Woensdag 11 mei 2016 - Jonge Democraten Rotterdam

advertisement
Rotterdam
Politieke afdelingsvergadering
Rosanne Joosse
Woensdag 11 mei 2016
INDEX
Inleiding
-2I Opening
-3Openingswoord door de voorzitter
Benoemen technische voorzitter en stem-en notulencommissie
Agenda
Notulen
II Bestuursblok
Bestuursupdate
Vragen aan het bestuur
-7-
III Politiekblok
Presenteren van moties
-9-
1
INLEIDING
De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de Jonge
Democraten, afdeling Rotterdam. Dit is de plek en het moment om als lid vragen
te stellen aan het bestuur en om je uit te spreken over de koers en de organisatie
van de afdeling.
De politieke afdelingsvergadering van woensdag 11 mei 2016 zal in het teken
staan van moties die worden ingediend op het Zomercongres in Alkmaar,
namens de afdeling Rotterdam. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan
het bestuur.
Het afdelingsbestuur nodigt u allen uit op woensdag 11 mei 2016 om uw stem te
laten horen over de bovenstaande zaken.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Jonge Democraten Rotterdam
Michael Vos – Voorzitter
Rosanne Joosse –Afdelingssecretaris
Gerard Reinders – Penningmeester
Koen Sijtsema – Bestuurslid Politiek
Kevin Brongers– Bestuurslid Organisatie
Robbin van Pelt – Bestuurslid Promotie
2
OPENING
OPENINGSWOORD
Openingswoord door Koen Sijtsema, Bestuurslid Politiek
3
BENOEMEN TECHNISCHE VOORZITTER EN STEM- EN
NOTULENCOMMISSIE
Technische voorzitter
Malu Pasman
Stem-en notulencommissie
Charly van Enckevoort
4
AGENDA
Datum: 11 mei 2016 Tijd: 20:00 uur
Locatie: Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam
20:00-20:15
I Opening
1 Openingswoord door de Afdelingsvoorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Benoemen technische voorzitter en stem-en notulencommissie
4 Notulen 27 januari 2016
20:15 -20:20
II Bestuursblok
5 Bestuursupdate
6 Bestuursvragen
20:15-20:45
III Politiek Blok (1)
7 Politieke Moties 1 t/m 10
20:45 – 21:00
Pauze
21:00 – 21.30
IV Politiek Blok (2)
8 Politieke Moties 11 t/m 19
21:30-21:40
V Afsluiting
9 Afsluiten vergadering
5
NOTULEN
De notulen van de afgelopen Afdelingsvergadering liggen ter inzage bij de Algemeen
Secretaris van de Jonge Democraten Rotterdam. Aanvraag van de notulen kan via
[email protected]
Tijdens de Algemene Afdeling Vergadering van 17 december 2014 werd de wens
uitgesproken de notulen niet, tezamen met het AAV-boek, openbaar op het internet
te publiceren. Overwegende het privacy-argument heeft het bestuur besloten de
notulen op aanvraag alleen aan leden te verstrekken.
Bij vragen omtrent deze procedure kunt u contact opnemen met de Secretaris via
het bovenstaande e-mail adres.
6
BESTUURSBLOK
Bestuursupdate
Mondeling toegelicht door de afdelingsvoorzitter Michael Vos
7
Vragen aan het bestuur
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend, wel is er nu ruimte om mondeling
vragen te stellen aan het bestuur
8
Politiekblok (1)
PM01
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Behandel me als een dame
Anne Ardon, Rosanne Joosse
Vrouwen weinig tot niet worden
meegenomen in medische
experimenten.
Het mannelijke lichaam de norm is
binnen de gezondheidszorg.
Vrouwen tot 60% meer bijwerkingen
hebben op medicijnen dan mannen.
Het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport(VWS) 12 miljoen
uitrekt voor seksespecifieke zorg.
Vrouwen anders reageren op
medicijnen dan mannen;
Vrouwen hierdoor slechtere
behandelingen krijgen.
De JD zich inzet voor seksespecifieke
behandeling van mensen op het gebied
van gezondheidszorg.
