H14groeiMiOr

advertisement
GROEI
Micro
organismen
LESSTOF
 Voor de volgende toets 3.1
 Hoofdstuk 13: Biologie voor het MLO,
Microbiologie en Bacteriën.
13.1 t/m 13.3.4
 Hoofdstuk 14: Biologie voor het MLO,
Groei micro-organismen.
14.1 t/m 14.7 (geheel)
KWEKEN VAN MICRO ORGANISMEN
VAST MEDIUM
VLOEIBARE MEDIUM
AGAR
BOUILLON
Opdracht 1 t/m 3 blz.288
CULTUREN
 Kweken van een bacteriesoort – (bacterie)cultuur
 Vloeibaar medium - bouillon
 Vast medium –agar
 Geisoleerde groep micro organisme op een vaste bodem =
kolonie
 Reinkweek (zuivere of reincultuur )
 1 populatie micro organisme/ 1 soort
 specifieke kenmerken zoals celvorm, gramkarakter, beweeglijkheid,
stofwisselingseigenschappen.
VOEDING
 Nutriënten uit de omgeving (voedingsstoffen)
 Gebruikt voor metabolisme van de cel
(stofwisseling van de cel)
 Anabolisme
 Proces dat nutriënten worden opgenomen en als bouwstof gebruikt voor
bv cel onderdelen - energie verbruikend proces
 Katabolisme
 Proces dat chemische verbindingen verbreekt en de vrijgekomen energie
gebruikt als brandstof voor bv groei en beweging
VOEDINGSTOFFEN (NUTRIËNTEN)
 Macro nutriënten
Nutrienten die de cel in grote hoeveelheden nodig heeft.
 Koolstof, Stikstof,Fosfor, Zwavel etc
 Micronutriënten
 Nutrienten die cel in kleine hoeveelheden nodig heeft.
 Kobalt, Zink, Koper, Mangaan etc
 Alle elementen die de bacteriecel bevat moeten uiteraard ook
in het medium worden aangeboden .
MACRO NUTRIËNTEN
 ( C ) Ko o l s to f :
 Cel is opgebouwd uit koolstof verbindingen (organische)
 Organische verbindingen (koolhydraten, eiwitten ,Lipiden)
 Gebruikt als brandstof (autotrofe organismen) maar ook als bouwstof ( heterotrofe
organismen)
 ( H ) Wa te r s to f e n ( O ) Z u u r s to f :
 Komen net al koolstof voor organische verbindingen
 Worden tevens gebruikt als brandstof of bouwstof
 ( N ) S t i k s to f :
 Bouw van macromoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA, ATP, fosfolipen
 Nodig voor bouw van petidoglycaan wand
 Afbraak/bouw van het erfelijk materiaal
 ( S ) Z w av el :
 Voornamelijk in bepaalde eiwitten (aminozuren, vitaminen)
 Zorgt er voor eiwitten steviger zijn en meer bestand zijn tegen verhitting
 (P) Fosfor:
 Afbraak /bouw van macromoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA, ATP, fosfolipen
MICRO NUTRIËNTEN




(Fe) ijzer,
(Cu) koper,
(Ca) calcium,
(Mn) mangaan.
 Veelvuldig gebruik in enzymen.
Opdracht 4 t/m 7 blz. 291
GROEI FACTOREN
 Invloeden op de groei van micro organisme (Milieufactoren)
 1 . Temperatuur
 Temp-bereik: Minimum temperatuur, maximum temperatuur en een
optimum temperatuur.




3 groepen met een verschillend optimum.
0-15◦C Psychrofielen
20-37◦C Mesofielen
55-65◦C Thermofielen
GROEI FACTOREN
 2. Zuurgraad
 pH-bereik met een minimum, maximum en een optimum.
 De meeste groeien optimaal bij pH 7.
 Bacteriën vaak beter aangepast aan zure milieus.
 Lage pH (0,8) Acidofielen.
GROEI FACTOREN
 3. Zuurstofspanning
 Micro organismen houden van een zuurstof arme en/of zuurstofrijke
omgeving.





Verdeling in 4 groepen:
Obligaat aerobe micro organismen.
Obligaat anaerobe micro organismen.
Facultatief anaerobe micro organismen.
Micro aerofiele micro organismen.
GROEI FACTOREN
 4. Osmotische waarde
M i c ro o rg a nismen h e bbe n wa te r n o di g vo o r h un g ro e i.
 Groei en overleving kan drastisch beïnvloed worden door de hoeveelheid water
wat de cel kan opnemen of verlaten.
 Via de celwand.




3 soor ten milieus:
Hyper tonisc h milieu, bacterie zal water verliezen.
Hypotonisch milieu, bacterie neemt water op.
Isotoni sc he milieu, milieu binnen en buiten de cel gelijk .
 Ei osmose
 https://youtu.be/SrON0nEEWmo
Filmpje : osmose uitleg
Opdrac ht 8 t/m 11 blz . 294
ZOEK DE DEFINITIES/BESCHRIJVINGEN
VAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN
Cel ademhaling
Aerobe
Anaeroob
Fermentatie
Zuurstofspanning
Psychrofielen
Mesofielen
Thermofielen
Acidofielen
Buffer
Isotoon milieu
Osmotische waarde
Osmose
Halofielen
TELLEN van micro organismen
 Directe telling mbv microscoop en telkamer.
 Indirecte kolonietelling (kiemgetalbepaling)
 Het kiemgetal is het aantal kolonies maal de
verdunningsfactor.
KIEMGETAL BEPALING
O P DRACHT 1 2 T/ M 1 5 B LZ . 2 9 6
GROEI CURVE in vloeibare media
De vier groei fasen in vloeibare media:
 1 . Lagfase, weinig of geen toename.
 2. Logfase, verdubbeling per tijdseenheid.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = p V M p I x H 8 WA c & a u t h u s e r = 0
 3. Stationaire fase, constante fase.
 4. Afstervingsfase.
O P D R A C H T 1 6 E N 17 O P B L Z 2 9 8 .
( 17 B N I E T )
GROEI
 Binaire deling
 verdubbeling cel inhoud
 Verlenging van de cel
 splitsing in twee
gedeeltes
 Prokaryoten
 O.a. Bacteriën
 Eukaryoten
 Mitose
 Meiose
EXPONENTIËLE AANTALLEN
 Logaritmische
schaalverdeling.
10 8
10 7
10 6
10 5
10 4
10 3
10 2
10 1
1
Ieder soort micro organisme heeft zijn eigen delingstijd en
groeisnelheid.
Delingstijd= de tijd die nodig is voor de verdubbeling.
Groeisnelheid= aantal delingen per uur.
Download
Study collections