preektekst - GKv Haulerwijk

advertisement
Votum en zegengroet
Koor: Breng ons samen
Aankondiging Samenzang Dit is de dag die God ons schenkt (wisselzang)
1 Allen Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
2 vrou Men had Hem eeuwen lang verwacht;
wen en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.
3 man O God ons heil, ons hoogste goed,
nen
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kindren nu.
4 allen Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.
5 vro
U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't englenheir van Bethlehem.
6 allen Geloofd die komt in 's Heren naam!
Wij christnen zeegnen U te zaam,
U, vredevorst, der vaadren wens,
U zaligmaker, God en mens!
7 man Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu ge uw koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.
8 allen Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
Tonnie Barelds: (Loopt naar voren bij de laatste regels…)
I hope you'll forgive me
For the thoughts that I had
When I heard the news
And I knew that I wasn't the dad
I thought you'd betrayed me; I never imagined
What now I know to be true
And I feel so ashamed
That I had those doubts about you
It was yesterday mornin'
That I heard it from a cousin of mine
I didn't know what to do
I spent the whole day cryin'
But late last night, I had a wonderful dream
An angel told me all about you
That the baby inside you is something a man didn't do
I want you to know that I feel just the same
I'm so proud that you're mine and you'll carry my name
And I don't know exactly what we're gonna do
But I believe in Him
And I believe in you
Now our families and the people we know
And the rest of this town
They're already talkin'
You know it's goin' around
But together we'll stand for the truth that we know
Until heaven shows us some more
'Cause God's doing something that never has happened before
I want you to know that I feel just the same
I'm so proud that you're mine and you'll carry my name
And I don't know exactly what we're gonna do
But I believe in Him
And I believe in you
Lezen uit dienstenboek : Introitus Puer natus est
Ons is een Kind geboren,
een Zoon is ons gegeven
en Hij heet: Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Geen aankondiging. Begin gewoon met spelen.
Samenzang gezang 48 : Lof zij de God van Israël : 1,2,3 en 4.
1
Lof aan de God van Israël,
de HERE, die zijn volk gedenkt
en in zijn liefderijk bestel
ons aanziet en verlossing schenkt.
Hij komt tot ons met grote kracht
en wat reeds eeuwen werd verwacht
dat wil Hij nu bewerken:
in 't huis van David, zijn verkoren knecht,
verrijst een hoorn van heil en recht,
zoals het vroeger reeds was toegezegd.
2
Van oudsher deed God ons verstaan
door heilige profetenmond,
dat Hij de vijand neer zou slaan
en naar de trouw aan zijn verbond
ons redden zou van tegenstand,
bevrijden uit de wrede hand
van allen die ons haten,
terwijl Hij steeds weer met beloften kwam,
die eens zijn dienaar Abraham
als eed van God de HERE zelf vernam.
3
Hij gaf ons uitzicht op de tijd
dat ons geen vrees meer kwellen zou,
en dat, van 's vijands juk bevrijd,
ons leven zich dan stellen zou
tot dienst aan God, in heiligheid,
oprecht van hart, Hem toegewijd.
En God de Allerhoogste
roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan,
bereidend Hem een vlakke baan.
Zo treedt ge als profeet des HEREN aan.
4
Dan hoort Gods volk van zaligheid,
als alle schuld vergeven wordt
en kent het de barmhartigheid
waartoe Gods hart gedreven wordt,
waarmee ons nu bezoeken gaat,
verschijnend als de dageraad,
de Opgang uit de hoogte.
Wie neerzit in de doodse donkerheid
ziet door dit licht zich overspreid,
zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid.
Lezen uit het dienstenboek: Psalmversie 98
Zingt de Heer een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan,
Zijn rechterhand en zijn heilige
arm gaf Hem zege;
de Heer heeft zijn heil bekend gemaakt,
zijn gerechtigheid geopenbaard
voor de ogen van de volken;
Hij heeft gedacht
aan zijn goedertierenheid,
en aan zijn trouw jegens het huis
van Israël;
alle einden der aarde hebben aanschouwd
het heil van onze God.
Want Hij komt om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
en de volken in rechtmatigheid.
