Politieke afdelingsvergadering

advertisement
Rotterdam
Politieke afdelingsvergadering
Rosanne Joosse
Woensdag 11 mei 2016
INDEX
Inleiding
-2I Opening
-3Openingswoord door de voorzitter
Benoemen technische voorzitter en stem-en notulencommissie
Agenda
Notulen
II Bestuursblok
Bestuursupdate
Vragen aan het bestuur
-7-
III Politiekblok
Presenteren van moties
-9-
1
INLEIDING
De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de Jonge
Democraten, afdeling Rotterdam. Dit is de plek en het moment om als lid vragen
te stellen aan het bestuur en om je uit te spreken over de koers en de organisatie
van de afdeling.
De politieke afdelingsvergadering van woensdag 11 mei 2016 zal in het teken
staan van moties die worden ingediend op het Zomercongres in Alkmaar,
namens de afdeling Rotterdam. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan
het bestuur.
Het afdelingsbestuur nodigt u allen uit op woensdag 11 mei 2016 om uw stem te
laten horen over de bovenstaande zaken.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Jonge Democraten Rotterdam
Michael Vos – Voorzitter
Rosanne Joosse –Afdelingssecretaris
Gerard Reinders – Penningmeester
Koen Sijtsema – Bestuurslid Politiek
Kevin Brongers– Bestuurslid Organisatie
Robbin van Pelt – Bestuurslid Promotie
2
OPENING
OPENINGSWOORD
Openingswoord door afdelingsvoorzitter, Michael Vos.
3
BENOEMEN TECHNISCHE VOORZITTER EN STEM- EN
NOTULENCOMMISSIE
Technische voorzitter
Malu Pasman
Stem-en notulencommissie
Charly van Enckevoort
4
AGENDA
Datum: 11 mei 2016 Tijd: 20:00 uur
Locatie: Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam
20:00-20:15
I Opening
1 Openingswoord door de Afdelingsvoorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Benoemen technische voorzitter en stem-en notulencommissie
4 Notulen 27 januari 2016
20:15 -20:20
II Bestuursblok
5 Bestuursupdate
6 Bestuursvragen
20:15-20:45
III Politiek Blok (1)
7 Politieke Moties 1 t/m 10
20:45 – 21:00
Pauze
21:00 – 21.30
IV Politiek Blok (2)
8 Politieke Moties 11 t/m 19
21:30-21:40
V Afsluiting
9 Afsluiten vergadering
5
NOTULEN
De notulen van de afgelopen Afdelingsvergadering liggen ter inzage bij de
Algemeen Secretaris van de Jonge Democraten Rotterdam. Aanvraag van de
notulen kan via [email protected]
Tijdens de Algemene Afdeling Vergadering van 17 december 2014 werd de wens
uitgesproken de notulen niet, tezamen met het AAV-boek, openbaar op het
internet te publiceren. Overwegende het privacy-argument heeft het bestuur
besloten de notulen op aanvraag alleen aan leden te verstrekken.
Bij vragen omtrent deze procedure kunt u contact opnemen met de Secretaris via
het bovenstaande e-mail adres.
6
BESTUURSBLOK
Bestuursupdate
Mondeling toegelicht door de afdelingsvoorzitter, Michael Vos
7
Vragen aan het bestuur
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend, wel is er nu ruimte om mondeling
vragen te stellen aan het bestuur
8
Politiekblok (1)
PM01
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Behandel me als een dame
Anne Ardon, Rosanne Joosse
Vrouwen weinig tot niet worden
meegenomen in medische
experimenten.
Het mannelijke lichaam de norm is
binnen de gezondheidszorg.
Vrouwen tot 60% meer bijwerkingen
hebben op medicijnen dan mannen.
Het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport(VWS) 12 miljoen
uitrekt voor seksespecifieke zorg.
Vrouwen anders reageren op
medicijnen dan mannen;
Vrouwen hierdoor slechtere
behandelingen krijgen.
De JD zich inzet voor seksespecifieke
behandeling van mensen op het gebied
van gezondheidszorg.
