Multilaterale presentatie CCIM januari 2014

advertisement
Multilaterale agenda leefmilieu
eerste semester 2014
PRESENTATIE CCIM Stakeholder Dialogue
21 januari 2014
Chris Vanden Bilcke (FOD BUZA)
Griet Verbeke (LNE)
De multilaterale agenda
I. Klimaat: het jaar van de ambitie?
II. Global issues: Post-2015
III. UNEP
IV. Overig
Slide 2
I. Klimaat: het jaar van
ambitie?
1. Bilan na Warschau
2. Nieuwe ambitieuze doelstellingen?
3. Schema Grieks voorzitterschap
Slide 3
1. COP 19 Warschau
.
•
Erg moeizaam, maar eerbaar resultaat:
houdt onderhandelingen op koers
geven de essentïele volgende stappen aan in 2014 en 2015
•
Beslissing onder Durban Platform of Action: stapsgewijze benadering: in 2014
starten landen hun nationale voorbereiding voor hun ‘intented national
determined contributions’ (= open term!) die moten worden meegedeeld begin 2015
met het oog op akkoord december 2015
•
Akkoord over Warschau mechanisme Loss & Damage: samenwerking voor
verzekeringsmechanismes en voor risicobeoordeling en management. Compensatie en
rehabilitatie blijven taboe.
•
Akkoord over lange termijnfinanciering: ontwikkelde landen zullen minstens
fast start finance niveau aanhouden en 2 jaarlijkse financieringsstrategieën meedelen
•
Implementatiebeslissingen zoals Warsaw framework voor REDD+ action waarmee
regels voor REDD+ worden gefinaliseerd
Slide 4
.
2. Nieuwe ambitieuze klimaatdoelstellingen?
•
•
•
•
•
2015 Akkoord impliceert dat landen moeten nu van start gaan met voorbereiding
van hun bijdragen (niet enkel mitigatie ook bijvoorbeeld financiering !)
Pre 2020 ambitie: in juni bespreken ministers verhogen van doelstellingen door
Kyoto Partijen. Warsaw-beslissing verbreedt dit overleg tot ambitie alle landen.
Europese Commissie voorstel voor klimaat/energiekader 2030 op 22 januari
•
Welk ambitieniveau reductie GHG (-40% ) ?
•
Ook bindende doelstellingen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ?
•
Mogelijke aankondiging hiervan door Barroso te Davos!
•
Landen als Polen willen EU doelstellingen naar 2015 uitstellen en
voortrekkersrol van EU in mondiale onderhandelingen terugschroeven
•
EP vraagt minstens 30% RES, GHG target minstens -40%
Ban Ki Moon Summit op 23.09 legt vraag rond ambitie voor aan regeringsleiders
en wil nieuw momentum creëren voor onderhandelingen.-> Envoys Kufuor en
Stoltenberg
Kan EU voortrekkerrol blijven spelen en in 2014 haar intenties meedelen?
Slide 5
.
3. Agenda tijdens Grieks EU voorzitterschap
Presentatie door Commissie van voorstel energie/klimaatkader (22 januari)
EU Klimaatworkshop (23-24 januari)
EU Raad Leefmilieu - bespreking klimaat en energiekader 2030 (3 maart)
EU Raad ENERGIE 4 maart
UNFCCC bijkomende onderhandelingssessie Durban Platform of Action (Bonn,
10-14 maart)
Europese Raad – bespreking klimaat en energiekader 2030 (20-21 maart)
IPPC 5de Assesment Report WGII 29 maart (impact, adaptatie, vulnerability)
IPPC WGIII rapport 12 april (mitigatie van klimaatwijziging)
Informele Raad Leefmilieu en Energieministers (15 mei)
UNFCCC vergadering subsidiaire organen (Bonn, 4-15 juni)
Verkiezingen Europees Parlement 22-25 mei
EU Raad Leefmilieu (12 juni)
Legislatieve voorstellen op basis 22.01.14 : Commissie stelt voorop medio 2014
Opm: Belg. stakeholders dialoog over nieuw KLIM/EN kader 31.01
Slide 6
II. Global Issues:
Post-2015 agenda voor duurzame
ontwikkeling en
armoedebestrijding.
1. Waar staan we?
2. Verwachtingen?
3. Uitdagingen?
4. Agenda onder Grieks VZP
Slide 7
1. P2015: TERUGBLIK 2013 -WAAR STAAN WE?