Overwegende dat
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
9
PM02
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Afval gooi je weg, geld mag je sparen
Robbin van Pelt, Kevin Brongers,
Sharona Boonman
Kevin Brongers
Ieder huishouden in Rotterdam
afvalstoffenheffing moet betalen.
Huishoudens met een laag inkomen
gebruik kunnen maken van een
kwijtscheldingsregeling, waarbij de
afvalstoffenheffing gereduceerd kan
worden tot 40 procent van het bedrag.
Studenten met een vermogen van 4000
euro niet in aanmerking komen voor
gedeeltelijke kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing.
Overwegende dat
De gemeente Rotterdam op deze
manier studenten ontmoedigt om te
sparen voor hun studie.
Het College van Rotterdam de ambitie
heeft uitgesproken wonen in de
binnenstad voor studenten
aantrekkelijker te willen maken.
Studenten die wonen in de binnenstad
en wijken daaromheen een positieve
bijdrage leveren aan de levendigheid
van de wijk.
Studenten door het leenstelsel bijna
allemaal een studieschuld opbouwen.
Spreekt uit dat
Toelichting
Het wenselijk is dat studenten een
spaarpotje opbouwen om hun studie te
kunnen financieren.
De Jonge Democraten Rotterdam van
mening zijn dat eenieder die
gebruikmaakt van de tegemoetkoming
scholieren of de studiefinanciering
gebruik moeten kunnen maken van de
kwijtscheldingsregeling voor de
afvalstoffenheffing, ongeacht hun
vermogen.
Studenten met enig vermogen komen niet
in aanmerking voor kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing. Dit zorgt ervoor dat
10
studenten veel belasting moeten betalen.
Studenten leveren een positieve bijdrage
aan de levendigheid in de buurt,
bijvoorbeeld in Rotterdam-West waar
studenten bijdragen aan een grotere
diversiteit. Om het voor studenten
aantrekkelijker te maken om van
Rotterdam hun studentenstad te maken,
dien wij deze motie in. Studenten kunnen
de stad mooier, levendiger en sterker
maken. Bovendien worden studenten
onevenredig hard getroffen door geen
gebruik te mogen maken van de regeling,
omdat in het huidige stelsel veel studenten
een studieschuld opbouwen en geen tot
weinig inkomen hebben.
Aangenomen?
Ja
o
PM03
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Nooit meer kruipend naar huis #1
Joey Aalbregt, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Koen Sijtsema
Joey Aalbregt
Het na 01:00 uur met het OV moeilijk is
om te reizen.
Het vervoer dat dan wel beschikbaar is
minder veilig en betrouwbaar dan de
metro is
De huidige vervoersmiddelen ‘s nachts
ontoereikend zijn
Er door gebruik aan ruimte in de
huidige opties wrijving kan ontstaan
tussen personen
De huidige opties onvoldoende
frequent, dan wel betrouwbaar zijn
De huidige alternatieven te beperkt of
te duur zijn
De veiligheid van passagiers en
conducteurs op de huidige manier
onvoldoende gewaarborgd wordt
11
Door Bijzondere Opsporings
Ambtenaren (BOA’s) in metro’s de
veiligheid van OV-personeel en
passagiers beter gewaarborgd kan
worden
De Jonge Democraten Rotterdam
voorstander zijn van de invoering van
een nachtmetro die met een vaste
frequentie rijdt op alle lijnen
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM04
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Nooit meer kruipend naar huis #2
Joey Aalbregt, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Koen Sijtsema
Joey Aalbregt
Het na 01:00 uur met het OV moeilijk is
om te reizen in het weekend.
Het vervoer dat dan wel beschikbaar is
minder veilig en betrouwbaar dan de
metro is.
De huidige vervoersmiddelen ‘s nachts
ontoereikend zijn.
Er door gebruik aan ruimte in de
huidige opties wrijving kan ontstaan
tussen personen.
De huidige opties onvoldoende
frequent, dan wel betrouwbaar zijn
De huidige alternatieven te beperkt of
te duur zijn.