Overwegende dat
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
9
PM02
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Afval gooi je weg, geld mag je sparen
Robbin van Pelt, Kevin Brongers,
Sharona Boonman
Kevin Brongers
Ieder huishouden in Rotterdam
afvalstoffenheffing moet betalen.
Huishoudens met een laag inkomen
gebruik kunnen maken van een
kwijtscheldingsregeling, waarbij de
afvalstoffenheffing gereduceerd kan
worden tot 40 procent van het bedrag.
Studenten met een vermogen van 4000
euro niet in aanmerking komen voor
gedeeltelijke kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing.
Overwegende dat
De gemeente Rotterdam op deze
manier studenten ontmoedigt om te
sparen voor hun studie.
Het College van Rotterdam de ambitie
heeft uitgesproken wonen in de
binnenstad voor studenten
aantrekkelijker te willen maken.
Studenten die wonen in de binnenstad
en wijken daaromheen een positieve
bijdrage leveren aan de levendigheid
van de wijk.
Studenten door het leenstelsel bijna
allemaal een studieschuld opbouwen.
Spreekt uit dat
Toelichting
Het wenselijk is dat studenten een
spaarpotje opbouwen om hun studie te
kunnen financieren.
De Jonge Democraten Rotterdam van
mening zijn dat eenieder die
gebruikmaakt van de tegemoetkoming
scholieren of de studiefinanciering
gebruik moeten kunnen maken van de
kwijtscheldingsregeling voor de
afvalstoffenheffing, ongeacht hun
vermogen.
Studenten met enig vermogen komen
niet in aanmerking voor kwijtschelding
van de afvalstoffenheffing. Dit zorgt
10
ervoor dat studenten veel belasting
moeten betalen. Studenten leveren een
positieve bijdrage aan de levendigheid
in de buurt, bijvoorbeeld in RotterdamWest waar studenten bijdragen aan een
grotere diversiteit. Om het voor
studenten aantrekkelijker te maken om
van Rotterdam hun studentenstad te
maken, dien wij deze motie in.
Studenten kunnen de stad mooier,
levendiger en sterker maken.
Bovendien worden studenten
onevenredig hard getroffen door geen
gebruik te mogen maken van de
regeling, omdat in het huidige stelsel
veel studenten een studieschuld
opbouwen en geen tot weinig inkomen
hebben.
Aangenomen?
Ja
o
PM03
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Nooit meer kruipend naar huis #1
Joey Aalbregt, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Koen Sijtsema
Joey Aalbregt
Het na 01:00 uur met het OV moeilijk is
om te reizen.
Het vervoer dat dan wel beschikbaar is
minder veilig en betrouwbaar dan de
metro is
De huidige vervoersmiddelen ‘s nachts
ontoereikend zijn
Er door gebruik aan ruimte in de
huidige opties wrijving kan ontstaan
tussen personen
De huidige opties onvoldoende
frequent, dan wel betrouwbaar zijn
De huidige alternatieven te beperkt of
te duur zijn
De veiligheid van passagiers en
11
conducteurs op de huidige manier
onvoldoende gewaarborgd wordt
Door Bijzondere Opsporings
Ambtenaren (BOA’s) in metro’s de
veiligheid van OV-personeel en
passagiers beter gewaarborgd kan
worden
De Jonge Democraten Rotterdam
voorstander zijn van de invoering van
een nachtmetro die met een vaste
frequentie rijdt op alle lijnen
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM04
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Nooit meer kruipend naar huis #2
Joey Aalbregt, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Koen Sijtsema
Joey Aalbregt
Het na 01:00 uur met het OV moeilijk is
om te reizen in het weekend.
Het vervoer dat dan wel beschikbaar is
minder veilig en betrouwbaar dan de
metro is.
De huidige vervoersmiddelen ‘s nachts
ontoereikend zijn.
Er door gebruik aan ruimte in de
huidige opties wrijving kan ontstaan
tussen personen.
