc/o, Mi/o, So, Mb, Mc, Mi, S :
Deze indices vertegenwoordigen een juiste bepaling van de evolutie van de samenstellende kosten
van de prijs. De indices M hebben in principe betrekking op de samenstellende delen betreffende
grondstoffen (Materialen) van de prijs, de index S slaat op de lonen en sociale lasten.
Deze indices moeten juist bepaald worden en (zo mogelijk) verwijzen naar officiële publicaties of
publicaties van officiële aard, gepubliceerd door diverse organismen zoals het Ministerie van
Economische Zaken, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Ministerie van Openbare Werken,
VBO, FABRIMETAL, AGORIA enz.
4.3.3.
Enkel de parameters en de wegingen kunnen worden aangepast voor de aanvang van het
contract en voor zover ze de werkelijke kostenstructuur weerspiegelen.
4.3.4.
Leestijd
4.3.4.1. Onder leestijd dient verstaan te worden het ogenblik waarop de waarde van een index wordt
vastgesteld door bepaling van een datum of periode.
4.3.4.2. De indices bepaald door de index "/o" zijn de indices die worden gelezen in de publicaties
waarnaar de inschrijver (begunstigde) zich richt uiterlijk op het ogenblik van het indienen van
de offertes. De leestijd moet overeenstemmen met het ogenblik van de bepaling van de
waarde van de elementen van de prijzen bij het opmaken van de offerte, die gebruikt worden
in de voorgestelde herzieningsformule.
4.3.4.3. De leestijden van de indices M of S, dit wil zeggen die welke dienen om de evolutie te meten
van de bestanddelen van de prijs die in de formule voorkomen.
4.3.5.
Aanpassing prijzen:
Een toepassing van de prijsherzieningsformule kan de eerste maal pas gevraagd worden ten
vroegste 1 jaar na de datum van openingstelling. Volgende aanvragen kunnen pas gebeuren ten
vroegste 1 jaar na de vorige aanvraag.
Daarbij worden indices aangewend, al naargelang het geval, van de maand of het trimester van de
datum van de openingszitting. De aanbestedende overheid kan in de opdrachtdocumenten, al
naargelang het voorwerp van de opdracht, de referentietermijn aanpassen.
-----xxxxx-----
52
Download