republique francaise

advertisement
1. ------IND- 2017 0097 F-- NL- ------ 20170316 --- --- PROJET
FRANSE REPUBLIEK
Ministerie van Milieu, Energie en de
Zee, belast met de internationale
klimaatbetrekkingen
Besluit van [ ]
betreffende de kenmerken van niet voor de weg bestemde diesel met de naam GNR B30
NOR: […]
De minister van Milieu, Energie en de Zee, belast met de internationale
klimaatbetrekkingen, en de minister van Economie en Financiën,
Gezien Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9
september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften
en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, meer bepaald kennisgeving nr.
2017/XXXX/F;
Gezien Richtlijn 2009/30/EG van 23 april 2009 met betrekking tot de specificatie van
benzine, dieselbrandstof en gasolie, tot wijziging van Richtlijnen 98/70/EG en 1999/32/EG, en
tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG, zoals gewijzigd;
Gezien het energiewetboek, meer bepaald de artikelen D641-4 tot en met D641-11;
Gezien het besluit van 19 januari 2016 betreffende de lijst van brandstoffen die zijn
toegestaan uit hoofde van de bepalingen van artikel 265 ter van het douanewetboek, zoals
gewijzigd;
Gezien het besluit van 23 december 1999 betreffende de kenmerken van diesel en
winterdiesel, zoals gewijzigd;
Gezien het besluit van 30 juni 2010 betreffende de kenmerken van methylesters van
vetzuren (Fatty Acid Methyl Ester — FAME), zoals gewijzigd;
Gezien het besluit van 10 november 2011 tot vaststelling van gebruiksvoorwaarden voor
diesel, vloeibaar petroleumgas en wateremulsie in dieselbrandstof die recht geven op toepassing
van het gunstige belastingtarief ingevoerd door artikel 265 van het douanewetboek met
betrekking tot accijnsrecht, zoals gewijzigd.
Gezien het advies van het technisch comité voor het gebruik van aardolieproducten van
14 juni 2016,
Besluiten:
Artikel 1
Onder de benaming „GNR B30” wordt een mengsel verstaan van diesel, zoals gedefinieerd in
voornoemd gewijzigd besluit van 23 december 1999, en methylesters van vetzuren, zoals
gedefinieerd in voornoemd gewijzigd besluit van 30 juni 2010, dat is bestemd voor de
aandrijving van verbrandingsmotoren met compressieontsteking en aan de in bijlage I
opgenomen specificaties beantwoordt.
Wat betreft de vereisten die van de klimatologische omstandigheden afhangen, moeten de
kenmerken op het gebied van koudebestendigheid van de GNR B30 die op het nationale
grondgebied te koop wordt aangeboden of verkocht, aan de in bijlage II bij onderhavig besluit
uiteengezette bepalingen voldoen.
GNR B30 kan slechts ter consumptie worden aangeboden, verkocht of overgedragen in welke
vorm dan ook, wanneer het kleurstoffen en traceringsmiddelen bevat die zijn opgenomen in
kolom (1) van de tabel in artikel 3 van voornoemd besluit van 10 november 2011, en in de
hoeveelheden zoals aangegeven in kolom (2) van de tabel in artikel 3 van voornoemd besluit van
10 november 2011.
De beproevingsmethoden en de interpretatie van meetresultaten met betrekking tot de in de
bijlagen I en II vermelde specificaties zijn identiek aan die van diesel en winterdiesel met de
naam B30 en worden vastgelegd bij een beslissing van de directeur Energie die wordt
bekendgemaakt in het staatsblad van de Franse Republiek.
Artikel 2
GNR B30 mag enkel worden aangehouden voor verkoop of verkocht als het voldoet aan de
minimumeisen die in artikel 1 hierboven zijn vastgelegd, of aan eender welke andere norm of
specificatie die van kracht is in een lidstaat van de Europese Unie, elke andere lidstaat van de
Europese Economische Ruimte of Turkije die in dezelfde klimatologische omstandigheden een
equivalent kwaliteitsniveau waarborgt.
