format senior co-schap

advertisement
Niet Aangeboren Hersenletsel BESCHRIJVING SENIOR COASSISTENTSCHAP (def)
Naam coassistentopleider
J.A.M. Rutgers, psychiater
Instelling
Pro Persona
Afdeling
NAH-kliniek locatie Wolfheze
Aandachtsgebied
Grensvlak volwassenenpsychiatrie/neurologie
Waarnemend opleider
A. A. Schut/ F. van der Weijden, psychiater
A.A. Schut, psychiater T 026-4833141
[email protected]
Contactgegevens
F. van der Weijden, psychiater T 026- 4833313
[email protected]
J.A.M. Rutgers, psychiater T 026-3124127
[email protected]
1. Programma
(Omschrijf globaal het programma en de werkzaamheden van de coassistent. Geef aan, indien van
toepassing, welke afdelingen betrokken zijn bij dit coschap)
De Winklerkliniek is een derdelijns voorziening met een polikliniek en een kliniek met 64 bedden
voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Er zijn 4 units: 2 gesloten afdelingen, een open
afdeling en een rehabilitatie afdeling.
Aan elke unit zijn naast een psychiater en neuroloog de volgende disciplines verbonden:
huisartsen, neuropsychologen, klinisch psychologen, AIOS psychiatrie, psychologen i.o., GZpsychologen i.o., fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedist, psychomotore therapeuten,
systeemtherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen.
De senior coassistent is verantwoordelijk voor de psychiatrische en somatische diagnostiek en
behandeling van 4 tot 5 patiënten. De psychiatrische zorg vindt plaats onder supervisie van de
psychiater en de somatische zorg onder supervisie van de neuroloog of huisarts. Daarbij werkt de
senior coassistent zo veel mogelijk als een beginnend arts assistent. Er wordt verwacht dat de
senior coassistent in een multidisciplinair team functioneert en dat hij/zij contacten onderhoudt
met de (toekomstige) ambulante behandelaar om het beleid te evalueren en de indicatie voor de
klinische behandeling kritisch na te gaan.
Daarnaast doet de seniorcoassistent algemeen lichamelijk onderzoek bij nieuw opgenomen
patiënten.
Samenvatting taken seniorcoassistent (onder supervisie):
- verantwoordelijkheid voor de diagnostiek, behandeling van en zorg voor de psychiatrische en
somatische stoornissen van zijn/haar patiënten, onder eindverantwoordelijkheid van de
afdelingspsychiater.
- overleg met relevante deskundigen, zoals met de afdelingspsychiater, andere artsen, de
psycholoog, maatschappelijk werker, verpleging en vaktherapeuten voor de psychiatrische
behandeling en met paramedici en de neuroloog en huisarts voor de somatische behandeling.
- bijwonen van wekelijkse behandelbesprekingen.
- overleg met collega’s uit de semimurale en ambulante NAH-zorgketen.
- administratieve taken in het kader van de WGBO en BOPZ en evt. aanwezigheid op
rechtszittingen in het kader van de BOPZ.
- rapportages aan derden, waaronder de huisarts (ontslagbrieven)
Specifieke leer- en aandachtspunten
- kennis betreffende diagnostiek en zo mogelijk behandeling van de verschillende cognitieve en
amnestische stoornissen.
- kennis betreffende de gedragsveranderingen en stoornissen ten gevolge van niet aangeboren
hersenletsel, alsook behandeling en beloop daarvan.
- kennis/vaardigheden m.b.t. de combinatie van somatische en psychiatrische stoornissen
- kennis indicatiestellingen verschillende beeldvormende technieken (MRI cerebrum, PET CT,
CITSPECT) onder supervisie van psychiater en neuroloog.
- kennis en indicatiestelling neuropsychologisch onderzoek.
- kennis specifieke meetinstrumenten bij NAH-problematiek.
- attitude bij NAH-patienten.
- farmacotherapiebeleid bij NAH-problematiek.
- systeemtaxaties rondom de neuropsychiatrische patiënt.
- ketenzorg bij NAH-patient.
De senior coassistent woont dagelijks de dienstoverdracht bij die betrekking heeft op de
avond/nacht en weekenddiensten (inbellen bij telefonische conferentie).
Verplichte onderwijsactiviteiten
- Dinsdag van 16.00-17.00 uur, m.u.v. de 2e dinsdag van de maand, locatieonderwijs voor de
AIOS. Deelname d.m.v. videoconferencing in de Bogen Wolfheze met de locatie Arnhem.
- 2e dinsdag van de maand van 12.30-14.30 deelname somatisch onderwijs voor AIOS in Wolfheze.
- Deelname coassistentenonderwijs 1x/ 2weken op donderdag van 15.45-17.00 in Arnhem of van
16.00-17.15 uur in Wolfheze, uitnodiging per mail van secretaresse coschappen mw. Simons.
Gedurende de stage zal de senior coassistent een klinische les verzorgen voor verpleging en andere
teamleden van de afdeling, bijvoorkeur over een onderwerp dat betrekking heeft op één van de
patiënten die hij/zij onder zijn/haar hoede heeft.
2. Begeleiding en beoordeling
(Omschrijf globaal op welke wijze de begeleiding en beoordeling worden vormgegeven. Geef aan of
aan de gestelde voorwaarden t.a.v. begeleiding en beoordeling kan worden voldaan, te weten:
introductiegesprek over doelstellingen, dagelijkse begeleiding van en reflectie op handelen,
observatie en feedback mede adhv portfolio, minimaal 2 begeleidingsgesprekken - na 4 en 8
weken - en een afsluitend beoordelingsgesprek.)
Supervisie vindt eenmaal per week plaats door de psychiater en neuroloog. Daarnaast kan de
seniorcoassistent buiten de vaste supervisie laagdrempelig een beroep doen op de
afdelingspsychiater en ander disciplines voor overleg of begeleiding.
3. Planning
(Hoeveel plaatsen per jaar kunnen worden aangeboden? Zijn er periodes waarin het senior coschap
niet kan worden aangeboden?)
In de NAH-kliniek kunnen 4 seniorcoassistenten per jaar opgeleid worden. De startdatum van 1
maart of 1 september is minder gewenst omdat op deze data ook AIOS starten.
Datum: 23-10-2014
Download