Trias Politica hv123 | PDF-versie

advertisement
Trias Politica hv123
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
15 december 2016
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/61320
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Trias Politica
Vooraf
Stap1
Stap2
Stap3
Stap4
Begrippenlijst
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Trias Politica hv123
Trias Politica
Vooraf
De trias politica is een politiek systeem dat werd beschreven door de Franse verlichtingsdenker
Montesquieu. Hij wilde voorkomen dat te veel macht bij één persoon of bij één orgaan zou komen te
liggen. De trias politica is nu nog steeds een belangrijk principe van de democratische
staatsorganisatie. Daarom staat de trias politica centraal in deze opdracht.
Aan het eind van de opdracht:
kun je beschrijven wat wordt bedoeld met trias politica.
kun je beschrijven hoe de Amerikanen de trias politica hebben vormgegeven na de
Amerikaanse Revolutie.
kun je beschrijven welke organen in Nederland de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht hebben.
Pagina 2
Trias Politica hv123
Eindproduct
Je schrijft een column over de trias politica.
Een column is een kort stukje tekst waarin de schrijver op een uitdagende manier zijn mening geeft
over een bepaald onderwerp. In de column die jij gaat schrijven geef je je mening over de werking
van de trias politica.
Beoordeling
Je column wordt beoordeeld door je docent.
Bij het beoordelen van de column zal hij/zij letten op:
de inhoud: wordt in de column uitgelegd wat de trias politica is?
de inhoud: wordt in de column besproken dat er naast de trias politica nog andere machten
zijn?
de inhoud: worden voordelen en/of nadelen van dit politiek systeem beschreven?
de vorm: is de column uitdagend en/of geestig?
schrijffouten: bevat de column geen schrijffouten?
Activiteiten
Stap
Groepsgrootte Activiteit
Stap
1
Alleen
Op internet de Trias politica bestuderen en vragen beantwoorden.
Stap
2
Alleen
Kennisbank 'Noord-Amerika' bestuderen en vragen beantwoorden.
Stap
3
Alleen
Ga op zoek naar informatie over de 4e en 5e macht.
Stap
4
Alleen
Eindproduct: een column schrijven over de Trias politica.
Benodigdheden
Geen bijzonderheden.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.
Stap1
Pagina 3
Trias Politica hv123
Trias politica
Tot aan de Verlichting werd er nooit echt nagedacht over de manier waarop macht werd uitgeoefend.
Onder de verlichtingdenkers was het met name Charles Montesquieu die zich profileerde op dit
onderwerp. Montesquieu heeft de term trias politica nooit zelf gebruikt, maar heeft het politieke
systeem wel beschreven. De trias politica wordt ook wel de driemachtenleer genoemd. De trias
politica gaat uit van een scheiding der machten binnen een staat.
Ga op internet op zoek naar informatie over de trias politica.
Kijk ook even de volgende SchoolTV clip:
Beantwoord de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
Over welke drie machten gaat het als we het hebben over de trias politca?
Wie heeft/hebben in Nederland op dit moment de wetgevende macht?
Wie heeft/hebben in Nederland op dit moment de uitvoerende macht?
Wie heeft/hebben in Nederland op dit moment de rechterlijke macht?
Machtenscheiding
De politieke leer van de trias politica gaat uit van een scheiding van wetgevende, uitvoerende en
rechterlijke macht. De machten hebben ieder hun eigen bevoegdheden en hun eigen zelfstandigheid.
Er is geen macht die boven de andere machten staat. De machten moeten zich verantwoorden ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van de burgers.
Maak de volgende sleepoefening.
Pagina 4
Trias Politica hv123
Trias politica
kn.nu/plqvz
1
De _______ macht is verantwoording verschuldigd aan de wetgevende macht. De _______
macht is verantwoording schuldig aan de burgers. De burgers hebben invloed op de
wetgevende macht door middel van _______ .
De _______ macht controleert vervolgens de uitvoering van de wetten en regelgeving, en treedt
op als _______ bij conflicten tussen machten. De rechterlijk macht wordt gecontroleerd door de
uitvoerende macht die de rechterlijke macht organiseert.