De veiligheid van passagiers en
conducteurs op de huidige manier
onvoldoende gewaarborgd wordt.
Door Bijzondere Opsporings
Ambtenaren (BOA’s) in metro’s de
veiligheid van OV-personeel en
passagiers beter gewaarborgd kan
12
worden.
De Jonge Democraten Rotterdam
voorstander zijn van de invoering van
een nachtmetro in het weekend die met
een vaste frequentie rijdt op alle lijnen.
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM05
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Heerlijk. Helder. Kraanwater #1
Gerard Reinders, Michael Vos, Koen
Sijtsema
Gerard Reinders
Water een eerste levensbehoefte is
Nederland vooroploopt in de wereld
waar het gaat om waterkwaliteit
Water in horecagelegenheden en op
festivals een commercieel prijsniveau
heeft
Het in belang van de volksgezondheid is
dat men altijd en overal toegang heeft
tot water
Spreekt uit dat
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat
meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan
kraanwater te komen
Horecagelegenheden en festivals gratis
kraanwater ter beschikking moeten
stellen aan bezoekers
Toelichting
Aangenomen?
13
Ja
o
Nee
o
PM06
Indieners:
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Heerlijk. Helder. Kraanwater #2
Gerard Reinders, Michael Vos, Koen
Sijtsema
Gerard Reinders
Water een eerste levensbehoefte is
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nederland vooroploopt in de wereld
waar het gaat om waterkwaliteit
Water in horecagelegenheden en op
festivals een commercieel prijsniveau
heeft
Overwegende dat
Het in belang van de volksgezondheid is
dat men altijd en overal toegang heeft
tot water
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat
meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan
kraanwater te komen
Nederlands kraanwater een topproduct
is waar best een vergoeding voor mag
worden gevraagd
Horecagelegenheden en festivals voor
een schappelijke prijs kraanwater ter
beschikking moeten stellen
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM07
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Heerlijk. Helder. Kraanwater #3
Gerard Reinders, Michael Vos, Koen
Sijtsema
Gerard Reinders
Water een eerste levensbehoefte is
14
Nederland vooroploopt in de wereld waar
het gaat om waterkwaliteit
Water in horecagelegenheden en op
festivals een commercieel prijsniveau heeft
Overwegende dat
Het in belang van de volksgezondheid is dat
men altijd en overal toegang heeft tot water
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer
dan de helft van de festivalbezoekers
aangeeft dat het moeilijk of zelfs
onmogelijk is om op een festival of
evenement aan kraanwater te komen
Nederlands kraanwater een topproduct is
waar best een vergoeding voor mag
worden gevraagd
Spreekt uit dat
Horecagelegenheden voor een schappelijke
prijs kraanwater aan moeten bieden
Festivals gratis kraanwater aan bezoekers
moeten aanbieden
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM08
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Draaiorgel?! Optyfen! Gauw!
Michael Vos, Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
Nederland nog altijd geteisterd wordt door
een wildgroei aan oude mannen met
draaiorgels
Draaiorgels een vorm van milieuvervuiling
zijn door het lawaai dat ze maken, een
normaal gesprek voeren naast een
draaiorgel is niet mogelijk
Veel stadsbewoners en ondernemers zich
lastig gevallen voelen door deze ondingen
Het verdienmodel van deze
draaiorgelbejaarden vermoedelijk
gebaseerd is op het gegeven dat mensen ze
betalen om weg te gaan, niet uit
waardering
15
De huidige vergrijzing waarschijnlijk tot
gevolg heeft dat deze wildgroei enkel nog
maar toeneemt
De Jonge Democraten van mening zijn dat
gemeentes geen vergunningen dienen te
verlenen aan mensen met draaiorgels
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM09
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
De Koning is dood... Lange leve de
republiek!