(Psalm 98:1-3,9)
Geen aankondiging. Begin gewoon met spelen.
Samenzang uit het Liedboek : Psalm 98 : 1,2,3 en 4.
1
Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
3
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.
4
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Lezen van de Wet door het voorlezen van gezang 176 B
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan
uit de doden;
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven. Amen.
Lezen Jesaja 9: 2-6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
Geen aankondiging. Begin gewoon met spelen.
LvdK 148: 1, 2 en 3
1
Wees wellekom, Immanuël,
in vlees en bloed ons metgezel,
ons Heiland en behoeder!
Wees wellekom, o Godes Zoon,
die komt van uit uws Vaders troon,
ons aller Heer en broeder!
Welkom,
welkom,
die ons harten,
onze smarten
komt genezen,
welkom moet ons Jezus wezen!
2
Uw heerlijkheid en godlijk licht
wordt nu vertoond voor ons gezicht
met al zijn gulden klaarheid;
de vaadren zagen dit van ver
als in de nacht de morgenster,
nu schijnt de zon in waarheid.
Welkom,
welkom,
die ons harten,
onze smarten
komt genezen,
welkom moet ons Jezus wezen!
3
O welkom, die ons vlees en bloed
hergeven komt uw eeuwig goed
en draagt der wereld zonden,
om onzentwil in schamelheid,
zeer arm in hooi en krib geleid,
in doeken teer gewonden.
Welkom,
welkom,
die ons harten,
onze smarten
komt genezen,
welkom moet ons Jezus wezen!
Gebed uit het dienstenboek : Gebed van de dag (Collecta)
Gij, Eeuwige, God,
Gij hebt uw Woord vlees,
uw Zoon mens doen worden
en ons met het nieuwe licht
van uw genade overstroomd.
Geef, zo bidden wij,
dat wij in onze werken doen uitstralen
wat door het geloof in onze geest schittert.
Door uw eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, onze Heer...
Amen
Lezen Johannes 1 : 1-14
Het evangelie volgens Johannes
Het Woord is mens geworden
11 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin
bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was
leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft
het niet in haar macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van
het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was
er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10
Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij
kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13
Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar
uit God.
Geen aankondiging. Begin gewoon met spelen.
Samenzang: Licht breekt door het duister
(Christelijke kerstzang)
(melodie: Komt allen tezamen.....)
Licht breekt door het duister,
God verschijnt in luister,
engelen zingen blij Gods glorie uit,
heuglijke tijding,
lied van de bevrijding,
refrein:
dank God voor zijn genade,
dank God voor zijn genade,
dank God voor zijn genade,
zijn naam is groot.
Een Kind is geboren,
laat het ieder horen,
God ziet in liefde naar ons mensen om,
Kind van verlangen,
wonderlijk ontvangen,
refrein:
U, Kind, ons gegeven,
overwin ons leven,
vul onze harten met uw levend Woord,
Kind van verzoening,
lijden en voldoening,
refrein:
De toekomst breekt open,
de verlosten lopen
dankbaar de weg naar 't hemels vaderland,
eren hun Koning
in zijn hemelwoning,
refrein:
Lucas 2: 1-12
De geboorte van Jezus
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver
daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich
bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste
hemelen vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren teruggegaan
naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te
zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en
troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden
ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien
hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Koor: Ik kniel aan uwe kribbe neer.
Koor: Hoor de engelen zingen de eer.
Aankondiging Samenzang: Eer zij God in onze dagen
(Christelijke kerstzang)
Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo (2x)
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is
Gloria in excelsis Deo (2x)
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis
Gloria in excelsis Deo (2x)
PREEK
Vlak na de tweede wereldoorlog kwam Nederlands Indië in opstand
en werden er militairen gestuurd deze kolonie, de zogenaamde
tweede politionele acties.
Hij was als jonge man in 1946 naar Indië geweest, als dienstplichtige
marinier. Die jonge man was de vader van ds Geert Bruinsma.
Mannen die daar geweest waren vertelden in de regel niet zo veel van
wat ze daar allemaal hebben meegemaakt
en daarom is er juist in deze tijd zo veel over te doen om de waarheid
over die gebeurtenissen nu eens echt boven water te krijgen.
