Pilootproject *De Brug*

advertisement
Innovatieve Actie
Voordelig voorschrijfgedrag
Klankbordgroep
16 mei 2017
Korte beschrijving
• Voorschrijven op stofnaam stimuleren bij de
(huis)artsen. In overleg met de patiënt en rekening
houdend met zijn historiek, kiest de apotheker één
van de geneesmiddelen die in de vork zit van
“goedkoop”. Uiteraard houdt de apotheker rekening
met het feit dat, bij de chronische patiënt, de
verandering van geneesmiddel voor verwarring of
problemen zou kunnen zorgen, en verbindt zich er
toe om in die omstandigheden alsnog het
geneesmiddel af te leveren waarmee de chronische
patiënt vertrouwd is.
• Bij uitbreiding doen we deze actie ook voor de nietvoorschriftplichtige geneesmiddelen.
Betrokken actoren, wat is hun taak
(Huis)Artsen: zo veel als mogelijk voorschrijven op stofnaam
Apothekers:
• Bij opstart van therapie de keuze maken voor “een goedkoop”
geneesmiddel in overleg weliswaar met de patiënt en dit zowel voor
voorschriftplichtige als niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen
• Bij chronische patiënten: na raadplegen van patiënten historiek en na
overleg met de patiënt en (huis)arts waar mogelijks veranderen naar
een goedkoper geneesmiddel
Verpleegkundigen: Educatie en ondersteunen.
Mutualiteiten:
• promoten en uitleg verschaffen over generische geneesmiddelen;
acties vanuit verleden terug opstarten
• motiveren patiënt om goedkoop geneesmiddelen te vragen bij
(huis)arts
Concrete acties
 Werkjaar 2017: doelgroep cardio en 55+
• De (huis)artsen stimuleren om voor te schrijven op stofnaam
• De apothekers leveren “goedkope” niet-voorschriftplichtige
geneesmiddelen af
• De mutualiteiten houden opnieuw een campagne bij de patiënten en
(huis)arts om hen aan te zetten om goedkoop voor te schrijven of om
een goedkoop geneesmiddel te vragen
 Werkjaar 2018: uitbreiding naar COPD
 Werkjaar 2019: uitbreiding naar Alzheimer en diabetes
 Werkjaar 2020: volledige doelgroep
Welke middelen zijn nodig?
• Financieel: Integreren in het honorarium van de
huisapotheker
• Menselijk: inzet, tijd en overtuigingskracht apotheker
• Structureel: up to date databases geïntegreerd in
software pakketten die een duidelijke prijsvergelijking
van de equivalente geneesmiddelen geven
Wat is de verwachte impact
• Empowerment van de patiënt: de keuze wordt
gemaakt in overleg met de patiënt
• ondersteuning van mantelzorgers : continuïteit in
behandeling maakt het voor hen overzichtelijker en
beter op te volgen
• preventie secondaire preventie door betere
therapietrouw ( continuïteit in behandeling)
• overleg en coördinatie: bij verandering van een
chronische patiënt gebeurt dit in overleg met
patiënt en huisarts
Wat is de verwachte impact?
• Intra- en transmurale zorgcontinuïteit :bij opname
en ontslag wordt de medicatie niet
• Change management :zowel voor de (huis)arts,
apotheker als patiënt).
Download