Regeling bij het niet-naleven van de overeenkomst

advertisement
’t Viencentje
Leopoldstraat 25
8580 Avelgem
056/64 74 78
www.viencentje.be
Schriftelijke
overeenkomst
1 april 2015
Contracterende partijen
De organisator
NAAM: KINDERDAGVERBLIJF ’T VIENCENTJE
ADRES: LEOPOLDSTRAAT 25, 8580 AVELGEM
WEBSITE: WWW.VIENCENTJE.BE
TELEFOONNUMMER: 056 / 64 74 78
ONDERNEMINGSNUMMER: 0547749991
ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: LEOPOLDSTRAAT 25, 8580 AVELGEM
RECHTSVORM: FEITELIJKE VERENIGING
De contracthouder
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………….
DOMICILIEADRES: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Deze schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten tussen bovenvermelde partijen
voor de opvang van zijn / haar kind …………………………………………………………………….
(naam van het kind) in de bovenvermelde kinderopvanglocatie, en dit volgens de
bepalingen in deze overeenkomst.
Duur van de schriftelijke overeenkomst
Begindatum : ………………………………………
Vermoedelijke einddatum: …………………………………………….
Het opvangplan
Je opvangplan
WANNEER KOMT HET KIND NAAR DE OPVANG ?
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ANDERS : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Betalen voor de kinderopvang
De contracthouder betaalt op basis van de gereserveerde opvangdagen in het
opvangplan. De ouders betalen de aantal gereserveerde opvangdagen zoals
afgesproken is.
Afwezigheidsdagen
 Voor een voltijdse opvang heeft de contracthouder recht op 8
afwezigheidsdagen per kalenderjaar.
 Voor een deeltijdse opvang heeft de contracthouder recht op 5
afwezigheidsdagen per kalenderjaar.
 Voor opvang van 2 of 3 dagen per week heeft de contracthouder geen
recht op afwezigheidsdagen.
 Indien een kalenderjaar minder dan 4 maand bedraagt, heeft de
contracthouder eveneens geen recht op afwezigheidsdagen.
Modaliteiten om het opvangplan te wijzigen
Een opvangplan wijzigen gebeurt steeds mondeling in onderling akkoord. De
afgesproken opvangdagen kunnen alleen gewijzigd worden door (langdurige)
ziekte of werkloosheid. Als voorwaarde aan de mogelijkheid om het opvangplan
te wijzigen, moet een minimum van 2 dagen per week behouden blijven.
Als de kinderopvang het opvangplan wil wijzigen of wil optrekken, dient dat
eveneens in mondeling akkoord te gebeuren. Een wijziging met akkoord tussen
de contracthouder en de kinderopvang zal binnen de week van toepassing zijn.
De prijs
Prijs voor de kinderopvang
 Indien er twee opeenvolgende weken niet betaald wordt, zal het kind geweigerd
worden.
 Als ouders niet op tijd verwittigen via een sms (vóór 9 u 's morgens) dat hun kind
niet aanwezig zal zijn, dan zal de dagprijs aangerekend worden.
 Bij een langdurige afwezigheid van 2 weken of meer van het kind, zal 2 dagen per
week aangerekend worden.
 Dagprijs (€ 11,20 euro fiscaal aftrekbaar) geldig vanaf 02 januari 2013 :
- volledige dag, 2 maaltijden inbegrepen 19 euro
- halve dag, max. 4,5 uur, 1 maaltijd inbegrepen 15 euro
- voor ieder kind wordt maandelijks altijd een minimum bedrag aangerekend
van 14 volle dagen. Dit met uitzondering van de maand augustus en voor
ouders die hun jaarlijks verlof in eender welke andere maand opnemen.
- Voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin geldt een andere regel. Voor een
tweede kind uit hetzelfde gezin wordt voor volle dagen 36,00 euro voor de
twee kinderen aangerekend. Voor halve dagen blijft het bedrag van 30 euro per
dag aangerekend.
 Wat dienen de ouders mee te brengen binnen de betaalde dagprijs:
- vochtige doekjes
- pampers
 Het wenbeleid wordt voorzien tijdens 2 uren in de voormiddag en is volledig gratis.