Hij vertelde eens het verhaal dat hij samen met een collega marinier
in de situatie was gekomen waarin ze samen een groep hen vijandig
gezinde mannen onder schot hielden.
In een schuur wachtten ze een tijd lang op versterking maar toen die
niet kwam besloten ze dat één van hen tweeën versterking moest
halen.
Het werd zijn collega die hulp ging halen ….
Het was inmiddels donker geworden en de schuur werd verlicht door
één lamp aan een balk….
Een gloeilamp – één pitje
‘En’, vertelde hij, ‘in het donder zag je dat de ogen van alle
gevangenen gericht waren op dat ene pitje die ene straal licht….’
Als het die gevangen zou lukken om dat ene pitje uit te krijgen om dat
licht te doven, dan was het einde verhaal voor hem…...
Tenzij….
tenzij hij zijn automatische wapen zou gebruiken ….
Dan was het uit voor al die mensen….
Het leven van de mensen in die schuur hing af van het lichtje daar aan
die balk…
Licht en donker maakt het verschil tussen leven en dood….
We lazen over Licht en donker.
Eerst uit Jesaja 9.
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Vroeger stond er, veel mensen kennen die tekst:
het volk dat in duisternis wandelt…
Wandelen heeft de klank van rustig lopend genieten,
Ronddolen is juist het tegenovergestelde….
Er staat eigenlijk het volk dat in duisternis gaat…
De Fryske vertaling heeft dat heel mooi vertaald als ze zegt:
1 It folk dat yn it tsjuster gean moast,
hat in grut ljocht sjoen;
dy’t yn in lân wennen, swart as de nacht,
binne no fan ljocht oerglânze.
In duisternis voortgaat….
Dat betekent - in duisternis je leven doorbrengen.
Leven zonder licht.
Leven met de dood voor ogen….
Leven in Aleppo…
swart as de nacht,
Hoe klinkt dat? Als ze nu deze boodschap zouden horen …
Mensen die leven in Aleppo zien een groot licht….
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt hen grote vreugde gegeven
Het juk van IS
dat op hen drukte,
en de bommen van Assad en Putin
de stok op hun schouder,
de zweep van de drijver,
God heeft ze verbrijzeld
Er is vrijheid gekomen
Er is gerechtigheid gekomen:
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand,
een prooi van het vuur.
Van het donker naar het licht.
Het is ook voor de mensen in Aleppo het verschil tussen leven en
dood……
Wat zullen de mensen van Aleppo naar dat Licht verlangen…..
Wat schreeuwt de wereld naar dat licht…..
En zo lezen we van het licht in Lucas 2….
Het is donker, de sterren twinkelen aan de hemel.
De mannen zitten om het vuur en luisteren naar de
omgevingsgeluiden.
Ze kennen de geluiden van deze omgeving.
Ze zijn alert, want ze passen op de schapen en ze zullen er alles aan
doen om te voorkomen dat een roofdier de kudde kwaad doet.
En dan… Pats… alles is licht om hen heen.
Oogverblindend…
ze knipperen met hun ogen en zien dan een engel van de Heer die
zegt…
” Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad
van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.”
God zet de herders volledig in het licht.
Dat is wat God wil…
Zijn kinderen in het licht zetten.
Hen leven geven
Grote vreugde
Ooit was dat normaal.
Johannes zegt het zo in vers 9:
Jezus is het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld
kwam.
Mooi hé.
Het ware licht, dat ieder mens verlicht.
Het licht wat leven geeft
levens spaart….
Jezus kwam om ons opnieuw in Gods licht te zetten.
De duisternis, het kwaad en de zonde, moeten plaats maken omdat
Hij verschijnt.
En dan niet alleen dat kleine stukje in de velden van Efratha,
maar de hele wereld komt in de schijnwerpers van het licht van Gods
glorie en majesteit.
Toch is dat licht van Gods glorie en van zijn majesteit juist een
aanstoot in deze wereld.
De ogen van de mensen zijn steeds gericht op dat licht,
niet om er in te staan - maar om het te doven.