Michael Vos, Koen Sijtsema
Michael Vos
In Nederland nog altijd de koning
staatshoofd is
De functie van staatshoofd in Nederland
daarmee nog steeds louter door overerving
vergaard kan worden
Nederland een democratie is
De grondwet bepaalt dat alle Nederlanders
op gelijke voet benoembaar dienen te zijn
in openbare dienst
Nederland pas sinds 1815 een
constitutionele monarchie is
Nederland daarvoor altijd een republiek
was, te midden van monarchieën
De Jonge Democraten niet voor niets deze
naam dragen
16
Spreekt uit dat
De Jonge Democraten van mening zijn dat
de functie van staatshoofd bekleed dient te
worden door een democratisch verkozen
functionaris
Toelichting
Nederland kent een geweldige historie als
republiek. De Acte van Verlatinghe uit 1581
vormde zelfs een invloedrijke een
inspiratiebron voor de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring.
Aangenomen?
Ja
o
PM10
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Meer Flex, meer zekerheid #1
Koen Sijtsema, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Enrico Timmerman
Koen Sijtsema
De huidige ketenregeling inhoudt dat een
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
gezamenlijk twee jaar mogen lopen
Er binnen die die twee jaar drie
arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
worden
De ketenregeling wordt doorbroken als
tussen de arbeidsovereenkomsten meer
dan zes maanden tijd zit
Overwegende dat
Van de ketenregeling alleen afgeweken kan
worden bij CAO
De nieuwe ketenregeling niet de gehooopte
uitwerking heeft
Mensen nu vaak, ook al willen beide
17
partijen werken op basis van tijdelijke
contracten, na twee jaar aan de kant
worden gezet na drie contracten van zeven
of acht maanden
Zowel werkgevers als werknemers vaak
behoefte hebben aan flexibiliteit
Schijnconstructies met ZZP’ers onwenselijk
zijn
De Jonge Democraten van mening zijn dat
de mogelijkheid er moet zijn om schriftelijk
bij individuele arbeidsovereenkomst af te
wijken van de wettelijke ketenregeling.
Zeker voor jongeren is dit een groot
probleem. Supermarkten houden
bijvoorbeeld jong personeel standaard niet
langer meer dan twee jaar in dienst
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
18
Politiekblok (2)
PM11
Indieners:
Meer Flex, meer zekerheid #2
Koen Sijtsema, Casper van Rooden,
Rosanne Joosse, Enrico Timmerman
Koen Sijtsema
De huidige ketenregeling inhoudt dat een
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
gezamenlijk twee jaar mogen lopen
Woordvoerder:
Constaterende dat
Er binnen die die twee jaar drie
arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
worden
De ketenregeling wordt doorbroken als
tussen de arbeidsovereenkomsten meer
dan zes maanden tijd zit
Van de ketenregeling alleen afgeweken kan
worden bij CAO
De nieuwe ketenregeling niet de gehooopte
uitwerking heeft
Overwegende dat
Mensen nu vaak, ook al willen beide
partijen werken op basis van tijdelijke
contracten, na twee jaar aan de kant
worden gezet
Zowel werkgevers als werknemers vaak
behoefte hebben aan flexibiliteit
Het mogelijk zou moeten zijn langere tijd
tijdelijke arbeidscontracten af te blijven
sluiten. Denk hierbij aan vijf jaar. Hoe
langer de arbeidsrelatie dan loopt, hoe
langer de opzegtermijn voor beide partijen
zou moeten zijn.
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM12
Zeker voor jongeren is dit een groot
probleem. Supermarkten houden
bijvoorbeeld jong personeel standaard niet
langer meer dan twee jaar in dienst
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Smoking is bad, mkay?
19
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Koen Sijtsema, Enrico Timmerman
Koen Sijtsema
Tabakproducten momenteel op ruim
60.000 plekken in Nederland worden
verkocht, zonder vergunning
Jonge mensen, vaak kinderen, zo veel in
aanraking komen met tabak
Tabak uitermate verslavend is, zo niet van
zichzelf, dan wel door de inspanningen van
de industrie om dit effect te versterken
(denk aan toevoegen van stoffen en kruisen
van tabaksplanten)
Overwegende dat
Van vrije wil hierna weinig sprake meer is
De tabaksindustrie haar strategie voor een
belangrijk deel heeft gebaseerd op het
aanspreken van jonge doelgroepen (d.m.v.
zoete smaak, kleurige, mooie pakjes e.d.)
