PAB overeenkomst vfg budgethouder directe kosten

advertisement
OVEREENKOMST TUSSEN BUDGETHOUDER EN VFG vzw
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen:
VFG – Vereniging Personen met een Handicap vzw, gevestigd St. Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel, als
‘organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt’, vertegenwoordigd door Leen POLLENTIER en
hierna kortweg benoemd als VFG vzw
En
De Heer / Mevrouw (naam / volledig adres …. en geboortedatum, die als houder van het persoonlijk
assistentiebudget (PAB) beroep doet op door VFG vzw aangestelde vrijwilligers, hierna kortweg
benoemd als ‘de budgethouder’
De budgethouder treedt op in eigen naam / in naam van de minderjarige persoon (…)
Art. 1
VFG vzw verzorgt volgende administratieve opdrachten:
-
-
-
-
-
Opmaak overeenkomst tussen haarzelf en de vrijwilliger conform art. 5 van het decreet van
3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Opmaak van verklaring op eer die de vrijwilliger ondertekent m.b.t. de aard van
vergoedingen tussen VFG vzw en elke vrijwilliger conform de wet van 3 juli 2005 betreffende
de rechten van vrijwilligers. (over welke wet handelt het hier, de wet betreffende de
vrijwilligers dateert van 3/07/2005);
Uitbetaling van vergoedingen aan de vrijwilliger na betaling door de budgethouder aan VFG
vzw en dit op basis van door de vrijwilliger bezorgde onkostennota’s die door de
budgethouder ondertekend werden. De betaling gebeurt op het financieel rekeningnummer
van de vrijwilliger en kan in geen geval aan de budgethouder betaald worden;
Afsluiten van een verzekering voor de vrijwilliger conform art. 6 van het decreet van 3 april
2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Het ter beschikking stellen van een informatieve nota met als doel de vrijwilliger adequaat te
informeren over zijn taak, rechten en plichten, conform het decreet van 3 april 2009
betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Art. 2
De budgethouder is verantwoordelijk voor:
-
‘dagelijkse’ werkafspraken met de vrijwilliger
Controle op correctheid van door de vrijwilliger opgestelde onkostennota’s
‘dagelijks’ toezicht op de werkzaamheden van de vrijwilliger
Melden van reizen door de vrijwilliger in functie van zijn taak naar het buitenland
VFG vzw is verantwoordelijk voor de supervisie op afstand van al haar vrijwilligers.
Art. 3
De budgethouder betaalt voor deze dienstverlening jaarlijks een administratieve kost die jaarlijks
vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering van VFG vzw. Wanneer deze kost voor het eerst
betaald wordt na 1 oktober is deze geldig voor het jaar waarin betaald wordt èn het daaropvolgende
kalenderjaar.
De budgethouder zelf en alle vrijwilligers waarmee VFG vzw een overeenkomst sluit, betalen jaarlijks
lidgeld aan VFG. Het bedrag van dit lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering
van VFG vzw.
De budgethouder kan aan de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding betalen. Hij bepaalt in alle
vrijheid en in overleg met de vrijwilliger de omvang van deze forfaitaire vergoeding. VFG vzw
bezorgt de vrijwilliger wanneer deze de maximaal toegestane dag en of jaarvergoeding overschrijdt
volgens artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, een fiscale
fiche.
Art. 4
De vrijwillige assistent mag alle taken van assistentie vervullen. Dit omvat ondermeer
- begeleiding tijdens vrijetijdsactiviteiten van de budgethouder;
- praktische taken zoals hulp bij het nuttigen van maaltijden, toilet, dagelijkse verzorging (wassen,
kleden, …), kleine huishoudelijke taken, assistentie bij administratie (de budgethouder blijft volledig
verantwoordelijk voor de inhoud en ondernomen acties; de vrijwilliger voert enkel praktisch uit
wanneer de budgethouder niet bij machte is een handeling zelf uit te voeren (vb. omwille van een
motorische beperking), …
- ondersteuning bij mobiliteitsproblemen (samen het openbaar vervoer nemen, zich te voet
verplaatsen, vervoer met zowel een eigen wagen als de wagen van de budgethouder, …)
- kleine boodschappen (vb. gaan winkelen, boodschappen dragen, uitpakken, assistentie bij het
afrekenen, …)
- Vertaalwerk: herhalen wat de budgethouder die zichzelf verbaal niet of onvoldoende kan
uitdrukken of in gebarentaal. Het toevoegen van eigen interpretaties of toevoegingen horen hier
niet bij).
Dit kan zowel in als rondom de woning van de budgethouder als op verplaatsing. Opdrachten in het
buitenland (vb. assistentie tijdens een reis) moet voorafgaandelijk aan VFG vzw gemeld worden.
Taken die het ‘normale’ dagelijks leven overstijgen, zijn echter uitgesloten.
Hiertoe behoren in elk geval volgende taken:
- assistentie bij het uitoefenen van sporten die niet opgenomen zijn door onze verzekering (in casu
‘gevaarlijke’ sporten’ zoals luchtsporten, diepzeeduiken, jacht en boksen- het verlenen van
assistentie of verzorging waarvoor medische diploma’s of getuigschriften vereist zijn,
- het afsluiten van overeenkomsten in naam van de budgethouder
- het voeren van gesprekken in naam van de budgethouder
Deze lijst is niet uitputtend, maar wel indicatief om aan te tonen welk activiteiten niet toegestaan
zijn. In geval van twijfel, is de budgethouder verplicht de taak die twijfel oproept voor te leggen aan
VFG vzw, die zal beslissen of de taak tot het ‘normale dagelijks leven’ behoort.
De gemiddelde wekelijkse prestatieduur is afhankelijk van de noodwendigheden zoals de
budgethouder deze ervaart.
Art. 5
Deze overeenkomst neemt een aanvang op xx/xx/xxxx en wordt afgesloten voor onbepaalde duur en
kan op elk moment opgezegd worden door de budgethouder zonder hierbij rekening te moeten
houden met enige opzegtermijn. Betaalde lidgelden en administratiekosten worden in geen geval
terug betaald.
VFG vzw kan deze overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzegtermijn te moeten respecteren
opzeggen in volgende omstandigheden:
-
Niet betaling van administratieve kost en/of verschuldigde lidgelden
Niet betaling van facturen
Het laten uitvoeren van taken die volgens deze overeenkomst die VFG vzw afsloot met de
budgethouder niet toegestaan zijn
In alle andere situaties kan VFG vzw de overeenkomst opzeggen mits het respecteren van een
opzegtermijn van één maand.
VFG vzw brengt de budgethouder steeds schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om
onderhavige overeenkomst te beëindigen.
Opgemaakt in twee exemplaren te 1000 Brussel, waarvan elk der partijen door ondertekening
verklaard een exemplaar ontvangen te hebben op xx/xx/xxxx
VFG vzw,
de budgethouder
Leen POLLENTIER
nationaal secretaris
….
Download