De huidige opties onvoldoende
frequent, dan wel betrouwbaar zijn
De huidige alternatieven te beperkt of
te duur zijn.
De veiligheid van passagiers en
conducteurs op de huidige manier
onvoldoende gewaarborgd wordt.
Door Bijzondere Opsporings
12
Ambtenaren (BOA’s) in metro’s de
veiligheid van OV-personeel en
passagiers beter gewaarborgd kan
worden.
De Jonge Democraten Rotterdam
voorstander zijn van de invoering van
een nachtmetro in het weekend die met
een vaste frequentie rijdt op alle lijnen.
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM05
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Heerlijk. Helder. Kraanwater #1
Gerard Reinders, Michael Vos, Koen
Sijtsema
Gerard Reinders
Water een eerste levensbehoefte is
Nederland vooroploopt in de wereld
waar het gaat om waterkwaliteit
Water in horecagelegenheden en op
festivals een commercieel prijsniveau
heeft
Het in belang van de volksgezondheid is
dat men altijd en overal toegang heeft
tot water
Spreekt uit dat
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat
meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan
kraanwater te komen
Horecagelegenheden en festivals gratis
kraanwater ter beschikking moeten
stellen aan bezoekers
13
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
PM06
Indieners:
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Heerlijk. Helder. Kraanwater #2
Gerard Reinders, Michael Vos, Koen
Sijtsema
Gerard Reinders
Water een eerste levensbehoefte is
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nederland vooroploopt in de wereld
waar het gaat om waterkwaliteit
Water in horecagelegenheden en op
festivals een commercieel prijsniveau
heeft
Overwegende dat
Het in belang van de volksgezondheid is
dat men altijd en overal toegang heeft
tot water
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat
meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan
kraanwater te komen
Nederlands kraanwater een topproduct
is waar best een vergoeding voor mag
worden gevraagd
Horecagelegenheden en festivals voor
een schappelijke prijs kraanwater ter
beschikking moeten stellen
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM07
Indieners:
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Heerlijk. Helder. Kraanwater #3
Gerard Reinders, Michael Vos, Koen
14
Sijtsema
Gerard Reinders
Water een eerste levensbehoefte is
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nederland vooroploopt in de wereld
waar het gaat om waterkwaliteit
Water in horecagelegenheden en op
festivals een commercieel prijsniveau
heeft
Overwegende dat
Het in belang van de volksgezondheid is
dat men altijd en overal toegang heeft
tot water
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat
meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan
kraanwater te komen
Nederlands kraanwater een topproduct
is waar best een vergoeding voor mag
worden gevraagd
Spreekt uit dat
Horecagelegenheden voor een
schappelijke prijs kraanwater aan
moeten bieden
Festivals gratis kraanwater aan
bezoekers moeten aanbieden
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM08
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Draaiorgel?! Optyfen! Gauw!
Michael Vos, Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
Nederland nog altijd geteisterd wordt
door een wildgroei aan oude mannen
met draaiorgels
Draaiorgels een vorm van
milieuvervuiling zijn door het lawaai
dat ze maken, een normaal gesprek
15
voeren naast een draaiorgel is niet
mogelijk
Veel stadsbewoners en ondernemers
zich lastig gevallen voelen door deze
ondingen
Het verdienmodel van deze
draaiorgelbejaarden vermoedelijk
gebaseerd is op het gegeven dat
mensen ze betalen om weg te gaan, niet
uit waardering
De huidige vergrijzing waarschijnlijk
tot gevolg heeft dat deze wildgroei
enkel nog maar toeneemt
De Jonge Democraten van mening zijn
dat gemeentes geen vergunningen
dienen te verlenen aan mensen met
draaiorgels
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM09
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
De Koning is dood... Lange leve de
republiek!