Een centrale prioriteit.
 Uitwerking van de P2015 op het hoogste politieke niveau erkend als hét
centrale dossier voor de komende jaren, en tegelijk bepalend voor de
verdere werking en relevantie van de VN.
P2015 mobiliseert breed:
 Breed gedragen reflectie via talloze initiatieven, processen, publicaties,
zowel intergouvernementeel als vanuit maatschappelijke middenveld:
OWGDG; Expert Committee on Sustainable Development Financing;
thematische consultaties; (http://sustainabledevelopment.un.org)
Belangrijk tussenakkoord bereikt in MDG Special Event 25.09.13:
 Doel: 1 uniek kader voor duurzame ontwikkeling én armoedebestrijding
 Roadmap met aanvang formele onderhandelingen ten vroegste in
september 2014.
EU
 2 sets van Raadsconclusies 25/6/2013 (algemeen) en 12/12/2013
(financieel) vormen de basis voor de EU positie
 Intensieve
samenwerking
tussen
de
filières
leefmilieu,
ontwikkelingssamenwerking &VN
Slide 8
2. P2015: VOORUITBLIK - WAT BRENGT 2014?

2014 wordt een cruciaal scharnierjaar, met omslag van de huidige
« intake » of « stocktaking » fase naar eigenlijke onderhandelingen.


2014 is the year in which we need to work collectively to lay the groundwork for
what it is to come in 2015. In short, the next twelve months will determine
whether or not we are able to deliver on the promises of 2015. (PGA Amb. Ashe)
Sleutelmomenten:
 Januari –augustus 2014:
 verdere activiteiten van de OWGSDG – met bijkomende maandelijkse
vergaderingen vanaf maart + verwacht cochairs initiatief.
 3 meetings Expert committee sustainable development financing .
 3 Thematische debatten en 3 HLEvents in UNGA
 Juni 2014: UNEA – belangrijk voor politiek signaal uit leefmilieufilière
 Juli 2014: HLPF in ECOSOC
 September 2014: Eindrapport OWGSDG en van SD Finance exp comm
 September 2014: start formele onderhandelingen
 Voor eind 2014: syntheserapport VN secretaris generaal.
Slide 9
3. P2015: BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Complexiteit van het proces.
Hoe houden we het overzicht en coherentie in veelheid van processen?



Methodologie. Hoe een « P2015 kerstboom » vermijden?
 Hoe verzoenen we een evenwichtige integratie van de drie dimensies
duurzame ontwikkeling in een omvattende en universeel toepasbare
agenda, opgebouwd rond een beperkt aantal actiegerichte, makkelijk
communiceerbare en meetbare doelstellingen en targets?
Plaats leefmilieu/duurzame ontwikkeling in P2015.
 Klinkt de leefmilieustem voldoende sterk door, niet alleen in NY, maar
ook in BRU?
 armoedebestrijding >< duurzame ontwikkeling: BRA, G77, maar bv ook
UK
 Samenvallende agenda’s nog geen uitgemaakte zaak
Is EU klaar om op het debat te wegen?
 Nood aan meer gedetailleerde EU positie, niet alleen rond algemene
principes maar ook rond concrete goals en targets >< terughoudendheid
bij verschillende MS
 Timing Europese Verkiezingen.
 Lang investituurdebat voor nieuwe Commissie
Slide 10
4. P2015: GRIEKS VOORZITTERSCHAP


Focus op leefmilieu-aspecten van P2015, met bijzondere aandacht voor
OWGSDG, Finance Committee, HLPF en UNEA.
Voortzetting gezamenlijke formule met Raadswerkgroepen
WPIEIglobal/CONUN/CODEV

Leefmilieuraad 3/3/2014 en 12/6/2013

Geen plan voor nieuwe P2015 Raadsconclusies

Geen duidelijke indicatie voor nieuwe Commissiemededeling en/of staff
working paper.
Slide 11
III. UNEP
-
1. Een ander UNEP dan pre-Rio
2. Stand voorbereiding UNEA 1
Slide 12
1. EEN ANDER UNEP DAN PRE-RIO









