worden

advertisement
EUROPEES PARLEMENT
1999
 






 
2004
Zittingsdocument
6 september 2000
B5-0704/2000 }
B5-0709/2000 }
B5-0717/2000 }
B5-0725/2000 }
B5-0736/2000 }
B5-0738/2000 } RC1
GEZAMENLIJKE
ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 50, lid 5 van het Reglement door
– Bernd Posselt en Arie M. Oostlander, namens de PPE-DE-Fractie
– Margrietus J. van den Berg, Jannis Sakellariou, Catherine Lalumière en
Constanze Angela Krehl, namens de PSE-Fractie
– Astrid Thors en Paavo Väyrynen, namens de ELDR-Fractie
– Elisabeth Schroedter, Heidi Anneli Hautala en Gorka Knörr Borràs, namens de
Verts/ALE-Fractie
– Jonas Sjöstedt, Mihail Papayannakis, Laura González Álvarez en Esko Olavi
Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie
– Cristiana Muscardini en Luís Queiró, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
–
–
–
–
–
–
PSE (B5-0704/2000),
ELDR (B5-0709/2000),
PPE-DE (B5-0717/2000),
Verts/ALE (B5-0725/2000),
UEN (B5-0736/2000),
GUE/NGL (B5-0738/2000),
over het verongelukken van de Kursk en het gevaar van nucleaire vervuiling in de
voormalige Sovjet-Unie
RC\420290RRNL.doc
NL
PE 293.792}
PE 293.797}
PE 295.833}
PE 295.841}
PE 295.852}
PE 295.854} RC1
NL
Resolutie van het Europees Parlement over het verongelukken van de Kursk en het gevaar
van nucleaire vervuiling in de voormalige Sovjet-Unie
Het Europees Parlement,
– gezien zijn eerdere resoluties over het gevaar van nucleaire vervuiling in de opvolgerstaten
van de voormalige Sovjet-Unie,
A. diep geschokt over het verongelukken van de Russische onderzeeboot Kursk in de
Barentszzee op 12 augustus en over de dood van de 118 opvarenden,
B. verontrust over de mogelijkheid dat radioactief materiaal weglekt uit de door kernenergie
aangedreven onderzeeër,
C. zich scherp bewust van het gevaar dat voor het milieu wordt gevormd door ten minste
110 opgelegde atoomonderzeeërs met 135 kernreactoren met verbruikte splijtstof in
72 onderzeeboten, wier reactoren de Poolzee zouden kunnen vergiftigen met radioactief
materiaal,
D. het betreurende dat de Russische president Putin en de Russische regering het ongeval vier
dagen lang hebben doodgezwegen en daarna veel feiten hebben achtergehouden, wat een
internationale reddingsoperatie heeft bemoeilijkt en waarbij bovendien een onjuiste
voorstelling werd gegeven van de nucleaire bedreiging voor de Barentszzee en de Europese
buurlanden,
E. sterk verontrust over de voortdurende aanvallen op Alexander Nikitin, een voormalig
marineofficier die gevangen heeft gezeten omdat hij de dreiging voor het milieu van de regio
in de openbaarheid bracht en vervolgens werd beschuldigd van het laten uitlekken van
staatsgeheimen; alsook over de intimidatie van milieuwetenschappers en de media,
1. geeft uiting aan zijn diepe medeleven met de familie van de slachtoffers, wier lijden niet
alleen te wijten is aan de ramp zelf maar ook aan de manier waarop de Russische autoriteiten
ermee zijn omgegaan en hun armzalige voorlichtingsbeleid;
2. bedankt de Russische, Britse en Noorse deskundigen, die grote risico's hebben gelopen bij
hun pogingen om de bemanning van de Kursk te redden;
3. verzoekt de Russische autoriteiten om het milieurisico van niet langer gebruikte
kernonderzeeërs in de regio serieus te nemen en deze op een veiliger wijze op te leggen;
4. verzoekt de Russische autoriteiten om het wrak tot in alle onderdelen te onderzoeken en in
samenwerking met een civiele instelling in Rusland en internationale deskundigen een
degelijke risicoanalyse uit te voeren alvorens te besluiten de Kursk te lichten;
RC\420290RRNL.doc
NL
PE 293.792}
PE 293.797}
PE 295.833}
PE 295.841}
PE 295.852}
PE 295.854} RC1
5. verzoekt de Russische autoriteiten met klem om alle beschikbare middelen aan te wenden,
met inbegrip van hun eigen specialisten op dit gebied;
6. verzoekt de Commissie om meer steun voor Rusland uit te trekken om dit land te helpen zijn
verouderende vloot van kernonderzeeërs te ontmantelen na het gebeurde met de Kursk;
7. verzoekt de Commissie met klem om al het mogelijke in het werk te stellen om er door
internationale samenwerking en regelgevende bijstandsprogramma's voor te zorgen dat het
Russische kernafval geen bedreiging oplevert voor de mens of het milieu;
8. verzoekt de Commissie om actief deel te nemen aan de werkzaamheden en bijeenkomsten
van de Arctische Raad, die een ideaal forum vormt voor een gecoördineerd optreden ten
aanzien van dit soort zaken in het Arctische gebied;
9. verzoekt de Raad en de lidstaten om zich, gezien het feit dat de noodzakelijke middelen op de
EU-begroting niet aanwezig zijn, te bezinnen op mogelijkheden om bijstand aan de
voormalige republieken van de Sovjet-Unie te financieren teneinde ons gemeenschappelijke
milieu veilig te stellen;
10. onderstreept de noodzaak van gezamenlijke Russisch-Westerse afspraken over
reddingsoperaties, mede in verband met militaire ongevallen (op zee);
11. wenst dat militaire (marine-) installaties worden opgenomen in bestaande overeenkomsten
inzake wederzijdse alarmering in geval van ongelukken of incidenten waarbij kerninstallaties
betrokken zijn;
12. verzoekt de Russische autoriteiten om te stoppen met hun intimidaties tegen Alexander
Nikitin en de zaak voorgoed te seponeren;
13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de
President van Rusland, de Russische Regering en de Staatsdoema.
RC\420290RRNL.doc
PE 293.792}
PE 293.797}
PE 295.833}
PE 295.841}
PE 295.852}
PE 295.854} RC1
NL
Download