Omdat ze denken dat de duisternis hun bevrijding zal zijn….
Net als de mensen in dat schuurtje tuurden naar het licht van die
gloeilamp - om het te doven…
Waarom blijft het toch zo donker in Aleppo?
Omdat de ogen van de machten en de krachten
van deze wereld bang zijn voor het grote licht….
Het licht mag niet schijnen over gewelddaden,
niet over wandaden….
Het licht mag niet het wereldpodium verlichten
omdat dan duidelijk wordt wat er in het duister gebeurt.
De machten en krachten van deze wereld zijn er op uit de naam van
het kind van Bethlehem te verduisteren….
Dat is altijd de inzet geweest van de duisternis.
Van Herodus
van de keizers van Rome
van de inquisitie
van de nazi’s
van de communisten
en van het kapitalisme, de mammon
De Naam van het kind van Bethlehem verduisteren…..
Uit het licht halen…..
Stel je voor: Hij die het Licht is!!
Hem en die van Hem zijn een plaats op het wereldpodium ontzeggen.
Het podium in een theater of concertzaal is altijd verlicht.
Fel verlicht….
Een groot licht
Net als het licht van Jesaja
Het licht van Lucas
en het licht van Johannes
Een groot licht.
Stel je dat eens een moment voor:
Jij staat op een podium,
in de volle schijnwerpers van het toneel die op jou gericht zijn.
De mensen in de zaal zien elke stap,
elke beweging die je maakt.
Je staat in dat ware licht dat ieder mens verlicht.
Maar staan in dat licht is niet vrijblijvend.
Sta je in de schijnwerpers op het podium en je wilt dat niet…
dan vlucht je achter de coulissen
of je gaat in zaal zitten toekijken..
in het donker,
zodat de mensen je niet meer zien.
Waarom zou je vluchten, weg van het licht?
Waar ben je bang voor?
Heb je podiumvrees?
Heb je iets te verbergen.
En wat gebeurt er dan als je daar in het donker staat…
Je ziet nog wel die straal van licht…
maar jij staat er niet meer in.
Je staat daar alleen in het donker?
In het donker zie je niks...
zien ze jou ook niet…
dan ben je alleen.
Overgeleverd aan de krachten en machten van dat donker….
Denk aan die gevangenen in dat schuurtje….
Als het hen gelukt was om het licht te doven.
Ze zouden zeker zijn gedood…
Zou je dat willen?
Jezelf buiten het licht stellen?
In jouw leven het licht doven?
Licht en donker maakt het verschil tussen leven en dood…..
De herders waren overweldigd door het licht,
de boodschap,
een hemels koor dat Gods glorie zong.
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Ze waren niet langer bang…
Ze hoefden niet te vluchten omdat ze ineens in het volle licht
kwamen…
Ze zullen ongetwijfeld zijn geschrokken…
Het is maar goed dat de engel zei:
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde zal vervullen……
En dit is wat er gebeurde bij die Herders die in het licht kwamen te
staan
Ze werden gegrepen door een enorme vreugde.
Dezelfde vreugde die Jesaja al had voorspeld
Die herders kenden vast die woorden van Jesaja.
diepe vreugde gaf u het volk,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
En die herders wisten wat er achteraan kwam:
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
En ze geloofden wat hun was gezegd
De herders zeiden tegen elkaar:
‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Zo vinden ze Hem,
het kind dat in de voederbak lag,
bij Jozef en Maria.
Zij hadden het grote licht gezien en zagen in de kribbe het kind.
Dat het licht van de wereld is.
Johannes zegt:
Wie hem ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Het bekende adventslied is
Hoe zal ik U ontvangen Hoe wilt Gij zijn ontmoet?
Wel de herders laten het zien
Ze zijn er vol van.
Ze vertellen alles wat de engel hun had gezegd.
en dat het allemaal klopte…
Ze waren er helemaal vol van…
Wat een geweldig nieuws...
De redder is geboren! Halleluja.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen
hen zeiden,
Maar wat andere mensen dachten of vonden…
Dat maakte de heren herders niks uit
ze schaamden zich er niet voor.
ze loofden en prezen God om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.
