Cijferbeoordeling (CBO)

advertisement
Cijferbeoordeling (CBO)
Definitie: een kritische, bedrijfseconomisch getinte, beschouwing van de verantwoorde posten waarbij
opvallende ontwikkelingen nader worden onderzocht
CBO is geen controlemiddel op zich, maar geeft richting aan de controle. Opvallende zaken worden
aan een nadere controle onderworpen en worden vermoedens met controleinformatie onderbouwd of
verklaard. CBO is beter toe te passen bij een goede IC.
CBO meestal vòòr controle van gegevens (wel organisatiegerichte controles!).
Gericht op:
1. Ontwikkelingen in de tijd: volgen van trends, verklaringen vinden voor trendbreuken (nieuwe
inherente risico’s?)
2. Onderlinge verhoudingen: ‘vaste’ relatie tussen financiële gegevens, ook gebruik maken van niet
financiële gegevens
3. Ook vergelijken met gelijksoortige bedrijven (branchegegevens, jaarrekeningen) of het onderling
vergelijken van filialen
Voorwaarden:
1. Zelfde periode
2. Zelfde waarderingsgrondslagen
3. Zelfde rubricering
Voorbereidingsfase: initiële cijferbeoordeling
Op basis van tussentijdse financiële overzichten, die de accountant eerst aansluit met financiële
administratie.
Gericht op: algemene trends en verhoudingen (omzet, brutowinstmarges per activiteit, kostenniveau,
balansposities); vergelijking met norm (begrotingen, standaardkostprijzen, branchecijfers), onderlinge
verhouding en voorgaande jaren
 Richtinggevend voor controle
Uitvoeringsfase: tussentijds, gedetailleerder, diepgaander dan in voorbereidingsfase
Tijdens interim of eindejaarscontrole. Gebruik maken van tussentijdse financiële overzichten,
kolommenbalans en concept verantwoording, die zijn aangesloten met de financiële administratie.
Gericht op: specifieke trends en verhouding (omzet, brutowinstmarges per artikelsoort,
afnemerscategorie; inkopen per artikelsoort, leveranciers, ontwikkelingen inkoopprijzen, bonussen,
omloopsnelheid per artikelsoort, voorraadverschillen).
Produktie: efficiency- en bezettingsverschillen per afdeling, efficiencyresultaten per order,
geproduceerde aantallen, ontwikkelingen voorraad en OHW, uitval en afval
Afronding controle: globale eindbeoordeling
Op basis van definitieve verantwoording
Gericht op: identificeren van bijzondere posten, transacties of trends  in controle betrokken en
voldoende grondslag
Voldoet verantwoording aan inzichtsvereiste
Download