Universal membership en naamwijziging van haar governing body
naar “UNEA”
UNEP heeft lead gekregen van mondiaal programma voor
duurzame consumptie en productiepatronen (10YFP SCP)
Feb 2013 : Medium term Strategy 2014 – 2017 probleemloos
“adopted”
UNEP heeft voorbije 2 jaren nieuwe en CONCRETE mandaten
gekregen : CTCN, IPBES, CCAC…
Merkwaardig : groen licht van UNGA op 24.12.13 over verhoging
bijdrage uit UN regular budget aan UNEP + 20,4 mion USD
Verbeterde negotiatiewijze met lidstaten in Nairobi
Ernstige versterking New York Bureau van UNEP
Overhaul van alle Divisiedirecteurs in één jaar tijd
Versterking Regional Offices voor betere responsiveness tov landen
Slide 13
2. STAND VOORBEREIDING UNEA 1









Essentie wordt het ministerieel debat over post-2015
Onzeker thema 2 : rule of law and illegal trade of wildlife and timber
Een ‘symposium’ formule voor essentiële themata als Green Economy
and Environmental Financing
Belangrijke beslissingen : herziening rules of procedure en vooral
herziening stakeholder engagement rules
Thematic debate SCP, 14.01
Thematic debate klimaat 11.02 -> BE+COM lead !
Thematic debate chemicals , 13.02
Thematic debate Green Economy, 11.03
First Global Conference on UN Partnership for Action on Green
Economy, 4-5 March 2014, UAE
Slide 14
.




Open ended CPR op 24 – 28 maart
Timing UNEA 1 : 23-27.06 met High Level Segment op 26 en 27
Timing t.o.v. HLPF (30.06 – 9.07) verre van ideaal maar niet
onwerkbaar -> sequentie verbeteren in komende jaren
Perceptie top van UNEP over EU-inputs in Nairobi discusssies :
“EU is in a meltdown
Slide 15
IV. OVERIGE INHOUDELIJK INTERESSANTE
MULTILATERALE MEETINGS 1° HELFT 2014
1.
2.
3.
4.
ICNP 3 van Nagoya protocol access and benefit sharing,
Korea, 24 – 28.02
First open-ended intergovernmental ad hoc expert group
on international arrangement for forests, Nairobi, 24 –
28.02
Ad hoc working group marine biodiversity beyond
national jurisdiction, 1 – 4.04 en 16 -19.06, New York
Ad hoc working group review of implementation of the
biodiversity convention and SBTTA, 16-27.06, Montreal
Slide 16
IV. NIEUWE TENDENSEN
EN
ONTWIKKELINGEN
1.
2.
3.
4.
Evolueren naar een milieuvriendelijke, koolstofarme
samenleving met minder verspilling van grondstoffen,
ruimte en energie
Ambitieuze klimaatdoelstellingen ~
energiebesparingsinspanningen ~ stabiel
langetermijnbeleid op vlak van energie ~ duurzame
hernieuwbare energievoorzieningen ~ grondstofzuinige,
groene economie
Link => KLIMAAT én ENERGIE
Casus Vlaams Gewest: integratie van milieu- én energieattaché in de Afdeling Internationaal Beleid –
Departement LNE: sterktes/zwaktes –
opportuniteiten/bedreigingen
Slide 17
5.
Sterktes/zwaktes – opportuniteiten/bedreigingen
a)
b)
c)
d)
6.
7.
Vlaams: 1 beleidsdomein, 2 ministers
Belgisch: bevoegdheidsverdeling
Europees: andere categorie raadswerkgroep
Verenigde Naties: SE4All initiatief van VN SG Ban vs
IRENA (geen VN organisatie) vs IEA
Recente EU voorbeelden die interrelatie
onderstrepen (onconventionele fossiele brandstoffen,
klimaat-energiepakket, indirect land use change…)
Milieubeleid ~World Energy Outlook: economische
invalshoek gelinkt aan buiteland- en
veiligheidsbeleid
Klimaat én energie… de uitdaging voor de toekomst
Slide 18
Download