31-1-2016 - Trefpuntkerk Broek op Langedijk PKN

advertisement
Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk
Jaargang 22, nummer 5
Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager
Koningsspil 5, 1834 TG Sint Pancras
Tel.: 072 564 09 55, Email: [email protected]
Koster: Jur Dekker
Zondag 31 januari
Voorganger: Ds. N.W. Visser uit Noord-Scharwoude Lector: Johan Hoetmer
Ouderling van dienst: Petra Kamp
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8
Muzikale begeleiding: CMK De Lofstem o.l.v. Aldert Fuldner
ORDE VAN DIENST
Welkom
VOORBEREIDING
Psalm 42: 1, 7
Stilte
Bemoediging:
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. die trouw blijft in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk dat Hij eens begon.
Groet:
V. Genade zij u en vrede van God onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus!
G. Amen.
Voorbereidingsgebed
(hierna gaat de gemeente zitten)
Kyriegebed
De tien woorden als smeking (Ex 20: 2-17, NBV)
Glorialied:
Lofstem: Alles wat adem heeft love de Here
Ave Verum
Gebed voor de lezingen (zondagsgebed)
OT Lezing: Jeremia 1: 4-10
Zingen NLB 807: 1, 3, 5
Kinderen naar kindernevendienst: ‘Lied van het
licht’
Apostellezing: 1 Kor 12: 27-31a
Lofstem: Benedictus (Gounod)
God and God alone
Evangelielezing: Lucas 4: 21-30
Zingen: NLB 138: 1, 3, 4.
Preek
Zingen: NLB 528: 1,3,5.
DANKZEGGING en VOORBEDEN
Telkens na “Zo bidden wij U Heer”: NLB 367b
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven.
Lofstem: Steal Away
Dank sei dir Herr
Zingen: NLB 415: 1, 2, 3 (Allen met Koor)
Zegen, gezongen Amen.
Collectes
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk:
Help de nieuwe kerk in Den Haag. Centraal staat de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de
Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk. Met de pioniersplek MarcusConnect wil deze kerk
van betekenis zijn voor de wijk. Bettelies Westerbeek is als pionier aan MarcusConnect verbonden. Zij en
haar team hebben gezocht naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld om de Marcuskerk. Een
van de pijlers is het bevorderen van de sociale contacten in de wijk en het bestrijden van de eenzaamheid.
Via onder meer een buurttuin, een bijbelstudiegroep en andere activiteiten raken steeds meer mensen
betrokken bij MarcusConnect. Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar beter te leren
kennen. De buurttuin is op initiatief van MarcusConnect een levendige ontmoetingsplek geworden. Het was
een onveilige plek wegens drugsgebruik, maar is nu een toegankelijke tuin waar mensen in de zon zitten,
een praatje maken en waar kinderen spelen. Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: niet
een geïsoleerd eiland maar volop onderdeel van de omgeving en dienstbaar aan de omgeving. Ze zegt: “De
kerk is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten. Er zijn veel gebroken gezinnen, mensen met
schulden. Daar middenin willen we aanwezig zijn.” De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van
pioniersplekken en ondersteunt deze. Met de opbrengst van de collecte draagt u bij aan deze betekenisvolle
plekken voor de wijk waarin ze staan.
De tweede collecte is voor de kerk.
Zondag 7 februari.
U bent weer van harte welkom in de morgendienst, om 10.00 uur.
De voorganger is ds. Blaauw uit Heiloo en de muzikale begeleiding is van Bert Rootmensen.
De bloemen gaan naar fam. de Graaff, Grundel 35, 1721 GC Broek op Langedijk. Meneer de Graaff vierde
vorige week zijn verjaardag en hierbij onze felicitaties.
Donderdag 4 februari wordt er weer gemediteerd in één van de zalen. Van 19.15 – 20.00 uur.