Beschikbare keuzes:
rechterlijke, wetgevende, scheidsrechter, verkiezingen, uitvoerende
Stap2
Amerika
Ga in de Kennisbank naar het onderdeel over de Amerikaanse Revolutie
KB: Noord-Amerika
Pagina 5
Trias Politica hv123
Bestudeer de informatie over de 'Onafhankelijkheidsverklaring' en de 'Amerikaanse grondwet van
1787'.
Beantwoord de volgende vragen:
Welke persoon of instantie heeft de uitvoerende macht in de VS?
Welke persoon of instantie heeft de wetgevende macht in de VS?
Welke persoon of instantie heeft de rechtsprekende macht in de VS?
Wat is geregeld in de grondwet?
Gelden in alle staten dezelfde wetten?
Bespreek met een klasgenoot waarom de trias politica eigenlijk het best past bij een democratisch
systeem met een grondwet en verkiezingen.
Stap3
De vierde en vijfde macht
In een democratie zijn er ook nog andere organisaties of instellingen die macht hebben. Denk
bijvoorbeeld aan de macht van de media of de macht van de milieubeweging of de macht van de
ambtenarij of ...
Ga op zoek naar informatie over de 4e en 5e macht.
Wat vind jij, is het wel of niet wenselijk dat er naast de drie machten die binnen de trias politica ook
nog allerlei mensen en groeperingen invloed proberen uit te oefenen op de besluitvorming.
Bedenk eerst zoveel mogelijk voordelen en nadelen van het bestaan van een vierde en vijfde macht.
Discussieer daarna met een klasgenoot of het wel of niet wenselijk is dat er nog een vierde of vijfde
macht is.
Stap4
Pagina 6
Trias Politica hv123
Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht schrijf je een column. De column gaat over de trias politica. In de
column beschrijf je wat de trias politica inhoudt, wat de vierde en vijfde macht inhoudt en je geeft aan
waarom je het een goed of slecht politiek systeem vindt.
Bedenk bij het schrijven van een column het volgende:
zorg voor een goede titel voor je column.
zorg dat er een 'kop' en een 'staart' aan je column zit.
schrijf korte zinnen.
overdrijf een beetje, probeer aan te sluiten bij iets actueels,
probeer uit te dagen.
Klaar?
Laat je column beoordelen door je docent.
Begrippenlijst
Grondwet
De grondwet is de belangrijkste wet van een
staat. Deze wet bepaalt wie de macht in de
praktijk uitoefenen in zo’n staat, hoe dat gebeurt
en beschrijft daarnaast de rechten en plichten
van elk individu.
George Washington
George Washington (1732 - 1799) was
generaal, opperbevelhebber van de koloniën in
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de
eerste president van de Verenigde Staten.
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring
Een verklaring die grotendeels werd opgesteld
door Thomas Jefferson en de onafhankelijkheid
van de Britse monarchie inhield. Dit was de
eerste keer dat Verlichtingsideeën concreet in
een staatsdocument werden opgenomen.
Vredesonderhandelingen Engeland
In 1782 startte Engeland de
vredesonderhandelingen met de 13 voormalige
koloniën. De Britse troepen trokken zich terug.
Kort daarop was de stichting van de Verenigde
Staten van Amerika als onafhankelijke
republikeinse federatie een feit.
Pagina 7
Trias Politica hv123
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson (1743 - 1826) was aanhanger
van de Verlichting en afkomstig uit Virginia. Hij
schreef de tekst voor de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring.
Federatie
Bond van samenwerkende staten die elk hun
eigen zelfstandigheid houden. De Verenigde
Staten van Amerika was een federatie van
staten waarbij elke staat een eigen bestuur had.
Trias Politica
Trias Politica, bedacht door Verlichtingsfilosoof
Montesquieu, wordt ook wel de driemachtenleer
genoemd. Het is een politiek systeem dat er
voor zorgt dat de macht in drie delen is
verdeeld: de wetgevende macht, de uitvoerende
macht en de rechterlijke macht. Het idee achter
de Trias Politica was dat er niet een macht zou
ontstaan die de overhand zou krijgen.
Pagina 8
Trias Politica hv123
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
15 december 2016 om 15:46
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VWO 2; HAVO 1; VWO 1; HAVO 3; VWO 3; HAVO 2;
Leerinhoud en
Grondrechten en politieke invloed; Streven naar grondrechten en naar politieke
doelen
invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie; De tijd van pruiken
en revoluties (1700 - 1800); Geschiedenis;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
2 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 9
Trias Politica hv123
Download