Hoe gaat het ons?
Nu we in het ware licht staan?
Merken we het licht nog op?
Zijn we er ook zo vol van?
Zijn we met vreugde vervuld?
loven en prijzen wij God?
Wil je leven?
Echt leven?
Ga dan eens opnieuw ervaren wat het is om van het donker plotseling
in een groot licht te komen staan….
Ontvang Jezus zoals de herders….
Geloof in Hem…
dan ben je bevoorrecht.
Ja, zo bevoorrecht dat je een kind van God wordt.
Ga in het Licht staan.
Wees niet bang,
Aanvaard het licht…
Niet met een scheef oog kijken naar het licht om het te doven
Maar je overgeven en mee laten nemen door dat kind van Bethlehem.
Doe niet als de mensen in Bethlehem…
Sta niet alleen maar verbaasd.
Dan is het alsof je vanuit de coulissen toekijkt
of als toeschouwer vanuit een donkere zaal….
naar een fel verlicht podium..
Maar je maakt er geen deel van uit….
Laat de duisternis niet de regie over je leven krijgen.
Johannes zegt:
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
Hoe liep het af in 1946 in Indië?
Het licht bleef branden in die schuur
De versterking is gekomen….
en het leven van al die mensen is gespaard gebleven.
Dat is wat het licht doet in de duisternis
Levens sparen
levens helen
levens nieuw maken.
Waar het licht blijft branden daar is leven…
Waar Gods licht verschijnt,
verdwijnt de duisternis.
We hoeven niet langer te gaan in het donker.
Want het Kind is ons geboren.
Hij zal zich beijveren,
Ja, hij heeft het volbracht.
recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Geloof dat je mag gaan in het licht van Jezus.
Ja, wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter je,
En weet je in zijn trouw geborgen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.
Wandel in het licht met Jezus,
En luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan je ooit van Jezus scheiden,
Als je wandelt in het licht met Hem.
Geen aankondiging. Begin gewoon met spelen bij de laatste regels.
Lied 13 Johannes de Heer
Samenzang:
1. Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter mij,
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.
Koor: Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.
2. Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist're wolk bedekt de zon,
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.
Koor: Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.
4. Ik wandel in het licht met Jezus,
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Koor: Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.
Koor: Wijs mij de weg naar Bethlehem.
Koor: Lied van de vrede.
Slotgebed : uit het dienstenboek
Gij, die uw Woord geeft
aan deze wereld
als een belofte
van goedheid en mensenliefde
in Jezus, een man vol genade,
leer ons op Hem te vertrouwen
om mensen te worden
die leven in uw licht,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.
Aankondiging van de collecte, slotlied en Samenzang: Het kerstfeest is toch heel
bijzonder
Kerstgetuigenis door K.H.B. Bolwijn
Ook te zingen op de wijs :
"Daar is uit 's werelds duistere wolken"
Het kerstfeest is toch heel bijzonder
Het maakt ons stil, verbaasd en blij
Wie dankt er dan niet voor het wonder
dat God een mens werd zoals wij ?
Zou ik aan Hem mijn hart niet geven ?
Want ook voor mij kwam Christus neer.
Hij is de redder van mijn leven,
'k aanbid Hem als mijn God en Heer.
Mijn vriend, mijn leidsman wil hij wezen,
Mijn helper bij verdriet en pijn.
In 't Woord van God heb ik gelezen
hoe groot zijn macht en liefde zijn.
Mijn leven is voor Hem van waarde,
mijn zorgen acht Hij niet te klein.
Zoals hij eens zich openbaarde,
zo wil Hij nog dezelfde zijn.
Maar 't mooiste mag ik nog verwachten,
want Hij, mijn Heer, komt terug, komt weer.
Verslaan zal Hij de boze machten,
geen enkel kwaad bestaat dan meer.
Ja, dan zal Hij ook mij bevrijden
van zonde, ziekte, dood en pijn.
Wij allen zullen nooit meer lijden,
maar vol van God en Jezus zijn!
Collecte
Zegengroet
Samenzang: Ere Zij God
Download