Michael Vos, Koen Sijtsema
Michael Vos
In Nederland nog altijd de koning
staatshoofd is
De functie van staatshoofd in Nederland
daarmee nog steeds louter door
overerving vergaard kan worden
Nederland een democratie is
De grondwet bepaalt dat alle
Nederlanders op gelijke voet
benoembaar dienen te zijn in openbare
dienst
Nederland pas sinds 1815 een
constitutionele monarchie is
Nederland daarvoor altijd een
16
republiek was, te midden van
monarchieën
De Jonge Democraten niet voor niets
deze naam dragen
Spreekt uit dat
De Jonge Democraten van mening zijn
dat de functie van staatshoofd bekleed
dient te worden door een democratisch
verkozen functionaris
Toelichting
Nederland kent een geweldige historie
als republiek. De Acte van Verlatinghe
uit 1581 vormde zelfs een invloedrijke
een inspiratiebron voor de
Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring.
Aangenomen?
Ja
o
PM10
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Meer Flex, meer zekerheid #1
Koen Sijtsema, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Enrico Timmerman
Koen Sijtsema
De huidige ketenregeling inhoudt dat
een opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten gezamenlijk
twee jaar mogen lopen
Er binnen die die twee jaar drie
arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
worden
17
De ketenregeling wordt doorbroken als
tussen de arbeidsovereenkomsten
meer dan zes maanden tijd zit
Van de ketenregeling alleen afgeweken
kan worden bij CAO
De nieuwe ketenregeling niet de
gehooopte uitwerking heeft
Overwegende dat
Mensen nu vaak, ook al willen beide
partijen werken op basis van tijdelijke
contracten, na twee jaar aan de kant
worden gezet na drie contracten van
zeven of acht maanden
Zowel werkgevers als werknemers
vaak behoefte hebben aan flexibiliteit
Schijnconstructies met ZZP’ers
onwenselijk zijn
De Jonge Democraten van mening zijn
dat de mogelijkheid er moet zijn om
schriftelijk bij individuele
arbeidsovereenkomst af te wijken van
de wettelijke ketenregeling.
Zeker voor jongeren is dit een groot
probleem. Supermarkten houden
bijvoorbeeld jong personeel standaard
niet langer meer dan twee jaar in dienst
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
18
Politiekblok (2)
PM11
Indieners:
Meer Flex, meer zekerheid #2
Koen Sijtsema, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Enrico Timmerman
Koen Sijtsema
De huidige ketenregeling inhoudt dat
een opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten gezamenlijk
twee jaar mogen lopen
Woordvoerder:
Constaterende dat
Er binnen die die twee jaar drie
arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
worden
De ketenregeling wordt doorbroken als
tussen de arbeidsovereenkomsten
meer dan zes maanden tijd zit
Van de ketenregeling alleen afgeweken
kan worden bij CAO
De nieuwe ketenregeling niet de
gehooopte uitwerking heeft
Overwegende dat
Mensen nu vaak, ook al willen beide
partijen werken op basis van tijdelijke
contracten, na twee jaar aan de kant
worden gezet
Zowel werkgevers als werknemers
vaak behoefte hebben aan flexibiliteit
Het mogelijk zou moeten zijn langere
tijd tijdelijke arbeidscontracten af te
blijven sluiten. Denk hierbij aan vijf
jaar. Hoe langer de arbeidsrelatie dan
loopt, hoe langer de opzegtermijn voor
beide partijen zou moeten zijn.
Zeker voor jongeren is dit een groot
probleem. Supermarkten houden
bijvoorbeeld jong personeel standaard
niet langer meer dan twee jaar in dienst
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
19
PM12
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Smoking is bad, mkay?
Koen Sijtsema, Enrico Timmerman
Koen Sijtsema
Tabakproducten momenteel op ruim
60.000 plekken in Nederland worden
verkocht, zonder vergunning
Jonge mensen, vaak kinderen, zo veel in
aanraking komen met tabak
Tabak uitermate verslavend is, zo niet
van zichzelf, dan wel door de
inspanningen van de industrie om dit
effect te versterken (denk aan
toevoegen van stoffen en kruisen van
tabaksplanten)
Van vrije wil hierna weinig sprake meer
is
De tabaksindustrie haar strategie voor
een belangrijk deel heeft gebaseerd op
het aanspreken van jonge doelgroepen
(d.m.v. zoete smaak, kleurige, mooie
pakjes e.d.)
90% van de rookverslaafden met roken
is begonnen voordat de hersenen
volledig uitontwikkeld zijn
Het beleid om verkoop van
tabaksproducten te beperken tot
speciaalzaken vruchten afwerpt in het
buitenland
Spreekt uit dat
Toelichting
De minimumleeftijd bij tabaksverkoop
beter kan worden gehandhaafd in
speciaalzaken
De verkoop van tabaksproducten
volgens de Jonge Democraten beperkt
dient te worden tot speciaalzaken met
een vergunning
D66 stemde in de Tweede Kamer tegen
een soortgelijk voorstel. We kunnen
een sterk signaal afgeven door deze
motie aan te nemen.
Aangenomen?
20
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
21
PM13
Indieners:
Lekker flyeren met wachtgeld
Casper van Rooden, Joey Aalbregt,
Olivier Kooi, Koen Sijtsema
Casper van Rooden
Politici die vrijwillig hun functie
opzeggen vaak langdurig gebruik
maken van wachtgeld
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Sommige politici feitelijk misbruik
maken van de wachtgeldregeling
Van volksvertegenwoordigers
integriteit verwacht mag worden
Tofik Dibi
Misbruik van de wachtgeldregeling het
vertrouwen in de politiek schaadt
De Jonge Democraten van mening zijn
dat politici indien zijn vrijwillig
opstappen, pas na toestemming van een
ethische commissie gebruik mogen
maken van de wachtgeldregeling
HACH-TJSOE
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM14
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Vrij van verplichte vrijheid.
Koen Sijtsema, Joey Aalbregt, Olivier
Kooi, Casper van Rooden
Olivier Kooi
De overheid een aantal verplichte vrije
dagen oplegt.
Het aan werkgevers en werknemers
moet zijn om af te stemmen wanneer
men vrij is.
Mensen prima zelf in staat zijn hierover
afspraken te maken met hun werkgever
Verschillende mensen met
verschillende achtergronden eigen
redenen hebben om vrij te willen
22
Spreekt uit dat
Het niet aan de overheid is om vrije
dagen op te leggen, individuen kunnen
dit beter
Toelichting
In de zomer van 2015 is een motie
aangenomen om van 5 mei een
verplichte vrije dag te maken. Ironie ten
top: 'nee, je mag niet werken, ga je
vrijheid vieren!'
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
PM15
Indieners:
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Ik ben voor, dus ik stem niet
Casper van Rooden, Joey Aalbregt, Koen
Sijtsema, Olivier Kooi.
Joey Aalbregt
De huidige referendumwet vereist dat
voor een geldig referendum er een
opkomst van minimaal 30 procent dient
te zijn
Dit leidt tot vreemd strategisch
stemgedrag, namelijk door thuis te
blijven
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Uitslagen van referenda hierdoor
minder goed te interpreteren zijn
Dit stemmen onnodig ingewikkeld
maakt
De drempel van 30% voor een geldig
referendum dient te worden afgeschaft
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM16
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Reinheitsgebot, maar dan Nederlands
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De Jonge Democraten voorstander zijn
23
van legalisering van softdrugs
Bij het telen van plantaardige softdrugs
vaak chemische middelen gebruikt
worden
In de voedingsmiddelenindustrie
kunstmatige genetische manipulatie
steeds meer de norm wor
Het goed is al bij het legaliseren van de
markt bepaalde restricties op te leggen
met betrekking tot producteisen
Overwegende dat
Chemische bestrijdingsmiddelen en
kunstmatige manipulatie niet nodig zijn
om een goed product af te leveren
Nederland weer voorop moet lopen
waar het gaat om progressief
drugsbeleid
Plantaardige drugs natuurproducten
zijn
Er bij de legalisering van plantaardige
softdrugs een wet moet komen die de
biologische teelt van deze producten
garandeert.
