Wees geen slachtoffer van een schijn

advertisement
www.schijnrelatie.be
Wees geen
slachtoffer van
een schijn- of
gedwongen
relatie!
Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een
gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen?
Werd u geconfronteerd met een mogelijke schijnrelatie? Deze brochure voorkomt dat u
slachtoffer wordt van dergelijke relatie die strafbaar is bij wet.
Is het kwaad echter al geschied, dan vindt u in deze brochure door wie en hoe u geholpen kan worden..
1 Het schijnhuwelijk en
de schijnsamenwoning
•Is het gedrag van uw partner gewijzigd sinds
u gehuwd bent of samenwoont?
•Was
uw partner voor het huwelijk of de
samenwoning illegaal in België?
•Is
uw partner niet meer geïnteresseerd
in de relatie kort na het verkrijgen van de
verblijfsdocumenten?
•Heeft uw partner meer interesse in zijn/haar visum
gezinshereniging of zijn/haar verblijfsdocument dan in uzelf of de relatie?
Is het antwoord meermaals positief, dan bent u mogelijk een slachtoffer van een
schijnrelatie. Aarzel niet om stappen te ondernemen om dit onrecht te bestrijden! U
bent slachtoffer van een misdrijf.
Verder in deze brochure vindt u de contacten van de diensten die u hierbij kunnen helpen.
Als slachtoffer van een schijnhuwelijk, wettelijke
schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk
kampt u misschien met verschillende gevoelens zoals
schaamte, vernedering, mislukking, woede, angst,
... Niet zelden heeft u door deze situatie bovendien
financiële problemen en komt u fysiek en psychisch
onder druk te staan. De dader en de oorzaak van
deze situatie is uw partner die de relatie enkel zag als
middel om een verblijfsvergunning te bekomen.
2 Is het strafbaar?
•Uw klacht wegens een mogelijk schijnhuwelijk kan aanleiding geven tot de intrekking
van de verblijfsdocumenten van de partner die u heeft misleid.
•Het parket kan een nietigverklaring van uw huwelijk vorderen voor de rechtbank.
De Belgische nationaliteit van uw partner kan worden ingetrokken op grond van het
door de rechtbank geannuleerde huwelijk.
•De partner die de relatie heeft misbruikt, kan ook veroordeeld
worden tot een geldboete en een gevangenisstraf.
3 Wat kan ik doen?
U bent gehuwd
U leeft wettelijk samen in België
U bent gehuwd in het buitenland en uw partner is in België aangekomen
•U kan terecht bij een sociale organisatie voor een luisterend oor en hulp.
•U kan een aangifte doen bij de lokale politie.
•U kan uw bezorgdheid melden aan de vreemdelingendienst van uw gemeente, aan
de bevolkingsdienst of de burgerlijke stand.
•U
kan de Dienst Vreemdelingenzaken, Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, verwittigen per post, fax of mail.
•U kan klacht neerleggen bij het parket.
•U kan klacht neerleggen bij de onderzoeksrechter
maar weet dat u een borgsom zal moeten betalen.
met burgerlijke partijstelling
•U kan een advocaat raadplegen.
Contactinfo: zie verder in deze brochure.
Het is zeer belangrijk dat u in uw gemeente de vreemdelingendienst of de
bevolkingsdienst verwittigt wanneer uw partner de gezinswoning heeft verlaten.
Het vakantiehuwelijk
Vakantieliefde: echte liefde of oplichting?
Op vakantie gebeurt het wel eens dat iemand verliefd wordt op een persoon uit het
vakantieland. De liefde is echter niet altijd wederzijds. De vreemde partner heeft soms
andere prioriteiten, meer bepaald het bekomen van verblijfsdocumenten in België. De
partner liegt misschien over zijn of haar gevoelens.
Sta even stil bij uw relatie en denk grondig na voor u de grote stap zet en huwt.
Hierbij kunnen enkele vragen helpen.
•Waarom wil mijn nieuwe partner snel trouwen?
•Hoe komt het dat een veel jongere persoon met
mij wenst te huwen?
•Is mijn partner bereid om de grote sociale en
culturele verschillen te accepteren?
•Heeft mijn partner dezelfde
toekomstplannen?
•Ken ik mijn nieuwe partner echt goed genoeg?
•Wil ik eigenlijk wel trouwen?
HET BUITENLANDS HUWELIJK
U bent gehuwd in het buitenland en het visum is aangevraagd
•U kan contact opnemen met de Belgische ambassade of consulaat waar het visum
gezinshereniging werd aangevraagd.
•U kan de Dienst Vreemdelingenzaken verwittigen per post, fax of mail.
•U kan uw bezorgdheid melden aan de lokale vreemdelingendienst /bevolkingsdienst
of de burgerlijke stand.
•U kan aangifte doen bij de politiedienst of het parket.