90% van de rookverslaafden met roken is
begonnen voordat de hersenen volledig
uitontwikkeld zijn
Het beleid om verkoop van
tabaksproducten te beperken tot
speciaalzaken vruchten afwerpt in het
buitenland
De minimumleeftijd bij tabaksverkoop
beter kan worden gehandhaafd in
speciaalzaken
De verkoop van tabaksproducten volgens
de Jonge Democraten beperkt dient te
worden tot speciaalzaken met een
vergunning
D66 stemde in de Tweede Kamer tegen een
soortgelijk voorstel. We kunnen een sterk
signaal afgeven door deze motie aan te
nemen.
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
20
PM13
Indieners:
Lekker flyeren met wachtgeld
Casper van Rooden, Joey Aalbregt, Olivier
Kooi, Koen Sijtsema
Casper van Rooden
Politici die vrijwillig hun functie opzeggen
vaak langdurig gebruik maken van
wachtgeld
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Sommige politici feitelijk misbruik maken
van de wachtgeldregeling
Van volksvertegenwoordigers integriteit
verwacht mag worden
Tofik Dibi
Misbruik van de wachtgeldregeling het
vertrouwen in de politiek schaadt
De Jonge Democraten van mening zijn dat
politici indien zijn vrijwillig opstappen, pas
na toestemming van een ethische
commissie gebruik mogen maken van de
wachtgeldregeling
HACH-TJSOE
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM14
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Vrij van verplichte vrijheid.
Koen Sijtsema, Joey Aalbregt, Olivier Kooi,
Casper van Rooden
Olivier Kooi
De overheid een aantal verplichte vrije
dagen oplegt.
Het aan werkgevers en werknemers moet
zijn om af te stemmen wanneer men vrij is.
Mensen prima zelf in staat zijn hierover
afspraken te maken met hun werkgever
Spreekt uit dat
Toelichting
Verschillende mensen met verschillende
achtergronden eigen redenen hebben om
vrij te willen
Het niet aan de overheid is om vrije dagen
op te leggen, individuen kunnen dit beter
In de zomer van 2015 is een motie
aangenomen om van 5 mei een verplichte
vrije dag te maken. Ironie ten top: 'nee, je
21
mag niet werken, ga je vrijheid vieren!'
Aangenomen?
Ja
o
Nee
o
PM15
Indieners:
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Ik ben voor, dus ik stem niet
Casper van Rooden, Joey Aalbregt, Koen
Sijtsema, Olivier Kooi.
Joey Aalbregt
De huidige referendumwet vereist dat voor
een geldig referendum er een opkomst van
minimaal 30 procent dient te zijn
Dit leidt tot vreemd strategisch
stemgedrag, namelijk door thuis te blijven
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Uitslagen van referenda hierdoor minder
goed te interpreteren zijn
Dit stemmen onnodig ingewikkeld maakt
De drempel van 30% voor een geldig
referendum dient te worden afgeschaft
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM16
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Reinheitsgebot, maar dan Nederlands
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De Jonge Democraten voorstander zijn van
legalisering van softdrugs
Bij het telen van plantaardige softdrugs
vaak chemische middelen gebruikt worden
Overwegende dat
In de voedingsmiddelenindustrie
kunstmatige genetische manipulatie steeds
meer de norm wor
Het goed is al bij het legaliseren van de
markt bepaalde restricties op te leggen met
betrekking tot producteisen
Chemische bestrijdingsmiddelen en
kunstmatige manipulatie niet nodig zijn om
22
een goed product af te leveren
Nederland weer voorop moet lopen waar
het gaat om progressief drugsbeleid
Plantaardige drugs natuurproducten zijn
Er bij de legalisering van plantaardige
softdrugs een wet moet komen die de
biologische teelt van deze producten
garandeert.
(Het Reinheitsgebot is een Duitse
warenwet uit de 16de eeuw die stelt dat in
Duits bier alleen gemout graan, water en
hop mogen zitten, weten jullie dat ook
weer)
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
PM17
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Gelijkheid betekent gelijk bestraffen
Michael Vos, Kevin Brongers
Michael Vos
Iedere Nederlander voor de wet gelijk
dient te zien
Gelijke bestraffing bij delicten hiervan een
essentieel onderdeel is
Ongelijke bestraffing bij hetzelfde delict
indruist tegen het gelijkheidsbeginsel
Spreekt uit dat
Toelichting
Toelichting
Inkomensafhankelijke boetes zorgen voor
welvaartsverdeling, wat niet het doel van
sanctioneren mag zijn
De Jonge Democraten tegen
inkomensafhankelijke boetes zijn
Tijdens het vorige congres is een motie
aangenomen waarin de Jonge Democraten
uitspreken voor inkomensafhankelijke
boetes te zijn. Een standpunt dat zo snel
mogelijk moet veranderen. Het idee is
sympathiek maar werkt niet.
Tijdens het vorige congres is een motie
aangenomen waarin de Jonge Democraten
uitspreken voor inkomensafhankelijke
boetes te zijn. Een standpunt dat zo snel
mogelijk moet veranderen. Het idee is
sympathiek maar werkt niet.
Aangenomen?
23
Ja
Nee
o
o
PM18
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Mag het een onsje minder?
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De Jonge Democraten voorstander van het
belasten van externaliteiten zijn
De productie van vlees enorm veel extra
kosten en vervuiling met zich meebrengt
Overwegende dat
Vlees niet noodzakelijk is voor een gezonde
levensstijl
Er steeds betere en goedkopere
vleesvervangers op de markt komen en ook
mensen die het minder hebben niet
afhankelijk hoeven te zijn van vlees
De uitvoering van een vleestaks zeer
haalbaar is, bijvoorbeeld door het instellen
van het hoge BTW-tarief voor
vleesproducten
De Jonge Democraten voorstander zijn van
een extra belasting op vlees
De Jonge Democraten zijn al voorstander
van het belasten van externaliteiten, vlees
valt daar al onder als je dat letterlijk leest,
maar het begrip 'externaliteiten' is
dusdanig breed dat concretisering op dit
punt wenselijk is.
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
P19
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende dat
Overwegende dat
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
Hybride vertegenwoordiging
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De volksvertegenwoordiging voor een heel
groot deel wordt bepaalt door een kleine
groep die niet representatief zijn voor de
samenleving, namelijk politieke partijen,
dit via de volgorde van de kieslijst
Het enkel verlagen van de
voorkeursdrempel slechts
24
symptoombestrijding is
Het electoraat echt iets te zeggen moeten
hebben over de samenstelling van de
Kamer en andere
volksvertegenwoordigende organen
Politieke partijen veel macht hebben
terwijl slechts een miniem deel van de
bevolking lid is van een partij
Een systeem waarbij men puur op grond
van aantal stemmen wordt gekozen kan
zorgen voor problemen rond
specialistische volksvertegenwoordigers en
portefeuilleverdeling
Een systeem waarbij politieke partijen voor
99% de samenstelling van de Kamer
bepalen leidt tot ja-knikkers in het
parlement en niet tot eigenzinnige,
creatieve parlementariërs
De Jonge Democraten voor een hybride
systeem van volksvertegenwoordiging zijn:
de helft van de gekozen parlementariers
van elke partij wordt bepaald door de
volgorde van kieslijst, de ander helft puur
op basis van het aantal gekregen stemmen
Spreekt uit dat
Toelichting
Aangenomen?
Ja
o
Voorbeeld: D66 haalt in twintig zetels. De
eerste tien op de lijst zijn zeker van hun
plaats in het parlement, de overige tien
moeten knokken voor een mandaat. Zo
voorkom je enerzijds dat partijtoppen de
volksvertegenwoordiging bepalen en
voorkom je anderzijds dat er
onevenwichtige fracties ontstaan.
Nee
o
Aangehouden
o
Ingetrokken
o
25
Afsluiting
Afsluiting door afdelingsvoorzitter, Michael Vos
26
Download