Artikel 3
Het maximale zwavelgehalte van GNR B30 bij het verlaten van de raffinaderij of geïmporteerd
of vervoerd via bulktransport (pijpleidingen, spoorwegen, binnen- en zeevaartwegen) naar
tijdelijke opslagplaatsen bedraagt 10,0 mg/kg. Het maximale zwavelgehalte van GNR B30 in de
distributiefase bedraagt 20,0 mg/kg.
Artikel 4
GNR B30 mag alleen gebruikt worden in de machines die zijn vermeld in artikel 2 van
voornoemd besluit van 10 november 2011, die worden aangedreven door verbrandingsmotoren
met compressieontsteking die speciaal zijn aangepast voor het gebruik van GNR B30.
Deze machines moeten bovendien beschikken over een specifieke bevoorradingslogistiek en hun
eigen opslag- en distributiemogelijkheden.
Artikel 5
Er kunnen voor een bepaalde periode technisch en economisch afdoend gerechtvaardigde
afwijkingen van voornoemde specificaties worden toegestaan als de minister van Energie en de
minister van Douane daartoe gezamenlijk beslissen.
In deze beslissing kunnen de vormen worden gepreciseerd waarin deze afwijkingen aan de
gebruikers kunnen worden meegedeeld.
Artikel 6
Onverminderd de bepalingen van artikelen 1 en 2 moeten de benaming „GNR B30” en de
verkoopprijs per liter in uiterst duidelijk leesbare en onuitwisbare tekens met een tekenhoogte
van ten minste 2 cm op de brandstofpomp worden vermeld. Indien de brandstof in recipiënten
wordt geleverd, moet voornoemde benaming erop worden aangebracht zodra ze met het oog op
de verkoop worden gevuld.
Artikel 7
De directeur-generaal Energie en Klimaat en de directeur-generaal Douane en Indirecte
Belastingen zijn belast, elk voor wat hen aanbelangt, met de uitvoering van onderhavig besluit
dat in het staatsblad van de Franse Republiek zal worden bekendgemaakt.
Gedaan op
De minister van Milieu, Energie en de Zee,
belast met de internationale klimaatbetrekkingen,
Voor de minister en bij volmacht:
De adjunct-directeur Energie,
M. PAIN
De minister van Economie en Financiën,
Voor de minister en bij volmacht:
De directeur-generaal Douane en Indirecte Belastingen,
R. GINTZ
BIJLAGE I
Technische kenmerken van GNR B30
EENHEI
D
EIGENSCHAPPEN
GRENSWAARDEN
Min.
Max.
% (v/v)
24,0
30,0
-
51,0
-
kg/m3
825,0
865,0
°C
> 55,0
-
Viscositeit bij 40 °C
mm2/s
2,000
4,650
Zwavelgehalte
mg/kg
-
10,0
mg/l
-
2,0
Gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen
% (m/m)
-
8,0
Gehalte aan assen
% (m/m)
-
0,01
Watergehalte
mg/kg
-
290
Totale verontreiniging
mg/kg
-
24
Oxidatiebestendigheid
u
20
-
Gehalte aan methylesters van vetzuren in
overeenstemming met het besluit van 30 juni 2010
betreffende de kenmerken van methylesters van vetzuren
(Fatty Acid Methyl Ester — FAME), zoals gewijzigd
Cetaangetal
Dichtheid bij 15 °C
Vlampunt
Mangaangehalte
Distillatie:
- % (v/v) teruggewonnen bij 250 °C
% (v/v)
- % (v/v) teruggewonnen bij 350 °C
% (v/v)
85
°C
-
- 95 % (v/v) teruggewonnen bij:
< 65
360
BIJLAGE II
Kenmerken op het gebied van koudebestendigheid
SEIZOEN
DATUM
KLASSE
Verstoppingspunt van het
filter bij lage temperatuur
(°C, max.)
Zomer
1 april-31 oktober
B
0 °C
Winter
1 november-31 maart
D*
-10 °C
* Brandstoffen die gewoonlijk verkrijgbaar zijn in de winter zijn van klasse E, met een maximaal
verstoppingspunt van het filter bij lage temperatuur van -15 °C.
Download