Iedereen welkom
Kerkbalans
In deze periode wordt weer de actie kerkbalans gehouden. Een ieder wordt gevraagd om zijn of haar
bijdrage in de kosten van onze gemeente te geven.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier direct in te vullen en de envelop met daarin uw toegezegde
bijdrage bij de deur klaar te leggen, zodat de loper niet hoeft te wachten op het invullen of opnieuw aan de
deur moet komen. Alvast dank voor uw medewerking.
Geluid
Deze en volgende week zondag een nieuwe proef met het geluid en vooral de te gebruiken speakers. Er is al
een flinke verbetering geweest door het bijplaatsen van 2 speakers maar de groep die bezig is met het geluid
is nog niet tevreden. Daarom vandaag een proef met 2 grote speakers die voorin de kerkzaal staan. Deze
speakers hebben allemaal kleine speakers die helemaal gestuurd kunnen worden in richting en afstand van
het geluid. Volgens deze leverancier moet het in de hele kerkzaal goed verstaan zijn en een betere oplossing
als dat we nu hebben. Graag vernemen we uw reactie na de kerkdienst.
Karel , Sjoerd en Kees
Onze 2e week op Java
Het vervolgverslag van Cor Kooy, Dirk Jan Slot en Sjoerd Grunstra, over hun verblijf in Sinar Pelangi.
Samen met zuster André hebben we een bezoek gebracht aan een bij Sinar Pelangi behorende 3-klassige
kleuterschool / consultatiebureau ergens in Jakarta. Per maand komen er zo’n 750 jonge kinderen langs voor
controle en een voedselprogramma. Ook wordt het centrum maandelijks bezocht door 75 ouderen, ook voor
controle o.a. voor diabetes en hartklachten. Het centrum is net zo’n 50 cm opgehoogd in verband met
wateroverlast: riolering is hier een onbekend fenomeen.
De kosten voor de kinder- en ouderenprogramma’s, maar ook voor de ophoging worden allemaal weer
gedragen door de stichting van zuster André. Zeer indrukwekkend allemaal.
Zaterdag kregen we bezoek van een groep mensen uit omringende kerken die allerlei voedsel voor het
tehuis kwamen brengen als gift. Daar werd gelijk weer een feestje omheen gebouwd.
Zondag zijn we mee geweest naar de kerk: om 6 uur opstaan, want de dienst begon om 8 uur!
Een mooie dienst, we schatten ongeveer 800 bezoekers, het geluid was prima, maar we hebben er niet veel
van begrepen, dat zat hem meer in onze kennis van het Indonesisch.
’s Middags “katknuppelen” voor de kinderen op het overdekte sportveld bij ons voor de deur van het
gastenverblijf.
Het dak van de werkplaats vertoonde ernstige gebreken, ingrijpende renovatie bleek direct noodzakelijk.
Het is met man en macht voortvarend aangepakt, wel iets meer handwerk dan wij gewend zijn.
Het naaiatelier is in verband hiermee tijdelijk verplaats naar een ruimte in het zusterhuis.
De tasjes die ze daar maken kunt u alleen vandaag (zondag de 31e) bestellen bij Margreet en Nellie, wij
nemen ze dan mee als we terug komen.
Met de kok hebben we een bezoek gebracht aan de markthallen van Jakarta. Na veel keuren van de
koopwaar en onderhandelen reden we met een vrachtwagentje vol weer richting Bekasi.
Vandaag (woensdag) 27 januari kwam mijnheer de Vries van Contained Energie praten over het plaatsen
van zonnepanelen op het dak van de sporthal. We kregen uitleg over de mogelijkheden en zuster André
schoot gelijk weer in de “onderhandelmodus”, dat is haar wel toevertrouwd.
Wordt vervolgd……
Groeten Sjoerd, Cor en speciaal voor het Mannenkoor ook van Dirk Jan
Een ieder is van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken in
het Trefpunt. Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.trefpuntkerk.nl.
Download