HET GEDWONGEN HUWELIJK
U wordt/werd gedwongen te huwen of wettelijk samen te wonen
•Verplicht iemand u een huwelijk met een buitenlandse partner aan te gaan?
•Controleert uw familie of uw omgeving uw doen en laten?
•Verbiedt men u contact te hebben met bepaalde personen?
Als u nog niet gehuwd bent, maar u voelt zich bedreigd of gedwongen te huwen,
dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie of het parket. U heeft
het recht uw eigen partner te kiezen. Een gedwongen huwelijk is een ernstig misdrijf.
Het is aangeraden eveneens de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeente te
verwittigen, zeker wanneer u op het punt staat naar het buitenland te vertrekken.
Als u al getrouwd bent en dit huwelijk werd duidelijk tegen uw wil afgesloten dan
spreekt men van een gedwongen huwelijk.
•U kan terecht bij een sociale organisatie voor een luisterend oor en hulp.
•U kan een aangifte doen bij u lokale politie.
•U kan het gedwongen huwelijk melden aan de gemeentelijke vreemdelingendienst
/ bevolkingsdienst of de burgerlijke stand.
•U
kan de Dienst Vreemdelingenzaken, van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse zaken, verwittigen per post, fax of mail.
•U kan klacht neerleggen bij het parket.
•U kan klacht neerleggen bij de onderzoeksrechter
maar weet dat u een borgsom zal moeten betalen.
•U kan een advocaat raadplegen.
met burgerlijke partijstelling
4 Kan ik anderen helpen?
Kent u zelf iemand die slachtoffer is van
een schijnhuwelijk, een wettelijke schijnsamenwoning of die gedwongen werd te
huwen of samen te wonen?
Vermoedt u dat iemand uit uw omgeving het slachtoffer
is of kan worden van een schijnrelatie of gedwongen huwelijk?
U kan dit melden aan de lokale politiedienst, de Dienst Vreemdelingenzaken, het parket
of het gemeentebestuur waar het slachtoffer woont. Hebt u twijfels over de oprechtheid
van de relatie, spreek eens met een vertrouwenspersoon van een sociale organisatie of
de vertrouwenspersoon van de school. Deze mensen zijn er om naar u te luisteren en u
te helpen. U vindt de contactgegevens verder in de brochure.
Bij de dienst Vreemdelingenzaken kan u de situatie anoniem melden per mail, fax of
brief.
5 Wie kan me helpen?
•Cel Schijnrelaties via de helpdesk van de Dienst Vreemdelingenzaken
(FOD Binnenlandse Zaken): Helpdesk: 02 793 80 00 Mail: [email protected]
Adres: WTC II, Antwerpsesteenweg 59b, 1000 Brussel
•Parketten: u vindt de contactgegevens van de parketten via de onderstaande link:
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/openbaar_ministerie/parket/
•Gemeentebestuur: de onderstaande diensten van de gemeente waar u woont of
verblijft, kunnen u verder helpen:
- de burgerlijke stand,
- de vreemdelingendienst
- de bevolkingsdienst
•Politie: u kan zich wenden tot de lokale politiedienst van de gemeente waar u woont
of verblijft.
•Sociale
organisaties: op de site www.schijnrelatie.be vindt u informatie mbt de
sociale en niet-gouvernementele organisatie die u kunnen bijstaan.
•Belgische ambassades en consulaten:
bent u in het buitenland gehuwd en het visum gezinshereniging werd aangevraagd,
dan kan u via de site van de FOD Buitenlandse Zaken, contact opnemen met onze
diplomatieke posten:
http://diplomatie.belgium.be/ (rubriek: “Adressen van de Belgische ambassades en
consulaten in het buitenland”)
•Advocaat: http://www.advocaat.be/
•Nuttige adressen:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Schijnrelaties
Schijnrelaties zijn een ernstig maatschappelijk probleem dat jaarlijks een groot
aantal slachtoffers maakt. De impact van een dergelijke schijnrelatie op het leven
van een slachtoffer wordt ernstig onderschat. Tijdig optreden tegen dit misdrijf is
bijgevolg noodzakelijk. In de strijd tegen dit misbruik staat u als slachtoffer niet
alleen. Verschillende organisaties en overheden kunnen u helpen.
Lees deze brochure aandachtig want voorkomen is beter dan genezen.
U vindt deze brochure en bijkomende info op onze site
www.schijnrelatie.be
www.relationdecomplaisance.be
Wenst u extra exemplaren van de brochure, dan kan u deze bestellen per mail:
[email protected]
Deze brochure werd gerealiseerd in samenwerking met de lokale en federale
politiediensten, de bevoegde federale overheidsdiensten en verschillende sociale
organisaties.
Deze brochure werd u overhandigd door:
Verantwoordelijke uitgever : Olivier Maerens - 2013
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards