Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Veldcursus: geologie van bekkens en orogenen (C003567)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 150 u
Contacturen
90.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
10.0 u
excursie
20.0 u
veldwerk
60.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
De Grave, Johan
De Batist, Marc
WE13
WE13
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in de geologie
Master of Science in Geology
Uitwisselingsprogramma Geologie (niveau master)
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
6
6
aanbodsessie
A
A
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Tektoniek, Orografie, Gebergtevorming, Petrologie, veld relaties, afzettingprocessen,
geochemie, convergente plaatranden, Structurele geologie, Alpijnse regionale
geologie
Situering
Dit is een verdiepende veldstage in tektoniek en gebergtevorming, en sluit aan op
Bachelor-cursussen petrologie, sedimentologie, stratigrafie, geochemie en
isotopengeologie en structurele geologie. De student zal een gedetailleerd inzicht
verwerven in tektonische, sedimentaire en petrologische processen, en zal deze kennis
zelfstandig kunnen toepassen op een niveau dat nodig is voor het voltooien van de
Masterproef.
De veldstage gaat door in "week 0" of "week -1" (één van de drie laatste weken van
september) van de academische kalender.
Inhoud
Veldrelaties tussen gesteenten en structuren in het kader van gebergtevormings- en
vervormingsprocessen en (plaat)tektoniek.
Petrologie van magmatische, metamorfe en sedimentaire gesteenten
Relatie vervorming en metamorfose
Tektonische situering van magmatische, metamorfe en sedimentaire gesteenten
Dateringen van magmatische en metamorfe gesteenten.
Begincompetenties
De student heeft cursussen in petrologie, sedimentologie, stratigrafie, geochemie,
isotopengeologie, en structurele geologie, op een niveau dat vergelijkbaar is met de
cursussen die in de Bachelor-programma gegeven worden, met succes gevolgd. De
student heeft een Bachelor-diploma.
Eindcompetenties
1 Het veldvoorkomen van gesteenten adequaat kunnen beschrijven.
2 Een accurate beschrijving en identificatie van magmatische, sedimentaire en
1 metamorfe gesteenten in het veld kunnen geven.
(Goedgekeurd)
1
3 De relatie tussen geochemie, mineralogie, petrologie, structuren en platentektoniek,
1 vervorming en gebergtevorming begrijpen.
4 Een strategie voor monstername voor geologisch onderzoek kunnen ontwikkelen.
5 Bestaande tektonische modellen kritisch kunnen evalueren op de basis van
1 velddata.
6 Wetenschappelijke ideeën en resultaten effectief kunnen communiceren in
1 geschreven rapporten en mondelinge presentaties.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, veldwerk
Leermateriaal
Excursiegids. Powerpoint en andere bestanden, te downloaden van Minerva. Artikelen
en literatuur.
De reiskosten naar en van de Franse Alpen komen voor rekening van de student.
Geraamde totaalprijs: 300 EUR.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Persoonlijk contact met lesgevers en assistenten/begeleiders gedurende de excursie.
Ondersteuning via e-mail en Minerva gedurende rapportering. 
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
Inzet op het terrein 1/6
Inzicht op het terrein 1/6
Presentatie tijdens de excursie 1/6
Geschreven rapport en mondeling examen 3/6
(Goedgekeurd)
2
Download