(Het Reinheitsgebot is een Duitse
warenwet uit de 16de eeuw die stelt
dat in Duits bier alleen gemout graan,
water en hop mogen zitten, weten jullie
dat ook weer)
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM17
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Gelijkheid betekent gelijk bestraffen
Michael Vos, Kevin Brongers
Michael Vos
Iedere Nederlander voor de wet gelijk
dient te zien
Gelijke bestraffing bij delicten hiervan
een essentieel onderdeel is
Ongelijke bestraffing bij hetzelfde delict
indruist tegen het gelijkheidsbeginsel
24
Inkomensafhankelijke boetes zorgen
voor welvaartsverdeling, wat niet het
doel van sanctioneren mag zijn
De Jonge Democraten tegen
inkomensafhankelijke boetes zijn
Tijdens het vorige congres is een motie
aangenomen waarin de Jonge
Democraten uitspreken voor
inkomensafhankelijke boetes te zijn.
Een standpunt dat zo snel mogelijk
moet veranderen. Het idee is
sympathiek maar werkt niet.
Tijdens het vorige congres is een motie
aangenomen waarin de Jonge
Democraten uitspreken voor
inkomensafhankelijke boetes te zijn.
Een standpunt dat zo snel mogelijk
moet veranderen. Het idee is
sympathiek maar werkt niet.
Spreekt uit dat
Toelichting
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM18
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Mag het een onsje minder?
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De Jonge Democraten voorstander van
het belasten van externaliteiten zijn
De productie van vlees enorm veel
extra kosten en vervuiling met zich
meebrengt
Vlees niet noodzakelijk is voor een
gezonde levensstijl
Er steeds betere en goedkopere
vleesvervangers op de markt komen en
ook mensen die het minder hebben niet
afhankelijk hoeven te zijn van vlees
De uitvoering van een vleestaks zeer
haalbaar is, bijvoorbeeld door het
instellen van het hoge BTW-tarief voor
vleesproducten
25
Spreekt uit dat
De Jonge Democraten voorstander zijn
van een extra belasting op vlees
De Jonge Democraten zijn al
voorstander van het belasten van
externaliteiten, vlees valt daar al onder
als je dat letterlijk leest, maar het
begrip 'externaliteiten' is dusdanig
breed dat concretisering op dit punt
wenselijk is.
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
P19
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Hybride vertegenwoordiging
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De volksvertegenwoordiging voor een
heel groot deel wordt bepaalt door een
kleine groep die niet representatief zijn
voor de samenleving, namelijk politieke
partijen, dit via de volgorde van de
kieslijst
Het enkel verlagen van de
voorkeursdrempel slechts
symptoombestrijding is
Het electoraat echt iets te zeggen
moeten hebben over de samenstelling
van de Kamer en andere
volksvertegenwoordigende organen
Politieke partijen veel macht hebben
terwijl slechts een miniem deel van de
bevolking lid is van een partij
Een systeem waarbij men puur op
grond van aantal stemmen wordt
gekozen kan zorgen voor problemen
rond specialistische
volksvertegenwoordigers en
portefeuilleverdeling
Een systeem waarbij politieke partijen
voor 99% de samenstelling van de
Kamer bepalen leidt tot ja-knikkers in
het parlement en niet tot eigenzinnige,
26
creatieve parlementariërs
De Jonge Democraten voor een hybride
systeem van volksvertegenwoordiging
zijn: de helft van de gekozen
parlementariers van elke partij wordt
bepaald door de volgorde van kieslijst,
de ander helft puur op basis van het
aantal gekregen stemmen
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Voorbeeld: D66 haalt in twintig zetels.
De eerste tien op de lijst zijn zeker van
hun plaats in het parlement, de overige
tien moeten knokken voor een
mandaat. Zo voorkom je enerzijds dat
partijtoppen de
volksvertegenwoordiging bepalen en
voorkom je anderzijds dat er
onevenwichtige fracties ontstaan.
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
27
Afsluiting
Afsluiting door de afdelingsvoorzitter, Michael Vos.
28
Download