 Bij het laattijdig afhalen wordt € 10 aangerekend door de kinderopvang.
Bijkomend tarief
Er worden geen bijkomende kosten gevraagd voor verzorgingsproducten, …
Betalingswijze
Betalingswijze
- maandelijks via overschrijving
De maandelijkse factuur dient betaald te worden tegen de 12de van de maand.
- cash
- er wordt altijd een betalingsbewijs meegegeven aan de ouders
- bij laattijdige betaling zal per week een boete van € 10 aangerekend worden.
Wettelijke toegestane modaliteiten tot wijziging van de prijs
De dagprijs kan jaarlijks aangepast worden. Dit wordt steeds vermeld in de schriftelijke
overeenkomst tezamen met de indexeringsformule.
Inschrijvingsprijs of waarborg
Bedrag en betalingswijze
Er wordt geen inschrijvingsgeld of waarborg gevraagd bij inschrijven.
Gegevens van het kind en het gezin
Identificatiegegevens van het op te vangen kind
VOOR- EN ACHTERNAAM: ………………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM: ……………………………………………….
GEBOORTEPLAATS: ……………………………………………….
DOMICILIEADRES OF VERBLIJFADRES: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
BIJ GESCHEIDEN OUDERS
TWEEDE VERBLIJFADRES : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Contactgegevens van het gezin in noodgevallen
NAAM + VOORNAAM : …………………………………………………………………………………………
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………
NAAM + VOORNAAM: …………………………………………………………………………………………
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………
Opzegmodaliteiten
Opzeg van de schriftelijke overeenkomst
Onderbreking van het contract dient met een vooropzegtermijn van 2 maanden
meegedeeld te worden via sms aan de organisator.
Zware fout van één van de partijen
Als het gezin of de organisator een zware fout – of een regelmatig voorkomende
lichte fout – maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk
stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide
partijen kan een opzegvergoeding vragen.
Als een kinderbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon werkzaam in de
kinderopvanglocatie een zware fout – of een regelmatig voorkomende lichte fout –
maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware fout van de organisator. Ook dan kan
de overeenkomst onmiddellijk stopgezet worden, zonder opzegtermijn of
opzegvergoeding.
Wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van
de contracthouder
Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthouder, dan
heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige
schade – of opzegginsvergoeding. Dit moet binnen de twee maanden na de
kennisname van de wijziging gebeuren.
Regeling bij het niet-naleven van de overeenkomst
Bij het niet-naleven van de overeenkomst van het gezin of van de organisator, dan
wordt de overeenkomst onmiddellijk stopgezet. De opzegtermijn moet niet
gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen.
Bijlagen aan de overeenkomst
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de kinderopvanglocatie, met als datum 1 april 2015,
geldt als bijlage van deze overeenkomst. In het huishoudelijk reglement staan
afspraken en regelingen die algemeen gelden voor alle opgevangen kinderen in de
kinderopvanglocatie en hun gezin. De contracthouder ondertekent het huishoudelijk
reglement en verklaart hiermee het huishoudelijk reglement ontvangen te hebben en
ervan kennis genomen te hebben.
Attest slaaphouding
Vul onderstaande verklaring in:
Ik vraag om mijn kind niet op de rug te slapen te leggen.
Ik heb de informatie over veilig slapen op de website van Kind en Gezin
(www.kindengezin.be) gelezen en ben op de hoogte van het belang van het slapen op
de rug om wiegendood te voorkomen.
Handtekening:
Persoon 1
Voor- en fam.naam ………………………………………
Relatie tot het kind: ……………………………………..
Datum: ……… / ………. / …………………..
Persoon 2
………………………………………………
………………………………………………
………. / ……….. / …………………
Ondertekening
Ouders erkennen kennis te hebben genomen en in het bezit gesteld te zijn van
het huishoudelijk reglement. Deze overeenkomst werd opgemaakt in
tweevoud.
Overeengekomen te ______________________ op _____________________ .
Ondertekening
DE OUDER(S)
____________________________
DE KINDEROPVANG
_____________________
Download