Inschrijfformulier huisartsenpraktijk Lind

advertisement
Huisartsenpraktijk Lind
Irene Vorrinkplein 40F
1506 WR Zaandam
Tel: 075-6 16 34 63
www.huisartszaandam.praktijkinfo.nl
AGB Code:
F.C. Lind:
S. Lind-Hardeman:
Praktijk:
010 24279
010 24280
010 53536
Ondergenoemde patient gaat akkoord met de inschrijving bij
Huisartsenpraktijk Lind:
( 1 inschrijfformulier per persoon)
Achternaam:
Meisjesnaam:
Voorletter(s):
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Burgerlijke staat:
Beroep:
E-mail adres:
BSN nummer :
Zorgverzekeraar :
Verzekerdennummer:
Vorige huisarts:
Naam:
Adres:
Plaatsnaam:
Nieuwe apotheek:
Handtekening:
Datum inschrijving:
………/…………/………….
Man
/
Vrouw
Medische gegevens:
Bent u overgevoelig voor of bekend met bijwerkingen voor geneesmiddelen of
hulpstoffen?
( bijv. penicilline, lactose).
Zo, ja voor welke geneesmiddelen en/of hulpstoffen: wat zijn de bijwerkingen?
Geneesmiddel en/of hulpstof:
Gebruikt u medicijnen?
Zo, ja
Naam geneesmiddel:
Bijwerking:
Hoeveel
mg:
Gebruik per dag:
Gebruikt u zelfzorgmiddelen/alternatieve middelen/ voedingssupplementen?
( denk hierbij aan pijnstillers, maagtabletten, vitaminepreparaten)
Zelfzorgmiddelen/ alternatieve middelen/ voedingssupplementen:
Heeft u problemen met het gebruik van een geneesmiddel? Bijvoorbeeld
moeilijk doorslikken, openen verpakking, oog druppelen, spuiten van insuline,
vergeten op tijd in te nemen?
Welk geneesmiddel geeft
problemen?
Welk probleem heeft u?
Maakt u gebruik van een weekdoseersysteem voor uw geneesmiddelen?
JA
NEE
Heeft u een chronische ziekte of komt deze ziekte in uw familie voor?
(omcirkelen wat van toepassing is)
Ziekte:
Suikerziekte
Hart/vaatziekte
Nierziekte
Hoge bloeddruk
Astma of COPD
Epilepsie
Andere ziekten:
Zo ja welke?
Bij U:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Familie?:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Komen er in uw familie erfelijke ziekten/ aandoening voor?
Ja
Nee
Zo ja, welke?
Krijgt u een griepinjectie?
Ja
Zo ja, waarom?
Nee
Bent u onder behandeling van een specialist?
Ja
Zo ja, welke?
Nee
Bent u wel eens geopereerd?
Ja
Zo ja, waaraan en wanneer?
Datum:
Operatie:
Heeft u ooit een ongeval gehad?
Ja
Zo ja, wanneer?
Zij er blijvende gevolgen?
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de huisarts ervan op de hoogte moet
zijn.
( Hieronder kunt u deze onderwerpen aangeven)
Leefstijl:
Rookt u?
Ja
Zo ja, wat rookt u en hoeveel per dag?
Wat?
Gebruikt u alcohol?
Ja
Zo ja, wat en hoeveel?
Wat?
Nee
Hoeveel?
Nee
Hoeveel?
Gebruikt u drugs?
Ja
Zo ja, wat en hoeveel?
Wat?
Nee
Hoeveel?
Toestemming van de patiënt voor het opvragen en uitwisselen van gegevens
aan andere zorgverleners met inachtneming van het medische beroepsgeheim.
Het opvragen van uw medische gegevens bij uw vorige huisarts is noodzakelijk
voor het leveren van medische zorg.
Ik ga akkoord met het opvragen en uitwisselen van mijn gegevens zoals
hierboven is aangegeven.
Datum:
Handtekening:
Download