verslag van de vergadering van committee c van de vre, gehouden

advertisement
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN COMMITTEE C VAN DE VRE, GEHOUDEN OP 6 MEI 2005,
PORTUGAL- AZOREN
Aanwezig namens Noord Brabant: O. Hoes (voorzitter), H. Letschert
Dit verslag gaat in het kort in op de onderwerpen die voor Noord Brabant van belang zijn en geeft aan welke
acties moeten worden ondernomen. Het volledige (Engelstalige) verslag van de vergadering van Committee C
kan bij Bureau Europa worden opgevraagd.
1. Regionale luchthavens
Stand van zaken:
 De VRE heeft in samenwerking met FARE1 n.a.v. de beschikking van de Europese Commissie
in de zaak Ryan Air/ Charleroi een intensieve lobby opgezet. De boodschap van die lobby is dat
het besluit van de ECie de verdere ontwikkeling van regionale luchthavens in gevaar brengt en
dientengevolge negatieve effecten heeft voor de regionale economie. De werkgroep regionale
Luchthavens heeft in maart jl. een (voorlopige) reactie naar de Ecie gestuurd op de
Ontwerprichtlijn over de Financiering van luchthavens en begin mei daarover een gesprek
gevoerd met het kabinet van de verantwoordelijke EU- Commissaris voor Transport.
Vervolgactiviteiten:
 De werkgroep regionale Luchthavens (onder voorzitterschap van O.Hoes) is van plan om in het
begin van 2006 een seminar over Instrumenten voor de ontwikkeling van Regionale
Luchthavens te houden. Belangrijkste doel van dit seminar is aan de hand van best practices/
successtories de betekenis van regionale luchthavens voor de regionale economische
ontwikkeling aan te geven. Het seminar is bedoeld voor managers van regionale luchthavens,
bedrijven, Kamers van Koophandel en regionale overheden.
Actiepunt Bureau Europa: Bureau Europa ondersteunt VRE bij voorbereiding van seminar.
2. Duurzaam toerisme
Stand van zaken:
 in maart jl. is in Jamtland (Zweden) een seminar over Duurzaam Toerisme gehouden, waarin
de economische, sociale en milieu problemen van de seizoensgebondenheid van toerisme
centraal stonden.
Vervolgactiviteiten:
 Een tweede seminar is voorzien over de sociale aspecten van toerisme, dat zich zal richten op
massatoerisme in relatie tot (behoud van) de natuurlijke omgeving.
 Committee C stemde in met het initiatief om een webportal Duurzaam Toerisme te openen,
dat ten doel heeft om regio´s een platform te bieden met informatie over regionale best
practices van toeristische activiteiten. Om van het webportal gebruik te kunnen maken wordt
een bijdrage van Euro 600 gevraagd. Brabant heeft zich inmiddels hiervoor aangemeld. De site
wordt officieel in oktober geopend.
1
European Forum of Regional Airports, opgericht in februari 2005
1
3. Landbouw en GMO´s
Stand van zaken:
 Committee C stemde in met de tekst van het besluit om een campagne te voeren voor het
behoud van traditionele en organische landbouw. De voorzitter merkte op, dat deze campagne
er niet op is gericht om regio´s GMO- vrij te maken: niet alle regio´s die lid zijn van de VRE
zijn hiervan immers voorstander. Het is de taak van de VRE om de regio´s van de benodigde
informatie te voorzien en te ondersteunen bij het nemen van initiatieven en niet om een politiek
standpunt in te nemen.
Vervolgactiviteiten:
 Op 17 mei organiseert de VRE, in samenwerking met een aantal regio´s en Friends of the Earth
een conferentie over de kwaliteit van de landbouw. Belangrijkste thema van deze conferentie is
in de EU te komen tot wetgeving, die ruimte geeft aan zowel de traditionele landbouw als aan
landbouw die van GMO gebruik maakt.
Actiepunt Bureau Europa: Bureau Europa zorgt voor verspreiding van de resultaten van deze conferentie binnen de
organisatie
4. Conferentie duurzame plattelandsontwikkeling Gloucestershire
Stand van zaken:
 Op 20 en 21 oktober zal in Gloucestershire een conferentie worden gehouden over duurzame
plattelandsontwikkeling. Het doel van deze conferentie, die tijdens het EU- voorzitterschap van
Engeland wordt gehouden, is onder meer het bespreken van de hervormingsvoorstellen van de
Europese Commissie op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, het uitwisselen
van best practices, het opstellen van een gemeenschappelijke visie over de condities voor
plattelandsontwikkeling en de ontwikkeling van een instrumentarium (groen/blauwe diensten).
Vervolgactiviteiten:
 In de vergadering werd een oproep gedaan om sprekers van academisch niveau aan te dragen.
Actiepunt Bureau Europa: Bureau Europa zal het VRE- secretariaat voorstellen de heer Mommaas (Telos) te
benaderen
5. Nieuwe werkgroep regionale economische Ontwikkeling
Stand van zaken:
 Committee C heeft besloten om een nieuwe werkgroep regionale economische ontwikkeling in
het leven te roepen. De achterliggende reden hiervoor is om de Lissabonstrategie nieuw leven
in te blazen door de regio´s, die hierin een sleutelrol spelen, bij de uitvoering van deze strategie
nauw te betrekken. het is de taak van de werkgroep om die sleutelrol van de regio´s nader te
definiëren, best practices te identificeren en te analyseren, onderlinge samenwerking op
economisch gebied te stimuleren. Voor de werkgroep hebben zich inmiddels 8 regio´s
aangemeld.
Vervolgactiviteiten:
 In juni 2006 zal deze werkgroep op uitnodiging van O. Hoes in Brabant een seminar
organiseren over de uitwisseling van best practices in regionale economische ontwikkeling.
Actiepunt Bureau Europa: in nauwe samenwerking met het VRE- secretariaat bereidt het bureau Europa het seminar
inhoudelijk en organisatorisch voor.
2
6. Overig

Op 1 en 2 juli wordt in Norrbotten (Zweden) een seminar over duurzame en hernieuwbare
energiebronnen georganiseerd. In workshops komen de onderwerpen groene energie, energie
efficiency in gebouwen en schoon stadsvervoer aan de orde. Het gaat om uitwisseling van
ervaringen over de toepassing van technologie op deze terreinen.
Actiepunt Bureau Europa: Gelet op het politieke belang van dit thema voor de provincie Brabant benadert het Bureau
Europa ambtelijke deskundigen om aan dit seminar deel te nemen.
 Project Mainstreaming Youth: dit project heeft als doel om de samenwerking tussen regionale
politici en jongeren te versterken en om in de issues waarmee VRE zich bezighoudt de belangen
van jongeren te integreren. Het project wil voorts een “jeugdteam” formeren, dat bestaat uit 2
vertegenwoordigers per Committee en dat zal deelnemen aan de Jeugd Summer School.
Committtee C kon tijdens de vergadering geen kandidaten aandragen. Een besluit daarover
wordt later genomen.
Actiepunt Bureau Europa: een Nederlandse kandidaat schijnt uit een van de andere Committees (B?) voorgedragen te
zijn. Het bureau Europa gaat intern na wie dit is.

De volgende vergadering van Committee C wordt gehouden van 19 t/m 21 oktober in
Gloucestershire in Engeland.
3
Download