Overzichtsfiche

advertisement
Info-fiches ondersteuningsvormen
Semi - internaat
Regelgeving
Specifiek
KB 23 december 1970 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de
inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van
gehandicapten (B.S. 30 januari 1971, laatst gewijzigd door BVR van 6 december 2002)
MB 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het
bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische
zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van
gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semiinternaat werken (B.S. 30 augustus 1975, laatst gewijzigd bij BVR 10 juli 2008)
Generiek
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële
bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S. 30 september 1983, laatst
gewijzigd bij BVR van 28 juli 2008)
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de
algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S. 11 maart 1994, laatst
gewijzigd door BVR van 16 februari 2007)
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de
algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27
juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap (B.S. 8 juli 1994, laatst gewijzigd door BVR van 6
december 2002)
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 betreffende het beheer van gelden
en goederen van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van
voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (B.S. 8 juli
1994, laatst gewijzigd bij BVR van 13 juli 2001)
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg
in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (B.S. 27
februari 2001, laatst gewijzigd bij BVR van 20 juni 2008)
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 houdende diverse maatregelen
inzake herkenbaarheid van de financiering door het Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap (B.S. 21 januari 2003, gewijzigd bij BVR
van 20 juni 2008)
Opzet
Semi-internaten bieden opvang en begeleiding aan zowel schoolgaande als nietschoolgaande kinderen en jongeren.
Bij de schoolgaanden ligt de nadruk op voor- en naschoolse opvang en op een
aangepast opvoedings- en/of therapeutisch kader. De semi-internaten zijn meestal
verbonden aan een instelling voor buitengewoon onderwijs.
Bij de niet-schoolgaanden ligt de nadruk op verzorging en stimulatie van de
basisfuncties. Het gaat dan ook om kinderen of jongeren die omwille van hun handicap
niet, of omwille van hun leeftijd nog niet naar school kunnen.
Ook specifieke therapieën behoren tot het aanbod.: kinesitherapie, logopedie,
ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering en andere specifieke trainingen.
Deze worden in het semi-internaat zelf aangeboden, of ambulant buiten de
voorziening.
Doelgroep(en)
Kinderen en jongeren van alle doelgroepen kunnen in een semi-internaat terecht.
Gezien de opvang in functie van de aard van de handicap specifiek kan zijn, worden
de internaten erkend voor een doelgroep. De categorieën van doelgroep die
gehanteerd worden zijn:
kinderen met een lichte verstandelijke beperking met associatiestoornissen
kinderen middelmatige en zware verstandelijke beperking
kinderen met een zware verstandelijke beperking niet geschikt om naar school
te gaan
kinderen met karakterstoornissen
blinden en slechtzienden
doven en spraakgestoorden
motorische beperking groep A (motorische stoornissen, dysmelie,
kinderverlamming, afwijkingen skelet of ledematen)
motorische beperking groep B (hersenverlamming, MS, spina bifida en
myopathie)
Opdrachten
Opvang van de minderjarige tussen 8 en 18 uur, 5-daagse werkweek mag worden
toegepast..
De minderjarigen die school kunnen volgen, moeten tenminste 8 uur per dag aanwezig
zijn. Zij die geen school kunnen volgen, zes uur per dag.
De duur van het door het semi-internaat georganiseerde vervoer mag één uur, zowel
heen als terug, niet overschrijden.
Het semi-internaat verschaft één volledige en twee lichte maaltijden en voorziet in
pedagogische, medische, psychologische en sociale bijstand.
PEC-ticket
Tenlasteneming minimaal bijstandsveld Z 25 semi-internaat
Financiële
bijdrage
Per aanwezigheidsdag is de bijdrage voor een kind of –21-jarige jongere (= tot en met
20 jaar) in semi-internaat nooit hoger dan de maximale, forfaitaire bijdrage voor –21jarigen (semi-internaatstelsel).
Sommige supplementen mogen eventueel nog aangerekend worden boven de
wettelijke financiële bijdrage.
Uitleg over de aard en hoogte van de bijdragen en supplementen :

Via onze site : http://www.vaph.be/ Voorzieningen/ Financiering/ Eigen bijdrage
cliënten – (semi-)residentieel. Vervolgens klikt u voor meer specifieke uitleg verder
door naar respectievelijk : Eigen bijdrage –21-jarigen/ Eigen bijdrage +21-jarigen/
Supplementen.Voor de geïndexeerde bedragen rechts verder doorklikken via
gerelateerde info op : Documenten en vervolgens bij de rubriek
Cliëntenadministratie onder Eigen financiële bijdrage.

Bij de dienst cliëntenadministratie. De coördinaten vindt u tevens op deze site via :
Adressen/ VAPH/ Cliëntenadministratie.
Indien betrokkene uitzonderlijk vanaf 21 jaar nog verder tijdelijk in semi-internaat
blijft is de regeling +21-jarigen van toepassing (zie dagcentra).
Extra
randinformatie
De voorzieningen voor minderjarigen kunnen opvang bieden aan de jongeren tot de
leeftijd van 21 jaar (art 8bis, derde lid BVR 15 december 1993 algemene regels
vergunningen en erkenningen).
De vakantieperiodes zijn vastgelegd:
15 dagen met Kerstmis
15 dagen met Pasen
1 maand gedurende de grote vakantie.
De aanwezigheid van de minderjarigen is niet verplicht gedurende de vakantieperiodes
waarop het semi-internaat open is.
Voor extra info contacteer : secretariaat Afdeling Zorg : 02/225.85.58
Download